เปิดบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ บัญชี 1 และ บัญชี 2 ทั่วปท. 226 ตำแหน่ง มีผล 1 เมษายน 2554

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 07:00:14 น.
เมื่อวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2553 สำนักงานศาลยุติธรรมได้ลงคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในเว็บไซต์สำนักงานตุลาการ (www.coj.go.th)  มีผู้พิพากษาที่ได้รับแต่งตั้งดังนี้

 

บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี ๑)

 

ชั้น ๓ สับเปลี่ยนตำแหน่ง

๑. นายไชยพงศ์ มุกดาเพชรรัตน์ (๗๐๙) หน.แพ่ง เป็น ผช.อุทธรณ์ภาค ๑ ๒. นายวิรัช จารุนิธิ (๗๑๒) หน.อาญาธนบุรี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๑ ๓. นางสุพิชญ์ กรอบคำ (๗๒๗) หน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค ๓ เป็นเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค ๓  ๔. นางกาญจนา ฤทธิทิศ (๗๓๐) หน.แพ่ง เป็น ผช.อุทธรณ์ภาค ๑ ๕. นายพัฒนไชย ยอดพยุง (๗๓๔) หน.แพ่งกรุงเทพใต้ เป็นหน.ศาลประจำสำนัก ปธ.ฎีกา ๖. นางประทุมพร กำเหนิดฤทธิ์ (๗๓๕) หน.อาญา  เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๑ แผนกคดีเลือกตั้ง ๗. นางปิยนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช (๗๔๕) หน.เยาวชน ฯ กลาง เป็นหน.ศาลประจำกองผช.อุทธรณ์ภาค ๑  ๘. นางรุ่งระวีพร กิตติธนนิรมัย (๗๔๗) ผช.อุทธรณ์ภาค ๔ เป็นหน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค๑ ๙. นางอรทัศน์ อุดมโชค (๗๖๙) ผช.อุทธรณ์ภาค ๔ เป็นเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค ๔๑๐. นายสาโรช ทาสวัสดิ์ (๗๘๑) ผช.อุทธรณ์ภาค ๙ แผนกคดีเลือกตั้ง เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๙
แผนกคดีสิ่งแวดล้อม


๑๑. นายมุนินทร์ สมทอง (๘๐๐) ผช.อุทธรณ์ภาค ๘ เป็นหน.ศาลประจำกอง ผช.ฎีกา ๑๒. นายวัชรชัย แสงอุไร (๘๐๘) ผช.อุทธรณ์ภาค ๘ แผนกคดีผู้บริโภค เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๓  ๑๓. นายสุริยา พวงจันทน์แดง (๘๑๖) หน.แพ่งกรุงเทพใต้ เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๘ ๑๔. นายนิรันดร์ อนรรฆมณีกุล (๘๒๔) หน.แพ่งธนบุรี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๙ ๑๕. นางอุบลรัตน์ ศรีนวล (๘๒๖) หน.แพ่ง เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๔  ๑๖. นายอิทธิ มุสิกะพงษ์ (๘๓๖) หน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค ๒ เป็นเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค ๒ ๑๗. นายสัญชัย ผลฉาย (๘๓๗) รองเลขา ฯ ฎีกา เป็นหน.ศาลประจำสำนัก ปธ.ฎีกา ๑๘. นายสุจิน ซื่อสุวรรณ (๘๓๘) เลขา ฯ อุทธรณ์ภาค ๓ เป็นหน.ศาลประจำกอง ผช.ฎีกา ๑๙. นางปารณี มงคลศิริภัทรา (๘๕๐) หน.เยาวชน ฯ กลาง เป็น ผช.อุทธรณ์ ๒๐. นายสุรวุฒิ เชาวลิต (๘๕๘) ผช.อุทธรณ์ภาค ๑ แผนกคดีเลือกตั้ง เป็นเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค ๑


๒๑. น.ส.ผจงธรณ์ วรินทรเวช (๘๖๕) หน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค ๑ เป็นผช.อุทธรณ์ ๒๒. นางรัชดาพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (๘๖๗) หน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค ๑ เป็นหน.แพ่งกรุงเทพใต้ ๒๓. นายยิ่งศักดิ์ โอฬารสกุล (๘๗๓) หน.แพ่งธนบุรี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๙ ๒๔. นายทนงศักดิ์ เที่ยงสุทธิสกุล (๘๗๗) ผช.อุทธรณ์ภาค ๘ เป็นหน.แรงงานภาค ๘ ๒๕. นายวงการ ช่วยพนัง (๘๘๓) ผช.อุทธรณ์ภาค ๕ เป็นหน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.๕ ๒๖. นายสุทัศน์ สงวนปรางค์ (๘๘๕) หน.แพ่ง เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๔  ๒๗. นายสัญชัย ลิ่มไพบูลย์ (๘๙๐) หน.ศาลประจำกอง ผช.ฎีกา เป็นหน.แพ่งกรุงเทพใต้ ๒๘. นายวิเชียร วชิรประทีป (๙๐๑) หน.อาญา เป็นหน.แพ่ง ๒๙. นางพยางคศิริ วิทยาผาสุข (๙๑๔) ผช.อุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๕  ๓๐. นายวิวรรธน์ ธีระอรรถเศรษฐ์ (๙๑๙) หน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค ๕ เป็นหน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.๕


๓๑. นายพูนศักดิ์ เข็มแซมเกษ (๙๒๒) หน.อาญา เป็นหน.เยาวชน ฯ กลาง ๓๒. นายวันชัย บัวเทียน (๙๒๖) ผช.อุทธรณ์ภาค ๓ แผนกคดีเลือกตั้ง เป็นหน.แรงงานภาค ๔  ๓๓. นายสุรฤทธิ์ ธีระศักดิ์ (๙๓๕) หน.อาญาธนบุรี เป็นหน.แพ่งธนบุรี  ๓๔. นายสมเจตน์ สุรินทร์ศักดิ์ (๙๔๒) หน.อาญา เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๔ แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ๓๕. นางอมรา พงค์ศิริกูล (๙๔๔) หัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี เป็นหน.ศาลประจำกองผช.อุทธรณ์ภาค ๔  ๓๖. นายไพศาล โกสวัสดิ์ (๙๔๙) หน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค ๓ เป็นหน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.๓   ๓๗. น.ส.พนิดา รัตนะวรรธนะ (๙๕๓) หน.อาญา เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ๓๘. นางมณฑิรา เชื้ออินทร์ (๙๕๗) หน.แพ่งธนบุรี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๙   ๓๙. น.ส.ทิพชฎา วิรยศิริ (๙๖๐) ผช.อุทธรณ์ภาค ๓ เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๙ แผนกคดีเลือกตั้ง ๔๐. นายพีระเดช ไตรรัตน์ธนวงศ์ (๙๖๘) ผช.อุทธรณ์ภาค ๒ เป็นหน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง


๔๑. นายก่อศักดิ์ เจนสมุทรสินธุ์ (๙๘๐) ผช.อุทธรณ์ เป็นหน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค ๔  ๔๒. นายวิรุฬห์ แย้มละม้าย (๙๘๑) หน.แรงงานกลาง เป็นหน.เยาวชน ฯ กลาง ๔๓. นายปณิธาน วิสุทธากร (๙๘๓) ผช.อุทธรณ์ภาค ๓  เป็นหน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.๓  ๔๔. นางนงนภา จันทรศักดิ์ ลิ่มไพบูลย์ (๙๘๖)หน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ เป็น หน.แพ่งกรุงเทพใต้   ๔๕. นายยุคนธร พาณิชปฐมพงศ์ (๙๘๙) หน.แพ่ง เป็นหน.แรงงานกลาง ๔๖. นายเกรียงศักดิ์ ตั้งปรัชญากูล (๙๙๐) ผช.อุทธรณ์ภาค ๒ เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๖  ๔๗. นายศุภกิจ บุญพ้นทุกข์ (๙๙๔) หน.แพ่งธนบุรี เป็นหน.ล้มละลายกลาง  ๔๘. นายเสกสรร เจียมสุขสุจิตต์ (๙๙๕) ผช.อุทธรณ์ภาค ๒ เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๖  ๔๙. นายวราวุธ ถาวรศิริ (๙๙๘) ผช.อุทธรณ์ภาค ๘ เป็นหน.แพ่ง  ๕๐. นายนิพนธ์ เพื่อคุณธรรม (๑๐๐๒) หน.แรงงานกลาง เป็นหน.แรงงานภาค ๗


๕๑. นายสมเจตน์ วิทยาผาสุข (๑๐๐๕) ผช.อุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีผู้บริโภค เป็นหน.ศาลประจำกองผช.อุทธรณ์ภาค ๕   ๕๒. นายอุตสาห์ ทองโคตร (๑๐๐๖) ผช.อุทธรณ์ภาค ๓ เป็นหน.ศาลประจำกองผช.อุทธรณ์ภาค ๔  ๕๓. นายมงคล แสงอรุณ (๑๐๐๗) หน.แรงงานภาค ๗ เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๖  ๕๔. นายธรรมนาถ กาวชู (๑๐๑๒) ผช.อุทธรณ์ภาค ๘ แผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.อาญา   ๕๕. นายวิชัย รอดพิเศษ (๑๐๑๕) ผช.อุทธรณ์ภาค ๓ เป็นหน.แพ่งธนบุรี  ๕๖. นางสุภาพ ศิริกังวาลกุล (๑๐๑๙) ผช.อุทธรณ์ภาค ๒ แผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๖   ๕๗. นายสุชาติ สุวินิจฉัย (๑๐๒๒) หน.อาญาธนบุรี เป็นหน.แพ่ง  ๕๘. นายกิตติพงษ์ จิตสว่างโศภิต (๑๐๒๓) หน.อาญาธนบุรี เป็นหน.แพ่งธนบุรี ๕๙. นาย สุขุม นามวิเศษ (๑๐๒๖) หน.แรงงานกลาง เป็นหัวหน้าคณะ ฯ พระโขนง  ๖๐. นายจำนงค์ เตือนวีระเดช (๑๐๒๗) หน.อาญาธนบุรี เป็นหน.แพ่งธนบุรี


๖๑. นายวินัย เกิดด้วยทอง (๑๐๒๘) ผช.อุทธรณ์ภาค ๒ แผนกคดีเลือกตั้ง เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๒ ๖๒. นายโชติเวท ตันณีกุล (๑๐๒๙) หน.นครปฐม เป็นหน.แพ่งธนบุรี
๖๓. น.ส.จริยา ปาละวงศ์ (๑๐๓๐) หน.สุพรรณบุรี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีผู้บริโภค  ๖๔. นายพงษ์ศักดิ์ รักเผื่อน (๑๐๓๑) หน.นครนายก เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๒ ๖๕. นายโอฬาร ธรรมบำรุง (๑๐๓๒) หน.พิษณุโลก เป็น หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.๒  ๖๖. นายสนาน พูลสวัสดิ์ (๑๐๓๓) หน.สมุทรสาคร เป็นหน.อาญาธนบุรี ๖๗. นายสุรัตน์ชัย พรายมูล (๑๐๓๔) หน.แขวงนครปฐม เป็นหน.แพ่งธนบุรี ๖๘. นายสุวรรณ จันทร์ดี (๑๐๓๕) หน.ปทุมธานี เป็นหน.แพ่งธนบุรี ๖๙. นายสมประสงค์ เพชรสุวรรณ (๑๐๓๖) หน.แขวงธนบุรี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๖


๗๐. นายประหยัด ศรศักดา (๑๐๓๗) หน.สมุทรสงคราม เป็น หน.แพ่งธนบุรี ๗๑. นายสุรจิตร เปลี่ยนขำ (๑๐๓๘) หน.นนทบุรี เป็นรองเลขา ฯ ฎีกา ๗๒. นายโกสินทร์ ฤทธิรงค์ (๑๐๓๙) หน.ระยอง เป็นหน.ศาลประจำกอง ผช.ฎีกา  ๗๓. นายเวียง ขวัญอ้นอินทร์ (๑๐๔๐) หน.เชียงราย เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๖ แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ๗๔. นายดนัยศักดิ์ นาควิเชียร (๑๐๔๑) หน.สิงห์บุรี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๖ แผนกคดีผู้บริโภค ๗๕. นายสุบิน ชิ้นประเสริฐ (๑๐๔๒) หน.จันทบุรี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๒   ๗๖. นายเจริญ ดวงสุวรรณ์ (๑๐๔๓) หน.นาทวี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๘    ๗๗. นายทวี ศรุตานนท์ (๑๐๔๔) หน.ชัยนาท เป็นเลขา ฯ อุทธรณ์ภาค ๖  ๗๘. นายจำรัส ศรีธวัชพงศ์ (๑๐๔๕) หน.ราชบุรี เป็นหน.ศาลประจำสำนัก ปธ.ฎีกา  ๗๙. นายโสภณ มัธยันต์พล (๑๐๔๖) หน.ลำพูน เป็นหน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค ๖ ๘๐. นายประสิทธิ์ ตั้งสุทธิพงศ์ (๑๐๔๗) หน.เชียงใหม่ เป็นหน.แพ่งกรุงเทพใต้


๘๑. นายสมจิตร์ ปอพิมาย (๑๐๔๙) หน.ลพบุรี เป็นผช.อุทธรณ์  ๘๒. น.ส.มาลัย สมานธารณ์ (๑๐๕๐) หน.แขวงดุสิต เป็นหน.แพ่งกรุงเทพใต้ ๘๓. นายศราวุธ ภาณุธรรมชัย (๑๐๕๑) หน.ภูเขียว เป็นผช.อุทธรณ์  ๘๔. นายสมพงษ์ ฐิติสุริยารักษ์ (๑๐๕๒) หน.แขวงพระนครเหนือ เป็นหน.แพ่ง  ๘๕. นายยุทธนา รัตนประดิษฐ์ (๑๐๕๓) หน.ชัยนาทแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.อาญาธนบุรี ๘๖. นายณัฐศักดิ์ ประทุมแก้ว (๑๐๕๔) หน.กาญจนบุรี เป็นหน.อาญาธนบุรี ๘๗. นายทวีศักดิ์ สายสุวรรณนที (๑๐๕๕) หน.เพชรบุรี เป็นหน.อาญาธนบุรี  ๘๘. นางวัชรี พูลเกษม (๑๐๕๖) หน.แขวงนนทบุรี เป็นหน.แพ่ง ๘๙. นายพิทยา หมื่นแก้ว (๑๐๕๗) หน.ร้อยเอ็ด เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๓  ๙๐. นายยงยศ วรสุภาพ (๑๐๕๘) หน.สิงห์บุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๓


๙๑. นายอมรพจน์ กุลวิจิตร (๑๐๕๙) หน.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน.แพ่ง  ๙๒. นายชิงชัย ศรประสิทธิ์ (๑๐๖๐) หน.ร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๒ แผนกคดีเยาวชน ฯ ๙๓. นายเกษม แทบทาม (๑๐๖๑) หน.หนองคาย เป็นผช.อุทธรณ์  ๙๔. นายสุเมธ สุระคำแหง (๑๐๖๒) หน.อุทัยธานี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๓  ๙๕. นายศุภชาติ ถิ่นพังงา (๑๐๖๓) หน.อยุธยา เป็นหน.แพ่ง  ๙๖. นายวิชาญ เทพมาลี (๑๐๖๔) หน.เยาวชน ฯ ลพบุรี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๓  ๙๗. นายสุพาทน์ สุชาตานนท์ (๑๐๖๕) หน.ภูเก็ต เป็นหน.แพ่ง๙๘. นาย สมศักดิ์ ผลส่ง (๑๐๖๗) หน.สระบุรี  เป็นหน.อาญา  ๙๙. นาย ทวิช พงษ์สุวรรณ (๑๐๖๘) หน.อ่างทอง เป็นหน.แพ่ง ๑๐๐. นายวิชชุพล สุขสวัสดิ์ (๑๐๖๙) หน.เทิง เป็นหน.อาญา


๑๐๑. นายรุ่งเรือง ลำพองชาติ (๑๐๗๐) หน.ธัญบุรี เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๓แผนกคดีเลือกตั้ง ๑๐๒. นายอนุภาพ สุวรรณโชติ (๑๐๗๑) หน.เพชรบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.แรงงานภาค ๗   ๑๐๓. นายบัณฑิต สีอุไรย์ (๑๐๗๒) หน.ขอนแก่น เป็นหน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค ๓   ๑๐๔. นายปุญชรัสมิ์ วราพงศ์พิศาล (๑๐๗๓) หน.นครราชสีมา เป็นหน.อาญา  ๑๐๕. นายณัฐดนัย ศกุนตนาคฐิติส์ (๑๐๗๕) หน.ตรัง เป็นหน.แพ่ง  ๑๐๖. นายบัณฑิต แก้วทอง (๑๐๗๖) หน.แขวงสมุทรปราการ เป็นหน.แรงงานกลาง  ๑๐๗. นายวิวุฒิ มณีนิล (๑๐๗๗) หน.บุรีรัมย์ เป็นหน.ศาลประจำกอง  ผช.อุทธรณ์ภาค ๓  ๑๐๘. นายชาติชาย เหลืองอ่อน (๑๐๗๘) หน.แขวงเชียงใหม่ เป็นหน.ศาลประจำกอง ผช.ฎีกา ๑๐๙. นางชูติมา เฟื่องฟูสวัสดิ์ (๑๐๗๙) หน.ฉะเชิงเทรา เป็นหัวหน้าคณะ ฯ มีนบุรี  ๑๑๐. นายสุทธิพงษ์ วัชรินทร์ (๑๐๘๐) หน.ปากพนัง เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๘


๑๑๑. นายธนิน ชินตาปัญญากุล (๑๐๘๑) หน.พิษณุโลกแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็น หน.แพ่ง ๑๑๒. นายวงศ์สถิตย์ แสงสุก (๑๐๘๒) หน.เยาวชน ฯ ราชบุรี -หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ.๒ ๑๑๓. นายสมเกียรติ คูวัธนไพศาล (๑๐๘๓) หน.ปราจีนบุรี เป็นหน.อาญา ๑๑๔. น.ส.สุวรรณา แก้วบุตตา (๑๐๘๔) หน.ชัยบาดาล เป็นหน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง  ๑๑๕. นายสุรศักดิ์ ห้าวหาญ (๑๐๘๕) หน.แขวงอยุธยา เป็นผช.อุทธรณ์ ๑๑๖. นางกัญทิมา เฟื่องทองแดง (๑๐๘๖) หน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค ๘ เป็นหน.ศาลประจำกองผช.อุทธรณ์ภาค ๖ ๑๑๗. นายสังคม เมฆอรุณลักษณ์ (๑๐๘๗) หน.อุดรธานี เป็นหน.ศาลประจำกอง ผช.อุทธรณ์ภาค ๓  ๑๑๘. นายสุเมธ รักษภักดี (๑๐๘๘) หน.สตูล เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๘   ๑๑๙. นายประดิษฐ์พงศ์ ชิตวงศ์ (๑๐๘๙) หน.เยาวชน ฯ ระยอง เป็นหน.แรงงานภาค ๒   ๑๒๐. นายประทีป ธนศานติ (๑๐๙๒) หน.สมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.แพ่งธนบุรี


๑๒๑. นายสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ (๑๐๙๓) หน.แขวงราชบุรี เป็น ผช.อุทธรณ์  ๑๒๒. น.ส.รัชนี ไชยแก้วเมรุ์ (๑๐๙๔) หน.แพร่ เป็นผช.อุทธรณ์ ๑๒๓. นายพิศณุ ตันบัวคลี่ (๑๐๙๕) หน.ลำพูนแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๘ ๑๒๔. นายธนิต สุธีรพรหม (๑๐๙๖) หน.แขวงนครราชสีมา เป็นผช.อุทธรณ์ภาค ๒ แผนกคดีสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สำนักงานศาลยุติธรรม
ธันวาคม ๒๕๕๓

 

..............................................

 

 

บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 2)

 

ชั้น ๓ สับเปลี่ยนตาแหน่ง
๑. นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ (๑๐๙๗) หน.ลาปาง เป็นหน.ปทุมธานี ๒. นายศรชัย วรานิชสกุล (๑๐๙๘) หน.ตาก เป็นหน.เชียงใหม่ ๓. นายมนต์ เอี่ยมศิริ (๑๐๙๙) หน.แขวงลพบุรี เป็นหน.แขวงดุสิต ๔. นายวิโรจน์ ตั้งสุภากิจ (๑๑๐๐) หน.ชลบุรี เป็นหน.สมุทรสาคร ๕. นายสุจินต์ ขาไชโย (๑๑๐๑) หน.สวรรคโลก เป็นหน.กำแพงเพชร ๖. นายวันชัย อินทร์แก้ว (๑๑๐๒) หน.นครศรีธรรมราช เป็นหน.แขวงธนบุรี ๗. นายเลิศชาย สุวพงษ์ (๑๑๐๔) หน.แขวงพิษณุโลก เป็นหน.นครนายก ๘. นายสมศักดิ์ พลายเพ็ชร์ (๑๑๐๕) หน.ปทุมธานีแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ธัญบุรี ๙. นายเกรียงศักดิ์ ดารงศักดิ์ศิริ (๑๑๐๗) หน.ตรังแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ชุมพร ๑๐. นายวรศักดิ์ จันทร์คีรี (๑๑๐๙) หน.อุทัยธานีแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.อุทัยธานี


๑๑. นางยุพาพรรณ์ กลั่นนุรักษ์ (๑๑๑๐) หน.อยุธยาแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.นนทบุรี ๑๒. นางดุจดาว คีรีวิเชียร (๑๑๑๑) หน.ฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ฉะเชิงเทรา๑๓. นายเกียรติศักดิ์ ชัยวงษ์ (๑๑๑๒) หน.เชียงรายแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.แขวงเชียงใหม่ ๑๔. นายปกรณ์ แต้ประจิตร (๑๑๑๓) หน.กาญจนบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ราชบุรี ๑๕. นายวีระพล บุญอารีย์ (๑๑๑๔) หน.สุรินทร์ เป็นหน.สุพรรณบุรี ๑๖. นายพิทยา มูลศาสตร์ (๑๑๑๕) หน.สระบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.สระบุรี ๑๗. นายประเสริฐ ตั้งสถาพรพันธ์ (๑๑๑๖) หน.ปราจีนบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ปราจีนบุรี ๑๘. นายเดชา คาสิทธิ (๑๑๑๗) หน.อุตรดิตถ์ เป็นหน.ลาพูน ๑๙. นายปรัชญา กาเหนิดฤทธิ์ (๑๑๑๙) หน.นครนายกแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.สมุทรสงคราม ๒๐. ม.ร.ว.ดารงรักษ์ เกษมสันต์ (๑๑๒๓) หน.ประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชน ฯ เป็น หน.ประจวบคีรีขันธ์


๒๑. นายวัฒนศักดิ์ วงษ์วัฒนพงษ์ (๑๑๒๔) หน.ชลบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.อ่างทอง ๒๒. นางทิพวรรณ หัตถะปนิตร์ (๑๑๒๘) หน.เยาวชน ฯ ขอนแก่น เป็นหน.อยุธยา
๒๓. นายธนศร สังวรเวชชภัณฑ์ (๑๑๓๐) หน.อุตรดิตถ์แผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ลำพูนแผนกคดีเยาวชน ฯ ๒๔. นายฤทธิรงค์ สมอุดร (๑๑๓๒) หน.เพชรบูรณ์ เป็นหน.นครราชสีมา ๒๕. นายวิชิต คงรัตนชาติ (๑๑๓๓) หน.แม่สอด เป็นหน.ลำปาง ๒๖. นายประภัทรพงษ์ ฉายสิว (๑๑๓๔) หน.ทองผาภูมิ เป็นหน.แขวงสมุทรปราการ ๒๗. นายวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ (๑๑๓๕) หน.แขวงนครสวรรค์ เป็นหน.ชลบุรี ๒๘. นายมนตรี ปริวุฒิพาณิชย์ (๑๑๓๖) หน.อ่างทองแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.เพชรบุรี ๒๙. นายพรไชย วงศ์เมธานุเคราะห์(๑๑๓๙) หน.เยาวชน ฯ นครสวรรค์ เป็นหน.แขวงอยุธยา ๓๐. นายภาสกร ญาณสุธี (๑๑๔๑) หน.เพชรบูรณ์แผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.กาญจนบุรี


๓๑. นายวิรัตน์ สีดาคุณ (๑๑๔๕) หน.ยโสธรแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.แขวงนครราชสีมา ๓๒. นายวิระ สุดแก้ว (๑๑๔๖) หน.พังงา เป็นหน.ตรัง ๓๓. นายสุพจน์ เกิดสันเทียะ (๑๑๔๗) หน.สีคิ้ว เป็นหน.ระยอง ๓๔. นายบัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้ว (๑๑๔๙) หน.บุรีรัมย์แผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.บุรีรัมย์ ๓๕. นายสุรชัย คอประเสริฐศักดิ์ (๑๑๕๒) หน.จันทบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็น หน.อุทัยธานีแผนกคดีเยาวชน ฯ ๓๖. นายจิระศักดิ์ จันทร์สว่าง (๑๑๕๕) หน.กำแพงเพชร เป็นหน.อยุธยาแผนกคดีเยาวชน ฯ ๓๗. นายบุญเกียรติ ฤาชัยสา (๑๑๕๗) หน.สว่างแดนดิน เป็นหน.นครปฐม ๓๘. นายศักดินา วงศ์ยิ้มย่อง (๑๑๕๙) หน.บัวใหญ่ เป็นหน.สมุทรสงคราม แผนกคดีเยาวชน ฯ ๓๙. นายชัชวาลย์ สุวรรณศักดิ์ (๑๑๖๑) หน.มหาสารคามแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ขอนแก่น ๔๐. นายธวัช นกแสง (๑๑๖๓) หน.ตราดแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.สิงห์บุรี


๔๑. นายปัญญาวุธ วิสุทธิ (๑๑๖๔) หน.อุดรธานีแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ลพบุรี ๔๒. นายกิตติพจน์ เตชะพิพัฒน์ชัย(๑๑๖๕) หน.ลาปางแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ชัยนาท
๔๓. นายเปี่ยมศักดิ์ มาฆทาน (๑๑๖๘) หน.สมุทรสาครแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.จันทบุรี ๔๔. น.ส.สุภา วิทยาอารีย์กุล (๑๑๖๙) หน.นางรอง เป็นหน.แขวงนครปฐม ๔๕. นายสุธี ปิ่นนิกร (๑๑๗๐) หน.แขวงชลบุรี เป็น หน.ชัยนาทแผนกคดีเยาวชน ฯ ๔๖. นางผัสสพร วิจิตรสกุลศักดิ์ (๑๑๗๓) หน.ศาลประจากอง ผช.ฎีกา เป็นผช.อุทธรณ์ ๔๗. นายสุพจน์ อินทิวร (๑๑๗๖) หน.กาแพงเพชรแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.สระบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ ๔๘. น.ส.ศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา(๑๑๗๙) หน.แขวงขอนแก่น เป็นหน.เพชรบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ ๔๙. นายสามารถ อาจณรงค์ (๑๑๘๐) หน.แขวงสุรินทร์ เป็นหน.นครนายกแผนกคดีเยาวชน ฯ ๕๐. นายสหพรรษ จินานุรักษ์ (๑๑๘๓) หน.แขวงอุดรธานี เป็นหน.อุดรธานี


๕๑. นางเมธินี ทิพย์มณเฑียร (๑๑๘๖) หน.ภูเก็ตแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.เยาวชน ฯ ราชบุรี ๕๒. นายกฤษณะสินธุ์ ยิ้มแย้ม (๑๑๘๘) หน.น่าน เป็นหน.แขวงนครสวรรค์ ๕๓. นายธัญญา เอื้ออารีวรกุล (๑๑๘๙) หน.แขวงอุบลราชธานี เป็นหน.ร้อยเอ็ด ๕๔. นายสุชาติ ทรัพย์กุลมงคล (๑๑๙๑) หน.สกลนคร เป็นหน.แขวงราชบุรี ๕๕. นายชาคริต จุลมนต์ (๑๑๙๓) หน.แขวงสุราษฎร์ธานี เป็นหน.เยาวชน ฯ ระยอง ๕๖. นายศักดา ร่ารื่น (๑๑๙๕) หน.ทุ่งสง เป็นหน.ตราดแผนกคดีเยาวชน ฯ ๕๗. นายสมยศ ชัยประเสริฐ (๑๑๙๖) หน.ระนอง เป็นหน.แขวงอุบลราชธานี ๕๘. นายนิติธร ศรีบุตร (๑๑๙๗) หน.นครศรีธรรมราชแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.เพชรบูรณ์ ๕๙. นายวิระพล เทียนขก (๑๑๙๙) หน.แขวงนครศรีธรรมราช เป็นหน.ประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชน ฯ๖๐. นายประจีน ชอบทางศิลป์ (๑๒๐๐) หน.ชุมพร เป็นหน.กาญจนบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ


๖๑. นายสิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ (๑๒๐๒)หน.หล่มสัก เป็นหน.อ่างทองแผนกคดีเยาวชน ฯ ๖๒. น.ส.กาญจนา เกิดโพธิ์ทอง (๑๒๐๔) หน.อำนาจเจริญ -หน.ลำปางแผนกคดีเยาวชน ฯ๖๓. นายศรัณย์ พรหมสุรินทร์ (๑๒๐๖) หน.มุกดาหาร เป็นหน.แขวงลพบุรี ๖๔. นางเพชรน้อย สมะวรรธนะ (๑๒๐๗) หน.สุรินทร์แผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชน ฯ ๖๕. นางนภาพร ถาวรศิริ (๑๒๑๑) หน.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี เป็นหน.แขวงอุดรธานี ๖๖. นายชุมพล กาญจนะ (๑๒๑๒) หน.ตากแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ทองผาภูมิ ๖๗. นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ (๑๒๑๔) หน.เยาวชน ฯ อุบลราชธานี เป็นหน.แขวงชลบุรี ๖๘. นายกิจจา สมะวรรธนะ (๑๒๑๕) หน.รัตนบุรี เป็นหน.เยาวชน ฯ ลพบุรี ๖๙. นายโสภณ เคนวิเศษ (๑๒๑๖) หน.พล เป็นหน.สีคิ้ว ๗๐. นายวสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล (๑๒๑๗) หน.สตูลแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.สตูล


๗๑. น.ส.ทัศนีย์ อังสนานนท์ (๑๒๑๙) หน.แพร่แผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.แพร่๗๒. นางปวีณา จันทร์วิรัช (๑๒๒๐) หน.พะเยาแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.สิงห์บุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ ๗๓. นางแววมณี ประทุมแก้ว (๑๒๒๒) หน.ชุมพรแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ปราจีนบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ ๗๔. นายไพบูลย์ ไพทยะทัต (๑๒๒๓) หน.สกลนครแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.บุรีรัมย์แผนกคดีเยาวชน ฯ ๗๕. นายธีรทัย เจริญวงศ์ (๑๒๒๔) หน.ศรีสะเกษ เป็นหน.พิษณุโลก ๗๖. นายเกียรติยศ ไชยศิริธัญญา (๑๒๒๕) หน.ศรีสะเกษแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.จันทบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ ๗๗. นายเอกชัย มณีรัตน์โรจน์ (๑๒๒๗) หน.กาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.แขวงขอนแก่น ๗๘. นายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล (๑๒๒๘) หน.หนองคายแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.หนองคาย ๗๙. นายประเสริฐศักดิ์ ณรงค์รักเดช(๑๒๓๐)หน.อานาจเจริญแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.อานาจเจริญ๘๐. นายสุรัตน์ชัย ศิลาภากุล (๑๒๓๑) หน.หนองบัวลาภู เป็นหน.ชลบุรีแผนกคดีเยาวชน ฯ


๘๑. นายกาธร พรหมขุนทอง (๑๒๓๒) หน.ฝาง เป็นหน.ชัยบาดาล ๘๒. นายมงคล แจ่มจิตรตรง (๑๒๓๓) หน.หนองบัวลาภูแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.เยาวชน ฯ สุราษฎร์ธานี
๘๓. นายไพบูลย์ ชูเกียรติศิริ (๑๒๓๔) หน.กันทรลักษ์ เป็นหน.แขวงพิษณุโลก ๘๔. น.ส.สุทธิมาลย์ วิริยะการุณย์ (๑๒๓๕) หน.เดชอุดม เป็นหน.อานาจเจริญแผนกคดีเยาวชน ฯ
๘๕. นายอนุรัตน์ ฤกษ์วิชานันท์ (๑๒๓๖) หน.มุกดาหารแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.เยาวชน ฯ นครสวรรค์ ๘๖. นายอรรถการ ฟูเจริญ (๑๒๓๗) หน.เบตง เป็นหน.แขวงพระนครเหนือ ๘๗. นายวิเชียร เจียรสุธรรมพร (๑๒๓๘) หน.น่านแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.พิษณุโลกแผนกคดีเยาวชน ฯ ๘๘. นายสฤษดิ์ ศรีแฉล้ม (๑๒๓๙) หน.แม่ฮ่องสอน เป็น หน.ตาก ๘๙. นายจิรเวทย์ อุนนะนันทน์ (๑๒๔๐) หน.บึงกาฬ เป็นหน.ร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชน ฯ ๙๐. นายสุระ อนันต์สุขเสรี (๑๒๔๑) หน.พังงาแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.แขวงสุราษฎร์ธานี


๙๑. นายประพันธ์ ดลนิมิตสกุล (๑๒๔๒) หน.พัทลุง เป็นหน.เชียงราย๙๒. นางกนกวรรณ ดลนิมิตสกุล (๑๒๔๓) หน.พัทลุงแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.เชียงรายแผนกคดีเยาวชน ฯ ๙๓. นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ (๑๒๔๔) หน.ตะกั่วป่า เป็นหน.ภูเก็ต ๙๔. นายกอบเดช วรสิงห์ (๑๒๔๕) หน.ระนองแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ชุมพรแผนกคดีเยาวชน ฯ
๙๕. นายภคเชษ มีพันลม (๑๒๔๖) หน.แม่ฮ่องสอนแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.นางรอง ๙๖. นายอนุรัตน์ ลิ่มทอง (๑๒๔๗) หน.แม่สะเรียง เป็นหน.สุรินทร์ ๙๗. นายกิตติศักดิ์ กิจชระภูมิ (๑๒๔๘) หน.นราธิวาส เป็นหน.สมุทรสาครแผนกคดีเยาวชน ฯ ๙๘. นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์ (๑๒๔๙) หน.ยะลา เป็นหน.ปทุมธานีแผนกคดีเยาวชน ฯ ๙๙. นายชัยยุทธ วัชรานนท์ (๑๒๕๐) หน.ปัตตานี เป็นหน.นาทวี๑๐๐. นายทวีศักดิ์ สุขชุ่ม (๑๒๕๑) หน.ปัตตานีแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.ปากพนัง


๑๐๑.นายกิตติชัย ภูมิมาโนช (๑๒๕๒) หน.ยะลาแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.อุดรธานีแผนกคดีเยาวชน ฯ ๑๐๒.นางจรีรัตน์ ตันติเวชกุล (๑๒๕๓) หน.นราธิวาสแผนกคดีเยาวชน ฯ เป็นหน.แขวงนนทบุรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สานักงานศาลยุติธรรม
ธันวาคม ๒๕๕๓

 

......................................

 

คลิกดูประกาศ+โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน