สตง.หน้าแตก เบรกเทศบาลไม่มีอำนาจจัดสอนเสริมนักเรียน ม.6 คณะกรรมการกฤษฎีกาสอนมวยยันทำได้

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 07:50:55 น.
สตง.หน้าแตก เบรกเทศบาลนครเชียงรายอ้างไม่มีอำนาจจัดโครงการสอนเสริมนักเรียนชั้น ม.6ให้ต่อมหาวิทยาลัยเพราะ พ.ร.บ.การศึกษามิได้นิยามคำว่า "สอนเสริม" แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาบันทึกความเห็นสวน มีอำนาจเพราะเป็นการส่งเสริมการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ผู้สื่อข่าว"มติชนออนไลน์"รายงานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมว่า  มีกรณีตัวอย่างที่สำคัญที่ทำแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานหน่วยงานของรัฐอย่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)อาจทำงานผิดพลาดแและมีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานของรัฐได้


กรณีดังกล่าวคือ สตง. ภูมิภาคที่8  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนครเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการสอนเสริม ซึ่งตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติคำนิยามเรื่องการศึกษาไว้ แต่มิได้รวมถึงการสอนเสริมแต่อย่างใด เทศบาลนครเชียงรายจึงไม่มีอำนาจกระทำได้ 

 

แต่จังหวัดเชียงรายเห็นว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความหมายของคำว่า "การศึกษา” จึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงรายที่สามารถดำเนินการได้  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนำเรื่องหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งในที่สุดคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า   เทศบาลนครเชียงรายมีอำนาจในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็นการส่งเสริมการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 450/2552)
 

บันทึกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้รายละเอียดว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วมีความเห็นว่า ตามมาตรา 50(6) ประกอบกับมาตรา 53(1) และมาตรา 56(1) แห่ง พ.ร.บ.พ.ศ. 2496 กำหนดให้เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลโดยให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการจัดการศึกษา


สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามีนิสัยรักการเรียน พัฒนาตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบต่างๆ เป็นการทบทวนความรู้เพื่อให้ได้พื้นฐานการเรียนที่ดีในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อพัฒนานักเรียนให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ โดยทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดหลักสูตรและวิทยากรในการอบรม และจัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย เข้าค่ายวิชาการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการอภิปราย บรรยายให้ความรู้ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม และ มีการทดสอบภายหลังการเรียน ถือได้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม ตามความหมายของคำว่า "การศึกษา" ตามมาตรา  4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฯ


 อีกทั้งเป็นการสอนและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือได้ว่า เป็นการศึกษาในระบบตามมาตรา 16  แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ประกอบกับตามมาตรา24(2)(3) และ (6) ได้กำหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาจึงมิได้อยู่เพียงแต่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น


คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เห็นว่า เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการศึกษาตามมาตรา289  ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ รวมทั้ง   พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พ.ร.บ.เทศบาล ฯแล้ว เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาหรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถจัดการศึกษาได้ ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น  สำหรับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น


เมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า "การศึกษา” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ที่กำหนดความหมายไว้อย่างกว้าง ประกอบกับหลักของการจัดการศึกษาตามมาตรา 8 รูปแบบของการจัดการศึกษาตามมาตรา15 ตลอดจนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา24 แล้ว เห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ทำนองเดียวกับการจัดการศึกษาโดยรัฐหรือเอกชนโดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่กำหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ 


ดังนั้น เมื่อการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย เป็นการส่งเสริมการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เทศบาลนครเชียงรายจึงสามารถดำเนินการได้


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 

มาตรา 4   "การศึกษา"หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

มาตรา 8  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

มาตรา 15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

  
ป.ป.ช.ต้องเร่งเคลียร์ข้อกล่าวหา"บิ๊ก สตง."..โดย ประสงค์ วิสุทธิ์
"ประสพสุข"คาด24ก.ค. ประชุมสรรหากก.คตง.-ผู้ว่าฯสตง.
กก.ป.ป.ช.รับคดี"บิ๊กสตง.สั่งจนท.รวบรวมข้อมูล
ศาลฎีกาเลือกอดีตกกต.-สสร.ให้สรรหากก.และผู้ว่าสตง.
ป.ป.ช.สั่งรวบรวมข้อมูล"บิ๊ก สตง."ถูกร้องเรียนกว่า10 ข้อกล่าวหาใช้อำนาจมิชอบ-ร่ำรวยผิดปกติ
"ประสพสุข"โยน กก.สรรหาตัดสินสรรหา คตง.-ผู้ว่า สตง.

หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง