กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ กำหนดอำนาจหน้าที่เพื่อความ เหมาะสมกับสภาพของงาน

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 22:04:51 น.
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓  ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  สืบเนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  แผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว สมควรแบ่ง ส่วนราชการภายในสำนักราชเลขาธิการ และระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการให้เหมาะสมกับ  สภาพของงาน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ทั้งนี้ เนื้อหาของ กฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ   พ.ศ. ๒๕๕๓   มี สาระสำคัญ ดังนี้
 
กฎกระทรวง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)   พ.ศ. ๒๕๔๓ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
 

ข้อ ๑ ให้สำนักราชเลขาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการถวายงานและสนองงานด้านเลขานุการในพระองค์แด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์และงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
 

(๒) ประสานราชการระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา องคมนตรี พระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
 

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ และดำเนินการสนองพระราชกระแสอันเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร
 

(๔) ติดต่อและประสานงานกับบุคคล องค์การ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ
 

(๕) เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
และต่างประเทศ

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักราชเลขาธิการ ดังต่อไปนี้
(๑) กองกลาง
(๒) กองการในพระองค์
(๓) กองการต่างประเทศ
(๔) กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
(๕) กองข่าว
(๖) สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี
(๗) กองนิติการ
(๘) กองโครงการสัมพันธ์
(๙) กองศิลปาชีพ
(๑๐) กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(๑๑) กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(๑๒) กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(๑๓) กองอำนวยการนักบริหาร
(๑๔) ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
(๑๕) สถาบันสิริกิติ์

ข้อ ๓ ในสำนักราชเลขาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักราชเลขาธิการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักราชเลขาธิการ รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อราชเลขาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักราชเลขาธิการ

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔ ในสำนักราชเลขาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักราชเลขาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อราชเลขาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ราชเลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักราชเลขาธิการ
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักราชเลขาธิการ
(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆและหน่วยงานในสังกัดสำนักราชเลขาธิการ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๕ กองกลาง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักราชเลขาธิการ และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักราชเลขาธิการ งานตรวจลงตราพระปรมาภิไธยงานนำความกราบบังคมทูล งานประชาสัมพันธ์ภายใน งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักราชเลขาธิการ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ รวมทั้งจัดทำแผนงานของสำนักราชเลขาธิการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และการเงินส่วนพระองค์
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสำนักราชเลขาธิการ รวมทั้งจัดสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักราชเลขาธิการ
(๕) บริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสำนักราชเลขาธิการ รวมทั้งสนับสนุน จัดหา ดูแล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักราชเลขาธิการ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๖ กองการในพระองค์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการพิธีต่าง ๆการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และการประมวลพระราชกรณียกิจ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเชิญอักษรพระปรมาภิไธย พระราชลัญจกร พระมหามงกุฎและเพลงพระราชนิพนธ์ รวมทั้งการขอจัดทำเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก และตราไปรษณียากรตลอดจนการขอจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ และพระราชานุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ้าพระกฐินพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระราชทาน ดอกไม้  พระราชทาน ตลอดจนพวงมาลาหลวง
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอชื่อบุคคล ชื่อสกุล ชื่ออาคารสถานที่ และการเขียน  พระราชหัตถเลขาขนานชื่อและสกุล และจัดทำบัตรเชิญพระราชอาคันตุกะ
(๕) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์  สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในพระองค์ ตลอดจนการจัดทำ และดูแลรักษาเหรียญราชอิสริยาภรณ์  สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จในพระองค์ ของขวัญพระราชทาน และสิ่งของส่วนพระองค์
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๗ กองการต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการทางการทูต และการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ การขอพระราชทาน ฯ เข้าเฝ้า ฯ ในโอกาสต่าง ๆ การเยือนประเทศไทยของประมุขและบุคคลสำคัญการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำต่างประเทศ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร พระราชทานพร และอำนวยพรไปยังพระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ และบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสต่าง ๆ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน หรือเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ และเป็นการส่วนพระองค์
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน หรือเสด็จในพิธีและโอกาสต่าง ๆในประเทศไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสิ่งของส่วนพระองค์จากต่างประเทศ การทูลเกล้า  ทูลกระหม่อมถวายสิ่งของจากหน่วยงานและบุคคลชาวต่างประเทศ และการขออนุเคราะห์ใน
การออกของที่มาจากต่างประเทศกรณีของส่วนพระองค์ รวมทั้งการแปลหนังสือกราบบังคมทูล  และบัตรเชิญตามที่ได้รับการร้องขอ
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระมหากรุณา  ในเรื่องต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๘ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๙ กองข่าว มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานข่าวและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
(๒) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักราชเลขาธิการ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะองคมนตรีในหน้าที่ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์

(๒) ดำเนินการในเรื่องพระราชกรณียกิจที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรีปฏิบัติแทนพระองค์

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๑ กองนิติการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และงานส่วนพระองค์และดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของสำนักราชเลขาธิการ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฎีการ้องทุกข์ และการสนองพระราชกระแสในเรื่องต่าง ๆ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ความรับผิดในทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๒ กองโครงการสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณา ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดำริในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎร
(๒) บริหารจัดการระบบข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งวางระบบการจัดการความรู้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๓ กองศิลปาชีพ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนภูมิภาคตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(๒) ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรทั่วประเทศให้มีการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
(๓) อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๔ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๕ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

(๒) ปฏิบัติงานในพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระดำรัสรับสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๖ กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มีรับสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๗ กองอำนวยการนักบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการนักบริหาร ประสานงานระหว่างนักบริหารกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักราชเลขาธิการ และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดทำแผนงานของนักบริหาร

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๘ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รวบรวมและปฏิบัติงานเทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์
(๒) ให้บริการข้อมูลและเอกสาร ที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์
(๓) เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ในรูปแบบของหนังสือ วารสาร  นิทรรศการ และสื่อโสตทัศน์ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจโดยทั่วไป
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๙ สถาบันสิริกิติ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) สนองพระราชกระแสเกี่ยวกับงานศิลปาชีพส่วนกลางและงานที่เกี่ยวเนื่องตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(๒) เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเชิดชูพระเกียรติคุณอันเกี่ยวกับงานศิลปาชีพสู่สาธารณะทั้งในและต่างประเทศ
(๓) สร้างและพัฒนาช่างศิลปาชีพสู่ระดับฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
(๔) สร้างสรรค์งานศิลปาชีพที่เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์และเกียรติภูมิของประณีตศิลป์ไทย
(๕) อนุรักษ์และดำรงรักษางานศิลปาชีพให้เป็นเอกลักษณ์และมรดกศิลป์ของแผ่นดินไทย
(๖) ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อเผยแพร่จัดแสดงมรดกศิลป์วัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับพระราชกระแส หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี
กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้ว แฝดสยาม อิน-จัน พบรักแรกกับสาวลอนดอน(8)
ค่าจ้างขั้นต่ำ 2559 : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
ลึกแต่ไม่ลับ โดยจรัญ พงษ์จีน : "ศึกในประชาธิปัตย์"
เหยียดคนจนบนบัตรทอง โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
หรือสมคิดจะสร้างประวัติศาสตร์ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์