โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปีจำนวน 79 นาย

วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 16:66:17 น.
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 79 นาย ดังต่อไปนี้


กระทรวงกลาโหม


1.พล.อ.อภิชัย ทรงศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสป.กห. เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา กห. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(สป.กห.) 2.พล.ท.ปัญญา รอดเชื้อ ที่ปรึกษา สป.กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.กห. (อัตรา พลเอก) 3. พล.ต.พรชัย บุญทวี ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. เป็น ที่ปรึกษา สป.กห. 4.พล.ต.สมชาย วัชรานาถ เลขานุการ สป.กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.กห. (อัตราพล.ท.) 5.พล.ต.วิสุทธิ์ นาเงิน ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.กห. 6.พล.ต.พัชราวุธ วงษ์เพชร ผช.ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม (สนผ.กห.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.กห. (อัตรา พลโท) 7. พล.ต.สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.กห. (พล.ท.) 8.พล.ต.พหล จันทรประภา รอง ผอ.สำนักงานสนับสนุน สป.กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.กห. (อัตราพล.ท.) 9.พล.ต.ชนินทร์ จันทรโชติ หน.ศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สนผ.กห. เป็น ผช.ผอ.สนผ.กห. 10.พล.ต.นครินทร์ นาคอาทิตย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ กห. เป็น หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สนผ.กห.


11.พล.ต.ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน รอง หน.สป.กห. เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สป.กห. 12.พล.ต.จิรศักดิ์ บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สป.กห. เป็น รองหัวหน้า สป.กห. 13.พล.ต.อ.เฉลิมพล เต็งศิริ ผอ.สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา 14.พล.ต.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผอ.สนผ.กำลังพล กรมเสมียนตรา เป็น ผอ.สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา 15.พล.อ.ต.วันชัย โตสุวรรณ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สป.กห. 16.พล.อ.ต.บัญชา สัทธาพงศ์ ผช.หน.นฝส.ประจำรองปลัด กห.เป็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร 17.พล.อ.ต.เอกราช ช่วงอรุณ ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผช.หน.นฝส.ประจำรองปลัด กห. 18.พล.ต.เด่นดวง ทิมวัฒนา หัวหน้าศูนย์ประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง สนผ.กห. เป็น ผอ.สำนักงานกิจการพลเรือน สนผ.กห. 19.พล.ต.สมโภช นนทชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สป.กห. 20.พ.อ.สุวิชา แก้วรุ่งเรือง เป็น นฝส.ประจำปลัด กห.


21.พ.อ.ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เป็น เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 22.พ.อ.อนุชิต อินทรทัต เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม 23.พ.อ.สวัสดิ์ ทัศนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา 24.พ.อ.ปรพล อนุศรี เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม 25.พ.อ.สมเกียรติ สืบปรุ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสป.กห.


กองบัญชาการกองทัพไทย

 

26.พล.อ.วีระยุทธ จิตต์ศิริ หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.อ.) 27.พล.อ.อรรณพ สมบัติทวี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผบ.สส. 28.พล.ท.ชัยสุข ก้านทอง เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พล.ท.) 29.พล.ท.สุรพันธ์ ศรีสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมการสื่อสารทหาร 30.พล.อ.ท.พิทยา แสงแผ้ว เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 31.พล.ท.อุดม พูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร 32.พล.ต.ประเสริฐ ทองดี ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 33.พล.ต.วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผอ.สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร 34.พล.ต.รวมพล มีชูอรรถ ผช.ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศฝ่ายวิชาการ เป็น ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร 35.พล.ต.เจิดวุธ คราประยูร ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกรมยุทธการทหาร เป็น รองผอ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


36.พล.อ.ต.สุรเชษฐ ทองสลวย รองผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผช.ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ฝ่ายวิชาการ 37.พล.ต.ปรารภ สระวาสี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 38.พล.ต.วินัย เสมสวัสดิ์ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายบริหาร เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 39.พล.ต.บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายวิชาการ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 40.พล.ต.นพดล โชติศิริ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร 41.พล.ต.สมชาย ชัยวณิชยา ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย42. พ.อ.หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร 43.พ.อ.หญิง นันท์นภัส วงส์สุทธิโชติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย


กองทัพบก(ทบ.)


44.พล.ท.ธานินท์ เกตุทัต ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พล.อ.) 45.พล.ท.กิตติทัศน์ บำเหน็จพันธุ์ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตรา พล.อ.) 46.พล.ต.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองปลัดบัญชี ทบ. เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง 47.พล.ต.มังกร โกสินทรเสนีย์ เสธ.กรมการทหารสื่อสาร เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร 48. พล.ต.อานุภาพ วิรัชพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตรา พล.ท.) 49.พล.ต.ณัฐพิพัฒน์ พิทักษ์ชาติ ผู้ทรงวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตรา พล.ท.) 50.พล.ต.ขวัญโชดก กระต่ายทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตรา พล.ท.)


51.พล.ต.ชาตอุดม ติติถะสิริ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก 52.พล.ต.ไกรสร ศรีสุข ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร 53.พล.ต.เกรียง สะอาดรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก 54. พ.อ.ไกรฤกษ์ แก้วแสน เป็น เสธ.กรมการทหารสื่อสาร 55.พ.อ.สุรพงศ์ ปราการรัตน์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก 56.พ.อ.วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. 57.พ.อ.สถาพร โหละสุต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. 58.พ.อ.ผดุง วิเชียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. 59.พ.อ.อินทวัชร ลี้จินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. 60.พ.อ.สุนันท์ เยี่ยมสถาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.


61.พ.อ.ชัยกิจ สวัสดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. 62.พ.อ.ยุทธภูมิ ศรีหมื่นไวย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. 63.พ.อ.ธนาเดช จงรักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. 64.พ.อ.ณกรณ์ กลิ่นคำหอม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. 65.พ.อ.ชวลิต เรียนแจ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. 66.พ.อ.สมศักดิ์ ดีวิเศษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. 67.พ.อ.ชลสินธุ์ สมบัติทวี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.


กองทัพเรือ(ทร.)


68.พล.ร.ต.พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ 69.พล.ร.ต.มานิตย์ สูนนาดำ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ 70.พล.ร.ต.หม่อมหลวงอนุนพนันท์ นวรัตน์ เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 71.พล.ร.ต.พิทักษ์ พิบูลทิพย์ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ


กองทัพอากาศ (ทอ.)


72.พล.อ.ต.มานิต หุ่นศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 73.น.อ.จำรงค์ ทัตติยพงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. 74.น.อ.ธนพล กุญชรเพชร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. 75.น.อ.ไพฑูรย์ ธนศิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. 76.น.อ.ไชยา วงษ์กระจ่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. 77.น.อ.(หญิง)พัชรา มีแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. 78.น.อ.พงศ์ภิรมย์ ทุมมานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. 79.น.อ.(หญิง)สุชาดา วรทรัชต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

 

 

 
หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง