นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และเครือมติชน จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดใหญ่ งานเกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 3’ ฉลองวโรกาสปีมหามงคล 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน้นแนวคิดหลัก ข้าวของพ่อ วิถีพอเพียง

งาน เกษตรมหัศจรรย์ ครั้งที่ 3ข้าวของพ่อ วิถีพอเพียงจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ ได้เข้ามาสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ ภายใต้เป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาพึ่งพาการทำการเกษตรแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการทำนาเกษตรอินทรีย์ที่ไม่พึ่งพาสารเคมี ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาระบบเกษตรกรรม กับการพัฒนาวิถีชีวิตอย่างเป็นสุขอย่างยั่งยืน เป็นสุขวิถีของการพัฒนาข้าวไทย

จากความร่วมมือในครั้งนี้ จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับด้านข้าวไทย  ซึ่งนอกจากการนำพระราชกรณียกิจของพระองค์มาแสดงแล้ว ยังจะมีการจัดแสดงนิทรรศข้าวพื้นเมืองหายาก 84 สายพันธุ์ รวมถึงการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ในราคาย่อมเยา ส่งตรงจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต กิจกรรมเสวนาให้ความรู้โดยเกษตรกรคนดังและผู้ทรงคุณค่าแห่งวงการข้าวไทย ในหัวข้อต่างๆ  ที่น่าสนใจ เช่น สินเหล็ก-ไรซ์เบอรี่ ข้าวเพื่อสุขภาพ, คุณค่าทางโภชนาการ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย

นอกจากนี้ ในโซนของเกษตรมหัศจรรย์จะเป็นการนำคนไทยทั้งประเทศเข้าไปท่องโลกแห่งพืชพรรณทางเกษตรที่แปลกและมหัศจรรย์ เช่น ไผ่ช้างเมืองน่าน มะนาวยักษ์ มะเขือกินใบ แตงโมยักษ์ไต้หวัน ข้าวลืมผัว พริกพิโรธ รวมทั้งจัดแสดงสาธิต และเสวนาเสริมความรู้ในหัวข้อต่างๆ เพื่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจตลอดทั้ง 5 วัน รวมทั้งยังมีโซนจำหน่ายสินค้าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ประกอบการหลายแห่งที่นำมาเปิดบูธขายในราคาพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ธัญพืช ผัก-ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย อุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร โดยมีไฮไลท์อยู่ที่เครื่องยนต์ดีเซลรุ่น TF-120DI-Y ของยันม่าร์ จัดโปรโมชั่นในราคาเพียง 50% นอกจากนี้ในแต่ละวันยังมีการแจกฟรีต้นกล้า พืชสมุนไพรและไม้มงคล รวมจำนวนกว่า 5,000 ต้นให้ผู้ที่สนใจนำไปปลูกเพื่อร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน และในวันสุดท้ายของงานจะประมูลทิ้งทวนพันธุ์ไม้แปลกและหายาก

เป็นงานที่เหมาะกับเกษตรกร-ชาวนารุ่นใหม่ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และประชาชนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ได้ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยสำหรับกสิกรรมยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาด้านแรงงาน ประหยัดเวลา ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs 0tสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาอาชีพของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกในอนาคต ขณะที่ประชาชนทั่วไปก็จะได้มีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคซึ่งเป็นของดีมีคุณภาพ

แล้วพบกัน วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์นี้ ที่ชั้น 4 เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ