เปิดรายชื่อ 49 นายพลตำรวจ ไปรักษาการแทน ตามคำสั่ง ผบ.ตร. ระหว่างรอโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 19:33:33 น.

วันที่ 28 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. มีคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 454/2553 ลงวันที่ 27 ก.ย.เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ด้วย ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อ 1 ก.ย. และครั้งที่ 8/2553 เมื่อ 24 ก.ย.มีมติให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 49 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง


เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2)แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงให้ข้าราชการตำรวจจำนวน 49 ราย รักษาราชการแทนตำแหน่งต่างๆ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของ ตร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ จึงให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งตามที่ได้รับคำสั่งฯ ภายในวันที่ 1 ต.ค.2553 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

 

สำหรับบัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 454/2553 ลง 27 ก.ย.มีดังนี้

1.พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านป้องกันปราบปราม รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2.พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิหรา ณ อยุธยา ที่ปรึกษา(สบ 10) ด้านความมั่นคง  รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

3.พล.ต.อ.วุฒิ พัวเวส ที่ปรึกษา(สบ 10)ด้านป้องกันปราบปราม สอบสวน และ กฎหมาย รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

4.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ปรึกษา(สบ 10)ด้านความมั่นคง และ กิจการพิเศษ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

5.พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ที่ปรึกษา(สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ

6.พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน จเรตำรวจแห่งชาติ

7.พล.ต.ท.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล .ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ที่ปรึกษา(สบ 10) ด้านบริหาร

8.พล.ต.ท.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ผู้ช่วย ผบ.ตร.รักษาราชการแทน ที่ปรึกษา(สบ 10) ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

9.พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ที่ปรึกษา(สบ 10) ด้านสืบสวน

10.พล.ต.ท.เอก อังสนานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.รักษาราชการแทน ที่ปรึกษา(สบ 10) ด้านกฎหมายและสอบสวน

11.พล.ต.ท.กฤษฎา พันธุ์คงชื่น ผบช.ภ.1 รักษาราชการแทน ผู้ช่วย ผบ.ตร.

12.พล.ต.ท.เจนต์ มงคลหัตถี ผู้บัญชาการ สำนักกฎหมายและคดี รักษาราชการแทน ผู้ช่วย ผบ.ตร.

13.พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ผู้บัญชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้ช่วย ผบ.ตร.

14.พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. รักษาราชการแทน รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9)

15.พล.ต.ท.ดนัย วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รักษาราชการแทน ผู้ช่วย ผบ.ตร.

16.พล.ต.ท.ธีรยุทธ กิติวัฒน์ ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง รักษาราชการแทน ผู้ช่วย ผบ.ตร.

17.พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฎฐ์  ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักษาราชการแทน ผู้ช่วย ผบ.ตร.

18.พล.ต.ท.รชต เย็นทรวง จเรตำรวจ ( สบ 8) รักษาราชการแทน ผู้ช่วย ผบ.ตร.

19.พล.ต.ท.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ จเรตำรวจ (สบ 8) รักษาราชการแทน ผู้ช่วย ผบ.ตร.

20.พล.ต.ท.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รักษาราชการแทน ผู้ช่วย ผบ.ตร.

21.พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รักษาราชการแทน ผู้ช่วย ผบ.ตร.

22.พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี จเรตำรวจ (สบ 8) รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

23.พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการ ประจำงานสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

24.พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

25.พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

26.พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม) รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

27.พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 รักษาราชการแทน จเรตำรวจ(สบ 8) หัวหน้าจเรตำรวจ

28.พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี

29.พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา

30.พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6

31.พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

32.พล.ต.ต.ชลอศักดิ์ อาษา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม

33.พล.ต.ต.ชัยยะ กีรติขจร รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล รักษาราชการแทน จเรตำรวจ (สบ 8)

34.พล.ต.ต.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5

35.พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ โชติมา รองจเรตำรวจ (สบ 7) รักษาราชการแทน จเรตำรวจ (สบ 8)

36.พล.ต.ต.นพรัตน์ มีปรีชา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

37.พล.ต.ต.นเรศ เทียมกริม รองผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทน จเรตำรวจ (สบ 8)

38.พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ รองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง .รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง

39.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

40.พล.ต.ต.ยงยศ นาคเฉลิม รองจเรตำรวจ (สบ7) รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล

41.พล.ต.ต.วิบูล ปรองดอง รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

42.พล.ต.ต.ศิริพงศ์ อ่องแสงคุณ รองจเรตำรวจ (สบ 7) รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ

43.พล.ต.ต.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

44.พล.ต.ต.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

45.พล.ต.ต.สุพร พันธุ์เสือ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

46.พล.ต.ต.อรรถพร อุทยานานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 รักษาราชการแทน จเรตำรวจ (สบ 8)

47.พล.ต.ต.อารีย์ อ่อนชิต รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

48.พล.ต.ต.อำนาจ อันอาตม์งาม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

49.พล.ต.ต.อุดม ชัยมงคลรัตน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย

 

 

 
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน