"ศาลยุติธรรม"เปิดเผยบัญชีโยกย้ายแต่งตั้ง"ข้าราชการตุลาการ"

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14:36:02 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ศาลยุติธรรมเปิดเผยบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ดังนี้


- ผู้พิพากษาอาวุโสฯ สับเปลี่ยนตำแหน่ง


นายสกนธ์ กฤติยาวงศ์ (4113) พ.อาวุโส ฯ ชลบุรีแผนกคดี ฯ - พ.อาวุโส ฯ นนทบุรี


- ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง


1. นายศุภชัย สมเจริญ (19) ปธ.อุทธรณ์ภาค 1 - หน.ฎีกา
2. นายวีระชาติ เอี่ยมประไพ (25) ปธ.อุทธรณ์ภาค 3 - หน.ฎีกา
3. นายชูเกียรติ ตันทวีวงศ์ (28) ปธ.อุทธรณ์ภาค 7 - หน.ฎีกา
4. น.ส.เพลินจิต ตั้งพูลสกุล (31) ปธ.อุทธรณ์ภาค 2 - ปธ.อุทธรณ์ภาค 1
5. นายชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์ (40) หน.ฎีกา - ปธ.อุทธรณ์ภาค 7
6. นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร (48) ปธ.อุทธรณ์ภาค 5 - ปธ.อุทธรณ์ภาค 3
7. นายไมตรี ศรีอรุณ (54) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
8. นายชีพ จุลมนต์ (55) อธ.อาญา - หน.ฎีกา
9. นายพิศาล อัยยะวรากูล (56) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
10. นายชาติชาย อัครวิบูลย์ (57) อธ.แพ่ง - ปธ.อุทธรณ์ภาค 2


11. นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์ (58) อธ.แพ่งธนบุรี - ปธ.อุทธรณ์ภาค 5
12. นายเกษม เกษมปัญญา (61) อธ.แพ่งกรุงเทพใต้ - อธ.แพ่ง
13. นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ (73) อธ.แรงงานกลาง - อธ.อาญา
14. นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว (83) อธภ. 3 - อธภ. 7
15. นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ (89) พ.ฎีกา - อธภ. 3
16. นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ (93) อธภ.7 - อธ.แพ่งกรุงเทพใต้
17. นายธราธร ศิลปโอสถ (115) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 7 - พ.ฎีกา
18. นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี (116) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 9 - อธ.แพ่งธนบุรี
19. นายกษิดิ์เดช จีนสลุต (117) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 7 - พ.ฎีกา
20. นายสรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย (119) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 4 - พ.ฎีกา


21. นายโสฬส สุวรรณเนตร์ (120) รอง ปธ.อุทธรณ์ - อธ.แรงงานกลาง
22. นายถมรัตน์ เลิศไพรวัน (121) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 1 - พ.ฎีกา
23. นายวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์ (122) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 1 - พ.ฎีกา
24. นายวิจิตร วิสุชาติ (124) ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 9อุทธรณ์ภาค 9
25. น.ส.วันทนี กีรติพิบูล (126) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 1 - รอง ปธ.อุทธรณ์
26. นายวิทยา วีระประจักษ์ (127) ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม - ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯอุทธรณ์ภาค 9 อุทธรณ์ภาค 9
27. นายประมวญ รักศิลธรรม (138) ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 7อุทธรณ์ภาค 1
28. น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม (144) ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 1อุทธรณ์ภาค 1
29. นายอธิป จิตต์สำเริง (145) ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 4อุทธรณ์ภาค 4
30. นายพศวัจน์ กนกนาก (147) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 2 - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 1


31. นายนิพันธ์ ช่วยสกุล (148) หน.อุทธรณ์ภาค 1 - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 1
32. นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ (155) ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 7อุทธรณ์ภาค 7
33. นายสุรศักดิ์ วิมลรัตน์ (157) หน.อุทธรณ์ภาค 9 - ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อมฯอุทธรณ์ภาค 9
34. นายภาติยะ ดวงมณี (168) ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ - ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯอุทธรณ์ภาค 4 อุทธรณ์ภาค 4
35. นางสมศรี หรูจิตตวิวัฒน์ (175) ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ - ปธ.แผนกผู้บริโภค ฯอุทธรณ์ภาค 7 อุทธรณ์ภาค 1
36. นายวิทยา จิญกาญจน์ (179) หน.อุทธรณ์ภาค 7 - ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯอุทธรณ์ภาค 7
37. นายวัฒนา วิทยกุล (180) หน.อุทธรณ์ภาค 7 - ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯอุทธรณ์ภาค 7
38. นายวีรวิทย์ สายสมบัติ (181) หน.อุทธรณ์ภาค 7 - ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯอุทธรณ์ภาค 4
39. นายรัถยา สัตยาบัน (184) หน.อุทธรณ์ภาค 1 - ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯอุทธรณ์ภาค 1
40. นายสันต์ เกียรติก้อง (185) ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 2 อุทธรณ์ภาค 2


41. นายชาตรี ศิริรักษ์ (215) หน.อุทธรณ์ - รอง ปธ.แผนกคดียาเสพติด ฯ อุทธรณ์
42. นายประพนธ์ กองมะลิกันแก้ว (218) หน.อุทธรณ์ภาค 6 - หน.อุทธรณ์ภาค 1
43. นายประสิทธิ์ สนามชวด (222) หน.อุทธรณ์ - รอง ปธ.แผนกคดียาเสพติด ฯ อุทธรณ์
44. นายพีระศักดิ์ ไวกาสี (229) หน.อุทธรณ์ภาค 6 - หน.อุทธรณ์ภาค 7
45. นายวัชรินทร์ สุขเกื้อ (232) หน.อุทธรณ์ - รอง ปธ.แผนกคดียาเสพติด ฯ อุทธรณ์
46. นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง (262) หน.อุทธรณ์ภาค 4 - ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯอุทธรณ์ภาค 2
47. นายชัยเจริญ ดุษฎีพร (270) หน.อุทธรณ์ภาค 6 - หน.อุทธรณ์ภาค 7
48. นายเทพ อิงคสิทธิ์ (273) หน.อุทธรณ์ภาค 9 - ผช.ฎีกา
49. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ (274) หน.อุทธรณ์ภาค 1 - หน.อุทธรณ์ประจำสำนัก ปธ.ฎีกา
50. น.ส.เสาวลักษณ์ จิระรัตนานนท์ (287) หน.อุทธรณ์ภาค 6 - หน.อุทธรณ์ภาค 1


51. นายอนุวัตร มุทิกากร (289) หน.อุทธรณ์ภาค 8 - หน.อุทธรณ์ภาค 1
52. นายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ (296) ผช.ฎีกา - หน.อุทธรณ์ภาค 4
53. นางสุวิชา นาควัชระ (307) หน.อุทธรณ์ภาค 8 - หน.อุทธรณ์ภาค 7
54. นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ (309) หน.อุทธรณ์ภาค 8 - หน.อุทธรณ์ภาค 6
55. นางพนมวรรณ ทองวิทูโกมาลย์ (311) หน.อุทธรณ์ภาค 3 - หน.อุทธรณ์ภาค 9
56. นางนิจรินทร์ องค์พิสุทธิ์ (312) หน.อุทธรณ์ภาค 2 - หน.อุทธรณ์ภาค 9
57. นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ (314) หน.อุทธรณ์ภาค 8 - หน.อุทธรณ์ภาค 6
58. นายไมตรี ศิริเมธารักษ์ (315) หน.อุทธรณ์ภาค 8 - หน.อุทธรณ์ภาค 6
59. น.ส.นันทวัน เจริญชาศรี (316) หน.อุทธรณ์ภาค 2 - หน.อุทธรณ์ภาค 3
60. นายสันติ วงศ์รัตนานนท์ (320) หน.อุทธรณ์ภาค 2 - หน.อุทธรณ์ภาค 6


61. นายราเชนทร์ เรืองทวีป (322) หน.อุทธรณ์ภาค 2 - หน.อุทธรณ์
62. นายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์ (323) หน.อุทธรณ์ภาค 2 - หน.อุทธรณ์ภาค 8
63. นายสรศักดิ์ จันเกษม (325) หน.อุทธรณ์ภาค 2 - หน.อุทธรณ์
64. นายธงชัย วรชาติเดชา (327) พ.อุทธรณ์ภาค 7 - หน.อุทธรณ์ภาค 2
65. นายกษิดิศ มงคลศิริภัทรา (328) พ.อุทธรณ์ภาค 7 - หน.อุทธรณ์
66. นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร (329) พ.อุทธรณ์ภาค 9 - หน.อุทธรณ์
67. นายเรวัตร สกุลคล้อย (330) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์
68. นายจรัญ รัตตมณี (331) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์
69. นายกมล ธีรเวชพลกุล (332) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์
70. นางวยุรี วัฒนวรลักษณ์ (333) พ.อุทธรณ์ภาค 1 - หน.อุทธรณ์


71. นายจิรพงษ์ ทัศน์เอี่ยม (334) พ.อุทธรณ์ภาค 9 - หน.อุทธรณ์ภาค 2
72. นางช่อฟ้า เกิดศิริ (336) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์ภาค 8
73. นายทรงชัย รักษาเกียรติศักดิ์ (337) พ.อุทธรณ์ภาค 9 - หน.อุทธรณ์ภาค 8
74. นายกอบกฤษณ์ จันทร์เจริญ (338) พ.อุทธรณ์ภาค 7 - หน.อุทธรณ์ภาค 8
75. นายสันติชัย วัฒนวิกย์กรรม์ (339) พ.อุทธรณ์ภาค 1 - หน.อุทธรณ์ภาค 8
76. นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ (340) พ.อุทธรณ์ภาค 1 - หน.อุทธรณ์ภาค 2
77. นางปวีณณา ศรีวงษ์ (341) พ.อุทธรณ์ภาค 7 - หน.อุทธรณ์ภาค 2
78. นายเมธา ธรรมพนิชวัฒน์ (343) พ.อุทธรณ์ภาค 1 - หน.อุทธรณ์ภาค 2
79. นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ (344) พ.อุทธรณ์ประจำ - หน.อุทธรณ์ประจำสำนัก ปธ.ฎีกา สำนัก ปธ.ฎีกา
80. นายอาคม รุ่งแจ้ง (345) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์ภาค 2


81. นายสมศักดิ์ จันทกุล (354) พ.อุทธรณ์ - พ.อุทธรณ์ประจำสำนักงานศาลยุติธรรม
82. นายอรรณพ วิทูรากร (371) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค 6
83. นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ (374) พ.อุทธรณ์ - พ.อุทธรณ์ประจำสำนัก ปธ.ฎีกา
84. นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล (379) พ.อุทธรณ์ - พ.อุทธรณ์ภาค 9
85. นางมัณทรี อุชชิน (381) พ.อุทธรณ์ภาค 4 - พ.อุทธรณ์ประจำสำนัก ปธ.ฎีกา
86. นายภิญโญ แสงภู่ (399) พ.อุทธรณ์ภาค 1 - พ.อุทธรณ์ภาค 7
87. นายรังสรรค์ โรจน์ชีวิน (400) พ.อุทธรณ์ภาค 7 - พ.อุทธรณ์ภาค 9
88. นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล (404) พ.อุทธรณ์ภาค 1 - พ.อุทธรณ์ประจำสำนักปธ.ฎีกา
89. นายศุภมิตร บุญประสงค์ (405) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค 1
90. นายสนิท ตระกูลพรายงาม (409) ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญา - ผช.ฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯ ฎีกา


91. นางพัชร์ภรณ์ อนุวุฒินาวิน (417) พ.อุทธรณ์ภาค 1 - พ.อุทธรณ์ภาค 6
92. นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ (420) พ.อุทธรณ์ภาค 3 - พ.อุทธรณ์ภาค 9
93. นายชูดิษฐ์ ตันทวีวงศ์ (427) พ.อุทธรณ์ภาค 3 - พ.อุทธรณ์ภาค 1
94. นายธีรวัฒน์ ไตรวารี (447) พ.อุทธรณ์ภาค 5 - พ.อุทธรณ์ภาค 1
95. นายเชด กวีบริบูรณ์ (468) พ.อุทธรณ์ภาค 7 - พ.อุทธรณ์ภาค 1
96. นายสุรศักดิ์ ตันโสรัจประเสริฐ (469) พ.อุทธรณ์ภาค 8 - พ.อุทธรณ์ภาค 1
97. นายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล (479) พ.อุทธรณ์ภาค 8 - พ.อุทธรณ์
98. นายสุวิทย์ พรพานิช (494) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ประจำสำนัก ปธ.ฎีกา
99. นายประเสริฐ เลิศพูนวศิน (501) พ.อุทธรณ์ภาค 6 - พ.อุทธรณ์ภาค 7
100. นายบดินทร์ ตรีรานุรัตน์ (513) พ.อุทธรณ์ภาค 6 - พ.อุทธรณ์ภาค 1


101. นายวิทยา พรหมประสิทธิ์ (515) พ.อุทธรณ์ภาค 3 - พ.อุทธรณ์ภาค 1
102. นายสิงห์ชัย ฤาชุตานันท์ (523) พ.อุทธรณ์ภาค 3 - พ.อุทธรณ์ภาค 7
103. นายณรงค์ สุธรรมโกศล (525) พ.อุทธรณ์ - พ.อุทธรณ์ภาค 7
104. นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ (545) พ.อุทธรณ์ภาค 3 - พ.อุทธรณ์ภาค 7
105. นายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล (548) พ.อุทธรณ์ - พ.อุทธรณ์ภาค 4
106. นายอภิชาต ภมรบุตร (563) พ.อุทธรณ์ - พ.อุทธรณ์ภาค 7
107. นางกีรติ ตั้งธรรม (576) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค 3
108. นายสำราญ โยธาใหญ่ (602) พ.อุทธรณ์ภาค 8 - พ.อุทธรณ์ภาค 5
109. นายอาทิตย์ ออกเวหา (617) ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญา - พ.อุทธรณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯ ฎีกา
110. นายพรหมมาศ ภู่แส (618) ผช.ฎีกาแผนกคดีผู้บริโภค - พ.อุทธรณ์


111. นายรัฐพลี ตั้งใจตรง (619) ผช.ฎีกาแผนกคดีทรัพย์สิน - พ.อุทธรณ์ภาค 3ทางปัญญา ฯ กลาง
112. นายเฉลิมชัย จินะปริวัตอาภรณ์(621) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
113. นายพรชัย พุ่มกำพล (623) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
114. นางอัจฉรา วริวงศ์ (624) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
115. นายกฤษณ์ ฤตวิรุฬห์ (625) พ.อุทธรณ์ - พ.อุทธรณ์ภาค 8
116. นายเดชา สร้อยสุวรรณ (627 ) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
117. นายชาตรี หาญไพโรจน์ (628) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
118. นางยุพา วงศ์ทองทิว (629) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
119. นายธีระศักด์ วริวงศ์ (630) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
120. นางอัจฉรา นาถะภักติ (633) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์


121. นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ (634) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
122. นายขจรศักดิ์ อำไพสัมพันธกุล (635) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
123. นายสรวิชญ์ อิ่มสุวรรณ (636) ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญา - พ.อุทธรณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯ ฎีกา
124. นายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ (637) พ.อุทธรณ์ - พ.อุทธรณ์ภาค 3
125. นางวาสนา อัจฉรานุวัฒน์ (638) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
126. นายวิวัฒน์ สุวัณณะสังข์ (639) ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญา - พ.อุทธรณ์ภาค 3ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯ ฎีกา
127. นายธวัชชัย สุรักขกะ (641) ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญา - พ.อุทธรณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯ ฎีกา
128. นายศุภร พิชิตวงศ์เลิศ (642) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค 3


-เลื่อนชั้น 3 เป็นชั้น 4 (จำนวน 65 ราย)


1. นางนันทิกา จิวัธยากูล (643) หน.อาญาธนบุรี
2. นายพันธ์เทพ เปรมประเสริฐสุข (644) หน.แรงงานภาค 2
3. นายสาธุ เพ็ชรไชย (645) รอง อธ.แรงงานกลาง
4. นายณฐพล วงศ์นิติอังกูร (646) หน.อาญาธนบุรี
5. นายธรรมนูญ สิงห์สาย (647) หน.แรงงานภาค 7
6. นายธีรพงศ์ อุ่นชัย (648) หน.แพ่ง
7. นายองอาจ แน่นหนา (649) หน.แรงงานภาค 1
8. นายเจษฎา สรณวิช (650) หน.อาญาธนบุรี
9. นายธนกฤต กมลวัทน์ (651) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ. 3
10. นายอานัด อุเบกขานุกุล (652) หน.แรงงานภาค 7


11. นายสุชาติ เตชะสวัสดิ์วิทย์ (653) หน.แพ่ง
12. นายปิยะวรรณ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา (654) หน.แพ่ง
13. นายวรวิทย์ ฤทธิทิศ (655) หน.แพ่ง
14. นายสมชัย วิชญไพศิฐสกุล (656) ผช.อุทธรณ์ภาค 8
15. น.ส.รจิต แสงสุก (657) หน.แพ่งกรุงเทพใต้
16. นายตุล เมฆยงค์ (658) หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
17. นางกรวรรณ อาธารมาศ (659) ผช.อุทธรณ์ภาค 2 แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
18. นางบุญศริรัตน์ ศิริชัย (660) ผช.อุทธรณ์ภาค 9
19. น.ส.ดุษฎี ห์ลีละเมียร (661) ผช.อุทธรณ์แผนกคดีเยาวชน ฯ
20. นางรุ่งรัตน์ วิจิตรจงกล (662) ผช.อุทธรณ์ภาค 4 แผนกคดีสิ่งแวดล้อม


21. นางเรณี อิบราฮิม (663) ผช.อุทธรณ์ภาค 9
22. นางศุภลักษณ์ เขียวรัตน์ (664) หน.ภาษีอากรกลาง
23. นายกำจัด พ่วงสวัสดิ์ (665) หน.ศาลประจำสำนัก ปธ.ฎีกา
24. นายชัยฤทธิ์ เทวะผลิน (666) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ. 2
25. นางธารทิพย์ จงจักรพันธ์ (667) รองเลขาธิการ ปธ.ฎีกา
26. น.ส.ขวัญชีวี เสียงสุวรรณ (668) หน.อาญา
27. นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล (669) หน.ศาลประจำสำนัก ปธ.ฎีกา
28. นางอารีย์พร กลั่นนุรักษ์ (670) ผช.อุทธรณ์ภาค 1
29. นายนาถพงษ์ สุขะปุณณพันธ์ (671) ผช.อุทธรณ์ภาค 9
30. นายทินกร ก่อเพียรเจริญ (672) หน.แพ่งธนบุรี


31. นายสมัย เฮงมีชัย (673) ผช.อุทธรณ์ภาค 3
32. นายณัฐพงศ์ ฐาปนาเนติพงศ์ (674) หน.แพ่ง
33. นายสุรพงษ์ ชิดเชื้อ (675) ผช.อุทธรณ์ภาค 6
34. นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล (676) หน.มีนบุรี
35. นายจักรี พงษธา (677) ผช.อุทธรณ์ภาค 6
36. นายมนัส ติระกุล (678) หน.ศาลประจำกอง ผช.ฎีกา
37. นายประทีป เหมือนเตย (679) หน.แพ่ง
38. นายไชยวัฒน์ ไกรวิชญพงศ์ (680) หน.แพ่ง
39. นายสุทธิ จันทรสุทธิ (681) หน.แพ่งธนบุรี
40. นายนวรัตน์ กลิ่นรัตน์ (682) หน.ศาลประจำกอง ผช.ฎีกา


41. นายพงษ์ศักดิ์ อนันธวัช (683) หน.แพ่งธนบุรี
42. นายกุลธร วิไลรัตน์ (684) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.2
43. นายวรนันท์ ประถมปัทมะ (685) หน.แพ่ง
44. นายศุทธิพงศ์ ภูสุวรรณ (686 ) หน.แรงงานภาค 4
45. นายสากล สมสุข (687) หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี
46. นายวิโรม อินทสโร (688) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.5
47. นายฐนยศ คีรีนารถ (689) ผช.อุทธรณ์ภาค 1
48. นางมนสิการ ดิษเณร วัชชวัลคุ (690) ผช.อุทธรณ์ภาค 9 แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
49. นายวิชัย ศิริแสงทอง (691) หน.แพ่งธนบุรี
50. นายจุมพล กล้าประเสริฐ (692) ผช.อุทธรณ์ภาค 1


51. นางพรรณราย อักษรารัตนานนท์ (693) หน.ภาษีอากรกลาง
52. นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี (694) หน.แพ่งธนบุรี
53. นายจักรพันธ์ สอนสุภาพ (695) ผช.อุทธรณ์ภาค 6 แผนกคดีผู้บริโภค
54. นางวิไลวรรณ ชิดเชื้อ (696) ผช.อุทธรณ์ภาค 6 แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
55. นายครรชิต วงศ์ไทย (697) เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 6
56. นายคมกฤช เทียนทัด (698) หน.แพ่งธนบุรี
57. นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ (699) หน.แรงงานภาค 8
58. นายชะรัตน์ สุวรรณมา (700) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.3
59. นายเกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์ (701) ผช.อุทธรณ์ภาค 6
60. นายสาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์ (702) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ. 5


61. นายมุขมนตรี กลั่นนุรักษ์ (703) ผช.อุทธรณ์ภาค 6
62. นายสมคิด แสงธรรม (704) เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 1
63. น.ส.สุณิสา สมประสงค์ (705) หน.แพ่งธนบุรี
64. น.ส.ชุติมา กิจทวีปวัฒนา (706) หน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค 6
65. นายศิริภูม เด่นวุฒิวรกาญจน์ (707) หน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค 2


- แต่งตั้งชั้น 4 ให้ดำรงตำแหน่ง (จำนวน 63 ราย)


1. นางนันทิกา จิวัธยากูล (643) หน.อาญาธนบุรี - พ.อุทธรณ์
2. นายพันธ์เทพ เปรมประเสริฐสุข (644) หน.แรงงานภาค 2 - พ.อุทธรณ์
3. นายณฐพล วงศ์นิติอังกูร (646) หน.อาญาธนบุรี - พ.อุทธรณ์
4. นายธรรมนูญ สิงห์สาย (647) หน.แรงงานภาค 7 - พ.อุทธรณ์ภาค 8
5. นายธีรพงศ์ อุ่นชัย (648) หน.แพ่ง - ผช.ฎีกา
6. นายองอาจ แน่นหนา (649) หน.แรงงานภาค 1 - ผช.ฎีกา
7. นายเจษฎา สรณวิช (650) หน.อาญาธนบุรี - พ.อุทธรณ์ภาค 8
8. นายธนกฤต กมลวัทน์ (651) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ. 3 - ผช.ฎีกา
9. นายอานัด อุเบกขานุกุล (652) หน.แรงงานภาค 7 - พ.อุทธรณ์ภาค 8
10. นายสุชาติ เตชะสวัสดิ์วิทย์ (653) หน.แพ่ง - ผช.ฎีกา


11. นายปิยะวรรณ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา (654) หน.แพ่ง - ผช.ฎีกา
12. นายวรวิทย์ ฤทธิทิศ (655) หน.แพ่ง - ผช.ฎีกา
13. นายสมชัย วิชญไพศิฐสกุล (656) ผช.อุทธรณ์ภาค 8 - พ.อุทธรณ์
14. น.ส.รจิต แสงสุก (657) หน.แพ่งกรุงเทพใต้ - พ.อุทธรณ์
15. นายตุล เมฆยงค์ (658) หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง - ผช.ฎีกา
16. นางสาวกรวรรณ อาธารมาศ (659) ผช.อุทธรณ์ภาค 2 - ผช.ฎีกา แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
17. นางบุญศริรัตน์ ศิริชัย (660) ผช.อุทธรณ์ภาค 9 - ผช.ฎีกา
18. น.ส.ดุษฎี ห์ลีละเมียร (661) ผช.อุทธรณ์แผนกคดีเยาวชน ฯ - ผช.ฎีกา
19. นางรุ่งรัตน์ วิจิตรจงกล (662) ผช.อุทธรณ์ภาค 4 - ผช.ฎีกา แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
20. นางเรณี อิบราฮิม (663) ผช.อุทธรณ์ภาค 9 - ผช.ฎีกา


21. นางศุภลักษณ์ เขียวรัตน์ (664) หน.ภาษีอากรกลาง - ผช.ฎีกา
22. นายกำจัด พ่วงสวัสดิ์ (665) หน.ศาลประจำสำนัก ปธ.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ประจำ
สำนัก ปธ.ฎีกา
23. นายชัยฤทธิ์ เทวะผลิน (666) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ. 2 - ผช.ฎีกา
24. น.ส.ขวัญชีวี เสียงสุวรรณ (668) หน.อาญา - ผช.ฎีกา
25. นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล (669) หน.ศาลประจำสำนัก ปธ.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ประจำ สำนัก ปธ.ฎีกา
26. นางอารีย์พร กลั่นนุรักษ์ (670) ผช.อุทธรณ์ภาค 1 - ผช.ฎีกา
27. นายนาถพงษ์ สุขะปุณณพันธ์ (671) ผช.อุทธรณ์ภาค 9 - ผช.ฎีกา
28. นายทินกร ก่อเพียรเจริญ (672) หน.แพ่งธนบุรี - ผช.ฎีกา
29. นายสมัย เฮงมีชัย (673) ผช.อุทธรณ์ภาค 3 - ผช.ฎีกา
30. นายณัฐพงศ์ ฐาปนาเนติพงศ์ (674) หน.แพ่ง - ผช.ฎีกา


31. นายสุรพงษ์ ชิดเชื้อ (675) ผช.อุทธรณ์ภาค 6 - ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯ ฎีกา
32. นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล (676) หน.มีนบุรี - ผช.ฎีกา
33. นายจักรี พงษธา (677) ผช.อุทธรณ์ภาค 6 - ผช.ฎีกา
34. นายมนัส ติระกุล (678) หน.ศาลประจำกอง ผช.ฎีกา - ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯ ฎีกา
35. นายประทีป เหมือนเตย (679) หน.แพ่ง - ผช.ฎีกา
36. นายไชยวัฒน์ ไกรวิชญพงศ์ (680) หน.แพ่ง - ผช.ฎีกา
37. นายสุทธิ จันทรสุทธิ (681) หน.แพ่งธนบุรี - ผช.ฎีกา
38. นายนวรัตน์ กลิ่นรัตน์ (682) หน.ศาลประจำกอง ผช.ฎีกา - ผช.ฎีกาแผนกคดีทรัพย์สิน ฯ
39. นายพงษ์ศักดิ์ อนันธวัช (683) หน.แพ่งธนบุรี - พ.อุทธรณ์
40. นายกุลธร วิไลรัตน์ (684) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.2 - ผช.ฎีกา


41. นายวรนันท์ ประถมปัทมะ (685) หน.แพ่ง - ผช.ฎีกา
42. นายศุทธิพงศ์ ภูสุวรรณ (686 ) หน.แรงงานภาค 4 - ผช.ฎีกา
43. นายสากล สมสุข (687) หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี - ผช.ฎีกา
44. นายวิโรม อินทสโร (688) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.5 - ผช.ฎีกา
45. นายฐนยศ คีรีนารถ (689) ผช.อุทธรณ์ภาค 1 - ผช.ฎีกา
46. นางมนสิการ ดิษเณร วัชชวัลคุ (690) ผช.อุทธรณ์ภาค 9 - ผช.ฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
47. นายวิชัย ศิริแสงทอง (691) หน.แพ่งธนบุรี - พ.อุทธรณ์
48. นายจุมพล กล้าประเสริฐ (692) ผช.อุทธรณ์ภาค 1 - ผช.ฎีกา
49. นางพรรณราย อักษรารัตนานนท์ (693) หน.ภาษีอากรกลาง - ผช.ฎีกา
50. นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี (694) หน.แพ่งธนบุรี - ผช.ฎีกา


51. นายจักรพันธ์ สอนสุภาพ (695) ผช.อุทธรณ์ภาค 6 - ผช.ฎีกาแผนกคดีผู้บริโภค แผนกคดีผู้บริโภค
52. นางวิไลวรรณ ชิดเชื้อ (696) ผช.อุทธรณ์ภาค 6 - ผช.ฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
53. นายครรชิต วงศ์ไทย (697) เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 6 - ผช.ฎีกา
54. นายคมกฤช เทียนทัด (698) หน.แพ่งธนบุรี - ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯ ฎีกา
55. นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ (699) หน.แรงงานภาค 8 - พ.อุทธรณ์
56. นายชะรัตน์ สุวรรณมา (700) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.3 - ผช.ฎีกา
57. นายเกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์ (701) ผช.อุทธรณ์ภาค 6 - ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯ ฎีกา
58. นายสาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์ (702) หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ. 5 - ผช.ฎีกา
59. นายมุขมนตรี กลั่นนุรักษ์ (703) ผช.อุทธรณ์ภาค 6 - ผช.ฎีกา
60. นายสมคิด แสงธรรม (704) เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค 1 - ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯ ฎีกา


61. น.ส.สุณิสา สมประสงค์ (705) หน.แพ่งธนบุรี - ผช.ฎีกา
62. น.ส.ชุติมา กิจทวีปวัฒนา (706) หน.ศาลประจำกอง - ผช.ฎีกา
ผช.อุทธรณ์ภาค 6
63. นายศิริภูม เด่นวุฒิวรกาญจน์ (707) หน.ศาลประจำกอง - ผช.ฎีกาผช.อุทธรณ์ภาค 2


- ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง


1. น.ส.บุญมี ฐิตะศิริ (95) พ.ฎีกา - อธ.แพ่งธนบุรี
2. นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี (116) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 9 - พ.ฎีกา
3. นายโสฬส สุวรรณเนตร (120) รอง ปธ.อุทธรณ์ - พ.ฎีกา
4. นายนิพันธ์ ช่วยสกุล (148) หน.อุทธรณ์ภาค 1 - ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯอุทธรณ์ภาค 1
5. นายสมจิตร์ ทองศรี (160) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 3 - อธ.แรงงานกลาง
6. นายวัฒนา วิทยกุล (180) หน.อุทธรณ์ภาค 7 - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค 3


- แต่งตั้งชั้น 4 ให้ดำรงตำแหน่ง


1. นายสมชัย วิชญไพศิฐสกุล (656) ผช.อุทธรณ์ภาค 8 - ผช.ฎีกา
2. นางสาวกรวรรณ อาธารมาศ (659) ผช.อุทธรณ์ภาค 2 - พ.อุทธรณ์ แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน