แถลงการณ์กลุ่มแพทย์ พยาบาล จาก รพ.ชุมชน รพ.ทั่วไปและโรงเรียนแพทย์กรณี นปช.บุกรพ.จุฬาฯ

วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 17:23:29 น.
สืบเนื่องจากได้มีกลุ่มชุมนุมคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งบุกรุกเข้าไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้เข้าไปในอาคารหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยอ้างว่าต้องการเข้าไปตรวจค้นว่ามีทหารซุกซ่อนอยู่หรือไม่   เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนกต่อผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอย่างมาก  เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งในประเทศไทย และในอารยประเทศอื่นทั่วโลก


กลุ่มบุคลากรด้านการสาธารณสุขดังมีรายนามช้างล่างนี้ ขอเรียนชี้แจงต่อประชาชนทุกฝ่ายว่า


(๑) ตามกติกาสากลที่ทุกประเทศยึดถือนั้น   กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ให้การรักษาพยาบาล ย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยทุกรายโดยไม่เลือกสถานะภาพของผู้ป่วยอยู่แล้ว  แม้จะมีความแตกต่างด้าน เชื้อชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง
 

(๒)ผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ตลอดจนตัวสถานที่โรงพยาบาล สมควรได้รับสิทธิยกเว้นจากทุกฝ่ายให้อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง  ไม่สมควรได้รับการแทรกแซง  หรือการเข้ามายุ่งเกี่ยว หรือกระทำการใดๆ อันจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่   เพราะอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ และชีวิตของผู้ป่วยได้
 

(๓) ขอวิ่งวอนให้ทุกฝ่าย เคารพกติกา กฎระเบียบของบ้านเมือง  และขอให้ทุกฝ่ายมีสติ มีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในใจของตนเอง  เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองต่อไป
 

กลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรการแพทย์ จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงเรียนแพทย์
 

รายชื่อผู้ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์

 

ศ.นพ.ประมวล  วิรุตมเสน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.เกรียง  ตั้งสง่า     คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศ นพ.ยง ภู่วรวรรณ  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.สวรรค์ กาญจนะ   นพ.เชี่ยวชาญ อายุรแพทย์รพ.ทุ่งสงอดีตผู้นำแพทย์ประจำบ้านพ.คทมิฬ๓๕ นพ. สุธีร์ รัตนะมงคลกุล   คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


นพ. สมพร รี้พลมหา    คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผศ.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ  คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ  คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ผศ.นพ อุทัย เก้าเอี้ยน  คณะแพทย์ศาสตร์สงขลานครินทร์ อ.นพ.ธีรพงศ์ สุขไพศาล  คณะแพทย์ศาสตร์สงขลานครินทร์


อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์  คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พญ.สัญสณีย์  พงศ์ภักดี  นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน์น.พ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.เกษม  ตันติผลาชีวะ  นพ.ประเสริฐ  สวัสดิ์วิภาชัย

 

พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ   นพ.ทวี  ศิริวงศ์    นพ.พงศ์ศักดิ์  ชุณพงศ์ทอง    รพ .สมเด็จ ณศรีราชา ชลบุรี นพ.ณรงศักดิ์  วชิรานันตวัฒน์  รพ.ขนอมนครสรีธรรมราช    นพ.สนธยา  เทพพิพิธ    รพ.ทุ่งสง นพ.จรัส  จันทร์ตระกูล  รพ.ทุ่งสง นพ. ธีรพล  สุขมาก    รพงทุ่งสง นาง ทัศนีย์ สุขไพศาล  พยาบาลรพ.ทุ่งสง 


นางจินตนา โอทอง   พยาบาลรพ.ทุ่งสง   นางทัศนีย์ เกตุสิริ  พยาบาลรพ.ทุ่งสง   นางกิจจาลักษณ์  แสงเงิน   พยาบาลรพ.ทุ่งสง  นาง มนาพร เกสรบัว  พยาบาลรพ.ทุ่งสง   นางเฉลิมศรี  ขาว   พยาบาลรพ.ทุ่งสง   นางอุไร ทรงแก้ว   นางนงเยาว์ พรหมสุด   นางกิจจานีย์ บุญราษฎ์   นางวารุณี วงษ์เมฆ 


นางทิวา  แสงเงิน  นางชมัยภรณ์ เทพี   นางอุมาภรณ์ แร่ทอง  นางสาว ชูใจ ชูสุวรรณ     นายอำนาจ บุญเมือง    เอกเรย์ รพงทุ่งสง นาง ทัศนีย์   ธนวีรสุวรรณ   เภสัชกร รพ.ทุ่งสง  นางทิพย์รัตน์ จันทร์ขาว   นางทิพรัตน์  เดชะราช  นางอรัญญา  สุขสาร นางสาวยุพดี  อร่ามวิทย์ นางพันธุ์ทิพย์  ดาวรรณ์


นางสาวอทิวรรณ  มีแดง นางสาวเรวดี    กำเหนิดไทย นางสาวอุบล    พงษ์จีน นางผ่องศรี   รักษ์จินดา นางทัศนีย์   ธนวีระสุวรรณ นางประทีป   เสนานุช นายพรชัย   จันทร์มาศ นายจิรวัฒน์   ศรีเทพ นางสาวทัศนีย์วรรณ   พฤกษ์วังขาว นายคัมภีร์  เทพอักษร นางพรรณรังษี  ชำนาญกิจ        
นายชัยวัฒน์  เสนประดิษฐ์ นายภิรมย์  คีรีวงค์


นางสาวศุภลักษณ์  จิตนาธรรม นายปกพงศ์  แก้วพุ่มช่วง นางสาวเบญจวรรณ  ชอบผล นางสาวนิภารัตน์  แซ่เซ่านางสาวกนกพร  แกล้วทนงค์ นางสาวลดาวัลย์   ไกรนรา นางสาวสุดารัตน์   โกศล นางสาวขวัญใจ   บุญธรรม นายชัยณรงค์   สังวังเลาว์ นางลัดดาวัลย์  พิมพการ นางกาญจนา   สุขอนันต์  คุณภาวิไล  บูรวัส นายดินแดน  บุญวิไลลักษณ์