“สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 07:07:57 น.สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานในความเป็นมนุษย์ ซึ่งควรจะได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐบาล กลไกสิทธิมนุษยชนในระดับชาติและการสนับสนุนของสังคมในปัจจุบัน มีสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างน้อยใน 4 ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และยังมีความพยายามของทุกภาคส่วนให้มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นในอีกหลายประเทศ     ในระดับอาเซียนเอง ก็มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ขึ้น 


นอกจากนี้ Eisenhower Fellowships Alumni (Thailand) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา โดย Fellow ในประเทศไทยซึ่งมีบทบาทในวงการต่างๆทั้งกระบวนการยุติธรรม การศึกษา สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชน  ยังมีความประสงค์ที่จะเปิดตัวต่อสาธารณะ เพื่อเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าเป็นFellowและเพื่อมีส่วนช่วยประเทศไทยผ่านการดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  


Eisenhower Fellowships Alumni (Thailand) โดยความสนับสนุนของ Eisenhower Fellowships และมูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรม กำหนดจัดสัมมนาสาธารณะเรื่อง “สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ขึ้นในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553  เวลา 13:00-16: 30 น   ห้องอยุธยา โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค (ถนนราชปรารภ) เพื่อต้องการทบทวนว่า การดำเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนในระดับชาติและระดับภูมิภาคในปัจจุบัน เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะของผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เพียงใด ได้รับการสนับสนุนจากสังคมเพียงใด และควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร


กำหนดการ การสัมมนาสาธารณะเรื่อง


“สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
โดย Eisenhower Fellowships Alumni (Thailand)
ภายใต้การสนับสนุนของ Eisenhower Fellowships และมูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรม
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553  เวลา 13:00-16: 30 น   ห้องอยุธยา โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค (ถนนราชปรารภ)

13.00-13.30 น. ลงทะเบียนและชมวิดิทัศน์แนะนำ Eisenhower Fellowships
13.30-13.45 น. กล่าวต้อนรับ
โดย คุณเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (EF fellow 1980)
      อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14.00-14.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากการร่วมโครงการ Eisenhower Fellowships
โดย • นพ. บัญชา  พงษ์พานิช  (EF fellow 1994)
 อาสาสมัครอิสระสาธารณะประโยชน์
 • คุณรพี สุจริตกุล (EF fellow 2000)
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
 • ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล (EF fellow 2002)
 รองผูอํานวยการ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
ดำเนินการอภิปรายโดย: คุณสนิทสุดา เอกชัย  (EF fellow 1995)
14.30-16.30 น. การอภิปรายเรื่อง “สิทธิมนุษยชนในอาเซียน”
โดย • คุณกิตติพงษ์  กิตยารักษ์ (EF fellow 2001)
  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
 • ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ 
   ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • ศาสตราจารย์ วิทิต มันตาภรณ์  (EF fellow 2002)
  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี (EF fellow 2004)
  อาจารย์ประจำศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและ
   ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  (AICHR)
ดำเนินการอภิปรายโดย: คุณสราวุธ เบญจกุล  (EF fellow 2009)
  รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม


แนะนำ Eisenhower Fellowships  
 Eisenhower Fellowships เป็นองค์กรซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนครฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอมริกา Eisenhower Fellowships มีจุดประสงค์ในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายของผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้ผู้นำเหล่านี้มีขีดความสามารถสูงขึ้นและวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้น สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และสร้างสันติภาพในโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

 ในแต่ละปี จะมีผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงกลางของเส้นทางอาชีพ (mid-career) และมีอายุ 32-45 ปี ประมาณ 25 คนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ได้รับคัดเลือกเป็น Fellow เดินทางไปสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำในด้านต่างๆ ที่ตนมีสนใจ ตามกำหนดการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละคน (individually designed program)   ทั้งนี้ การคัดเลือก Fellow จากแต่ละประเทศนั้นจะดำเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับสูงในแต่ละประเทศ และการคัดเลือกในขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการของ Eisenhower Fellowships ในนครฟิลาเดลเฟีย

 

 ที่ผ่านมา มี Fellow     จากประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแล้ว 41 คน  เช่น  ฉลอง ปึงตระกูล  (1954) ปรก อมระนันนท์ (1958) ศิวะวงศ์ จังคศิริ (1969) ประภาส อวยชัย (1971) ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ (1974) โสภณ รัตนากร (1977) ปกรณ์ มาลากุล (1978) เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา(1980) ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ (1982) กุสุมา สนิทวงศ์ (1983) เอกมล คีรีวัฒน์ (1987) จันทนา ชานนท์ (1988) พิสิฐ เจริญวงศ์ (1989)  บัญชา พงษ์พานิช (1994) สนิทสุดา เอกชัย (1995)  เอนก นาคะบุตร (1996)  ดาเรศ ชูศรี (1997)  รพี สุจริตกุล (2000) กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2001) วิทิต มันตาภรณ์ (2002)     ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล (2002)  อมรวิชช์ นาครทรรพ (2002)  ศรีประภา เพชรมีศรี (2004)  เมธี พยอมยงค์ (2007) สุภิญญา กลางณรงค์ (2007) สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  (2008) และ สราวุธ เบญจกุล (2009)