วิทยานิพนธ์ป.โท เปิดหัวข้อประวัติศาสตร์ เ (ค) รื่องเพศ (ชาย) ที่สังคม (เลือกจะ) ลืม

วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 18:51:10 น.
เมิ่อวันที่ 4 มีนาคม เวลา 09.00 น. ได้มีกำหนดการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

 

ระหว่างการสัมมนาในประเด็นเรื่อง "′อ่าน′ โรงเรียน นอกโรงเรียน" โดยในประเด็นนี้มีการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "ประวัติศาสตร์, การเมือง และวาทศิลป์ ของเ(ค)รื่องเพศในสังคมเพศ(ชาย)ในสังคมไทย, ทศวรรษ 2470-2520" โดย นายณภัค เสรีรักษ์


นายณภัค อธิบายว่า ที่มาของการศึกษาเริ่มจากความรู้สึกว่าอวัยวะเพศเป็นสิ่งที่ถูกควบคุม ซึ่งจากข้อมูลหลายๆที่จะพบว่าเรื่องเพศและอวัยวะถูกมองในแง่ร้ายระหว่างความเป็น "ธรรมชาติ" กับ "วัฒนธรรม" ทุกคนต่างมีอวัยวะเพศอันใดอันหนึ่ง ไม่อย่างนั้นก็จะถูกมองว่าเป็นคนพิการ ในด้านหนึ่งเรื่องอวัยวะเพศก็เป็นพื้นที่ที่ถูกควบคุมที่พูดได้ในแวดวงวิชาการ การทำให้เรื่องเพศเป็นความรู้เช่น การแพทย์ หรือศิลปะ มีวิธีคิดที่เข้ามาคือการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่แบ่งแยกและอธิบาย ความปกติ หรือโรค ยิ่งไปกว่านั้นคือ ไปอธิบายเรื่องเพศในแง่ร้าย อีกมุมหนึ่งคือ เครื่องเพศ และเพศก็จะมีเรื่องภาษาและคำแทน อย่างเช่นประเด็นความแตกต่างระหว่างคำ "อวัยวะเพศ" กับ "อวัยวะสืบพันธุ์"


ในขั้นปลายมองว่า ความคิดเรื่องการควบคุมทางเพศเป็นภาพที่รัฐพยายามมองและสร้างภาพแบบของรัฐขึ้นมา ในเรื่องที่เป็นอคติที่เห็นชัดคือ ในประมวลกฎหมายอาญาจะมีความผิดเกี่ยวกับเพศ อย่างเช่นการค้าขายวัตถุทางเพศ หรือการกระทำการขายหน้าเปลือยต่อหน้าธารกำนัน อีกด้านอย่างเรื่องภาพยนต์ ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องขึ้นมา อย่างเช่นตัว พ.ร.บ.ภาพยนต์ ปีพ.ศ. 2473 ,ความคิดทางศีลธรรม และศาสนาพุทธ(ผ่านการตีความมาในบางยุคบางสมัย) ข้อกำหนดตรงนี้มีการนำมาใช้กับพระสงฆ์แต่จะพบว่าก็มีการนำความคิดมาใช้กับคนที่ไม่ได้เป็นพระ


พบว่าเอกสาร "แนวสอนเพศศึกษา" ที่ร่างโดยคณะกรรมการอบรมวัฒนธรรมทางจิตใจสำหรับเด็ก สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ มีคำที่เน้นเรื่อง "ขอบเขต" ในระดับที่บอกเรื่องเพศ อย่างเช่นข้อความ "การเห็นอวัยวะเพศเป็นสิ่งผิดแปลกกว่าอวัยวะอื่นของร่างกายก็เป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งในสังคมไทย"


ประเด็นต่อมาคือ เรื่อง สมุดภาพที่มีภาพอวัยวะเพศ ที่เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ อย่างเช่น "มีการพูดว่าถ้าอยู่ในวงวิชาการก็ไม่ลามก" ในเรื่องแบบเรียนเพศศึกษาพบว่า โดยรวมจะพูดว่ามนุษย์ต่างจากสัตว์ มีการควบคุมต่างกัน แต่ในอีกด้านก็อธิบายการสืบพันธุ์ว่าไม่ต่างจากพืชหรือสัตว์ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ จากข้อมูลที่พบจากการค้นหาข้อมูลระหว่างปีพ.ศ. 2504-2521 เนื้อหาเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงน้อยมาก คือไม่มีการพูดถึงเรื่องอวัยวะเพศชายเลยจนถึงแบบเรียนชั้นป. 7 จนถึงปัจจุบัน มีการกล่าวอวัยวะเพศขึ้นในชั้นป. 1 แต่เมื่อขึ้นป. 3 ก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปวาดแล้ว


นอกจากในโรงเรียนแล้วจะพบว่ามีเพศศึกษาในพื้นที่อย่าง คอลัมน์ตอบปัญหาทางเพศ, หนังสือคู่มือ หรือหนังสือโป๊ เมื่อลองค้นหาความรู้ที่เก่าไปกว่าตำราเรียนแล้วพบว่ามีประเด็น "นรลักษณ์"  หรือโหงวเฮ้ง ก็พบว่ามีพูดเรื่องขนาด, เคล็ดลับการเล้าโลมทางเพศ หรือการร่วมเพศเพื่อให้ได้ลูกที่ดี ดูเรื่องเวลาร่วมเพศ รวมถึงท่าทาง ในด้านพระไตรปิฎก ส่วนที่คิดว่าน่าสนใจคือเทียนวรรณ (ปัญญาชนสมัยร.5) ที่พยายามอธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์ มีการวิจัย สำรวจเกี่ยวกับเรื่องเพศ หลังจากนั้นเรื่องเพศศึกษาก็กลายเป็นเรื่องทางการแพทย์ไปหมดแล้ว


นายณภัคยังค้นข้อมูลพบว่า มีแนวคิดเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ที่ไปสอดคล้องกับนรลักษณ์ ที่มีแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายเพิ่ม ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่สังคมอยู่ระหว่างกำลังต้องการเพิ่มประชากร


ประเด็นที่ต้องการศึกษาเรื่องเพศในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีบริบทเรื่อง การควบคุมและช่วงที่ต้องการเพิ่มประชากรรวมอยู่ด้วย รวมถึงประเด็นเรื่องโสเภณี และมีช่วงที่ยอมรับว่าต้องควบคุมในปีพ.ศ. 2513 อีกเรื่องคือ โรคติดต่อสัมพันธ์ จนมาชัดเจนเมื่อปลายปี พ.ศ. 2520 ที่มีโรคเอดส์เข้ามา ซึ่งเริ่มมาชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นพ.ศ. 2500


ส่วนคำถามในการศึกษาเรื่องอวัยวะเพศชาย พบว่า การควบคุมเรื่องเพศ ผู้หญิงมักถูกมองเป็นผู้ร้าย (จากแนวคิดตะวันตก) แล้วเมื่อมองอีกด้านก็เกิดคำถามว่าจะคุมผู้ชายอย่างไร และเรื่องอวัยวะเพศชายก็ไม่ได้รับความสนใจมากนัก สุดท้ายจึงอยากพยายามวิพากษ์ความคิดแบบชายเป็นใหญ่ที่สังคมมักพูดถึงกันทั่วไปว่ามันส่งผลอย่างไรบ้างตามมากับการศึกษาในประเด็นนี้
วิทยานิพนธ์ "รัฐ อุดมการณ์ การข้ามพรมแดนวัฒนธรรม" : ปะโอ และ ทายาทแรงงานพลัดถิ่น
เปิดแง่มุมการศึกษาวิทยานิพนธ์ "มุสลิมะห์-มุสลิมหญิง" กับการดำรงอยู่ในภาวะสมัยใหม่
"ไม่ใช่เพื่อนก็′Like′กันได้" วิทยานิพนธ์ "เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้ความขัดแย้ง"
นศ.ป.โทศึกษา "แฟนบอลไทย" ชี้เปลี่ยนโครงสร้างเดิมอื้อ เป็นทั้ง "ผู้สร้าง" และ "ผู้บริโภค"
นศ.ป.เอกชาวอิตาลีบรรยายพิเศษ"วินมอเตอร์ไซค์ การต่อรองและยุทธศาสตร์"

test