9ศิลปินแห่งชาติปี 52 "ปรีชา เถาทอง"จิตรกรรม-"เสกสรรค์ ประเสริฐกุล"เรื่องสั้นสารคดี

วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 14:47:11 น.

นายปรีชา เถาทองนายองอาจ สาตรพันธุ์นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากรนายจตุพร รัตนวราหะนางมัณฑนา โมรากุลนายประยงค์ ชื่นเย็นนายอุทัย แก้วละเอียด


เปิดตัว 9ศิลปินแห่งชาติปี 52 ศ.ปรีชา เถาทอง ด้านจิตรกรรม "เสกสรรค์ ประเสริฐกุล" เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย "จตุพร รัตนวาหาะ นาฏศฺลป์ โขน ประยงค์ ชื่นเย็น ดนตรีไทยลุกทุ่งเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ด้านประณีตศิลป์


ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ม.ค.  นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 ซึ่ง ผลปรากฏว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติมี 3 สาขา ดังนี้

 

1.สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ศ.ปรีชา เถาทอง ด้านจิตรกรรม นางองอาจ สาตรพันธุ์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ด้านประณีตศิลป์ – แกะสลักเครื่องสด นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร - ด้านภาพถ่าย


2.สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ด้านเรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย กวีนิพนธ์

 

3.สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นายจตุพร รัตนวราหะ ด้านนาฎศิลป์ – โขน นายอุทัย แก้วละเอียด ด้านดนตรีไทย นางมัณฑนา โมรากุล ด้านดนตรีไทยสากล-ขับร้อง และนายประยงค์ ชื่นเย็น ด้านดนตรีไทยลูกทุ่ง –ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน

 

นายธีระ กล่าวด้วยว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินี้ ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ใหญ่ ดังนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น เป็นผู้มีคุณธรรม มีผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ ได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนมาก และมีกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดมากที่สุดโดยศิลปินแห่งชาติปี 2552 จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 ก.พ. นี้ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

สำหรับประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 ดังนี้ นายปรีชา อายุ 61 ปี ชาวกรุงเทพฯ  จบการศึกษาปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และรับราชการอาจารย์ม.ศิลปากร เกษียณอายุในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ตลอดระยะเวลา 39 ปีสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น ชุดแสงเงา


นายองอาจ  อายุ 65 ปี ชาวกรุงเทพฯ จบการศึกษามหาวิยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา เป็นสถาปนิกที่เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย สามารถประยุกต์ใช้ศิลปะแบบดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนและแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัล The Baird Prize จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล และรางวัลสถาปนิกดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม เช่น อาคารตึกช้างคอนโดมิเนียม


นางเพ็ญพรรณ อายุ 83 ปี ชาวสกลนคร เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ ใบตอง ดอกไม้สด รูปแบบลวดลาย เนื้อหาและวิธีการนำเสนอให้กว้างขวางขึ้นสู่สายตาชาวโลก เช่น งานโคมลอย พระราชพิธีจองเปรียงในจิตนาการ


นายวรนันทน์ อายุ 55 ปี ชาวกรุง เทพฯ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดราชสิงขร และเข้าอบรมการถ่ายภาพทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งฝึกฝนการถ่ายภาพกว่า 30 ปี ผลงานได้รับรางวัลจากสมาคมถ่ายภาพทั่วโลกประมาณ 1, 000 รางวัล เช่น รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม (Best of Show) การประกวดภาพถ่ายสไลด์สีนานาชาติทั่วโลก


นายเสกสรรค์ อายุ 60 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์  สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์  มธ. ทั้งนี้ เขียนหนังสือมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา มีผลงานที่สร้างสรรค์มากว่า 3 ทศวรรษ ทั้งเรื่องสั้น นนิยาย  บันทึก ความเรียง บทความ บทปาฐกถา บทวิจารณ์วรรณกรรม และงานแปล เนื้อหาความคิดที่แนบแน่นอยู่กับประสบการณ์ชีวิต งานเขียนในทศวรรษแรกและทศวรรษที่สองสะท้อนทัศนะและอารมณ์ในฐานะปัญญาชนที่เป็นผู้นำในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม2516 ในช่วงทศวรรษที่สามเป็นวรรณกรรมเชิงปรัชญาบนพื้นฐานภูมิปัญญาตะวันออก นำไปสู่การตกผลึกทางความคิด มีความลุ่มลึก คมชัด ผลงานสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์ 

 

นางมัณฑนา  อายุ 86  ปี ชาวกรุงเทพฯ จบการศึกษาโรงเรียนเสาวภา เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมาตลอด ผลงานเพลงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน เช่น เรณูดอกฟ้า  สิ้นรักสิ้นสุข  อาลัยรัก  จุฬาตรีคูณ ลาแล้วจามจุรี เป็นต้น

นายจตุพร อายุ 73 ปี มีความสมารถด้านการแสดงโขน – ละคร โดยเป็นครูสอนโขนถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้ารับพระราชทานครอบประธานพิธีไหว้ครูโขนละคร และการต่อกระบวนรำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ เมื่อปี 2527

 

นายอุทัย  อายุ 77 ปี จ.สมุทรสงคราม จบการศึกษาประถมที่ 4 โรงเรียนวัดอัมพวา เป็นลูกศิษย์ระนาดเอกของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้รับการถ่ายทอดชั้นเชิงการบรรเลงเดี่ยวระนาด เพลงหน้าพาทย์ การขับร้องและการประชันวง มีความรู้เแตกฉานทั้งทางระนาดเอกและระนาดทุ้ม ผลงานประพันธ์เพลงเถาเทพทอง เถาสุดคะนึง และแสดงเดี่ยวระนาดเอก ในการแสดงระนาดโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย   

 

นายประยงค์ อายุ 63 ปี เป็นผูมีประสบการณ์ด้านดนตรีมากว่า 40 ปี เริ่มเข้าวงการเพลงโดยเป็นนักดนตรีเป่าทรัมเป็ท อยู่กับวงดนตรีรวมดาวกระจาย 2510 ต่อมามาอยู่กับวงดนตรีสุรพัฒน์  ผ่องศรี วรนุช  และเพลิน  พรหมแดน  และมีผลงานเรียบเรียงเสียงประสานและบันทึกแผ่นเสียง อาทิ เพลงหนาวอีกปี  จดหมายจากแนวหน้า  หัวใจถวายวัด ล่องเรือหารัก  และเรียบเรียงเสียงประสานเพลงพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เพลงส้มตำ เพลงแดร็กคูล่าผู้น่ารัก เพลงเพ็ญจันทร์ และเพลงพลบค่ำ