"หมิ่นสถาบัน"ป.อาญา มาตรา112 โดย...ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13:24:18 น.


ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ


"...จึงเห็นได้ว่ามาตรานี้เป็นเรื่องของชาติ ของส่วนรวม ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใคร มีแต่คนชั่ว ๆ บางคนนำไปใช้แกล้งกล่าวหา ฟ้องร้อง กลั่นแกล้งกันอย่างผิด ๆ..."

หลังจากที่มีการแก้ไข ป.อาญา ให้หญิงข่มขืนชายได้  นอกจากจะทำให้หญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเราถูกชายฟ้องเป็นจำเลยได้แล้ว  ยังจะทำให้หญิงทั่วไปเสี่ยงที่จะถูกข่มขืนกระทำชำเรามากขึ้น  เพราะตามกฎหมายนี้หากชายสามีข่มขืนกระทำชำเราภริยาก็จะต้องติดคุก ชายสามีจึงอาจคิดไปได้ว่า
ไหน ๆ ก็จะต้องติดคุกทั้งที ก็ขอข่มขืนหญิงที่มิใช่ภริยาน่าจะดีกว่า

 

นอกจากนี้ ก็อาจจะทำให้สามีนิยมมีภริยาอายุต่ำกว่า 15  ปี เพราะเป็นภริยาที่สามีข่มขืนกระทำชำเราได้โดยไม่ผิดกฎหมายที่แก้ไขใหม่นี้ 


การแก้ไขกฎหมายข่มขืนกระทำชำเราจึงแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาของประธานและกรรมาธิการร่าง  ตลอดจนสมาชิกสภานิติบัญญัติแต่งตั้งที่มาประชุมกันไม่ค่อยครบ แต่รับเงินเดือนๆ ละแสนครบ

 

ขออย่าให้ประเทศไทยมีปรากฏการณ์เช่นนั้นอีกเลย  เพื่อพิสูจน์ว่า นักกฎหมายไทย  นอกจากคนกลุ่มนี้ ยังมีสติปัญญาและสัมปะชัญญะครบถ้วน

 

ขณะนี้มีการพูดถึงการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112   แห่งประมวลกฎหมายอาญากันในหลายกลุ่ม  หลากความเห็น ก็ต้องดูก่อนว่า มาตราดังกล่าวบัญญัติไว้อย่างไร

 

"ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น  หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์   พระราชินี      รัชทายาท  หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี"


มาตรานี้รับรองบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะ  ผู้ใดจะละเมิดมิได้


กฎหมายมาตรานี้เคยมีการเพิ่มโทษจำคุกมาแล้ว 1 ครั้ง  ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  พ.ศ. 2519 และได้ถูกใช้เป็นเครื่องในการทำลายฝ่ายที่รัฐบาลหรือใครก็ตามที่   "นาย"  ไม่ชอบ  เช่น  กรณี  คุณหญิงกัลยา  กับสติ๊กเกอร์คลองเตย  อดีตอธิบดีกรมตำรวจที่แปลบทความต่างประเทศที่มีข้อความหมิ่นสถาบัน  กลายเป็นผู้กระทำการหมิ่นเสียเอง 


เพื่อสังเวย  "นาย"  ที่อยากจะดันให้ย้ายออกไป

 

ที่จริงแล้วการกระทำความผิดตามมาตรานี้เป็นคดีอาญาแผ่นดิน  ผู้เสียหายจึงมิใช่บุคคลหรือผู้ใดผู้หนึ่ง  หากเป็นการกระทำต่อสถาบันประมุขของชาติโดยรวม  ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย หรือประเทศอื่นใดในโลกก็มีกฎหมายไว้คุ้มครองสถาบันประมุขของตนกันทั้งนั้น แต่มีคนพยายามจะทำให้เห็นเป็นอย่างอื่น


จึงเห็นได้ว่ามาตรานี้เป็นเรื่องของชาติ ของส่วนรวม ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใคร มีแต่คนชั่ว ๆ บางคนนำไปใช้แกล้งกล่าวหา ฟ้องร้อง กลั่นแกล้งกันอย่างผิด ๆ


 เมื่อเป็นดังนี้


1.  ใครเสนอให้ยกเลิกมาตรา  112  เท่ากับประสงค์จะล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ของไทย และนับถือประมุขหรือผู้แทนของรัฐบาลต่างประเทศยิ่งกว่าของไทย  เข้าข่ายเป็น  "กบฏ" ภายในราชอาณาจักร


2.  ใครเสนอให้เพิ่มโทษให้หนักขึ้นแสดงว่าประสงค์จะใช้มาตรานี้ทำลายล้างกลั่นแกล้งศัตรูทางการเมือง หรือทางส่วนตัวให้หนักหนาขึ้นกว่าเดิม 


นอกจากมาตรา  112  แล้วกฎหมายของเราก็ยังให้ความคุ้มครองไปถึงสถาบันประมุขของต่างประเทศด้วย ยังมีมาตรา  133  อีกที่บัญญัติว่า


"ผู้ใดหมิ่นประมาท  ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย  ราชาธิบดี  ราชินี  รัชทายาท  หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดปี  หรือปรับตั้งแต่.........."


รวมทั้งมาตรา  134  ที่ว่า  "ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายผู้แทนรัฐต่างประเทศ......ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หากเดือนถึง 5 ปี หรือปรับ............"


ดังนี้  ถ้าจะกลั่นแกล้งกันทางการเมืองไม่ต้องใช้  112  ก็ได้


ใช้  133  กับ  134  แทนก็แล้วกัน


เอาเข้าไปสิ ด่าเข้าไปเลย


ถ้าไม่มีเจตนาแอบแฝงอย่างอี่น


ประเทศอังกฤษเองก็มีกฎหมายอย่างเรา  น่าจะให้เขาดำเนินคดีกับอาจารย์ใจ  ที่อังกฤษได้


แต่หากเขาไม่มีกฎหมายเช่นนี้


เราก็สมควรยกเลิกมาตรา  133  และ  134  ของเราที่คุ้มครองประมุขของเขาเสียด้วย
จะได้ให้ อาจารย์ “ใจ”

 

กล่าวหาว่าร้ายประมุขของประเทศอังกฤษเสียให้สม "ใจ" ปรารถนา

 

แต่แกคงไม่ทำเพราะประเทศอังกฤษเป็นแผ่นดินเกิดของแก


ไม่ใช่แผ่นดินไทย !!!
กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้ว แฝดสยาม อิน-จัน พบรักแรกกับสาวลอนดอน(8)
ค่าจ้างขั้นต่ำ 2559 : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
ลึกแต่ไม่ลับ โดยจรัญ พงษ์จีน : "ศึกในประชาธิปัตย์"
เหยียดคนจนบนบัตรทอง โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
หรือสมคิดจะสร้างประวัติศาสตร์ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์