ปลัดสธ.พัฒนา รพ.สต. 9,750 แห่งผ่านเกณฑ์คุณภาพ ‘รพ.สต.ติดดาว’ ใน 5 ปี

เมื่อวันที่ 24 มกราคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล “รพ.สต.ติดดาว” ที่โรงแรมเซ็นทาราคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี ว่า สธ.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยใช้ 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านคือส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence) ระบบบริการเป็นเลิศ( Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ( People Excellence) และบริหารจัดการเป็นเลิศ(Governance Excellence) “การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ ที่มุ่งเน้นจะยกระดับคุณภาพการบริการของรพ.สต.ให้ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับโรงพยาบาลใหญ่ที่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถานบริการเพื่อให้ รพ.สต.ทุกแห่งให้บริการประชาชนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค มีข้อมูลของประชาชนในความรับผิดชอบสามารถดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” นพ.โสภณ กล่าว นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 5 ดาว […]

นครศรีฯขยะ-น้ำเสียล้นเมือง กลิ่นเหม็นคละคลุ้ง หลังน้ำท่วมหนักเข้าไปอีก ประชาชนร้องเรียนหวั่นโรคระบาด

ภายหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลกระทบกับภูเขาขยะขนาด 1 ล้านตัน ซึ่งกองอยู่ด้านหลังพื้นที่สวนสาธารณะทุ่งท่าลาด โดยมีน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง แพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จนก่อให้เกิดการร้องเรียน เรื่องของการบริหารจัดการขยะที่เริ่มแพร่กระจายออกไปเป็นพื้นที่กว้างมากขึ้น เพราะเกรงจะเกิดโรคระบาดตามมานั้น วันที่ 24 มกราคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ ว่ารับทราบเรื่องนี้แล้ว ซึ่งทางรัฐมนตรี และปลัด ทส.ได้สั่งการให้เข้าไปฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน โดยก่อนหน้านี้ คพ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเก็บข้อมูลรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว ได้รับแจ้งว่าปัญหาเรื่องขยะในพื้นที่แม้จะมีจำนวนมหาศาลจริงๆ คือเป็นภูเขาขยะหลายกอง มีไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน แต่ในแง่การเข้าไปจัดการตัวขยะจริงๆ นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย มีบริษัทเอกชนหลายแห่งมีความพร้อม และสนใจที่จะเข้าไปจัดการ แต่เมื่อเข้าไปแล้วก็ต้องออกมา เพราะในพื้นที่มีปัญหาภายในกันเอง โดยเฉพาะเรื่องการเมืองท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จเสียที “แต่สิ่งที่ คพ.เห็นในเวลานี้ก็คือ ในพื้นที่มีปัญหาแน่ๆ ว่าด้วยเรื่องมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียว เพราะปริมาณขยะมีจำนวนมหาศาลหากไม่จัดการก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่มีขยะท่วมเมือง ไม่เฉพาะแต่ภูเขาขยะจากบริเวณนี้เท่านั้น ยังมีขยะที่เกิดขึ้นภายหลังน้ำท่วมอีกมหาศาลเหมือนกัน ซึ่ง คพ.ได้เข้าไปสำรวจ พบว่าภายหลังจากเกิดน้ำท่วมนั้น เทศบาลนครศรีธรรมราชมีขยะเกิดขึ้นถึง 10,615 ตัน แยกเป็นพลาสติกและขวดพลาสติก […]

แรงงานเฮ ราชกิจจา ประกาศค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ 12 อาชีพ “ช่างเชื่อมทิก” สูงสุดวันละ 600บาท

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) ที่ลงนามโดยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการค่าจ้าง ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 12 สาขาอาชีพ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79(4) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ 2 ในประกาศนี้ “มาตรฐานฝีมือ” หมายความว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อ 3 อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพและในแต่ละระดับ ให้เป็นดังนี้ […]

สสส.เตือนไหว้ผักผลไม้ตรุษจีน ระวัง ‘ส้ม’ เจอสารตกค้าง! กรมวิทย์สุ่มตรวจเจออีก

เมื่อวันที่ 24 มกราคม นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในปี2560 กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ประกาศให้เป็นปี บริโภคผักผลไม้ปลอดภัย คนไทยจำเป็นต้องบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดสาร และมีปริมาณเพียงพอที่ร่างกายควรได้รับ โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีการบริโภคผักและผลไม้วันละ 400 กรัม จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือเอ็นซีดี(NCDs) อย่างโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน แต่การรับประทานนั้น ต้องให้ปลอดภัยปราศจากสารเคมีตกค้างด้วย โดยวิธีที่สะดวกทำได้ง่ายในทุกสถานที่ คือวิธีล้างด้วยน้ำไหลผ่าน สามารถลดสารตกค้างได้ร้อยละ 25-65 ผักผลไม้ยังคงความสด ไม่ช้ำเสียหายจากสารเคมี “ส้ม ถือเป็นผลไม้มงคลที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพราะเป็นผลไม้ที่มักจะมอบให้แก่กันและเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุด โดยเฉพาะ ไซเปอร์เมทริน(Cypermethrin) ซึ่งเป็นสารที่ไม่ดูดซึม ดังนั้น ก่อนรับประทานจึงควรล้างด้วยการแช่น้ำ โดยนำมาใส่ในตะกร้าหรือตะแกรงโปร่ง เปิดน้ำไหลความแรงพอประมาณ ระหว่างล้างให้ใช้มือถูไปมาบนผิวส้ม นานประมาณ 2 นาที กรณีผักมงคลจำพวก คะน้า ผักกาดขาว ต้องเพิ่มขั้นตอนการเตรียมผักก่อน โดยแกะกลีบออกจากต้น คลี่ใบออก ก่อนจะนำมาแช่น้ำและทำเช่นเดียวกับการล้างผลไม้” นพ.ไพโรจน์ กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมแก้ไขปัญหาการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักสดและผลไม้สดที่มี นพ.ปิยะสกล […]

รวบขอทานยิงกระต่ายบนสะพานลอยห้างเฉลิมไทย กลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

วันที่ 24 มกราคม นายประสิทธิ์ชัย ช่วยบุญนาค หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองชลบุรี ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน และนักเรียนที่เดินขึ้นสะพานลอยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเฉลิมไทยช้อปปิ้งมอลล์ เทศบาลเมืองชลบุรี ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ว่ามีขอทานไปปัสสาวะบนสะพานลอยส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณสะพานลอย จึงได้ประสานงานกับทางเทศกิจ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังจากนั้นได้ทำการจับกุมขอทานได้ 1 คน คือ นายเกียรติศักดิ์ รัตนโกสุมภ์ อายุ 51 ปี บ้านเดิมอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จึงได้นำตัวมาส่งให้กับ พ.ต.อ.สมโชค ตาผล ผกก.สภ.เมืองชลบุรี ทำการสอบปากคำ รับสารภาพว่ามีการปัสสาวะบนสะพานลอยจริง จึงได้ให้ลงบันทึกประจำวันไว้ อย่างไรก็ตาม นายเกียรติศักดิ์อ้างว่ามีข้าวของอยู่ในโรงแรมที่พักและยังค้างค่าห้องไว้ 150 บาท พ.ต.อ.สมโชคจึงได้ควักเงินส่วนตัวให้ไป 200 บาท เป็นการชำระค่าห้องพัก ส่วนที่เหลือเอาไว้กินข้าว แล้วส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชลบุรีเพื่อส่งตัวกลับไปยังบ้านเกิดต่อไป นายประสิทธิ์ชัย ช่วยบุญนาค หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองชลบุรีกล่าวว่า ตนได้รับร้องเรียนจากประชาชนและนักเรียนจึงได้เข้าควบคุมตัวในครั้งนี้ หลังจากนั้นจะส่งกลับบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่ง ส่วนกรณีที่ยังมีขอทานบริเวณสะพานลอยดังกล่าว ชอบโชว์อวัยวะเพศนั้นกำลังจับตาดูอยู่ หากพบจะจับกุมตัวไปดำเนินคดีทันที

บอร์ดสปส.เสนอกฤษฎีกาตีความ ‘ร่างพ.ร.บ.คืนสิทธิฯ’ ดึงผู้ประกันตน ม.39 กลับคืน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการคืนสิทธิให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ออกจากงาน แต่ยังคงจ่ายเงินสมทบ เพื่อคงสภาพสิทธิไว้ แต่ปรากฏว่าขาดส่งจนถูกตัดสิทธิไปกว่า 9 แสนคน ว่า สปส.มีนโยบายในการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพเนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ โดยคณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ดสปส.) มีมติเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมการกลับเป็นผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ พ.ศ…. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ตราเป็นกฎหมายเพื่อให้ประกาศใช้บังคับภายในปี 2560 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ คาดว่าไม่มีปัญหา เพราะเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประกันตน ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีมาตรการระยะยาวอย่างไร ในการป้องกันปัญหาการขาดส่งอีก นพ.สุรเดช กล่าวว่า ขณะนี้มีระบบการแจ้งเตือนผ่านเอสเอ็มเอส(SMS) ซึ่งได้ดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา โดยการแจ้งเตือนนั้น จะแจ้งเตือนตั้งแต่การขาดส่งใน 1 เดือนแรก เนื่องจากตามกฎหมายกำหนดว่า ต้องไม่ขาดส่งเกิน 3 เดือน และให้ส่งเงินภายในวันที่ 15 ของเดือนที่สาม ซึ่งหมายความว่าจะขาดส่งได้เพียงแค่ 2 เดือนครึ่ง ดังนั้น อาจกระทบกับผู้ประกันตนที่ไม่ทราบตรงจุดนี้ ทางสปส.จึงได้แจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าตั้งแต่ขาดส่งเงินสมทบตั้งแต่ 1 […]

นร.บกพร่องทางการได้ยิน พูดภาษามือบอกรักในหลวง ร.9 พระองค์ทรงงานหนักเพื่อคนไทย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 49 อาทิ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, มูลนิธิโลจายะ, มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, ชมรมธนาคารจังหวัดนครสวรรค์, มูลนิธิทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย และ ชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ เวลา 10.00 น. นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพล ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 83 ประชาชนจากทั่วประเทศ ยังคงแต่งกายชุดดำสุภาพ นำพระบรมฉายาลักษณ์แนบอก มาเข้าคิวกราบสักการะไม่ขาดสาย โดยสำนักพระราชวังเปิดประตูวิเศษไชยศรีให้ประชาชนเข้าตั้งแต่เวลา 04.45 น. และประชาชนที่กราบสักการะแล้วยังคงได้รับข้าวพอเพียงจากสำนักนายกฯ […]

พม.ชื่นชมเด็กกตัญญู 11 ขวบ ปั่นสามล้อรับจ้างขนผักทุกวันหลังเลิกเรียนหารายได้ให้ครอบครัว

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พม. เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ว่า จากกรณีเด็กชายวัย 11 ขวบ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ สู้ชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้เป็นแม่  โดยทุกวันหลังเลิกเรียนจะออกไปช่วยปั่นสามล้อรับจ้างขนผัก เพื่อหาเงินช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว และเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น รมว.พม.กล่าวอีกว่า ตนขอชื่นชมเด็กชายดังกล่าว ที่มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร และมีความมุมานะพยายาม ในการช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน  ทั้งนี้ ตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (พมจ.อุตรดิตถ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดพม. ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจด้านเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์การเรียน รวมทั้ง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนของเด็กในระยะยาวต่อไป    

‘กรมปศุสัตว์’ยันฟาร์มมาตรฐานไม่มีการลักลอบใช้ยาปฏิชีวนะเกินกำหนด

กรมปศุสัตว์ ยืนยันฟาร์มมาตรฐานไม่มีการลักลอบใช้ยาปฏิชีวนะเกินกำหนด ย้ำผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย100% เตือนเกษตรกรลักลอบใช้ยาเถื่อนมีความผิดทั้งจำทั้งปรับ   นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังยาหรือสารตกค้างในเนื้อสัตว์อย่างเข้มงวดที่สอดคล้องกับมาตรฐานโลก โดยกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินแนวทางการควบคุมยาสัตว์ในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และกำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560–2564 เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา และกำกับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะในภาคปศุสัตว์อย่างเหมาะสม ที่สำคัญยังเดินหน้าควบคุมและติดตามการใช้ยาสัตว์ในฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ 10,000 แห่งทั่วประเทศ อย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องวิธีการใช้ยา คุณภาพของยาสัตว์ และตรวจสอบการตกค้างของยาทั้งก่อนและหลังการเชือดชำแหละ ดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่มาจากฟาร์มมาตรฐานฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้างแน่นอน ขณะเดียวกันได้เร่งปราบปรามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ลักลอบใช้ยาเถือน-ใช้เกินขนาด ตลอดจนผู้ประกอบการนำเข้า ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารสัตว์และยารักษาสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ที่เป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าเลียนแบบที่ส่งผลเสียด้านสุขภาพต่อสัตว์โดยตรง ซึ่งผิดกฎหมายตามมาตรา 12 แห่ง พรบ.ยา พศ.2510 ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาท และมาตรา72(4) ขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ “ที่ผ่านมาชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์และยาสัตว์เถื่อนอย่างต่อเนื่อง ขอเตือนผู้ลักลอบให้หยุดการกระทำดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค และขอแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากฟาร์มมาตรฐานกรมฯ […]

ประกาศราชกิจจาฯ ตั้งกก.สภาการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 18/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.2557-2560 เพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2561 ตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 มาตรา 17 วรรคหนึ่ง กําหนดให้คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเลือกกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยเพื่อดํารงตําแหน่งนายกสภาการแพทย์แผนไทย อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่ 1 และอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่ 2 ตําแหน่งละ 1 คน และมาตรา 17 วรรคสอง กําหนดให้นายกสภาการแพทย์แผนไทยเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งเลขาธิการ สภาการแพทย์แผนไทย รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตําแหน่งละ 1 คนไปแล้ว ซึ่งต่อมานายกสภาการแพทย์แผนไทยได้ลาออกจากการเป็นนายกสภาการแพทย์แผนไทยและกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ทําให้ต้องมีการเลือกคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเพื่อดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติกําหนด คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ได้มีมติเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยดํารงตําแหน่งนายกสภาการแพทย์แผนไทยอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่ 1 ยกเว้นอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย […]