รายชื่อผู้ลงนามคัดค้านการคุกคามเสรีภาพประชาชนหลังกรณี "สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล" ทะลุหลัก 200

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 21:00:00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อนักวิชาการ นักกิจกรรม และปัญญาชนทั่วไป ซึ่งลงนามในแถลงการณ์หัวข้อ "หยุดคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน" ของเครือข่ายสันติประชาธรรม ภายหลังนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกมาแถลงข่าวว่าตนเองถูกข่มขู่คุกคาม หลังเข้าร่วมอภิปรายทางวิชาการหัวข้อ "สถาบันกษัตริย์-รัฐธรรมนูญ-ประชาธิปไตย" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 ได้มีจำนวนถึง 202 คนแล้ว ดังมีรายนามต่อไปนี้


1.กฤตยา อาชวนิจกุล          สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2.ศรีประภา เพชรมีศรี          ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
3.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ         วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.ธงชัย วินิจจะกูล               ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน
5.พวงทอง ภวัครพันธุ์          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.เวียงรัฐ เนติโพธิ์               คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.จักรกริช สังขมณี              คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.เกษม เพ็ญภินันท์             คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.นฤมล ทับจุมพล               คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.ภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.เสาวนีย์ อเล๊กซานเดอร์         คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล
13.ลักขณา ปันวิชัย                 นักเขียน
14.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์     คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
15.จีรพล เกตุจุมพล              คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16.ธนาพล อิ๋วสกุล               สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
17.กานต์ ทัศนภักดิ์              นักเขียน ช่างภาพ และคนทำงานศิลปะ
18.นภัทร สาเศียร                นิสิตปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19.วันรัก สุวรรณวัฒนา          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20.อภิชาต สถิตนิรมัย           คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21.ไอดา อรุณวงศ์                สำนักพิมพ์อ่าน
22.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว              ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
23.วิภา ดาวมณี                     คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519
24.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์         คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25.เชษฐา พวงหัตถ์               ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
26.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์         คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27.อาดาดล อิงคะวณิช           มหาวิทยาลัยเว็สต์มินสเตอร์
28.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ         คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
29.อรอนงค์ ทิพย์พิมล            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30.นวลน้อย ตรีรัตน์               คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31.ดาริน อินทร์เหมือน            สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
32.ชาตรี ประกิตนนทการ         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร
33.มุกหอม วงษ์เทศ                นักเขียน
34.รักนิรันดร์ วรรณวีรพงษ์
35.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
36.อัจฉรา รักยุติธรรม              คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
37.นิรมล ยุวนบุณย์
38.นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ
39.เยาวลักษ์ อนุพันธุ์              ทนายความ
40.ชญานิน เตียงพิทยากร
41.อุเชนทร์ เชียงเสน
42.ชาตรี สมนึก
43.วิทยา พันธ์พานิชย์
44.พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
45.รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช         International Crisis Group
46.กิตติศักดิ์ สฤษดิสุข
47.ธนศักดิ์ สายจำปา
48.จอน อึ๊งภากรณ์
49.ประจักษ์ ก้องกีรติ             คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
50.ยุกติ มุกดาวิจิตร               คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
51.วรวิทย์ ไชยทอง               นิสิตภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52.นันทา เบญจศิลารักษ์
53.สุขุม ชีวาเกียรติยิ่งยง
54.ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ           นักสิทธิมนุษยชน
55.ธร ปีติดล                        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
56.กรรณิกา เพชรแก้ว
57.วิโรจน์ อาลี                      คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
58.วีระ หวังสัจจะโชค
59.นิภาพร รัชตพัฒนากุล        คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
60.นิธิ เอียวศรีวงศ์                นักวิชาการ
61.ภัควดี วีระภาสพงษ์           นักเขียน-นักแปล
62.อานันท์ กาญจนพันธ์         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63.คริส เบเกอร์                    นักวิชาการ
64.โกวิท แก้วสุวรรณ             คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
65.ชาญณรงค์ บุญหนุน          ศิลปากร
66.กฤษณะ มณฑาทิพย์         มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์
67.คมลักษณ์ ไชยยะ             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
68.บุญยืน สุขใหม่
69.ทองทัช เทพารักษ์
70.ศรีสมร กิจภู่สวัสดิ์
71.วสันติ ลิมป์เฉลิม              มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
72.ณัฐนพ พลาหาญ              นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73.ดิน บัวแดง                      กลุ่มประชาคมจุฬาฯเพื่อประชาชน
74.ฉลอง สุนทราวาณิชย์         นักวิชาการ
75.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ           นักวิชาการ
76.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์           นักวิชาการ
77.จริยา ยางน้อย
78.อิสรา ดวงไสว
79.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์         คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80.สายสัมพันธ์ รัตนปรีดากร    นักศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน
81.ศิริภาส ยมจินดา               นักศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน
82.เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย     คนทำหนังสืออิสระ
83.ปิยวรรณ อัศวราชันย์         คณะมนุษยศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
84.ศรายุธ ตั้งประเสริฐ
85.นีรนุช  เนียมทรัพย์
86.พิชิต   พิทักษ์
87.นายสิบสกุล กิจนุกร
88.อัญชลี มณีโรจน์
89.กิตติภูมิ จุฑาสมิต          แพทย์ชนบท
90.อดิศร   เกิดมงคล
91.ภูวิน บุณยะเวชชีวิน        University of Hull
92.พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง
93.ยงยุทธ เรือนทา
94.กังวาฬ ฟองแก้ว           คณะสังคมศาสตร์ มช.
95.ทพ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์  คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
96.ชัชวาล ปุญปัน
97.ทวีศักดิ์ เผือกสม
98.ใจ อึ๊งภากรณ์
99.นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
100.วีร์ อินทรกระทึก
101.ไพโรจน์ จันทร์นิมิ
102.อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล   ผู้กำกับภาพยนตร์/ศิลปิน
103.ประภาส ปิ่นตบแต่ง           คณะรัฐศาสตร์ จุฬา
104.นิติ ภวัครพันธุ์                  คณธรัฐศาสตร์ จุฬา
105.ภวิดา ปานะนนท์               คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
106.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์       คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
107.ประวิตร โรจนพฤกษ์          สื่อมวลชน
108.เกียรติศักดิ์ ตันธุวนิตย์       คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
109.นลินี ตันธุวนิตย์                คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
110.กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
111.สมศรี จุตุรพิธพรชัย           ที่ปรึกษาอิสระ
112.ธิบดี บัวคำศรี
113.อรัญญา ศิริผล                 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
114.วิจักขณ์ พานิช                 นักวิชาการ
115.อานนท์ ตันติวิวัฒน์
116.สุรพศ ทวีศักดิ์                 ศูนย์การศึกษาหัวหิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต
117.หทัยกานต์ สังขชาติ
118.ศุภามาศ ศิลารักษ์
119.วิศรุต บวงสรวง
120.บารมี ชัยรัตน์
121.วีรฉัตร แก้วประดิษฐ์
122.ไกรศร เรืองกูล
123.วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
124.ธีรพงษ์ กันทำ               นิสิตชั้นปี 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
125.ธีระพล อันมัย               คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
126.สามชาย ศรีสันต์           สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
127.วรรณเกียรติ ชูสุวรรณ     เครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย
128.อานนท์ นำภา               สำนักกฎหมายราษฎรประสงค์
129.วรงค์ หลูไพบูลย์           รับจ้าง/ให้บริการ
130.อมรเทพ บุญยัง         น.ศ.ปี 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
131.วินัย ผลเจริญ               วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
132.ผศ.สุวิมล รุ่งเจริญ
133.ดร. วิลลา วิลัยทอง
134.ดร. ธนาพล ลิ่มอภิชาต
135.รศ. ดร. ปณิธิ หุ่นแสวง
136.ดร. พิริยะดิศ มานิตย์
137.เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล     จุลสารปรีดี
138.สยาม ปานจุไร
139.สานุ อร่ามเอกวนิช
140.อันธิกา สวัสดิ์ศรี            สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
141.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร          คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ
142.นฤมล อนันตกฤตยาธร
143.เสรี ตรีศักดิ์                       นักเขียน-นักดนตรี
144.วิระพงศ์ จันทร์สนาม            คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล้ัยราชภัฏชัยภูมิ
145.ดร. อิสราภรณ์ พิศสะอาด     ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
146.พัชรี อังกูรทัศนียรัตน์
147.วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์
148.สารัตน์ วงศาโรจน์
149.วัฒนา สุขวัจน์                  (รุ่งโรจน์ "อริน" วรรณศูทร)     นักเขียนอิสระ
150.พัชรวีร์ พรหมวงศ์              นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
151.เชฏฐพงศ์ จงภัทรนิชพันธ์    นักศึกษาปริญญาโทสาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
152.กฤศ เล้ารัตนานุรักษ์          นักศึกษา ป.โท รัฐศาสตร์ มช.
153.เสริม เจียมรัมย์
154.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน        นักเขียน
155.สิทธิ์ เจียมรัมย์
156.วนิดา เจียมรัมย์               นศ.ป.โท สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
157.กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
158.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
159.หฤทัย บัวเขียว
160.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
161.รัฐ ปัญโญวัฒน์          แพทย์
162.สุรินทร์ อ้นพรม                 คณะวนศาสตร์ มก.
163.ผดุงเกียรติ ใยมะลิ
164.สว่างจิต สายยาง
165.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
166.จตุพร แก้วนิ่ม
167.ธนพงษ์ หมื่นแสน
168.พรพิศ ผักไหม
169.บัวจันทร์ อุดมอิทธิพงศ์
170.ธีระพล คุ้มทรัพย์
171.นภาพร คำชู
172.พิษณุ แก้วเทพ
173.พรรณี บรรเลงประดิษฐ์
174.อ้วน ทรายคำ
175.สมภาร ชัยทอง
176.จรัส โฆษณานันท์
177.อรรคพล สาตุ้ม
178.อัฑฒ์ บุญพิไล
179.ดารารัตน์ บุญพิไล
180.ขวัญระวี  วังอุดม             ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
181.อัจฉรา  อิงคามระธร         นศ.ปี 4 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
182.ศิรดา วรสาร          นิติศาสตร์     ธรรมศาสตร์
183.เกียรติศักดิ์  ประทานัง
184.พรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล     อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
185.วรัญญา เกื้อนุ่น
186.จารุวัฒน์ เกยูรวรรณ          โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
187.ธนู จำปาทอง
188.อนุธีร์ เดชเทวพร              Monash University
189.ตฤณ ไอยะรา
190.สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์
191.อิทธิพล โคตะมี               บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่น 42 มธ.
192.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
193.จักเรศ อิฐรัตน์                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
194.เอกดนัย วงษ์วัฒนะ          นิติมธ.
195.ธนพร ศรีสุขใส
196.นรุตม์ เจริญศรี                คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
197.พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ
198.บดินทร์ เจษฎาจินต์
199.วิชญา ศิระศุภฤกษ์ชัย
200.วิทวัส  ขันคำ
201.ธีร์วนี วงศ์ทองสรรค์
202.ธเนศ พฤกษ์สมบูรณ์

 
ม.เที่ยงคืนแถลง คุกคามเสรีภาพในการแสดงความเห็นคือคุกคามปชต. "เพื่อนสมศักดิ์" ร่วมลงชื่อทะลุร้อย
"สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล"แถลงไม่คิด"ล้มเจ้า" เผยถูกคุกคามหนัก วอนหยุดบรรยากาศแห่งความหวาดกลัว
ด่วน "สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล" เตรียมแถลงข่าวข้อกล่าวหาหมิ่นฯ ผลจากงานอภิปรายวิชาการ

กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้ว แฝดสยาม อิน-จัน พบรักแรกกับสาวลอนดอน(8)
ค่าจ้างขั้นต่ำ 2559 : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
ลึกแต่ไม่ลับ โดยจรัญ พงษ์จีน : "ศึกในประชาธิปัตย์"
เหยียดคนจนบนบัตรทอง โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
หรือสมคิดจะสร้างประวัติศาสตร์ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์