ก.ค.ศ.อนุมัติโยกย้ายแต่งตั้ง "191ผอ.-210รอง ผอ."สพป.-สพม.

วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 14:49:17 น.

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้อนุมัติให้มี การย้าย และแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) 86 คน และ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 19 คน รวม 105 คน ดังนี้

นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3, นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1, นายประยุทธ นาวายนต์ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1, นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2, นายอัศนีย์ ศรีสุข ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3, นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1, นายมานะ อัครบัณฑิต ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2, นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.ตราด, นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ไกรนุกูล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3, นายวิมล จันทร์แก้ว ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3, นายประไพ รัตนไพจิต ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

นายเจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.ภูเก็ต, นายพิทยา จันฤาไชย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1, นายกิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2, นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2, นายสุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1, นายเทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.เลย 2, นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล, นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1, นายมานะ สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1, นายวัชรพงศ์ สุขรักษา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1, นายสุวิทย์ รักษาสุข ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, นายสถาพร หยองเอ่น ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2, นายวิพล นาคพันธ์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2, นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.พังงา

นายปรีชา วังคะฮาต ผอ.สพป.มุกดาหาร, นายสมเกียรติ พื้นแสน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1, นายสุรัตน์ ดวงชาทม ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1, นายอธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3, นายธนากร งามชมภู ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1, นายประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1, นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, นายกิตติพศ พลพิลา ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4, นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2, นายวิศิษฐ์ ดุลยพัชร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1, นายเอกชัย ผาบไชย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2, นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1

นายพิสิษฐ์ ยอดวันดี ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2, นายรมย์ พะโยม ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2, นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.แพร่ เขต 1, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1, นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3, นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1, นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1, นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1, ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3, นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.ยะลา เขต 2, นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3, นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2

นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2, นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2, นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3, ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2, นายวิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3, นายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2, นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3, นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2, นายสกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3, นายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง, นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2, นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง, นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2, นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2, นายสมภพ ศักดิษฐานนท์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4, นายสุชาติ ศรีสุวรรณ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3, นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2, นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2, นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2, นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2, น.ส.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

นายภิรมย์ นันทวงศ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 1, นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3, นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.นครพนม เขต 2, นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2, นายวรรณะ บุญสุข ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4, นายพจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2, นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3, นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.พะเยา เขต 2, นายจัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.น่าน เขต 1, นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และนายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผอ.สพม.เขต 2, นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผอ.สพม.เขต 3, นายสมชาย แสงสุวรรณ ผอ.สพม.เขต 7, นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.เขต 8, นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพม.เขต 10, นายถนัด ขวัญนิมิตร ผอ.สพม.เขต 13, นายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน ผอ.สพม.เขต 14, ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.เขต 17, นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง ผอ.สพม.เขต 19, นายยงยุทธ สายคง ผอ.สพม.เขต 22, นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผอ.สพม.เขต 23

นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.เขต 31, นายสุริยนต์ วะสมบัติ ผอ.สพม.เขต 24, นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผอ.สพม.เขต 34, นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.เขต 36, นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.เขต 38, นายสมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.เขต 39, นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.เขต 41 และนางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.เขต 42นายชินวรณ์กล่าวว่า สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายรอง ผอ.สพม. 79 ราย และรอง ผอ.สพป. 131 ราย รวม 210 ราย ดังนี้

 

นางงามพิศ ลวากร รอง ผอ.สพม.เขต 1, นายอัศวิน พรหมคช รอง ผอ.สพม.เขต 3, นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รอง ผอ.สพม.เขต 3, นางอรพรรณ วรรณกุล รอง ผอ.สพม.เขต 4, นายสุวิทย์ แจ่มจบ รอง ผอ.สพม.เขต 4, นางวัฒนา โคตรมี รอง ผอ.สพม.เขต 5, นายสกุล จันทนา รอง ผอ.สพม.เขต 5, นายสละ วิเลปนะ รอง ผอ.สพม.เขต 5, นายสมศักดิ์ เฑียรกุล รอง ผอ.สพม.เขต 6, นายมานพ รวยลาภ รอง ผอ.สพม.เขต 7, นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ รอง ผอ.สพม.เขต 7, นายวิชิต สุวรรณกล่อม รอง ผอ.สพม. เขต 7,

นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รอง ผอ.สพม.เขต 8, ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.เขต 8, ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.เขต 9, นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.เขต 10, ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รอง ผอ.สพม.เขต 10, นายสุธร ชอุ่มวรรณ รอง ผอ.สพม.เขต 11, นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว รอง ผอ.สพม.เขต 11, ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ รัตนสุภา รอง ผอ.สพม.เขต 12, นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร รอง ผอ.สพม.เขต 12, นายมนูญ บุญชูวงศ์ รอง ผอ.สพม.เขต 12, ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว รอง ผอ.สพม.เขต 13, นายปฐม ภาโอภาส รอง ผอ.สพม.เขต 13, น.ส.สุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.เขต 14, นายซอมะ ดาแม รอง ผอ.สพม.เขต 15,

นายศวิษฐ์ ศรีสง รอง ผอ.สพม.เขต 16, นายภิญโญ จันทรวงศ์ รอง ผอ.สพม.เขต 16, นายวรวิทย์ พรหมคช รอง ผอ.สพม.เขต 17, นายสมศักดิ์ ทองเนียม รอง ผอ.สพม.เขต 18, นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ รอง ผอ.สพม.เขต 19, นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รอง ผอ.สพม.เขต 19, นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รอง ผอ.สพม.เขต 20, นางนวลอนงค์ หล้ากวนวัน รอง ผอ.สพม.เขต 20, นางจินตนา มูลสาร รอง ผอ.สพม.เขต 21, นายสถิตย์ กุลสอน รอง ผอ.สพม.เขต 21, นายปริญญา ธรเสนา รอง ผอ.สพม.เขต 22, นายสมชัย อุมะวรรณ รอง ผอ.สพม.เขต 22, นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย รอง ผอ.สพม.เขต 22, นายประสาร ภูดี รอง ผอ.สพม.เขต 23,

นายสงัด ฝ่ายเทศ รอง ผอ.สพม.เขต 23, นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รอง ผอ.สพม.เขต 24, นายมรกต กลัดสอาด รอง ผอ.สพม.เขต 24, นายทวีศิลป์ สารแสน รอง ผอ.สพม.เขต 25, นายศิริชัย วงศ์พุฒ รอง ผอ.สพม.เขต 25, นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม.เขต 26, นายภิญโญ ศรีม่วง รอง ผอ.สพม.เขต 27, นายประโยชน์ เจริญยุทธ รอง ผอ.สพม.เขต 28, นายมนต์ศักดิ์ สร้อยสิงห์ รอง ผอ.สพม.เขต 28, นายผจญ ปักษ์สูงเนิน รอง ผอ.สพม.เขต 28, นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รอง ผอ.สพม.เขต 29, นายประชา สิทธิโชค รอง ผอ.สพม.เขต 29, นางวาณี ผิวหอม รอง ผอ.สพม.เขต 29, นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รอง ผอ.สพม.เขต 30,

นายมังกร กมลวัทน์ รอง ผอ.สพม.เขต 31, นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.เขต 31, นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์ รอง ผอ.สพม.เขต 3, นายโสธร บุญเลิศ รอง ผอ.สพม.เขต 32, นางปติมา นพธราวุฒิ รอง ผอ.สพม.เขต 32, นายสำเริง บุญโต รอง ผอ.สพม.เขต 33, นายสิทธิชัย มูลขียน รอง ผอ.สพม.เขต 34, นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.เขต 34, นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รอง ผอ.สพม.เขต 35, นายสุรศักดิ์ จิตนารินทร์ รอง ผอ.สพม.เขต 35, นายสมบัติ นุชนิยม รอง ผอ.สพม.เขต 36, นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน รอง ผอ.สพม.เขต 37, นายวรินทร์ ชำนาญผา รอง ผอ.สพม.เขต 38, นายสวัสดิ์ ใจหาญ รอง ผอ.สพม.เขต 38,

นายสมลักษณ์ พัฒนานันท์ รอง ผอ.สพม.เขต 38, นายชาลี นาคเอี่ยม รอง ผอ.สพม.เขต 39, นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.เขต 39, นายวันชาติ อ่วมแจง รอง ผอ.สพม.เขต 39, นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รอง ผอ.สพม.เขต 40, นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รอง ผอ.สพม.เขต 40, นายคำพอง สมศรีสุข รอง ผอ.สพม.เขต 41, นายชนะ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพม.เขต 41, นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รอง ผอ.สพม.เขต 41, น.ส.กัญญรัตน์ จันทรมณี รอง ผอ.สพม.เขต 42 และนายตรีพัฒน์ เงินบำรุง รอง ผอ.สพม.เขต 42

นายเสนอ ทองจีน รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1, นายบำรอง มีสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3, นายสนิท นิลบุตร รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4, นายไสว ชินพงษ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1, นายสะอาด อุสมา รอง ผอ.สพป.สตูล, นายประหยัด สุขขี รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2, นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2, นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รอง ผอ.สพป.กระบี่, นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1, นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง ผอ.สพป.สตูล, นายสมพงษ์ ปานเกล้า รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1, นายวิเชียร ขวัญสมคิด รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1, นายชรินทร์ นุ่มแสง รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1,

นายณัฐวัตร รัตกี รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1, นายยงยุทธ พรานขุน รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1, นายประภาส ไชยมี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2, นายต่อศักดิ์ บุญเสือ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2, นายกริช นุ่มวัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, นายบุญชอบ โตคำ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1, นายปรีชา นาคจำรูญ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3, นายวิวัฒน์ เย็นฉ่ำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2, นายดำรงศักดิ์ ตันติเวทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1, นายปุญญวัชร์ เขียวระยับ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี, นายอำนาจ จันทร์ขำ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1, นายจันทบูรณ์ เขตการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2, นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1,

นายวิทยา ยางสุด รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3, นายคชาภัฏ จูมผา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2, นายสุดใจ มอญรัต รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2, นายนิคม กุณา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1, นายธนู อักษร รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3, นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1, นายกฤต สุวรรณพรหม รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1, นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4, นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2, นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2, นายจุมพฏ ภูวสรรเพ็ชญ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1, นายนิคม เขียวฉ่ำ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2, นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1,

นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, นายภูวนาท มูลเขียน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2, นายณัฐกุล รุณผาบ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1, นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1, นายวิโชติ จุลมณี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1, นายสุเทพ ปาลสาร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4, นายอานันท์ รองพล รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6, นายดำเนิน เพียรค้า รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4, นายประสาร สายแวว รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1, นายอภินันท์ บุญรอด รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3, นายญาณวิทย์ บัวหอม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1, นายสมนึก นนธิจันทร์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1,

นายสุภาพ วงษามาตย์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1, ว่าที่ร้อยตรี สำรวย นกงาม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2, นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1, นายธนภณ พันธ์ศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3, นายสมรักษ์ ถวาย รอง ผอ.สพป.กรุงเทพฯ, นายชาติชาย ขันทำ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5, นายกิตติภณ สุวิชญางกูร รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2, นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต, นายจำเริญ พรหมมาศ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2, นายอุทัย เกื้อเพชร รอง ผอ.สพป.พังงา, นายเกษม เนียมสันเทียะ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1, นายทินกร พูลพุฒ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2, นายสุรวิท ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3,

นางนรารัตน์ อ่อนละออ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1, นายบดินทร์ ธรรมสังวาลย์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2, นายมณีโชติ แพเรือง รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1, นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2, นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2, นายเจริญ สังสีเพชร รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4, นายสุปกรณ์ ทิพย์เสนา รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3, นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1, นายวินิตย์ กรรไพเราะ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1, นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2, นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2, นายชูศักดิ์ ชูช่วย รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1,

นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3, นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง รอง ผอ.สพท.ตรัง เขต 2, น.ส.นิอร ศรีสุนทร รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1, นายวินัย แดงดีมาก รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3, นายสมาน คชกฤษ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1, นายสมศักดิ์ ภาคเดช รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1, นายเอื้อกวิน สืบเสาะ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, นายศุภชัย จิรันดร รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1, นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี, นายมนตรี สืบสิงห์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1, นายคูณ พุดซ้อน รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1,

นายปัญญา แสงอุทัย รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1, นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2, นายวิโรจน์ ผลแย้ม รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1, นายสุระศักดิ์ สุพรรณกุล รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1, นายสัมพันธ์ พรสกุลศักดิ์ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1, นางสโรชิน โคตรโสภา รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1, นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 1, นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1, นายพรชัย รัตนะ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1, นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2, นายชยภัทร เถื่อนคำ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1, ว่าที่ร้อยเอก ไพบูลย์ ยกให้ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1,

นายดำรงฤกษ์ กลิ่นแก้ว รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1, นายประสบสุข ดีอินทร์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1, นายสุระ อ่อนแพง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1, นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1, นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3, นายปรีชา เชื้อชาติ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2, นายชาญชิต ทัพหมี รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3, นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5, นายพิษณุ ปันปวง รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1, นายแสวง ศิริพัฒน์ เป็นรอง ผอ.สพป.ตราด, นายพิเชษฐ์ นนท์พละ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1, นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2,

นายธีรพล เวียงวลัย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4, นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1, นางสารภี เจริญรบ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2, นายชาญวิชัย บุญมีพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2, นายชาติชาย วงศ์กิตตะ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2, นายรัศมี วงศ์ประทุม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1, นายชัยยงค์ ธุรารัตน์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1, นายสมเกียรติ ศิริวัฒนาเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2, นายสุชาติ พุทธลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3, นายสมเพียร ประจิมทิศ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2, นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4,

นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1, นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1, นายสามารถ สมสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4, นายเสด็จ ทะยะราช รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2, นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2, นางดาริกา กูลแก้ว รอง ผอ.สพป.กรุงเทพฯ, นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพฯ และนายคณิต พุ่มแก้ว รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 

 

 
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน