กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ กำหนดอำนาจหน้าที่เพื่อความ เหมาะสมกับสภาพของงาน

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 22:04:51 น.
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓  ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  สืบเนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  แผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว สมควรแบ่ง ส่วนราชการภายในสำนักราชเลขาธิการ และระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการให้เหมาะสมกับ  สภาพของงาน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ทั้งนี้ เนื้อหาของ กฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ   พ.ศ. ๒๕๕๓   มี สาระสำคัญ ดังนี้
 
กฎกระทรวง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)   พ.ศ. ๒๕๔๓ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 

ข้อ ๑ ให้สำนักราชเลขาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการถวายงานและสนองงานด้านเลขานุการในพระองค์แด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์และงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
 

(๒) ประสานราชการระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา องคมนตรี พระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
 

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ และดำเนินการสนองพระราชกระแสอันเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร
 

(๔) ติดต่อและประสานงานกับบุคคล องค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ
 

(๕) เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
และต่างประเทศ

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ ดังต่อไปนี้
(๑) กองกลาง
(๒) กองการในพระองค์
(๓) กองการต่างประเทศ
(๔) กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
(๕) กองข่าว
(๖) สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี
(๗) กองนิติการ
(๘) กองโครงการสัมพันธ์
(๙) กองศิลปาชีพ
(๑๐) กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(๑๑) กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(๑๒) กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(๑๓) กองอำนวยการนักบริหาร
(๑๔) ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
(๑๕) สถาบันสิริกิติ์

ข้อ ๓ ในสำนักราชเลขาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักราชเลขาธิการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักราชเลขาธิการ รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อราชเลขาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักราชเลขาธิการ

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔ ในสำนักราชเลขาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักราชเลขาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อราชเลขาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ราชเลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักราชเลขาธิการ
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักราชเลขาธิการ
(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆและหน่วยงานในสังกัดสำนักราชเลขาธิการ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๕ กองกลาง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักราชเลขาธิการ และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักราชเลขาธิการ งานตรวจลงตราพระปรมาภิไธยงานนำความกราบบังคมทูล งานประชาสัมพันธ์ภายใน งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักราชเลขาธิการ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ รวมทั้งจัดทำแผนงานของสำนักราชเลขาธิการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการเงินส่วนพระองค์
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสำนักราชเลขาธิการ รวมทั้งจัดสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักราชเลขาธิการ
(๕) บริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสำนักราชเลขาธิการ รวมทั้งสนับสนุน จัดหา ดูแล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักราชเลขาธิการ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๖ กองการในพระองค์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการพิธีต่าง ๆการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และการประมวลพระราชกรณียกิจ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเชิญอักษรพระปรมาภิไธย พระราชลัญจกร พระมหามงกุฎและเพลงพระราชนิพนธ์ รวมทั้งการขอจัดทำเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก และตราไปรษณียากรตลอดจนการขอจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ และพระราชานุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ้าพระกฐินพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระราชทาน ดอกไม้  พระราชทาน ตลอดจนพวงมาลาหลวง
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอชื่อบุคคล ชื่อสกุล ชื่ออาคารสถานที่ และการเขียน  พระราชหัตถเลขาขนานชื่อและสกุล และจัดทำบัตรเชิญพระราชอาคันตุกะ
(๕) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์  สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในพระองค์ ตลอดจนการจัดทำ และดูแลรักษาเหรียญราชอิสริยาภรณ์  สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในพระองค์ ของขวัญพระราชทาน และสิ่งของส่วนพระองค์
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๗ กองการต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการทางการทูต และการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ การขอพระราชทาน ฯ เข้าเฝ้า ฯ ในโอกาสต่าง ๆ การเยือนประเทศไทยของประมุขและบุคคลสำคัญการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำต่างประเทศ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร พระราชทานพร และอำนวยพรไปยังพระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ และบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสต่าง ๆ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน หรือเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ และเป็นการส่วนพระองค์
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน หรือเสด็จในพิธีและโอกาสต่าง ๆในประเทศไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสิ่งของส่วนพระองค์จากต่างประเทศ การทูลเกล้า  ทูลกระหม่อมถวายสิ่งของจากหน่วยงานและบุคคลชาวต่างประเทศ และการขออนุเคราะห์ใน
การออกของที่มาจากต่างประเทศกรณีของส่วนพระองค์ รวมทั้งการแปลหนังสือกราบบังคมทูล  และบัตรเชิญตามที่ได้รับการร้องขอ
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระมหากรุณา  ในเรื่องต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๘ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๙ กองข่าว มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานข่าวและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
(๒) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักราชเลขาธิการ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะองคมนตรีในหน้าที่ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์

(๒) ดำเนินการในเรื่องพระราชกรณียกิจที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรีปฏิบัติแทนพระองค์

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๑ กองนิติการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และงานส่วนพระองค์และดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของสำนักราชเลขาธิการ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฎีการ้องทุกข์ และการสนองพระราชกระแสในเรื่องต่าง ๆ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๒ กองโครงการสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณา ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดำริในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎร
(๒) บริหารจัดการระบบข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งวางระบบการจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๓ กองศิลปาชีพ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนภูมิภาคตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(๒) ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรทั่วประเทศให้มีการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
(๓) อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๔ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๕ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

(๒) ปฏิบัติงานในพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระดำรัสรับสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๖ กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มีรับสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๗ กองอำนวยการนักบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการนักบริหาร ประสานงานระหว่างนักบริหารกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักราชเลขาธิการ และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดทำแผนงานของนักบริหาร

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๘ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รวบรวมและปฏิบัติงานเทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์
(๒) ให้บริการข้อมูลและเอกสาร ที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์
(๓) เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ในรูปแบบของหนังสือ วารสาร  นิทรรศการ และสื่อโสตทัศน์ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจโดยทั่วไป
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๙ สถาบันสิริกิติ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนกลางและงานที่เกี่ยวเนื่องตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(๒) เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเชิดชูพระเกียรติคุณอันเกี่ยวกับงานศิลปาชีพสู่สาธารณะทั้งในและต่างประเทศ
(๓) สร้างและพัฒนาช่างศิลปาชีพสู่ระดับฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
(๔) สร้างสรรค์งานศิลปาชีพที่เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์และเกียรติภูมิของประณีตศิลป์ไทย
(๕) อนุรักษ์และดำรงรักษางานศิลปาชีพให้เป็นเอกลักษณ์และมรดกศิลป์ของแผ่นดินไทย
(๖) ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อเผยแพร่จัดแสดงมรดกศิลป์วัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี
มาแล้ว !“ไทม์เม็กซ์ เม็น เอ็กซ์พิดิชั่น เมทัล สเกาท์” สำหรับผู้รักการผจญภัย
ดิ เอ็ม ดิสทริค จัด “เดียร์ ซานต้า” ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข
ภาษีและการบริหารการเงิน ตอน เงินเดือน 30,000 บาทลงทุนอะไรดี ที่ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี
อันตราย ตรวจยางรถแบบละเอียด เพื่อความปลอดภัยครอบครัว
“ปวดหลัง” โรคประจำตัวพนักงานออฟฟิศ
กบข. แต่งตั้งไทยพาณิชย์เป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินมูลค่ากว่า 6.2 แสนล้านบาท
“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุขส่งท้ายปี มอบข้อเสนอสุดพิเศษ ในงาน“มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 32
เบนซ์ตลิ่งชัน จัดกิจกรรม “The Luxurious Lifestyle Loy Krathong Day”
I.C.C. Fair (ไอ.ซี.ซี.แฟร์)ครั้งที่ 16 ลดสูงสุด 70 % 4-6 ธค.นี้
สังคมไทย กับ การทอดกฐิน
′แล้วเจอกัน′ จาก Anonymous ถึงประยุทธ์ ชูธงประกาศ′สงครามไซเบอร์′
เบื้องลึก ฟางเส้นสุดท้าย"ชายหมู-หัวหน้ามาร์ค" หึ่งแตกหัก ขับพ้น ป.ช.ป.
ความเสียหายจาก... มหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
เปิด-ปิดประเทศ โดย วีรพงษ์ รามางกูร