ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการประจำสำนักงานศาลยุติธรรม 167 ราย

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 20:48:36 น.

ราชกิจจานุเบกษา  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔  ได้เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ๑๖๗ ราย 

 ประกาศระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา
ประจำสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน ๑๖๗ ราย ดังนี้

. นางสาวนภัทร์พร เจริญวัฒนา ทองใบ
๒. นางสาวสิริพรรณ กองแก้ว
๓. นางสาวฐิติพร ตังสุรัตน์
๔. นายกรกฎ เพ็ชรมีศรี
๕. นางสาวญาณาภัค มันตารัตน์
๖. นางสาวสุภีนาฏ ตั้งบริบูรณ์รัตน์
๗. นายนนทพัทธ์ อัศวก้องเกียรติ
๘. นางสาวตีรณันต์ ดุริยะสาย
๙. นางสาวนภณัฐ อุ่นสกุล
๑๐. นางสาวอรนภา เรืองกุล
๑๑. นางสาวภัทรา ภาคย์ประเสริฐ
๑๒. นายสังกาส เนาวรัตนพันธ์
๑๓. นายพิเชฐ ศรมยุรา
๑๔. นางสาวภัทรัชต์ นิยมสุจริต
๑๕. นายชัยวัฒน์ ธนวัฒนตระกูล
๑๖. นางสาวฐิติมา เจริญศรีทอง
๑๗. นางสาวปิยวรรณ สุขทอง
๑๘. นางสาวศิรินทิพย์ ไทพาณิชย์
๑๙. นางปภาดา หงษ์กาญจนพงษ์
๒๐. นางสาวสุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา
๒๑. นางสาวอร ชวลิตนิธิกุล
๒๒. นางสาวสุทจิ์ธิฎา สุทธิพงศ์คณาสัย
๒๓. นายณัฐวุฒิ วิทยศักดิ์พันธ์
๒๔. นายทวีวุฒิ วิทยาขจรศาสตร์
๒๕. นางสาวพาณิภัค ธนกิจไพบูลย์
๒๖. นางสาวหฤทัย ประพุทธนิติสาร
๒๗. นายพิพัฒน์ วุฒิชัยสารานนท์
๒๘. นายโสธร เจริญพานิช
๒๙. นายพิเชษฐ บั้งเงิน
๓๐. นางช่อทิพย์ เครือเพ็ชร
๓๑. นางสาวตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร
๓๒. นายวศิน เกศวพิทักษ์
๓๓. นางสาวปวิตรา เจตน์สมบูรณ์
๓๔. นางจรุงจิต โกสินตระกูลชัย
๓๕. นายนิชฌาน หัสรังค์
๓๖. นายวิสุทธิ์ บุญโญภาส
๓๗. นายณัฐพล จิรกอบสกุล
๓๘. นางสาวพัชราภา ถวิลญาติ
๓๙. นายกิตติ เนตรประเสริฐชัย
๔๐. นายมานะ ธรรมชุตินันท์
๔๑. นายวัชรพล สุนทระศานติก
๔๒. นางสาวลลิดา จุลฤกษ์
๔๓. นายศุภฤกษ์ ศุกรเสพย์
๔๔. นางสาวศิริรัตน์ น้อมนำทรัพย์
๔๕. นายทรงพล พันธุ์วิชาติกุล
๔๖. นางสาวจตุพร โค้วคาศัย
๔๗. นางสาวนภสสร มงคลศิริ
๔๘. นางจีราวรรณ พุทธวรคุณ หวัดแท่น
๔๙. นางสาวทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ
๕๐. นายโพชฌงค์ พรหมขันธ์
๕๑. นางกมลวัน จรรยาสัณห์
๕๒. นางสาวณัฐยาภรณ์ เรืองพัฒนา
๕๓. นางสาวศศิธร อนุพงษ์กุลกิจ
๕๔. นายปวริศ หวังพินิจกุล
๕๕. นายสุธี กิติทัศนาสรชัย
๕๖. นายสุพจน์ คงธนโฆษิตกุล
๕๗. นายจิตรภาณุ คณิตวรรณ
๕๘. นางสาววรรณพร พละภิญโญ
๕๙. นางสาวมณฑนะ แสงคำสุข
๖๐. นายดำรง โอวรากร
๖๑. นายวิริยะ อรุณเพชรฤทัย
๖๒. นางสาวชรยา จิตต์ธรรมวงศ์
๖๓. นายสมบัติ เชาวนพูนผล
๖๔. นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วประเสริฐ
๖๕. นายเสนีย์ ประพันธ์วิทยา
๖๖. นายนาวิน มณีจันทร์
๖๗. นายชัยวัฒน์ ทรงศิริศิลป์
๖๘. นายธนภัทร ศรุตานนท์
๖๙. นางสาวมานิกา สุริยมานพ
๗๐. นายองอาจ เทียนหิรัญ
๗๑. นางอำไพ คลังกรณ์
๗๒. นางสาวสิรินทิพย์ รุจิพรเกษม
๗๓. นายดารัชพงษ์ เขื่อนทอง
๗๔. นางสาววิภาพร พารักษา
๗๕. นายบดีศร ทังปริยานนท์
๗๖. นายวินิจ ประเทืองสถบดี
๗๗. นายศักดิ์ฤทธิ์ งามมิตรสมบูรณ์
๗๘. นายย้วน ขาวขำ
๗๙. นางสาวณัฏฐ์ ฉัตรเล็ก
๘๐. นายสุรศักดิ์ ชูผล
๘๑. นางสาวโนติยา ภัทรประสิทธิ์
๘๒. นายอภิราม จันทรจรัส
๘๓. นางสาววาทินี ศรีบัวรอด
๘๔. นางสาวบุณยกาญจน์ อินทรบุตร
๘๕. นายธงไท รัมมะศักดิ์
๘๖. นายจิรวัฒน์ เล่งน้อย
๘๗. นายณัฐพล อนุเมธางกูร
๘๘. นางสาวนิชธิมา ประจันทบุตร
๘๙. นายอาทิตย์ กิจชระภูมิ
๙๐. นางสาวจิราพร คงทวีศักดิ์
๙๑. นางสาวณัฐทญา วิสัยจร
๙๒. นายจุฑา จันทร์จารุวัฒน์
๙๓. นายโกเมน อินทรกำแหง
๙๔. นายอนิวัตร บัวบาล
๙๕. นางสาวอภิรดี เปรมธรรมกร
๙๖. นายฐานุตร เล็กสุภาพ
๙๗. นายพฤฒวรรธ รินทร์ธราศรี
๙๘. นายอิศเรศ ปราโมช ณ อยุธยา
๙๙. นายอำนาจ โชติพงศ์แสงศรีมา
๑๐๐. นางสาวสิรินารถ วัฒนเมธียานนท์
๑๐๑. นายสรรเสริญ อุชชิน
๑๐๒. นางสาวณัฎฐิณี ตุวานนท์
๑๐๓. นางสาวรสิตา บุญวิสูตร
๑๐๔. นางสาวศุทธิ์สิริ พยัคฆโส
๑๐๕. นางสาวพรรณทิพย์ วัฒนกิจการ
๑๐๖. นายก้องภพ รัตนสุต
๑๐๗. นางสาววรากร กิจเจริญ
๑๐๘. นางสาวกัญญาณัฐ บางพาน
๑๐๙. นายอรรณพ ทองขาว
๑๑๐. นายอภิชัย จันทภาโส
๑๑๑. นายสมบูรณ์ พฤฒิพงศภัค
๑๑๒. นายวิทยา จันทร์สุวรรณ
๑๑๓. นายเสกสรร วิทยารุ่งเรืองศรี
๑๑๔. นายชัยสิทธิ์ ช่างปัน
๑๑๕. นายพิชยุตม์ คูณทอง
๑๑๖. นายกิตติ กิตติวรวัฒน์
๑๑๗. นายวรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย
๑๑๘. นายวีรภัทร ชัยรัตน์
๑๑๙. นางสาวสุธาทิพย์ จุลมนต์
๑๒๐. นางสาวดวงรักษ์ ตรงเมธีรัตน์
๑๒๑. นายชาญชัย เหล่าอารยะ
๑๒๒. นายบัลลังก์ จิระบุญศรี
๑๒๓. นางสาวชมพูนุท ประเสริฐศรี
๑๒๔. นายพลาวัสถ์ เชื้อพานิช
๑๒๕. นางสาวจารุวรรณ ศิริรังษี
๑๒๖. นายพรภัทร์ ตันติกุลานันท์
๑๒๗. นางสาวณัฐฉัตร ปัญญ์เอกวงศ์
๑๒๘. นายยศสวิน วนิชสุวรรณ
๑๒๙. นางสาววรรณียา อัตตาหกุล
๑๓๐. นางสาวนัทธมน วงศ์ทรายทอง
๑๓๑. นางสาวกรกช อิงค์สาธิต
๑๓๒. นางสาวสรชา แสงวิรุณ
๑๓๓. นางสาวทิพนที ลิ้มธนากุล
๑๓๔. นายศุภสินธุ์ ศิริลิมากุล
๑๓๕. นางสาวเฉลิมขวัญ เหรียญวิจิตร
๑๓๖. นายต่อพงศ์ ตั้งสินมั่นคง
๑๓๗. นายนเรศน์ คูวิจิตรสุวรรณ
๑๓๘. นางสาวลีลานุช ภูชฎาภิรมย์
๑๓๙. นางสาวพิมพ์นภา นัยโกวิท
๑๔๐. นางสาวชยพร กุลนิติ
๑๔๑. นายธีรวัฒน์ แก่นเมือง
๑๔๒. นายชูชัย อุชชิน
๑๔๓. นางสาวจันทรลักษณ โชติรัตนดิลก
๑๔๔. นางสาวสุธาทิพย์ วิวัฒนางกูร
๑๔๕. นางสาวลลิดา หล่อชลอกุล
๑๔๖. นายพงศกร ปฏิภาณอำไพ
๑๔๗. นางสาวศิรประภา ตันติรัตนโอภาส
๑๔๘. นางสาวธิดารัตน์ อังคะพิชิต
๑๔๙. นางสาวนวพร สาระคุณ
๑๕๐. นายบุรพัฒน์ อรรถมานะ
๑๕๑. นางสาวจิตลดา เพ็ญศิริวรทรัพย์
๑๕๒. นางสาวกรรณิกา อัศวเมธา
๑๕๓. นางสาวหทยา กุลชัยรัตนา
๑๕๔. นางสาวอาภาพร ประไพตระกูล
๑๕๕. นางสาวปรียาวรรณ ฉัตรมานพ
๑๕๖. นายสุภชัย สุจริตวณิชพงศ์
๑๕๗. นางสาววรรณวิสาข์ ธนานันท์
๑๕๘. นายปาลิต สันทนาคณิต
๑๕๙. นางสาวพรรณวดี ม่วงสกุล
๑๖๐. นายทรงยศ สิริเกียรติกุล
๑๖๑. นางสาวสิริกร โมไนยากูล
๑๖๒. นางสาวชุษะณา สนธิเกษตริน
๑๖๓. นางสาวประวีณณัฐ มูลเมฆ
๑๖๔. นางสาวบัทมา กันตสุข
๑๖๕. นางสาวชญานิษฐ์ อภิชาตบุตร
๑๖๖. นางสาวชาลินี นวกุล
๑๖๗. นางสาวกฤษณา จิตวิริยะยิ่งยง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน