เปิดชื่อ ชนชั้นนำ นักการเมือง นักธุรกิจ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553

วันที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15:42:38 น.
ผู้สื่อข่าว"มติชนออนไลน์" รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2553 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ประจำปี 2553   จำนวน 11, 114  ราย
    

 ประกาศระบุว่า   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา    วันที่ 5   ธันวาคม   2553  รวมทั้งสิ้น  11, 114  ราย  ประกาศ ณ วันที่  7   ธันวาคม พ.ศ.  2553   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี
     

 รายนาม ครบถ้วน ตรวจสอบได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/014/1.PDF
     

ทว่ารายชื่อ บุคคลชั้นนำ ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง   ที่น่าสนใจ  บางส่วนมีดังนี้  
     

 รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี  2553
    

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก   431   คน   รายที่ 431  ได้แก่ นางพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ( ภริยาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) นางกุลยา เผ่าจินดา ( ภริยาของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีต ผบ.ทบ.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นางนราพร จันทร์โอชา  ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม  นางคมคาย พลบุตร  นางสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์  นางธารทิพย์ จงจักรพันธ์  นางสาวศิริพรรณ กัลยาณรุจ  นางสาวศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ  นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา  นายอนุชา นาคาศัย  นายอนุทิน ชาญวีรกูล  นายโสภณ สุภาพงษ์  นายธวัชชัย ยงกิตติกุล  นายนคร ณ ลำปาง นายอภินันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  นายกำจัด พ่วงสวัสดิ์  นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา   พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง  พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
      

 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน นายมั่น พัธโนทัย นายวีระชัย วีระเมธีกุล นายปราโมช รัฐวินิจ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  พลเอก นินนาท เบี้ยวไข่มุข  พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์  นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์  นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  นายจุมพต สายสุนทร นายไผทชิต เอกจริยกร  นายไพโรจน์ กัมพูสิริ นายสมบูรณ์ เทียนทอง นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส  นายแท้จริง ศิริพานิช นายรัฐกรณ์ นิ่มวัฒนา  นายวีระชัย โควสุวรรณ  นายไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล  นายกิตติ วะสีนนท์  นายสมชาย เสียงหลาย  นายนัทธี จิตสว่าง  เป็นต้น

   

มหาวชิรมงกุฎ   จำนวน 1,453   คน  เช่น   นายกรณ์ จาติกวณิช    นายปณิธาน วัฒนายากร นายสมชาย แสวงการ นายเกียรติ สิทธีอมร นายสรวงศ์ เทียนทอง  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ พลเอก กลชัย พรรณเชษฐ์  พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก   นายวิทวัส ศรีวิหค นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา  นายเรืองเดช มหาศรานนท์ นายจรัญ โฆษณานันท์ นายฉลอง สุนทราวาณิชย์ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ นายสมภาร พรมทา   นายวิรัตน์ กัลยาศิริ   นายวุฒิสาร ตันไชย   นายสุทธิพล ทวีชัยการ  นางพรทิวา นาคาศัย ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  นางวัชรี วิมุกตายน  นางบุษบา กรัยวิเชียร นางสุมาลี ลิมปโอวาท  นางจรีรัตน์ ตันติเวชกุล นางสาวจริยา ปาละวงศ์  นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ นางสาวพรทิพย์ ถนอมรอด  นางสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ  นางเต็มศิริ ชาญนุกูล   นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล  นางธัญญวดี บุญเดช  นางละออง ชิดชอบ  นางวราภรณ์ ชื่นชมพูนุท   นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นางกิ่งดาว พจน์โพธิ์ศรี    นางดวงพร พุ่มหิรัญ   นางนภาพร ศุภวงศ์   นางพรทิพย์ เพ็ญกิตติ    นางภรณี จักกาบาตร์   เป็นต้น

    

ประถมาภรณ์ช้างเผือก   จำนวน 1,967  ราย   เช่น    นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์  นายเทพไท เสนพงศ์ นายคำนูณ สิทธิสมาน หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน นายสามารถ มะลูลีม นายสุชาติ ลายน้ำเงิน นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ นายวัชระ พรรณเชษฐ์ ร้อยโท ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก  หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล  นายถาวร ลีนุตพงษ์   นายประสิทธิ์ โพธสุธน  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  นายสวัสดิ์ ถนัดค้า  นายปรีชา เถาทอง นายมนัส ตันตรานนท์  นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์  นายประสงค์ วินัยแพทย์  นายขุนพล พรหมแพทย์  นายภราดร ปริศนานันทกุล  พันตำรวจเอก เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา  นายวินัย ภัทรประสิทธิ์  นายมานิต นพอมรบดี  นายศุภชัย ใจสมุทร  หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต  นายสกลธี ภัททิยกุล นางสาวรสนา โตสิตระกูล  นายอนุชา บูรพชัยศรี นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์    นางฐิติมา ฉายแสง  นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช  นางปัทมาวดี ซูซูกิ  นางสมวงษ์ แปลงประสพโชค นางสุชาดา อุชชิน นางสาวประพีร์ อังกินันทน์ หม่อมราชวงศ์เปรมศิริ เกษมสันต์  นางสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา  นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค  นางวรกร จาติกวณิช นางศรีสกุล พร้อมพันธุ์   นางอาภามาศ ภัทรประสิทธิ์  นางอารมณ์ กล้าณรงค์ราญ นางสุพร วงศ์หนองเตย นางพัฒนา สังขทรัพย์  เป็นต้น

     

 

 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  จำนวน 5,539 ราย  เช่น   พันเอก เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา  นายวัชระ เพชรทอง  นายวีระ อุไรรัตน์  หม่อมราชวงศ์อดิศรเดช สุขสวัสดิ์  นายชาญวิทย์ ผลชีวิน  นายจิรชัย สุทัศนะจินดา   นายรังสรรค์ ปิ่นทอง  นายศุภชัย เจียรวนนท์  นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ  นางสาวกัญญรัตน์ กรัยวิเชียร  นางอัญชนา ณ ระนอง นางอัสนี ณ ระนอง  นางจิระพันธ์ เอกอุรุ นางสาวทัศนีย์ พืชมงคล  นางนงนุช เศรษฐบุตร  นางพีระพรรณ บูรณสมภพ นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์   นางจิรารัตน์ บุณยเกียรติ  นางพันทิพา จันทิก  นางภัทราวดี จิรเมธากร  นางลักษมี อินทรสมบัติ   นางสมานจิตต์ ไกรฤกษ์  นางอโณทัย คล้ามไพบูลย์    นางอุษา รุจิประภา  เป็นต้น

       

 

นอกจากนี้ ยังมีรายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ประจำปี 2553    ประกอบด้วย ข้าราชการการเมือง  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองวุฒิสภา ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ  ฯลฯ  รวมถึง  กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  ได้แก่  พันเอก นที ศุกลรัตน์
    
  
I park like an idiot Thailand. ฉันจอดรถได้งี่เง่าสุดๆ !!! สะท้อนสังคม ปลุกจิตสำนึกคนไทย
สื่ออังกฤษวิจารณ์ตำรวจไทย สอบคดีฆาตกรรมสองนักเที่ยวผู้ดี "เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา"
ชมคลิปสุดฮอต !นักข่าวถาม จะเป็นนายกฯจากการรัฐประหารอย่างเดียวหรือ บิ๊กตู่ตอบ "เดี๋ยวทุ่มด้วยเวที"
ทองแล้วจ้า!! ′โจ้ ญาณพล′ ประเดิมซิวทองโบว์ลิ่งหนแรกรอบ 16 ปี ฟันเงินแล้ว 5 ล้านบาท
หมอพรทิพย์โพสต์ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ จับตาแต่งตั้งปลัด ยธ.
ยูกันดาปวดหัว ปชช.รุมโวย"ถุงยาง"ไซส์เล็กเกินสวม"เสี่ยงแตก-ไม่ปลอดภัยหากต้องใช้งาน (ชมคลิป)
ห้างจีนโชว์หรูฉลองห้าง ปู"ทองคำ"กว่า 300 แท่งเป็นทางเท้า ให้ลูกค้า"ย่ำเดิน"เสริมโชคลาภ (ชมภาพ)
จับตาพิเศษ อาชีวะ 1สถาบันเสี่ยงส่อปิดถาวร ชงขึ้น′บัญชีดำนักเรียน"นักเลง"
สื่อผู้ดี เผย จิ้งจอกสยาม "เลสเตอร์" นิมนต์พระให้พรถึงถิ่น ก่อนถล่มแมนฯยู เปิดสถิติในบ้านยังไร้พ่าย
"สมชัย" เลคเชอร์ "ประชามติสกอตแลนด์" ชี้เป็นครั้งปวศ.-เผยผู้มีสิทธิต้องเข้าถึงได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
สมลักษณ์ จัดกระบวนพล : คำวินิจฉัยของศาลที่สั่นสะเทือนสังคมไทย
โฉมหน้า ′ครม.ประยุทธ์ 1′
นศ.ศึกษาศาสตร์ มช.ไม่เข้ารับน้อง เผยถูกสังคมเเซงชั่นหนัก! วอน ขอให้คนไม่เห็นด้วยมีที่ยืนบ้าง
นิธิ เอียวศรีวงศ์ : งานศพผิดวัดครั้งใหม่ (1)
วสิษฐ เดชกุญชร : ตำรวจ : หอกข้างแคร่ของรัฐบาล