"แพทย์-นักวิชาการ นศ." รุมจี้ "สมัคร" โชว์สปิริตลาออก เพื่อลดความตึงเครียด ค้านการใช้ความรุนแรง

วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 20:39:10 น.
นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และคณะแพทย์ทั้งจากจุฬา-มศว ต่างออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทั้งฝ่ายรัฐ และฝ่ายภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม มีแรงผลักดันให้นายกฯ แสดงสปิริต ลาออก หรือ ยุบสภา

จากบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้ ทำให้หลายฝ่ายทั้งนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่างแสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ โดยเฉพาะหลังจากที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและจุดยืนในรูปแถลงการณ์มากมาย โดยในวันที่ 3 กันยายน มีดังนี้

 

แถลงการณ์ ฉบับที่ 1 โดยกลุ่มคณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วันที่ 3 กันยายน 2551 ความว่า ...

 

ด้วยขณะนี้บรรยากาศของความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองได้ขยายตัวออกมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งเหตุการณ์เร็วๆ นี้ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียงของประเทศรวมถึงบรรยากาศของความสมานฉันท์ของคนในชาติ ทางกลุ่มคณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยากลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงขอแสดงเจตนารมณ์ ดังนี้
 
1.ขอประณามการก่อความรุนแรงจนนำไปสู่การเสียชีวิตและบาดเจ็บในคือนวันที่ 1-2 กันยายนที่ผ่านมา และความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.ขอให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการประกาศที่ไม่สมเหตุสมผลและยังสร้างความตึงเครียดให้มากขึ้นเสมือนการยั่วยุให้เกิดการชุมนุมเรียกร้อง อันอาจนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น


3.ขอเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลออกมาร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองในการคัดค้าน หรือยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงและขอให้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียสละโดยการยุบสภาหรือลาออกเพื่อเป็นการปลดชนวนความขัดแย้ง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่มีการตอบสนอง ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล เพื่อให้ปัญหาทุกอย่างกลับมาสู่สถานการณ์ที่จะแก้ไขต่อไปได้
4.ขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนทำหน้าที่สื่อสารข้อเท็จจริงให้กับสังคมอย่างตรงไปตรงมา ไม่เป็นเครื่องมือของการสร้างความขัดแย้งให้มากยิ่งขึ้นในสังคม และขอให้ทุกฝ่ายได้ให้การสนับสนุนสื่อมวลชนให้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และไม่ควรมีการแทรกแซงการทำงานของสื่อในทุกกรณี


 ทางกลุ่มคณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะได้เชิญชวนให้อาจารย์ แพทย์ บุคลากร นิสิตแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการได้ร่วมลงชื่อในการเรียกร้องรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสงบสุขและคลี่คลายปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ต่อไป

 

 ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
 รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
 รศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
 รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
 รศ.พญ.เกศรา อัศดามงคล
 นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
 ผศ.นพ.สมพร ลี้พลมหา
 ผศ.ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี
 ดร.ปิยะนุช ปัทมสถาน
 นพ.สมนึก นิลบุหงา
 ผศ.ดร.วรรณา ผู้มีโชคชัย

 

************************************

 

แถลงการณ์ โดยกลุ่มคณาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1)

 

ตามที่ได้มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อันมีสาเหตุมา จากการบริหารงานของรัฐบาลที่ไม่เที่ยงธรรม และมีเจตนาที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อช่วยเหลือ บุคคลที่กำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาทุจริตในขณะเป็นผู้นำรัฐบาล และได้มีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนั้น

 

ล่าสุด มีคณะบุคคลที่เรียกว่า นปช. ได้เคลื่อนกำลังมายังที่ชุมนุมของพันธมิตรฯ ก่อให้เกิด การปะทะกันจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง และในที่สุดรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แล้วนั้น

 

กลุ่มคณาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดและขอแสดงจุดยืนบนความถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนี้

 

1.การชุมนุมแสดงความคิดเห็นโดยสงบ ปราศจากความรุนแรง เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อประชาชนแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย มีความเห็นแตกต่าง กัน รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการปะทะกัน
2.ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์พร้อมที่จะให้การดูแลรักษาประชาชนไม่ว่าจะเป็น ผู้ใดฝ่ายใดก็ตาม หากเกิดเหตุความรุนแรงและบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้อง อำนวยความสะดวกและคุ้มครองให้ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าสู่สถานที่ เกิดเหตุโดยไม่มีการขัดขวางใด ๆ เพื่อให้ผู้ที่บาดเจ็บ ได้รับการรักษาที่เหมาะสม โดยเร็ว ที่สุดโดยไม่มีเงื่อนไข
3.ขอประณามผู้อยู่เบื้องหลังการใช้กำลังเข้าทำร้ายประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบในทุกรูปแบบ
4.ให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการลาออก เพื่อเป็นบรรทัดฐานด้านจริยธรรมทางการเมือง

 

กลุ่มคณาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

************************************

 

เครือข่ายเยาวชนกู้ชาติ (Young P.A.D.Group) นำโดยนายศิริพล เคารพธรรม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แกนนำเครื่อข่ายฯ พร้อมด้วยนิสิต นักศึกษา นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมกันออกแถลงการณ์เครือข่ายเยาวชนกู้ชาติ ฉบับที่ 2/2551 เรื่อง ประณามกลุ่มบุลคลที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
 
นายศิริพล กล่าวว่า ในนามของกลุ่มนิสิต นักศึกษาเครือข่ายเยาวชนกู้ชาติ ขอประณามนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี รวมถึง ส.ส.พรรคพลังประชาชนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กลุ่ม นปช. บุกเข้ามาทำร้ายกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในคืนวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา และขอประณามตำรวจผู้ที่ควรจะเป็นผู้พิทักษ์ประชาชนทุกฝ่ายอย่างแท้จริงแต่กลับมีทีท่าไร้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
 
นายศิริพล กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กลุ่มนิสิตนักศึกษาเครือข่ายเยาวชนกู้ชาติ ขอเรียกร้องให้ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งการสูงสุด ต่อตำรวจ และส.ส.ทั้งหมดของพรรคพลังประชาชนออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม โดยการประกาศลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองทุกรูปแบบและยินยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างจุดเริ่มต้น และจะเป็นทางออกของการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ก่อนที่ประเทศชาติจะล่มจมเสียหายไปมากกว่านี้
 


************************************

 

แถลงการณ์ของ นักเรียนไทยใน Oklahoma State University ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ สหรัฐอเมริกา มีความห่วงใยในสถานการณ์ทางการเมืองไทยขณะนี้ จากเหตุความวุ่นวายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงได้มีการร่วมประชุมและได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง

 

แถลงการณ์ ฉบับที่ ๑


เรื่อง จุดยืนและท่าทีของนักเรียนไทย ใน Oklahoma State University, USA. ต่อวิกฤติการณ์บ้านเมือง ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑

 

สืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศชาติในช่วงระยะที่ผ่านมา จนนำไปสู่การปะทะกันด้วยความรุนแรงระหว่างตำรวจกับประชาชนและประชาชนกับประชาชนเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม และวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ ตามลำดับนั้น กลุ่มนักเรียนไทยใน Oklahoma State University, USA. ดังมีรายนามตามแนบ ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทบทวนท่าทีการดำเนินการต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสงบสุขและสันติภาพของบ้านเมืองอันมีมาช้านาน โดยขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการบนพื้นฐานของสิ่งต่อไปนี้

 

๑) ขอให้รัฐบาลยุติและล้มเลิกความคิดในการใช้ความรุนแรงใดๆ ทั้งสิ้นต่อการแก้ปัญหาวิกฤติบ้านเมืองในครั้งนี้
๒) ขอให้รัฐบาลยกเลิกการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินทันที เพราะกฏหมายดังกล่าวเป็นการรลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบซึ่งเป็นสิทธิที่ถูกรับรองด้วยกฏหมายรัฐธรรมนูญ และเป็นที่ยอมรับของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วโลก
๓) ขอให้รัฐบาลเสียสละด้วยการลาออกเพื่อยุติปัญหาการขัดแย้ง และยังถือเป็นการรักษาระบอบประชาธิปไตยให้คงอยู่ได้
๔) ขอให้ทหารทุกหน่วยอย่าได้ทำการปฏิวัติ เพราะการปฏิวัติไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆ ได้ รังแต่จะสร้างปัญหาให้มากขึ้น
๕) ขอวิงวอนผู้บัญชาการทหารบกรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่าตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะนำกองทัพซึ่งเป็นของประชาชนไปเข่นฆ่าประชาชน อย่าทำร้ายประชาชน กองทัพจะต้องปกป้องชีวิตประชาชนทุกคนที่ร่วมชุมนุมอย่างสันติตามสิทธิที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
๖) ในเรื่องของการบังคับใช้กฏหมาย ต้องมีการบังคับใช้กฏหมายอย่างเท่าเทียมกันทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้านรัฐบาล
๗) ขอให้ทุกฝ่ายยุติการกล่าวอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพและเทอดทูนของคนในชาติ รวมถึงตำรวจต้องดำเนินคดีกับผู้ก้าวล่วงองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์บนมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลหรือตรงข้ามรัฐบาล
๘) ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกฝ่ายยึดถือความสามัคคีภายในชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างสันติสุขและชอบธรรม

 

กลุ่มนักเรียนไทยใน Oklahoma State University, USA. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะคืนสู่สภาวะสงบสุขโดยเร็วนี้


๑. นาย สรายุธ แสนเสริม
๒. นาย ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
๓. นาง พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย
๔. นาย อัครพล สง่าสูงส่ง
๕. นางสาว วรรณัย สายประเสริฐ
๖. นาย บิตุพร ตัณฑวณิช
๗. นาย ณัฐวุฒิ เนียมสอน
๘. นาย ศุภวิชญ์ เพ็งเนตร
๙. นาย อิสระ ธานี
๑๐. นางสาว วิรวัลย์ อาษาภา
๑๑. นาย พีรพล สิทธิวิจารณ์
๑๒. นาย ชินทัศน์ เมธาภัทร
๑๓. นาย ธีราทร ซนีเย็ง
๑๔. นาย อาจพลสันต์ ผู้กฤตยาคามี
๑๕. นางสาว ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา
๑๖. ผศ. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
๑๗. นางสาว พิมพ์ทอง ทวิติยามัณฑ์
๑๘. นายกฤตย์ คุปต์กานต์

 

************************************

 

เครือข่ายเยาวชนกู้ชาติ นำโดยนายศิริพล เคารพธรรม นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษา นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ส.ส.พรรคพลังประชาชน ประกาศลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเป็นทางออกก่อนที่ประเทศชาติจะล่มจมเสียหายไปมากกว่านี้

 

************************************

 

มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน, มูลนิธิวิถีสุข, มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา, มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน,เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว, กลุ่มเครือข่ายพลังนักศึกษาเพื่อสังคม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมออกแถลงการณ์ยุติความรุนแรง ให้รัฐบาลยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่มีจำกัดการทำหน้าที่ของสื่อ ให้พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล และรัฐสภาร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ไขวิกฤติ เช่น พิจารณาลาออกทั้งคณะเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

 

************************************

 

คณาจารย์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงเสนอข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม เป็นกลาง รอบด้าน ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่อาจนำไปสู่ความวิตกกังวล และความขัดแย้งในหมู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

 

************************************

 

กลุ่มนักศึกษาปริญญาโทเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้พันธมิตรฯ ยุติการชุมนุมในทำเนียบรัฐบาล ทุกฝ่ายต้องหยุดการเคลื่อนไหวที่นำไปสู่ความรุนแรง ขอให้สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และขอให้นายสมัคร สุทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยุบสภาเพื่อคืนอำนาจแก่ประชาชน
หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง