เปิดกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ฉบับใหม่ล่าสุด

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:11:51 น.

 ผู้สื่อข่าว มติชนออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔   ซึ่งจะมีผลบังคับใช้    ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  

 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  สืบเนื่องจาก   มาตรา ๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง ได้กำหนดว่า เมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้แล้ว การขายทอดตลาดนั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขาย ทอดตลาดบังคับใช้ สมควรออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๒ ประกาศของอธิบดีที่ออกตามกฎกระทรวงนี้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

 

 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้

“เจ้าของทรัพย์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์ที่จะขายทอดตลาด และให้หมายความรวมถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมหรือผู้มีสิทธิครอบครองร่วมด้วย

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าของทรัพย์ผู้รับจำนำ ผู้รับจำนอง ผู้ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ปรากฏทางทะเบียนหรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมบังคับคดี

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

หมวด ๑  ประกาศขายทอดตลาด

 

ข้อ ๔ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับแจ้งคำสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดจากศาลแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดโดยเร็ว

 

ข้อ ๕ ประกาศขายทอดตลาดให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดการประกาศขายทอดตลาดอาจทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้

 

ข้อ ๖ ประกาศขายทอดตลาดมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อศาลและหมายเลขคดีแดง
(๒) ชื่อคู่ความ
(๓) สถานที่ขายทอดตลาด
(๔) วันและเวลาในการขายทอดตลาด
(๕) รายละเอียดของทรัพย์ที่จะขายและภาระติดพัน
(๖) กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีแผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งและรายละเอียดของบริเวณโดยรอบ
(๗) ราคาเริ่มต้นที่ใช้ในการขายทอดตลาด
(๘) เงื่อนไขและข้อสัญญา ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องตกลงผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าว และเงื่อนไขอื่นใดตามที่กำหนดในระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีและกระทรวงยุติธรรม หากมีรายการดังต่อไปนี้ ก็ให้ระบุไว้ในประกาศขายทอดตลาดด้วย
(๑) ราคาประเมินของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
(๒) ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา
(๓) ราคาประเมินของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าของทรัพย์ ผู้รับจำนำ หรือผู้รับจำนอง
(๔) ราคาที่จดทะเบียนจำนำ จดทะเบียนจำนอง หรือที่จดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย
(๕) ราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลาง
(๖) ราคาหรือมูลค่าที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นสถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้าย
(๗) ราคาที่มีผู้คัดค้าน

 อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกำหนดรายการอื่นเพิ่มเติมในประกาศขายทอดตลาดได้

 

ข้อ ๗ ในการประกาศขายทอดตลาดแต่ละครั้ง หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรกำหนดรายการเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ สำหรับการขายทอดตลาดครั้งนั้น ก็ให้ดำเนินการได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี

 

หมวด ๒  การกำหนดราคาเริ่มต้นและการประกาศขายทอดตลาด

 

ข้อ ๘ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ ในกรณีทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ที่มีราคาหรือมูลค่า ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือราคาเช่าซื้อ หรือราคา ให้เช่าแบบลิสซิ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ราคาที่สูงที่สุดเป็นราคาเริ่มต้นที่ใช้ในการขายทอดตลาด
ในกรณีทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ที่มีราคาเช่าซื้อหรือราคาให้เช่าแบบลิสซิ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคิดหักดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในราคาเช่าซื้อหรือราคาให้เช่าแบบลิสซิ่งนั้น แล้วให้คิดค่าหักเสื่อมราคาเป็นรายปีตามอัตราที่อธิบดีประกาศกำหนดก่อน

 

ข้อ ๙ ในการประกาศขายทอดตลาดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อนวันขายทอดตลาดตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียแต่ละประเภทมากกว่าหนึ่งราย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งประกาศขายทอดตลาดให้บุคคลเหล่านั้นทุกราย และสำหรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือเจ้าของทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งให้ ณ ภูมิลำเนาหรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ หรือสำนักทำการงานที่เป็นปัจจุบันในกรณีที่ต้องปิดประกาศขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศนั้นให้แน่นหนา ในที่ที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตได้ชัดเจน ณ ตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัยหรือสำนักทำการงาน รั้วหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัยหรือสำนักทำการงานนั้น

 

(๒) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นที่รู้จัก หรือเป็นที่แพร่หลายกันโดยทั่วไปก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยให้อธิบดีประกาศกำหนดเว็บไซต์ดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

 

(๓) ในกรณีที่เห็นสมควร เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจให้โฆษณาประกาศขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าห้าวันด้วยก็ได้

(๔) ปิดประกาศขายทอดตลาดก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สถานที่ขายทอดตลาดและสถานที่ราชการสำคัญตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการส่งประกาศขายทอดตลาดและการปิดประกาศขายทอดตลาดเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้

 

ข้อ ๑๐ ก่อนการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายได้ทราบถึงการประกาศขายทอดตลาดนั้นแล้วหรือไม่ แล้วให้บันทึกการตรวจสอบนั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่ไม่อาจตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียรายใดให้บันทึกเหตุแห่งการไม่อาจตรวจสอบ ได้ไว้ด้วย

 

 

หมวด ๓  คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์

 

ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์”ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารความยุติธรรม อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ผู้แทนคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การประเมินราคาทรัพย์สิน หรือการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวนห้าคน เป็นกรรมการ และข้าราชการในกรมบังคับคดีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษเป็นเลขานุการ

 

 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน


ข้อ ๑๒ คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์มีอำนาจกำหนดราคาทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่มีการโต้แย้งหรือมีข้อสงสัยจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการกำหนดราคาเริ่มต้น และไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในสิบห้าวัน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์วินิจฉัยชี้ขาด

(๒) กรณีที่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นสังหาริมทรัพย์ และเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถหาราคาประเมินหรือไม่สามารถตกลงกันกำหนดราคาเพื่อใช้เป็นราคาเริ่มต้นที่แจ้งในประกาศขายทอดตลาดได้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเสนอราคาพร้อมหลักฐานอ้างอิงของผู้มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สินพิจารณาวินิจฉัย แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์กำหนดนั้นเป็นราคาเริ่มต้นที่แจ้งในประกาศขายทอดตลาด

(๓) กรณีที่ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีในขณะยึดทรัพย์หรือราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลางมีราคาตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป

(๔) กรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาด และผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้ดูแลการขายทอดตลาด ผู้อำนวยการกองบังคับคดี หรือผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด แล้วแต่กรณีเห็นสมควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์พิจารณากำหนดราคาทรัพย์ใหม่ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ให้เป็นที่สุด


ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำภาค โดยคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมหรือข้าราชการกระทรวงยุติธรรมตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้บริหารต้นเป็นประธาน และข้าราชการของกรมบังคับคดีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษจำนวนสามคน ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมสรรพากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ การประเมินราคาทรัพย์สิน หรือการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวนสามคนเป็นอนุกรรมการและข้าราชการของกรมบังคับคดีตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับชำนาญการเป็นเลขานุการ

 

 

 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่ไม่เกิน สองวาระติดต่อกัน

 

 

ให้คณะอนุกรรมการกำหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำภาคมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาประเมินและราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เพื่อรายงานให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ทราบเป็นข้อมูล หรือพิจารณากำหนดราคาประเมินกลางของทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์แจ้งให้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  ประกาศกำหนดจำนวนภาคไม่เกินเก้าภาคและจังหวัดที่อยู่ในแต่ละภาค


ข้อ ๑๔ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งและการดำ เนินการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนด และให้นำมาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการกำหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ประจำภาค
ด้วยโดยอนุโลมให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 

หมวด ๔  การเสนอราคา

 

ข้อ ๑๕ ผู้เข้าเสนอราคาต้องแสดงความจำนงเข้าเสนอราคา โดยยื่นหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน บังคับคดีก่อนหรือในวันขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้
(๑) สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
(๒) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
(๓) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เข้าเสนอราคาแทนบุคคลอื่น
(๔) สัญญาหรือข้อตกลงผูกพันกับกรมบังคับคดีในการเสนอราคา

 

ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกำหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อนเข้าเสนอราคา ดังนี้

(๑) ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นไม่เกินยี่สิบล้านบาท ให้วางหลักประกันร้อยละห้า

 

(๒) ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกินยี่สิบล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้วางหลักประกัน ร้อยละห้าแต่ไม่เกินสองล้านบาท

(๓) ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ให้วางหลักประกันร้อยละห้าแต่ไม่เกิน สามล้านบาท

 

หลักเกณฑ์และวิธีการการวางหลักประกันให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
หลักประกันดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้คืนแก่ผู้เข้าเสนอราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาดและผู้เข้าเสนอราคานั้นไม่มีข้อผูกพันใด ๆ กับการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดนั้น และให้ถือเอาหลักประกันนั้นเป็นมัดจำและการชำระราคาที่เสนอสูงสุดของผู้นั้นบางส่วนเมื่อได้มีการเคาะไม้ขายแก่บุคคลนั้น

 

 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีสั่งไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเสนอราคาในการขายทอดตลาดนั้น

 

 

หมวด ๕ การขายทอดตลาด

 

ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการขายทอดตลาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม และต้องป้องกันมิให้มีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทำการใดที่ทำให้ เสียความยุติธรรมทั้งในการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด

 

 

หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ผู้เข้าเสนอราคาหรือบุคคลที่อยู่ในห้องขายทอดตลาดรายใด มีพฤติการณ์ที่อาจทำให้การขายทอดตลาดไม่เป็นไปตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หรือรบกวนการขายทอดตลาดหรือการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งให้ผู้นั้นออกนอกห้องขายทอดตลาด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิเสธการเสนอราคาของผู้นั้น หากผู้นั้นประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้อุทธรณ์ไปยังอธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด คำสั่งของอธิบดีให้เป็นที่สุด

 

 

 

ข้อ ๑๙ ในการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบถึงวาระการขายและรายละเอียดของทรัพย์ที่จะขายทอดตลาด ตำแหน่งที่ตั้งหรือที่อยู่ และภาระผูกพันของทรัพย์นั้น รวมถึงชื่อศาล หมายเลขคดีแดง ชื่อคู่ความ และรายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย แล้วจึงให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคาด้วยวาจาหรือโดยวิธีอื่นที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

 

 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของทะเบียน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง และภาระติดพันของทรัพย์นั้นก่อนแล้วให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทำข้อตกลงหรือสัญญารับรองความถูกต้องนั้นไว้ หากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ยอมตรวจสอบหรือไม่ยอมทำข้อตกลงหรือสัญญารับรองความถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศแจ้งในที่เปิดเผย ณ สถานที่ขายทอดตลาด เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบก่อนเริ่มการขายทอดตลาดถึงการที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ยอมตรวจสอบหรือไม่ยอมทำข้อตกลงหรือสัญญารับรองความถูกต้องนั้น


ข้อ ๒๑ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเริ่มการขายทอดตลาดจากราคาเริ่มต้นที่แจ้งในประกาศขายทอดตลาด ทั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจกำหนดอัตราการเพิ่มของการเสนอราคาแต่ละครั้งด้วยก็ได้


 

 

ข้อ ๒๒ ในการขายทอดตลาด หากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวโดยไม่มีการแข่งขันเสนอราคาหากไม่มีลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือเจ้าของทรัพย์ หรือผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ปรากฏทางทะเบียน มาดูแลการขายทอดตลาดและราคานั้นยังไม่เพียงพอแก่การชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดเพื่อทำการขายทอดตลาดใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

 

 

 

ในการขายทอดตลาด ถ้าไม่มีผู้เสนอราคาตามเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดเพื่อทำการขายทอดตลาดใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี


ข้อ ๒๓ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการให้ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นชำระราคาส่วนที่เหลือแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามเงื่อนไขและข้อสัญญาที่ทำสัญญาหรือทำข้อตกลงผูกพันไว้

 

 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อื่น
ให้สถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้อื่นนั้นสามารถเข้าถึงตัวทรัพย์เพื่อประเมินราคาทรัพย์สำหรับใช้ ประกอบการพิจารณาการกู้ยืมของผู้เสนอราคาสูงสุดได้ โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดยื่นคำร้องต่ออธิบดี และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์นั้นอันเนื่องมาจากการเข้าถึงตัวทรัพย์ ให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ

 

เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจอนุญาตให้เลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดแต่ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามเดือน

 

 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือตามข้อ ๒๓ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งให้นำทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดใหม่และให้ริบหลักประกันที่ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นวางไว้ตามข้อ ๑๖

 

 

ในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ หากได้ราคาสูงสุดต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมเสนอไว้ในการขายทอดตลาดครั้งก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมนั้นชำระราคาส่วนต่างที่ขาดอยู่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ขายทอดตลาดครั้งใหม่เสร็จสิ้น และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเรียกให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมชำระค่าปรับเนื่องจากการไม่ชำระราคาส่วนที่เหลือตามวรรคหนึ่งในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีภายในสามเดือนนับแต่วันที่ผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดครั้งใหม่นั้นชำระราคาเสร็จ

 

 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดให้ผู้เข้าเสนอราคาทุกรายทำสัญญาหรือข้อตกลงผูกพันเกี่ยวกับเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งและวรรคสองก่อนการเข้าเสนอราคาทุกครั้ง


ข้อ ๒๕ เมื่อได้รับชำระราคาครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งมอบทรัพย์ที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดโดยเร็วในกรณีทรัพย์ที่ขายทอดตลาดเป็นทรัพย์มีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนจดทะเบียนโอนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด

 

 

ข้อ ๒๖ ในกรณีมีการยื่นคำ ร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำ สั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด ตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลถึงข้อเท็จจริงในการดำเนินการขายทอดตลาดและปฏิบัติตามคำสั่งศาล

 

 

ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจัดให้มีการขายทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้

 

 

ข้อ ๒๘ เมื่อมีการร้องเรียนหรือมีเบาะแสว่า การขายทอดตลาดครั้งใดอาจมีการสมยอมราคา หรือคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการสู้ราคาหรือมีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ หากฟังได้ว่ามีมูล ให้รัฐมนตรีสั่งการให้มีการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรม

 

 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ อาจไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ พื้นที่ หรือลักษณะของทรัพย์ในการขายทอดตลาดครั้งใด ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เผยยอดขายรถยนต์เม.ย.ลดลง26% ทั้งเก๋งและปิกอัพ รวม4เดือนยังลดลง15% คาดพ.ค.เริ่มทรงตัว
"น้ำเพชร-สุณัณณิการ์" ย่องลง นะ หน้าทอง ที่วัดป้อมรามัญ อยุธยา
ย้อนประวัติศาสตร์วอลเลย์สาวไทยโค่นจีน3-2เข้าชิงศึกชิงแชมป์เอเชีย′17
ชมกันชัดๆ ภาพก่อน-หลัง ศัลยกรรมของเน็ตไอดอลจีน วัย 15 เพื่อง้อเเฟน!!
ปลัดคลังคาดเคาะซีอีโอ ปตท. มิ.ย.นี้ เผยคนในชิงดำ
รู้จัก "พลอยชมพู" สาวน้อยเสียงเพราะ 140 ล้านวิว
ครม.ไฟเขียวสร้างท่าเทียบเรือ "ชายฝั่งแหลมฉบัง" เสร็จปี′60
ตรวจสอบดวงท่านวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดย สมชาย เกียรติ์ภราดร
“ศาลแรงงานกลาง” ยกฟ้องอดีตผบห. “แอร์พอร์ต เรลลิ้ง” ฟ้องปธ.บอร์ด
"นานา" วอนอย่าถือสาคำพูด "บีน่า" หลุดปาก "เจนี่เป็นแฟนน้ากึ้ง" ในวู้ดดี้เกิดมาคุย
“เชื่อในความแตกต่าง” คลิปวีดีโอที่จะสร้างกำลังใจและแรงผลักดันให้คุณ!!
ลงทุนมั่นใจ “อมตะรีท” รับปันผล “ค่าเช่า” โรงงาน
ลงทุนมั่นใจ “อมตะรีท” รับปันผล “ค่าเช่า” โรงงาน
“เชื่อในความแตกต่าง” คลิปวีดีโอที่จะสร้างกำลังใจและแรงผลักดันให้คุณ!!