สตง.หน้าแตก เบรกเทศบาลไม่มีอำนาจจัดสอนเสริมนักเรียน ม.6 คณะกรรมการกฤษฎีกาสอนมวยยันทำได้

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 07:50:55 น.
สตง.หน้าแตก เบรกเทศบาลนครเชียงรายอ้างไม่มีอำนาจจัดโครงการสอนเสริมนักเรียนชั้น ม.6ให้ต่อมหาวิทยาลัยเพราะ พ.ร.บ.การศึกษามิได้นิยามคำว่า "สอนเสริม" แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาบันทึกความเห็นสวน มีอำนาจเพราะเป็นการส่งเสริมการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ผู้สื่อข่าว"มติชนออนไลน์"รายงานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมว่า  มีกรณีตัวอย่างที่สำคัญที่ทำแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานหน่วยงานของรัฐอย่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)อาจทำงานผิดพลาดแและมีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานของรัฐได้


กรณีดังกล่าวคือ สตง. ภูมิภาคที่8  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนครเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการสอนเสริม ซึ่งตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติคำนิยามเรื่องการศึกษาไว้ แต่มิได้รวมถึงการสอนเสริมแต่อย่างใด เทศบาลนครเชียงรายจึงไม่มีอำนาจกระทำได้ 

 

แต่จังหวัดเชียงรายเห็นว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความหมายของคำว่า "การศึกษา” จึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงรายที่สามารถดำเนินการได้  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนำเรื่องหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งในที่สุดคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า   เทศบาลนครเชียงรายมีอำนาจในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็นการส่งเสริมการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 450/2552)
 

บันทึกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้รายละเอียดว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วมีความเห็นว่า ตามมาตรา 50(6) ประกอบกับมาตรา 53(1) และมาตรา 56(1) แห่ง พ.ร.บ.พ.ศ. 2496 กำหนดให้เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลโดยให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการจัดการศึกษา


สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ามีนิสัยรักการเรียน พัฒนาตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบต่างๆ เป็นการทบทวนความรู้เพื่อให้ได้พื้นฐานการเรียนที่ดีในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อพัฒนานักเรียนให้ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ โดยทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดหลักสูตรและวิทยากรในการอบรม และจัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 6  นครเชียงราย เข้าค่ายวิชาการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการอภิปราย บรรยายให้ความรู้ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม และ มีการทดสอบภายหลังการเรียน ถือได้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม ตามความหมายของคำว่า "การศึกษา" ตามมาตรา  4 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฯ


 อีกทั้งเป็นการสอนและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือได้ว่า เป็นการศึกษาในระบบตามมาตรา 16  แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ประกอบกับตามมาตรา24(2)(3) และ (6) ได้กำหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาจึงมิได้อยู่เพียงแต่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น


คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เห็นว่า เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการศึกษาตามมาตรา289  ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ รวมทั้ง   พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พ.ร.บ.เทศบาล ฯแล้ว เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาหรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในท้องถิ่น ตลอดจนสามารถจัดการศึกษาได้ ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น  สำหรับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น


เมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า "การศึกษา” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ที่กำหนดความหมายไว้อย่างกว้าง ประกอบกับหลักของการจัดการศึกษาตามมาตรา 8 รูปแบบของการจัดการศึกษาตามมาตรา15 ตลอดจนแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา24 แล้ว เห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ทำนองเดียวกับการจัดการศึกษาโดยรัฐหรือเอกชนโดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่กำหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ 


ดังนั้น เมื่อการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย เป็นการส่งเสริมการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เทศบาลนครเชียงรายจึงสามารถดำเนินการได้


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

 

มาตรา 4   "การศึกษา"หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

มาตรา 8  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

มาตรา 15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

  
ป.ป.ช.ต้องเร่งเคลียร์ข้อกล่าวหา"บิ๊ก สตง."..โดย ประสงค์ วิสุทธิ์
"ประสพสุข"คาด24ก.ค. ประชุมสรรหากก.คตง.-ผู้ว่าฯสตง.
กก.ป.ป.ช.รับคดี"บิ๊กสตง.สั่งจนท.รวบรวมข้อมูล
ศาลฎีกาเลือกอดีตกกต.-สสร.ให้สรรหากก.และผู้ว่าสตง.
ป.ป.ช.สั่งรวบรวมข้อมูล"บิ๊ก สตง."ถูกร้องเรียนกว่า10 ข้อกล่าวหาใช้อำนาจมิชอบ-ร่ำรวยผิดปกติ
"ประสพสุข"โยน กก.สรรหาตัดสินสรรหา คตง.-ผู้ว่า สตง.


"ประยุทธ์" ปรี๊ดแตก! ชาวเน็ตทำมีมฉากรายการคืนความสุข บอก"ทุเรศทุกอัน" (ชมคลิป)
เผยคลิป เบื้องหลัง ข้าราชการซ้อมปรบมือ! ต้อนรับบิ๊กตู่ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
มาแล้ว! "อมรา" ลั่น ไม่เห็นด้วยอัยการศึก ชู3นิ้วเป็นสิทธิ ชี้ไม่หมดไปและจะกลับมาอีก(ชมคลิป)
เผยภาพ เตรียมเคลื่อนศพ "สมพล เกยุราพันธุ์" กลับไทย คุณหญิงหน่อยและครอบครัวสุดเศร้า
เมื่อ ท่านผู้นำ จำชื่อ อี... อะไรสักอย่างไม่ได้ ใครรู้บ้างว่า อี อะไรหว่า ??? (ชมคลิป)