เปิดข้อมูล54พรรคการเมือง รับศึกเลือกตั้ง อันร้อนฉ่า!! ยังไร้"ประชาสันติ"ในลิสต์กกต.

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 12:49:45 น.


 

 

 

สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรุปข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ (จำนวน 54 พรรคการเมือง) ณ วันที่ 19 เม.ย. 54  ดังนี้

 

ชื่อพรรคการเมือง

หัวหน้าพรรค

เลขาธิการพรรค

จำนวนสมาชิก

ประชาธิปัตย์(ปชป.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

2,873,960

ประชากรไทย(ปชท) นายสุมิตร สุนทรเวช นายสมบูรณ์ เวสน์ 70,054
กิจสังคม(กส.) นายทองพูล ดีไพร นายสยมภู เกียรติสยมภู 27,237
มหาชน(พมช.) นายอภิรัต ศิรินาวิน นายไพศาล เหมือนเงิน 1,186,740
ไทยเป็นไท(ทปท.) นายตรีสัลล์ จันทน์เทียนเดชา นายไพศาล ตันธนวัฒน์ 326,357
กสิกรไทย(กท.) นายจำลอง ดำสิม น.ส.อรสา มงคลเวหา 8,715
ชีวิตที่ดีกว่า(พชก.) นางพูลถวิล ปานประเสริฐ นายสมยศ แท่นศิลา 8,312
สยาม (พ.ส.) นายเพ็ชร สายพานทอง - 6,540
เพื่อฟ้าดิน(พฟด.) น.ส.ขวัญดิน สิงห์คำ เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ 16,384
ความหวังใหม่(ควม.) นายชิงชัย มงคลธรรม นายจารึก บุญไชย 13,104
เพื่อนเกษตรไทย(พ.ก.ท.) นายทรงเดช สุขขำ - 9,154
ประชาราช(ป.ช.ร.) นายเสนาะ เทียนทอง นายฐานิสร์ เทียนทอง 13,814
ดำรงไทย นายโชติพัฒน์ สกุลดีเชิดชู น.ส.หทัยทิพย์ เชิดชู 5,357
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย(พนท.) นายโชติ บุญจริง นายวิเชียร ควรเอี่ยม 10,437
อาสามาตุภูมิ (อ.ส.ม.) นายมนตรี เศรษฐบุตร นายภาสกร กิติสิน 6,603
ชาติสามัคคี (ช.ส.ม.) นายนพดล ไชยฤทธิเดช นายภู เหล็กดี 5,338
เพื่อไทย (พท.) นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ นายสุพล ฟองงาม 23,778
เพื่อแผ่นดิน (พผ.) นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง - 9,416
รวมชาติพัฒนา (รช.) นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 10,338
แทนคุณแผ่นดิน (ทคผ.) นายวิชัย ศิรินคร นายบุญธร อุปนันท์ 6,487
ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายชุมพล ศิลปอาชา นายปรีชา จั่นเพชร 14,957
อนาคตไทย (อท.) นายวีระพล เหมรัตนากร นายชินวัตร ยะทะนนท์ 6,087
ธรรมาภิบาลสังคม (ธภส) นายวีรพันธ์ พรหมมนตรี นายจีระศักดิ์ สีหรัตน์ 6,187
มาตุภูมิ  (มภ.) พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน นายมั่น พัธโนทัย 7,760
ภูมิใจไทย (ภท.) นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล นางพรทิวา นาคาศัย 36,370
ธรรมาธิปัตย์ (ธ.ธ.ป.) นายดลสวัสดิ์ ชาติเมธี น.ส.จรินยาภร ชื่นตา 5,467
ขัตติยะธรรม (ขตธ.) น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล

นายอมฤตณรงค์บุษย์ สุรพันธ์

5,352
พลังพัฒนา (พ.พ.น.) นายสนิท มาประจวบ นายภาพรณ์ ลิ้มศุภรัตน์ 6,516
ประชาธรรม (พปธ.) นายมุคตาร์ กีละ นายอาหะหมัด เบนโน 6,349
การเมืองใหม่ (ก.ม.ม.) นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายสุริยะใส กตะศิลา 12,936
ไทยรวมพลัง (ทรพ.) นายเอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ นายศิรเมศร์ เสถียรรุจิกานนท์ 5,568
พลังคนกีฬา (พ.ก.) นายวนัสธนา สัจจกุล นายวิรุณ เกิดชูสกุล 6,022
แนวร่วมสังคมประชาธิปไตย(ส.ป.ต.) นายประชา อุดมธรรมานุภาพ นายเอก มงคล 679
นิติภูมิไทย (นภท) นายสุพจน์ ภูมิใจตรง นายสมศักดิ์ รุ่งสว่าง 28
เสรีนิยม (ส.ร.น.) นายพุทธชาติ ช่วยราม นายพุฒิพงศ์ พุ่มไสล 5,645
รักประเทศไทย (ร.ป.ท.) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ 3,822
ไทยพอเพียง (ทพ.) นายจำรัส อินทุมาร นายธีราวุธ พราหมณสุทธิ์ 20,987
ประชาสามัคคี (ปส.) นายสมหมาย สืบสี นายภาสกร ดมหอม 499
ชาวนาไทย (ช.น.ท.) นายสัมฤทธิ์ แก้วทน นายสุริยา ไชยบัวแดง 16
ไทยเข้มแข็ง (ทข.) นายมนัส พานิช นายประธาน พรหมอ่อน 5,559
ไทยทันทุน (พททท.) นายยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ นายวิษณุ รุ่งฤทธิเดช 16
มหารัฐพัฒนา (ม.ร.พ.) น.ส.นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ นายสมศักดิ์ หัสเดชะ 16
ไทยเพื่อไทย (ทพท.) นายสาทิตย์ รอดช้าง นายธงชัย ธาตุเสียว 15
เพื่อธรรม (พธ.) นายสุรสิทธิ์ ฉิมพาลี นายวันชัย จุฬานนท์ 17
ไทยสร้างสรรค์ (ท.ส.)

นายวิษณุภตฆ์ พีรเจริญวงส์

(รักษาการแทน)

นายวิษณุภตฆ์ พีรเจริญวงส์ 18
ไทยเป็นสุข (ทปส.) นายประดิษฐ์ ศรีประชา นางนภารัศม์ นพคุณ 16
บำรุงเมือง (บม.) นายสุวรรณ ประมูลชัย นางมะลิ เอกอริยะกุล 88
พลานุภาพ (พลภ) นางนันทนา สุวัตถิ นายศุภฤกษ์ สวัสถิ 16
คุ้มเกล้าไทย (ค.ก.ท.) นายศิริ ฐวลางกุล น.ส.ลิเภา เสนีวงศ์ ณ อุทธยา 15
พลังมวลชน (พลช.) นายกรภพ ครองจักรภพ นายชัยโรจน์ นันทกีรติพัฒน์ 18
พลังสังคม (พสท.) นายวิวัฒน์ เลอยุกต์ นายสุชีพ อังษนาม 15
ประชาชนชาวไทย (ปชชท.) นายสุนทร ศรีบุญนาค นายภูมิพัฒน์ เชื้อเอี่ยมพันธุ์ 15
อารยธรรม (อธ.) นายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ น.ส.วิภาดา ด่านนภา 17
รักแผ่นดิน (รผด.) นายประทีป ประภัสสร นายธนฤกษ ไวทยานนท์ 16

 

 

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำหรับพรรครวมชาติพัฒนา ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนจากพรรคเพื่อแผ่นดินเข้าร่วม โดยมีแกนนำคือ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ จากพรรครวมชาติพัฒนา และ "กลุ่ม 3 พี"  คือนายไพโรจน์ สุวรรณฉวี,นายปรีชา เลาหพงษ์ชนะ นายพินิจ จารุสมบัติ ซึ่งเป็นปีกสำคัญของพรรคเพื่อแผ่นดิน เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 54 ที่ผ่านมา และยังคงมี นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหัวหน้าพรรครวมชาติพัฒนาคนปัจจุบัน เป็นหัวหน้าพรรค

พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

 

ขณะที่พรรคประชาสันติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพรรคที่น่าจับตามองนั้น เนื่องจากมีกระแสข่าวในตอนแรกว่า จะดึงเอา ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรมว.มหาดไทย ในยุครัฐบาลทักษิณ เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรค  โดยมีกลุ่มก๊วนของนายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีต ส.ว.กรุงเพทฯ นายพันธ์เลิศ ใบหยก อดีตกรรมการผู้บริหารพรรคไทยรักไทย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. นายนพดล อินนา เป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นมา คาดว่ายังคงไม่ได้รับรองจาก กกต. เนื่องจากยังคงมีปัญหาในการคัดสรรตัวหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคอยู่ จึงไม่มีระบบบัญชีรายชื่ออยู่ในข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  
กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้ว แฝดสยาม อิน-จัน พบรักแรกกับสาวลอนดอน(8)
ค่าจ้างขั้นต่ำ 2559 : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
ลึกแต่ไม่ลับ โดยจรัญ พงษ์จีน : "ศึกในประชาธิปัตย์"
เหยียดคนจนบนบัตรทอง โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
หรือสมคิดจะสร้างประวัติศาสตร์ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์