พลิกแฟ้ม"ถอดยศ"ตร."นายพล"อัศวินแหวนเพชรอุ้มฆ่า4อดีต รมต ทุจริตหน้าที่เพียบ-ก่อนถึงคิว"ทักษิณ"

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 18:10:11 น.


พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์


"พลตำรวจจัตวา" 2 นายที่ถูกถอดยศ ก่อคดีอื้อฉาวสุดๆ เมื่อเกือบ 60 ปี ยุค"พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์" และสมุน"อัศวินแหวนเพชร" เรืองอำนาจ เนื่องจากมีการอุ้มฆ่า4อดีตรมต. ที่เป็นศัตรูทางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

(คลิกอ่าน "ทักษิณ"เข้าข่ายถูกถอดยศ"พันตำรวจโท" ทำเสื่อมเกียรติโดนศาลฎีกา "ตัดสินจำคุก-หนีคดีอาญา" )

 

การที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก 2 ปี ในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินจากกองทุนเพื่อการฟื้นและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ถนนรัชดาภิเษก มูลค่า 772 ล้านบาท  ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 และ 122 และยังหลบหนีคดีไปอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษป็นเหตุสำคัญที่จะทำให้ถูกถอดยศ "พันตำรวจโท"ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547และ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วย  การถอดยศตำรวจ พ.ศ.2547 ที่ระบุว่า


การเสนอขอถอดยศตำรวจทั้งแก่ผู้ที่อยู่ในราชการตำรวจ และที่พ้นจากราชการตำรวจไปแล้ว ให้กระทำได้เมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้


1.ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท


2. ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป สำหรับผู้ที่มิได้อยู่ในราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

 

ทั้งนี้ในส่วนการหลบกนีคดีอาญานั้น ไม่จำเป็นที่คดีจักต้องถึงที่สุดอย่างที่ พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ้าง เพราะระเบียบดังกล่าวข้อ(3)ระบุว่า 

 

"ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่รับทราบข้อมูลการต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา.....ของผู้ที่ดำรงยศตำรวจทั้งในส่วนของผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้ว หรือยังคงรับราชการอยู่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ หาข้อมูลเบื้องต้นให้แน่ชัดแล้วส่งเรื่องให้กองวินัยพิจารณา หากเห็นว่าผู้ใดมีเหตุที่จะต้องดำเนินการถอดยศก็ให้ส่งเรื่องไปยังกองทะเบียนพลดำเนินการรวบรวมเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณา ถอดยศต่อไป"


อย่างไรก็ตาม ก่อนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการ"ถอดยศ" พ.ต.ท.ทักษิณตามกฎหมายและระเบียบหรือไม่


"มติชนออนไลน์"พลิกแฟ้มข้อมูลการ"ถอดยศตำรวจ"เท่าที่สิบค้นได้จากราชการกิจจานุเบกษาพบว่า  มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2484 สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี แต่เวลาลงนามในปีระกาศดังกล่าว จอมพลแปลกลงนามแต่เพียงว่า "พิบูลสงคราม"

 

ตำรวจรายแรกที่ถูกถอดยศตามประกาศดังกล่าวคือ "นายร้อยตำรวจตรีสวัสดิ์ พรรณรักษ์ " สังกัดกระทรวงมหาดไทย ต้องหาในคดีอาญาฐานสมคบกับพวกที่หลบหนีที่คุมขัง ศาลไพ้พิพากษาให้ลงโทษจำคุก คดีถึงที่สุดแล้ว


หลังจากนนั้นมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีถอดยศตำรวจอีก 122 ฉบับ  ฉบับสุดท้ายคือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 โดยถอดยศ"ร้อยตำรวจเอก วินิจพงศ ชีวมงคล"ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งปลดออกจากราชการเพราะละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน


จากการตรวจสอบประกาศสำนักนายกฯพบว่า ประกาศบางฉบับประกาศถอดยศตำรวจพร้อมกันทีเดียวหลายราย บางฉบับพร้อมกันถึง 21 ราย แต่ละรายกระทำผิดต่างกรรมต่างวาระกัน  แต่อาจมีการนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพร้อมกันทำให้ประกาศถอดยศพร้อมกันทีเดียว


ดังนั้น แม้จะมีการประกาศสำนักนายกฯถอดยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 123 ฉบับ แต่มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรถูกถอยยศเกือบ 200 นาย


เหตุที่ทำให้นายตำรวจเหล่านี้ถูกถอดยศ มีด้วยกัน 2 สาเหตุใหญ่คือ


หนึ่ง  ทำผิดคดีอาญาซึ่งศาลพิพากษาจำคุกถึงที่สุด  เช่น มียาเสพติดไว้เเพื่อจำหน่าย  ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ฆ่าผู้อื่นฯลฯ


สอง ทำผิดวินัยร้ายแรงถูกปลดหรือไล่ออกจากราชการ  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน  ยักยอกเงินหลวง ฯลฯ


นายตำรวจที่ถูกถอดยศมีตั้งแต่"ร้อยตำรวจตรี"ถึง"พันตำรวจโท" เป็นส่วนใหญ่  มี "พันตำรวจเอก"เพียงนายเดียว และมี "พลตำรวจจัตวา"หรือเทียบเท่า"พันตำรวจเอก(พิเศษ)" 2 นาย


การถอดยศ"พลตำรวจจัตวา-พล.ต.จ."  เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 12 กันยายน 2505 ลงนามโดย พล.อ.ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ให้ถอดยศตำรวจ "พล.ต.จ ทม  จิตรวิมล "และ"พล.ต.จ ผาด ตุงคะสมิต" ประจำกรมตำรวจ กระทำความผิดในคดีอาญาฐานสมคบกันฆ่าคนตาย ศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต คดีถึงที่สุดแล้ว


จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ถอด"พล.ต.จ ทม  จิตรวิมล "และ"พล.ต.จ ผาด ตุงคะสมิต" ออกเสียจากยศตั้งแต่บัดนี้เป็นไป


น่าสนใจว่า คดีที่ 2 นายพลตำรวจสมคบกันก่อขึ้นคือ คดีอะไร


จากการตรวจสอบพบว่า เป็นคดีดังและอื้อฉาวสุดๆเมื่อเกือบ 60 ปี ในยุค พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และสมุน"อัศวินแหวนเพชร" เรืองอำนาจ เนื่องจากมีการอุ้มฆ่าอดีตรัฐมนตรี 4 คน ที่เป็นศัตรูทางการเมืองของจอมพล ป.  พิบูลสงคราม


ข้อเท็จจริงของคดีโดยสรุปมีดังนี้ ก่อนเกิดเหตุอดีต รัฐมนตรี  4 คน คือ ดร. ทองเปลว ชลภูมิ นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายจำลอง ดาวเรือง นายถวิล อุดล ได้ถูกจับกุมในคดีกบฎยึดวังหลวงในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2492 และถูกควบคุมตัวไว้ แล้วนำไปแยกขังตามสถานีตำรวจนครบาลต่างๆ

 

ต่อมาวันที่ 3 มีนาคม 2492 พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ รองอธิบดีการมตำรวจในฐานะผู้อำนวยการสอบสวนพิเศษ ได้สั่งให้ พล.ต.จ.ผาด ตุงคะสมิต กับพวก นำตัว 4 อดีตรัฐมนตรีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาไปขังที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน


พล.ต.จ.ผาด ตุงคะสมิต กับพวกจึงไปรับตัว 4 อดีตรัฐมนตรีที่กองตำรวจสันติบาล สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง และที่สถานีตำรวจนครบาลสามเสน เพื่อจะพาผู้ต้องหาทั้ง 4 ไปขังที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน


ขณะควบคุมตัวไปโดยรถยนต์หลายคันถึงบริเวณที่เกิดเหตุ ถนนประชาธิปัตย์ (พหลโยธิน) หลักกิโลเมตรที่ 14  ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร ใกล้กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ขณะนั้นเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2492  อดีตรัฐมนตรีและเจ้าพนักงานตำรวจได้ยิงต่อสู้ ต่อมาคนร้ายได้หลบหนีไป ปรากฏว่า4  อดีตรัฐมนตรีซึ่งอยู่บนรถยนต์ดังกล่าวถูกยิงถึงแก่ความตายขณะถูกใส่กุญแจมือ แต่เจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด


อย่างไรก็ตาม สอบสวนดำเนินคดีกับ พล.ต.จ.ผาด ตุงคะสมิต กับพวก ซึ่งควบคุมอดีตรัฐมนตรีไปขณะเกิดเหตุ มีการส่งฟ้องศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต


สำหรับนายตำรวจยศพันตำรวจเอกคือ พ.ต.อ.ทิพย์เจริญ ชูเวช อดีรองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ต้องคดีอาญา ถูกประกาศถอดยศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2523


นอกจากนายตำรวจ  2 รายดังกล่าวแล้ว รายที่น่าสนใจคือ พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ อดีตนักเขียนชื่อดังเจ้าของฉายา"นักเขียนบรรทัดละ 8 บาท"อันโด่งดัง ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ในความผิดอาญาฐานร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  จึงถูกถอดยศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2535


นอกจากกรณีการถอดยศที่น่าสนใจดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังมีประกาศสำนักนายกฯที่ถอดยศที่น่าสนใจคือ  ประกาศสำนักนายกฯเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2544  มีการถอดยศนายตำรวจชั้นสัญยาบัตรทีเดียวพร้อมกัน 21 รายตั้งแต่ "ร้อยตำรวจตรี"ถึง"พันตำรวจโท" และประกาศสำนักนายกฯลงวันที่ 7 มีนาคม 2546  ถอดยศนายตำรวจ 5 นาย


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ฉบับ มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ


แต่มาวันนี้ พ.ต.ท.ทักษิณมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายถูกถอดยศแล้ว คอยดุแต่ว่า นายกรัฐมนตรีคนใดจะเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการเท่านั้น

 

 

 
หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง