เปิดชื่อจะๆ 1,324 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ชุดประวัติศาสตร์ชุดแรก ครบทุกจังหวัด

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 20:37:33 น.

"มติชนออนไลน์" รายงานว่า วันที่ 25   พฤษภาคม  2554   ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ชุดแรก  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามความในมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.  2554   ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 

จังหวัดกระบี่ 16 คน ประกอบด้วย นายกิจจา ทองทิพย์, นายฉิม ทับทอง, นายชวกร เรืองชู, นายธีรพจน์ บุญชู, นายบุญส่ง นับทอง, นางสาวปทุมวรรณ์ มารถโอสถ, นายประเสริฐ ชาตวิทยบุตร, นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์, นายมงคล ศรีสุข, นายวัฒนา สามารถ, นายสมนึก เกาะกลาง, นายสมพร แต่งแก้ว, นายสมศักดิ์ แก้วเกิด, นายสามารถ พลายชนะ, นายสุชาติ บุญส่ง และ นายสุริยัน เกื้อบุตร

กรุงเทพมหานคร 26 คน ประกอบด้วย นายจรัญ ปานอู, นายจำรัส เจริญเลิศศรัทธา, นายชม ม่วงพรวน, นายชวน ชูจันทร์, นายชูชาติ โกทัน, นายณรงค์ บัวศรี, นายนรินทร์ น้อยรักษา, นายบุญชู ภู่กลั่น, นายปฐมพงศ์ น้ำเพชร, นายประเสริฐ วงษ์สันต์, ว่าที่ร้อยตรีปัญญา เปรมประภาศ, นายพรเทพ เพชรพนาศักดิ์, นางมณี จันทร์แจ่มใส, นายวิบูลชาญ จิตต์แก้ว, นางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์, นายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์, นายสมศักดิ์ เที่ยงธรรม, นายสมศักดิ์ เพ็งจันทร์, นายสันต์ เกตุทองเรือง, นายสัมพันธ์ มีบรรจง, นายเกตุ เชี่ยวบางยาง, นายเงิน ปรีสง่า, นายเงิน แรงฤทธิ์, นายเชิด ศรีคงเกิด, นายเสนาะ ทับเล และ นายไพศาล เนาวะวาทอง

กาญจนบุรี 16 คน ประกอบด้วย นายกำธร ณัฐพูลวัฒน์, นายทรัพย์ทวี วิทยายนต์, นายธนู พรหมชนะ, นายพินิด เพ็ชระ, นายภูมิ ยั่งยืนยง, นายยอดชาย หอชะเอม, นายลำใย โพธิ์ศรีทอง, นายวรายุทธ์ ธนโชคสว่าง, นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง, นายสมบูรณ์ ประยูรหอม, นายสมพงษ์ พงษ์พัว, นายสมาน พิมพิลา, นายสุธน ยางสวย, นายหฤทัย คงควร, นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง และ นายเสนาะ อุตขุจันทร์

กาฬสินธุ์ 18 คนประกอบด้วยนายคำแปลง ศรีบัว, นายฉลอง ทัพธานี, นายชาตรี สุมามาร, นายนัดพบ ภูสีเขียว, นายประสิทธิ์ ไกยวรรณ์, นายประเด็ด ภูถูกหมอก, นายพูนสวัสดิ์ ภูถมเงิน, นายวิชัย บุญสมร, นายวิเศษ คำไชโย, นายวุฒิไกร ไทยประยูร, นายสำราญ การวิบูลย์, นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร, นายอนอง เหล่านุกูล, นายอวิรุทธิ์ พรหมรัตน์, นายอาทิตย์ จักรนามน, นายเฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์, นายเสถียร ระดากรณ และ นายไวพจน์ ศรีพอ

กำแพงเพชร 16 คน ประกอบด้วย นายจรัน จันทะบุตร, นายจันทร์ดี หลวงนัน, นายจิรวัฒน์ พรมจีน, นายณรงค์ เกษแก้ว, นายบุญมี ดอกบัว, นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ, นายมนตรี อ่อนสิงห์, นายมนู คำมัง, นายรังสรรค์ มีโพธิ์, นายสมจิตร์ ชากรณ์, นายสุนันท์ อินทพงษ์, นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ, นายอุทัย นุชพิเรนทร์, นายเสวก อ่อนฉ่ำ, นายไกรเลิศ มีชัย และ นายไพบูลย์ กล่ำโพธิ์

ขอนแก่น 26 คน ประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ มูลโพธิ์, นายคำมุข อ่อนเหลา, นายจันทร์เพ็ง จันโทศรี, นายชัยยนต์ พลศักดิ์, นายถวิล ชาวกะตา, นายทองเตียน โคตรศรีวงษ์, นายประเขต สมภาร, นางพิทยา หาปัญนะ, นางพิมลภรณ์ ขวัญสูงเนิน, นายภาณุพงศ์ ภัทรคนงาม, นางมะลิ ประวะเสนัง, นายวีระ คงสมบัติ, นายสมจิตร มุ่งเกิด, นายสมจิตร ศิลาไกล, นายสมศักดิ์ คุณเงิน, นายสมหมาย สีดาคุณ, นายสัมฤทธิ์ เสงี่ยมทรัพย์, นายสำรอง ดวงจันหอม, นายสำอางค์ จ้ำหนองโพธิ์, นางสุพรรณี เพชรสังฆาต, นายสุรพงษ์ พินิจมนตรี, นายอุดม บุญสร้าง, นายเชษฐชัย พรมนนท์, นายแสงดาว อัสะพันธ์, นายโกวิทย์ ลารังสิทธิ์ และ นายใจ แทนสา

จันทบุรี 16 คน ประกอบด้วย นายคชภพ เกิดในมงคล, นายณรงค์ ศรีโสภา, นายธีระ วงษ์เจริญ, นายประพันธ์ จันทสร, นายยุทธยงค์ พาที, นายวรวุฒิ เห็ดตุม, นายวินนา ศรีสงคราม, นายสนั่น ทองศรี, นายสมจิตร เวชกรรม, นายสวัสดิ์ ขำเจริญ, นายสุทธิเดช กฤษณะเศรณี, นายสุนทร สุขเหลือ, นายอนงค์ สมคิด, นายอรัญ เวชกรรม, นายเจริญ ปิยารมย์, นายเชาวนิสส์ จันทกานนท์

ฉะเชิงเทรา 16 คน ประกอบด้วย นายกิตติภพ มงคล, นายบุญจันทร์ นวชาตสกุล, นายประทีป เทพนม, นายประวิทย์ หาญกล้า, นายพงษ์เทพ รัตนา, นายรังสรรค์ กาสูลงค์, นางลินดา ขมเล็ก, นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล, นายสมนึก พิมลศรี, นายสายัณห์ สาอุบล, นายสำฤทธิ์ ผาวันดี, นายสุทัน สุนทรโชติ, นายสุภาพ โนรีวงศ์, นายอาทร ช่วยณรงค์, นางอ้อย ชูชีวัน และ นายไพริน นพกัณฑ์

ชลบุรี 16 คน ประกอบด้วย นายกาญจน์ มณีรัตน์โรจน์, นายกำพล ตั๊นวิเศษ, นายชุมพล บำรุงศิลป์, นายดิลก พวงภู่, นายดิเรก แซ่ฮ้อ, นายทำนนท์ แซ่ลี้, นายธนพงษ์ เจริญนาน, นางบุญถึง วงษ์จันทร์ทอง, นายประชา ทรัพย์พิพัฒนา, นายสมมาส สุภาผล, นายสานนท์ พิริยอมร, นายสุเมธี ศิริพันธ์, นายอธิษฐ์ อมรินทร์, นายอำนวย ตุ่มไทย, นายเทียนชัย ไชยพานิช และ นายไพชยนต์ กังวลกิจ

ชัยนาท 16 คน ประกอบด้วย นายขวัญชัย แตงทอง, นายจตุรเมธ ชื่นพยอม, นายดำเนิน กล่องเนียม, นายดำเนิน ดีชม, นายบุญฤทธิ หอมจันทร์, นายประกอบ แย้มเจิม, นายภิภพ ชาญโพธิ์, นายมานะ จั่นผ่อง, นายวินัย จีนจัน, นายวิเชียร สอนปาน, นายสมจิตย์ น้ำเพชร, นายสมบูรณ์ สงเคราะห์, นายสมศักดิ์ เกิดเสม, นายสุรชัย เก่งกสิกิจ, พ.จ.อ.เทียนชัย หัตถินาท และ นายไพศาล เสชัง

ชัยภูมิ 16 คน ประกอบด้วย นายคณิต แสงชัยภูมิ, นายจงรักษ์ ภิญโญทรัพย์, นายถาวร คัดวงษ์ ,นายทรงฤทธิ์ ประจำเมือง, นายธงชัย ปัจจัย, นายนิคม ศรีประเทศ, นายนิพนธ์ ดิษฐจร, นายนิรันดร หินเมืองเก่า, นายพิชิต อินทร์ยิ้ม, นายวิชัย พลอยปัทมวิชิต, นางสมศรี ทาบคำ, นายสมาน ผิวรักษา, นายสิงห์ทอง ยศไธสง, นายอดุลย์ ศรีสุภาพ, นายอินตา ลองจำนงค์ และ นายเจริญ ลาทิ

ชุมพร 16 คน ประกอบด้วย นางกัญชาดา ธำรงบัวสงค์, นายชัยชนะ นาคมณี, นายธีระพงษ์ แซ่เอี๊ยบ, นายนัด ดวงใส, นายปิยวิทย์ โกฏเพชร, นายมโน เพชรสังกฤษ, นายวิชัย สุนทรกุล, นายวีรวุฒิ ร่วมชาติ, นายสมชาย รักษาภูมิ, นางสมปอง สอนสุทธิ์, นายสมพงษ์ จินาบุญ, นายสมหมาย อบแพทย์, นายสัญญา ปานสว, นายสินชัย ขุนแพ่งชู, นายสุชาติ ทัพกาญจน์ และ นายสุทัศน์ สุทธิพล

เชียงราย 18 คน ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ ฉัตรหลวง, นายณรงค์ เขื่อนคำแสน, นายทวี ใจปิน, นายธีธวัช คำเงิน, นายนิกรณ์ อภัยพนันธ์, นายบุญธรรม มณีแก้ว, นายบุญธรรม จันทาพูน, นายพงษ์ชาย หมื่อแล, นายมานิตย์ ปาโท้, นายยัง พรหมเมือง, นายสมนึก วิงวอน, นายสมบัติ วันดี, นายอัฐษฎานุพงษ์ ธรรมสาร, นายอำโพน อโนราช, นายเกษม นันชัย, นายเลอสันต์ บุญเลิศ, นายเสาร์คำ สายธิวงค์ และ นายแปง ผาคำ

เชียงใหม่ 25 คน ประกอบด้วย นายกิจติศักดิ์ จันทร์ไพศรี, นายจรัญ กล้าหาญ, พ.ต.อ.ชาญ คำวรรณ, นายดรุณุกิจ สว่างแสง, นายนิคม ตันจิน๊ะ, นายนิธิโรจน์ วันดี, ว่าที่ ร.ท.บัญชาการ พลชมชื่น, นายบุญยืน สวนพลู, นายปรีชา ปาสอน, นายพหล เสนจี๋, นายมะนิตร ลำไพเราะ, นายมานพ ฟองเงิน, นายวิทยา นาระต๊ะ, นายสมบัติ ใจอ้าย, นายสมหมาย คำมาสาร, นายสำราญ อรัญญี, นายสุชาติ แสนใจอิ, นายสุธรรม อ๊อดต่อกัน, นายอนันต์ รุ่งเรือง, นายอานนท์ ข้าวแท่น, นางอำไพพรรณ กันทาแก้ว, นายอุ่นเรือน เตชะแก้ว, นายเฉลิม สันนิธิรัตน์, นายไมตรี วงศ์เลิศ และ นายไสว สุระเดช

ตรัง 16 คน ประกอบด้วย นายขำ นุชิตศิริภัทรา, นายณัฏฐพร สินไชย, นายนิวัฒน์ ซุ่นสั้น, นายบรรยงศักดิ์ ทองปาน, นายปรีชา ขาวดี, นายพร เมียนโอ, นายศรัทธาเทพ กาหยี, นายสนอง เสนี, นายสนิท ชูคง, นายสมคิด สังขมณี, นายสมโชค ช่วยชาติ, นายสุเทพ จงการ, นายอดิศักดิ์ ทองหนัน, นายอำนวย พริกหอม, นายเที่ยง ชุมอักษร และ นายไพศาล สามทอง

ตราด 16 คน ประกอบด้วย นายจรูญ เกษโกวิท, นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล, นายณัฐภูมิ แจ้งแสง, นายทินวัฒน์ เจียมอุย, นายนิพนธ์ โภคพิบูลย์, นายประกฤต ครุพานิช, นายภิบาล แซ่ตั๋น, นายสมบัติ อนันต์, นายสว่าง ชื่นอารมย์, นายสาคร พนมทม, นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ, นายสุวิทย์ แก้วเกิด, นายเผียน คุ้มปลี, นางเพ็ญศรี ใจเที่ยง, นายเรือง ศรีนาราง, นายไพฑูรย์ ธัมมวิจยะ

ตาก 16 คน ประกอบด้วย นายกำพล เข็มฤทธิ์, นายคธาเทพ เหลืองอรุณ, นายคำตั๋น สันตะวัน, นายประนอม อ่อนนุ่ม, นายมานะ สายธารโอบวารี, นายมานิตย์ พิณนา, นายสงคราม แก้วประดิษฐ์, นายสมชาย ใจพูน, นางสมศรี จี๋คีรี, นายสมเดช ล่าลี้, นายสุริยา มาเกิด, นายอนุรักษ์ พึ่งอินทร์, นายอรรถพงษ์ สาดทอง, นายเครื่อง เสมา, นายเสกสรร สุรสิทธินุสรณ์, นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน

นครนายก 16 คน ประกอยด้วย นายชลิต ทองมณี, นายบุญนาค ภูมิราช, นายประดิษฐ สุขหอม, นายพิมล เนติ, นายยุทธพงศ์ วงศ์ศิริ, นายลมัย เจริญนา, นายศุภชัย คิดตรง, นายสมบุญ โชติชื่น, นายสำเริง รัศมี, นายสุคนธ์ ปลื้มใจ, นายสุดใจ นิสัยสัตย์, นายสุนทร บุบผา, นายสุวรรณ ใจคง, นายหวัง เนียเซ็น, นางเฉลา สอนแสง และ นายแสวง ธูปเงิน

นครปฐม 16 คน ประกอบด้วย นายชาญยุทธ ชาวข้าวไร่, นายทัตเทพ มณีโชติ, นายทิม ไทยทวี, นายนพดล สายสวาท, นายประลอง ภิรมย์อยู่, นายปัญญา สร้อยทอง, นายวรินทร์พงศ์ ศรีสันต์, นายวันชัย มณีโชติ, นายวิชาญ สระทองคุ้ม, นายสกลวัธม์ ศิวัตราบุญยกานต์, นายสมชาย ยอดแก้ว, นายสมบูรณ์ กานต์เดชารักษ์, นายสมมาศ โสนุช, นายสมาน ขุนพิทักษ์, นายสุทัศน์ สามสีเนียม และ นางอำไพ หนูหอม

นครพนม 16 คน ประกอบด้วย นายชัด ปุ่มเป้า, นายธเนษฐ ไชยสุระ, นายนิน สอนคำ, นายนิพนธ์ ภูชุม, นายประดิษฐ์ โชตะวงค์, นายประยงค์ เฟื้อยใต้, นายประสิทธิ์ คล้ายกูล, นายประสิทธิ์ พิมพา, นายภักดีสยาม พรหมอินทร์, นายวิมาน โพธะโสม, นายสง่า แสงชมภู, นายสลวย นันทะวงศ์, นายสิทธิเดช สมรฤทธิ์, นายอนุชา ศรีวรสาร, นายฮัก สุวรรณศรี, นายเลิศ กากะทุม

นครราชสีมา 32 คน ประกอบด้วย นายจำลอง จันดอน, นายฉลอม โสระพิมาย, นายฉัตร เหล่ากำพี้, นายณัฐชนน ทองเจือ, นายทวีป ปรีชาวงศ์สกุล, นายทองอยู่ ไหวพริบ, นายธรรมนูญ ยิ่งยืน, นายนคร ถ้ำแก้ว, นายนิพนธ์ กระชอนสุข, นายบัว ดงดาว, นายบุญทัน พลานชัย, นายประจวบ ตอบกลาง, นายประยูร ลันไธสง, นายพล กุนอก, นายภานุพงค์ คงเจริญถิ่น, นายภาวัต สีสม, นายรัตติเทพ สิงห์แก้ว, นางละเอียด พิมพา, นายวันนา ฉิมจริง, นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง, นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์, นายสนิท คำสิงห์นอก, นายองอาจ ปะโมนะตา, นายอดุลย์ คงนอก, นายอนันต์ รัตนศฤงค์, นายอนุวัฒน์ ปาริเวสัง, นายอุดมสิทธิ์ ยุดกระโทก, นายเชิด คงมณี, นายเชื้อ แสนสันเทียะ, นายเติมศักดิ์ บุญชื่น, นายเทวฤทธิ์ แสงผา และ จ.ส.อ.เอ็ด ศิริรักษ์

นครศรีธรรมราช 23 คน ประกอบด้วย นายคนึง ชูพงศ์, นายจักริศ ทองเกียว, นางจิรพรรณ์ ศรีธร, นายทรงศักดิ์ แจ่มอัมพร, นายธวัตร์ สมัย, นายนิพนธ์ ภู่วัฒนาพันธ์, นายประทีป กลีบแก้ว, นายประทีป รักเอียด, นายประยุทธ ขาวขำ, นายรักษ์ชาติ ช่วยเกลี้ยง, นายวิมล บุตรครุฑ, นายวิรัตน์ เล่นทัศน์, นายวิเชียร หนูศิริ, นายวิเชียร เขียนด้วง, นายสมนึก อ่อนเกตุพล, นายสมบูรณ์ อาพัทธนานนท์, จ.ส.อ.สมหวัง นาคฤทธิ์, นายสรพงศ์ ศรีสุขใส, นายสุธรรม ศรีทอง, นายสุธีย์ มณีฉาย, นายอภิชาต ทองทะไว, นายอุดร สุทธิรักษ์ และ นายแปลก สุสะอาด

นครสวรรค์ 16 คน ประกอบด้วย นายฉลอง เอี่ยมเอื้อยุทธ, นายชนะชัย แซ่เล้า, นายณัฐชัย พวงสมบัติ, นายดนัย มากเมือง, นางประพันธ์ ศรีลุนทอง, นายปรีชา ชาญวิการณ์, นายพยนต์ ดอนหมื่น, นายพิสิฐคุณ มาสง่า, นายภาณุมาต มีใหม่, นายสมบุญ สอนเย็น, นายสอาด มากรุด, นายสำเริง คูหาทอง, นายสุทัศน์ ดิษสละ, นายเกียรติศักดิ์ กายสุต, นายเสริมศักดิ์ เหมพิจิตร และ นายเสรี เทพธรรม

นนทบุรี 16 คน ประกอบด้วย นายชะโอด หลาบเจริญ, นายทองปลิว ศิลา, นายธาดา เอี่ยมอ่ำ, นายประสิทธิ์ บุญเฉย, นายประหยัด อ้นสว่าง, นายพีระพัฒน์ ยันต์แดง, นายมนตรี ศรีสม, นายศุภกร จันทร์แสง, นายสมนึก ทิมคำ, นายสมพงษ์ เม่นขำ, นายสมพร มัณยานนท์, นายสมเจตน์ กลัดเล็ก, นายสอาด เมี้ยนแม้น, นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต, นายสุวิชา จอประยูร และ นายเสน่ห์ รุ่งสว่าง

นราธิวาส 16 คน ประกอบด้วย นายประหยัด ลอแม, นายมะหะมะ สาและ, นายมาหามะยูกี ดือราซอบาตู, นายมูฮามะลาเซ็ง ยะโกะ, นายยะฟัด สนิสุริวงษ์, นายวีระวุฒิ บุตรมาตา, นายสมเจตน์ สะตาปอ, นายสัณฐิติสุข แก้วคง, นายสิทธิ์ อินทภาพ, นายสุกรี กูรุ๊, นายสุรศักดิ์ กาญจนไพรวัน, นายอดุลชัย มีนา, นายอับดุรเราะห์มาน ยูนุ, นายเสรี ตะโละมือแย, นายไพศาล ดือราแม และ นางไรนะ วามะ

น่าน 16 คน ประกอบด้วย นายชมพล พรมกามินทร์, นายณัฎฐกิตติ์ เกตุแก้ว, นายนพดล คำเขื่อน, นายบุญเยี่ยม นันทเพรี, นายพงศกร พุฒตรง, นายพัลลภ แก้วใหม่, นายภาณุพงศ์ มังคลาด, นายมนัส หวั่นท๊อก, นายล้วน สุทธเขต, นายสมคิด แก้วใส, นายสมนึก พิศจาร, นายสมพงษ์ ใจปิง ,นายสมฤทธิ์ ศิลป์ท้าว, นายสมเกียรติ แก้วธรรม, นายสวาท พินยา และ นายสำรวย ผัดผล

บึงกาฬ 16 คน ประกอบด้วย นายคำภา รัตนวงศ์, นายตันติพงศ์ นิกรเทศ, นายนัฐวุฒิ พินิจภาณุมาศ, นายบรรลือ ประเคนคชา, นายประถัมถ์ คำภูษา, นายยุทธนากร โพสาราช, นายวิลัย โพธิราช, นายวิเชียร ชาญอุไร, นายวีระศักดิ์ หลักคำ, นายสมเกียรติ ฐานวิสัย, นายสุทน ไชยคำ, นายอาทิตย์ ทองลอด, นายอ้อม สุวรรณไตร, นายเฉลิม โนนตูม, นายเอื้อการย์ ทาปัญญา, นายโทน มนตา

บุรีรัมย์ 23 คน ประกอบด้วย นายชัชวาล ยอดกระโทก, นางสาวดวงธิดา สียางนอก, นายธนากร ธนาบุตรสาย, นายธนากรณ์ หฤทัยถาวร, นายบัณฑิต ปลื้มรัมย์, นายบุญช่วย สมนึกตน, นายบุญธรรม นนตานอก, นายบุญร่วม จิมานัง, นายประชุม ช่างทอง, นายประสิทธิ์ วิทย์ประศาสน์สุข, นายพิกุล สีสันต์, นายมังกร ขาวสกุล, นายสมชาย จันทรี, นายสมพร ละทะโล, นายสมศักดิ์ นุยืนรัมย์, นายสมาน สีหาคลัง, นายสัจจา แสนมณี, นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์, นายอุดม ปาปะเก, นายเปลื้อง ซิวกระโทก, นายเผด็จ ลิ้มอุบัติตระกูล, นายเรวัตร์ ศรีณรงค์ และ นายเหลา ชื่นรัมย์

ปทุมธานี 16 คน ประกอบด้วย นายณรงค์ มาลำโกน, นายธวัชชัย ถนอมลิขิต, นายบุญญฤทธิ์ มีอุสาห์, นายบุญเสริม งั่วลำหิน, นายประสาร อัดทอง, นายสถิตย์ คำรัก, นายสนั่น พุฒซ้อน, นายสมศักดิ์ วิเชียรสมุทร, นายสมศักดิ์ แจ่มใส, นายสมใจ กลับใจ, นายสว่าง ท้องคุ้ง, นายสำราญ อินทร, นายสุชิน ฤกษ์สวัสดิ์, นายอาคม น้อยเหนื่อย, นายเกษม ชมบุญ และ นายเกษม ภู่สมใจ

ประจวบคีรีขันธ์ 16 คน ประกอบด้วย นายชนิด ยอดแก้ว, นายชูชาติ ทองดี, นายบุญรอ แก้วทับทิม, นายพงษ์ศักดิ์ ไชยคำมี, นางมณี มาลัย, นายวัชระ วชิรศิริ, นายวิสูตร วิทยานันท์, นายสงวน ดำดิน, นายสมยศ ชนะแรง, นายสายชล ชนะภัย, นายสำออย วงศ์เณร, นายสุชาติ ยกชู, นายสุรเสฏฐ์ คูหาเปี่ยมสุข, นายสุวิทย์ เหลืองสอาด, นายอานนท์ โลดทนงค์ และ นายโชติ เงินแท่ง

ปราจีนบุรี 16 คน ประกอบด้วย นายจรุต โพธิ์งาม, นายจำรัส ง้อบุตร, นายฉลองรัฐ ทองโบราณ, นายทองดี บัวเรือง, นายประวิท ตันเสียง, นายประหยัด แสนเงิน, นายปัญญา ระโหฐาน, นายปิยะ สุทธิ, นายภิรมย์ พิมพ์คูณ, นายรุ่งโรจน์ โตมาก, นายวิมล กายสิทธิ์, นายวีระ โสสืบ, นายสมาน โคศิลา, นายสุภาพ พุทธิสังข์, นายหอม ศรีสมบูรณ์ และ นายโอภาส ชาญยงค์

ปัตตานี 16 คน ประกอบด้วย นายกู้เลาะ ยีบากา, นายดนยา สะแลแม, นายดูรอแม อาแว, นายธรรมนูญ ธัมมิกะกุล, นายมะยา กียะ, นายยะโกะ ดอเลาะ, นายยูนุ๊ เจ๊ะเต๊ะ, นายยูโซ๊ะ อาเก๊ะ, นายยูโซ๊ะ เวาะเดร์, นายวรวุฒิ มามะ, นายวิชิต หลักทรัพย์, นายสาและ รีกาซอ, นายอับดุลฮาลิม วายะโยะ, นายอับดุลเลาะ ปอง, นายอาดัม บาเหมบูงา และ นายอาแด เวาะฮะ

พระนครศรีอยุธยา 16 คน ประกอบด้วย นายคุณพจน์ แพรดำ, นางจันทร์จ้าว โพธิ์สุทธิ, นายชุมพล ธรรมรักขิโต, นางทอง เมนะสิน, นายประกอบ เวชชะ, นายปองพล กิจบำรุง, นายพันธ์ทิพย์ ป้อมสกุล, นายมาโนชญ์ รักขธรรม, นายยะโก๊บ ไกรทัต, นายวิเชียร พวงลำเจียก, นายสม ลิ่มจันทร์, นายสมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์, นายสอาด สุขสุแดน, นายสินสมุทร คงประโยชน์, นายเอก ดวงแก้ว และ นายเอนก ชื่นวัฒนา

พะเยา 16 คน ประกอบด้วย นายชัย วรรณศร, นายนาค บัวแดง, นายบุญชม กาละ, นายบุญยืน กันธา, นายประสิทธิ์ ก๋ายะ, นายมานะ ยังมูล, นายรัตนชัย ใจกว้าง, นายรัตน์ คำใส, นายสงคราม สีตาวัน, นายสมบัติ นันทาทอง, นายสำราญ คำฟู, นายสุทัศน์ ไชยโพธิ์, นายอติวรรธน์ หอมนาน, นายอนุชา ธนะจักร์, นายเข็มชาติ เกษามา และ นายไพบูลย์ ริมจันทร์

พังงา 16 คน ประกอบด้วย นายกฤษ ศรีฟ้า, นายกวีวัฒน์ ประสมทรัพย, นายฉลาด แซ่อิ๋ว, นายชำนาญ พึ่งถิ่น, นายทวีสิทธิ์ จินดา, นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์, นายประดิษฐ์ พึ่งถิ่น, นายประมูล จรุงการ, นายประวัติ โกยผล, นายมงคล ศรีตังนันท์, นายวินัย ประพฤทธิ์ธรรม, นายสมาน ทันยุภัก, นายสำราญ สมบัติ, นายสุรสิทธิ์ หัสนี, นางสาวอรุณี เขียวบุญจันทร์ และ นายไสว วงศ์คลัง

พัทลุง 16 คน ประกอบด้วย นายจรูญ ช่วยเอียด, นายจับ เย็นทั่ว, นายชำนาญ ทองสวัสดิ์, นายดรณ์ พุมมาลี, นายประกอบ แดงปรก, นายพีระพงษ์ อุทธา, นายวินัย สังข์แก้ว, นายศักดิ์ชาย พุมนวล, นายสมคิด สงเนียม, นายสุชาติ อักษรชู, นายสุภาพ มุสิกะศิริ, นายอชิรพัฒน์ มิตรชู, นายอนันต์ มณีประสิทธิ์, นายออด ทองจันทร์แก้ว, นางเกษร บุญสนิท และ นายเปลื้อง บัวศรี

พิจิตร 16 คน ประกอบด้วย นางฉลอง ทองรัตน์, นายชวนากร ฉิมปาน, นายชำนาญ ศรีนาราง, นายธนภัทร หมื่นสุข, นายนิมิตร โรจนกฤตยากรณ์, นายบรรจง พิจิตรวิไลเลิศ, นายบรรลือ เหลืองทองคำ, นายพิษณุ มีสิทธัตถานนท์, นายมณี ขมินทกูล, นายยงยุทธ ชมมิ, นายระเบียบ วงษ์อนุ, นายสมชาย กิตต์ญาณ, นายสมบัติ คุริพันธ์, นายสมศักดิ์ บงการณ์, นายเจือ มธุรส และ นายแสณ เกิดฤทธิ์

พิษณุโลก 16 คน ประกอบด้วย นายจีรพันธ์ บุญเชิดชู, นายชวลิต ถี่ถ้วน, นายชูชีพ แก้วคุ้ม, นายนกเล็ก มารอด, นายมาโนช พงษ์พานิช, นายสถาพร ปานมี, นายสมจิตร หลงแสง, นายสมยงค์ จ้อยทอง, นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง, นางสังวาลย์ ดาบัว, นายสุทัศน์ สุวรรณเกิด, ร.อ.อุบล พุทธรักษ์ ,นายเฉลา บดีรัฐ, นายเฉลิม พันธุ์ศรี, นายเปี๊ยก ภูศรีเทศ และ นายเพยาว์ ชื่นกลิ่น

เพชรบุรี 16 คน ประกอบด้วย นายชลอ ดำนิล, นายทวีศักดิ์ น้อยจริง, นายบรรเทิง นวมภักดี, นายประนม จิตรปราณี, นายประเสริฐ ถนอมนาค, นายวัลลภ ศรีทอง, นายวิโรจน์ พันธ์นันท์, นายสวัสดิ์ คำใส, นายสอิ้ง จันทรเสงี่ยม, นายสุพจน์ กลิ่นกรุ่น, นายสุพล หมอนทอง, นายหวล นุชนารถ, นายเจริญ สุทธิ์ประเสริฐ, นายเชาวลิต พูลสวน, นายเสรี กอวชิรพันธ์ และ นายโชคชัย แช่มช้อย

เพชรบูรณ์ 16 คน ประกอบด้วย นายกฤชพัธน์ ศรีทรงเมือง, นายชอบ สาแช, นายชิราวุธ แป้นสุขา, นายบุญเลิศ พุทธเจริญ, นายประเสริฐ ขวัญเผือก, นายพรชัย พรมภักดี, นายมานพ วุฒิยาลัย, นายรอด พรหมลัทธิ์, นายรุจน์ เพชรประทุม, นายวินชัย เสมาทอง, นายศุภกิจ โชคงาม, นายสมประสงค์ อินทะนู, นายสมพล พิธิยากูล, นางสาวแต พิมพ์คง, นายโสภา เปรมโสภณ และ นายไพสน พันธ์มาก

แพร่ 16 คน ประกอบด้วย นายจรันน์ พรหมสุข, นายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา, นายบุญเล่ง สันป่าแก้ว, นายประจวบ พันธุ์เวช, นายปลั่ง วงค์หล้า, นายวาด เหมืองจา, นายศรีรัตน์ คำผาเชื้อ, จ.ส.อ.ศฤงคาร เสนาป่า, นายศักดา รอบโลก, นายสงวน ฟูเทพ, นายสนั่น จินดามณี, นายสมบูรณ์ ใจเศษ, นายสมศักดิ์ ปินตาริน, นายสว่าง จิตรบุญ, นายอินจันทร์ วันมหาใจ และ นายเน้ย สมบูรณ์เถกิง

ภูเก็ต 16 คน ประกอบด้วย นายชลอ การะเกต, นายชัยวุฒิ ศิลป์สโมสร, นายปราโมทย์ ขวัญยืน, นายพันธ์ศักดิ์ บุนนาค, นางภาวินี กุลวานิช, นายมงคล รัตนะ, นายยุตติ ณ ตะกั่วทุ่ง, นายวีระ กาวิเศษ, นายสมชาย สกุลชิต, นายสมุทร เสมอเพื่อน, นายสันติ เกาะกาวี, นายอัคระ ธิติถาวร, นายอาหมาด ปัตตานี, นายเกษม หวังจิตร, นายเนตร เดชากุล และ นายเริงศักดิ์ แซ่ตัน

มหาสารคาม 16 คน ประกอบด้วย นายกำพล คลังแสง, นายคงฤทธิ์ บัวบุญ, นายทรงศักดิ์ พลเสนา, นายธวัชนนท์ ดงประทีป, นายบุญมี พลลาภ, นายปรีชา ปักกัง, นางภาวิณีย์ สานุเสริม, นายสมร โคตรสมบัติ, นางสาวสัจจา ดวงราช, นายสุรศักดิ์ เสนา, นายสุรศักดิ์ แสนหล้า, นายสุรินทร์ ประทาน, นายเทพอุทิศ คำพะวงศ์, นายเลื่อนยศ ปักกาโล, นายแดง สร้อยทอง และ นายโยธิน เทียบแสน

มุกดาหาร 16 คน ประกอบด้วย นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์หมุด, นายกุหลาบ บุญรักษ์, นายชื่น พรรณา, นางดวงกมล กิ่งคำวงค์, นางธงชัย โสดา, นายบุญยอม พันธ์หมุด, นายประสิทธิ์ บรรจง, นายปานจิตร ทองดี, นายพงศ์ไพรฑ์ สุขบัติ, นายวิรัตน์ วงค์กระโซ่, นายวิเชียร คนยืน, นายสงัด ใจทัศน์, นายสวรรค์ สลางสิงห์, นายสังคม อุปคุณ, นายอนุวัฒน์ แซ่โง้ว และ นายอุถิน เคนตรี

แม่ฮ่องสอน 16 คน ประกอบด้วย นายประเสริฐ กันทะหลี, นายพันศักดิ์ จิตสว่าง, นายพิพัฒน์ วรรณพนา, นายยรรยงค์ ยาดี, นายวัฒนะ สุวรรณเขตนิคม, นายวินิจ กุศลศิริ, นายศรัณ คงแดง, นายศักดิ์ชัย กองกาญจนานันท์, นายสถาพร ศรีวันชื่น, นายสมบูรณ์ เรือนแก้ว, นายสมศักดิ์ ปัญญาวิชาการ, นายสัมพันธ์ สว่างธรรมศรี, นายเจริญ หยกนิติพรลาภ, นายเจแฮ พิมพ์วรรณธนา, นายเธียรชัย แซ่จู และ นายเสถียร ขยันดี

ยโสธร 16 คน ประกอบด้วย นายคงศักดิ์ ปวงสุข, นายชาญณรงค์ อรศรี, นายถนอม ถาวรพัฒน์, นายนพดล ส่งเสริม, นายนพพร คงทวี, นางบรรเทา วงษ์แท้, นายบุญตุ้ม มาลารัตน์, นายบุญนำ ปัญญาดิษฐ, นางประกลายแก้ว พุฒตาลดง, นายล้วน ไศลบาท, นายวิไล สายสอน, นายวุฒิพงศ์ ไตรยวงศ์, นายสมยศ สรสิทธิ์, นายสวัสดิ์ จันลา, นายสำอางค์ มุละสิวะ และ นายเป็นหนึ่ง บุญศรี

ยะลา 16 คน ประกอบด้วย นายทรงวุฒิ ดำรงกูล, นายบุญฤทธิ์ ชูช่วย, นายมะหะมัดซันโรนิง อามะ, นายมาหาแซ เจ๊ะอาลี, นายยูโซะ สาและ, นายสูไลมาน วอโตะแม, นายอดุลย์ บาสนุง, นายอับดุลรอนิง ลงซา, นายอับดุลอาซิ เบ็ญดือราแม, นายอับดุลเลาะ คอปิ, นายอาลี ยูโซ๊ะ, นายอาหามะ เจ๊ะเมาะ, นางสาวอีซะ มะโซะ, นายเสริม เพชรมณี, นายแมรโซร์ แยนา และ นายแวดาแม เต๊ะลูกา

ร้อยเอ็ด 20 คน ประกอบด้วย นายทินกร พุทธลา, นายธนานุวัฒน์ กมล, นายนงค์ แน่นอุดร, นางนฤมล วิเชียรดี, นายประจักร์ บุญกาพิมพ์, นายประภา ทิวาพัฒน์, นายพลอย คงสุดี, นายพัสกร มาตย์เชียงไชย, นายรัฐพล จตุรพล, นายวิทูล ใจหาร, นายสมดี ไทยทองหลาง, นางสมพร ไชยเสนา, นายสัมฤทธิ์ โพธิ์ขาว, นายอาคม มีสวัสดิ์, นายอารมณ์ โคตรสมบัติ, นายอุไร นาเมืองรักษ์, นายเฉลิม ชมภูแดง, นายเฉลิมชัย เบ็ญจะขันธ์, นายเอกพงษ์ แวงวรรณ และ นางไข่ เอนกแสน

ระนอง 16 คน ประกอบด้วย นายชะลิต ระวังภัย, นายดำรงค์ วรรณคร, นายนิยม พึ่งแย้ม, นายนุกูล ธนบัตร, นางบุญชวน วิชาศาสตร์, นายประคอง ธารณาศิลป์, นายประสิทธิ์ ขุนจิตต์, นายพงศ์ชินศักดิ์ พลายด้วง, นายพยัญ คงประพันธ์, นายยูโซบ เย็นจิตต, นายวิสุทธิ์ ยุทธศิลป์, นายสมทรง เจริญผล, นายสุชีพ พัฒน์ทอง, นายสุวรรณ นพกวด, นายสุวรรณ แสงพยับ และ นายเชิด คิ้วงาม

ระยอง 16 คน ประกอบด้วย นายณรงค์ สอนหลักทรัพย์, นายนวรานนท์ อนัณวรณกรณ์, นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว, นายประจวบ จำเนียรศรี, นายประดิษฐ์ เนตรอนงค์, นายประพันธ์ เวหนะรัตน์, นายพิภพ ยุวาพัฒน์, นางสาวศรีจรรยา สำเนียงหงษ์, นายสนอง เรืองสวัสดิ์, นายสมาน พรหมมา, นายอรุณ อ่วมอารี, นายอุทัย สอนหลักทรัพย์, นายเกียรติชัย ดวงผาสุข, นายเจียม โพธิ์แก้ว, นายเสถียร เสือขวัญ และ นายไพรัตน์ เกษรเจริญ

ราชบุรี 16 คน ประกอบด้วย นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, นายจรัล อรุณคีรีวัฒน์, นายจาก รวมศิลป์, นายบุญสม พูนสิน, นายปัญญา ถ้ำแก้ว, นายพิเชษฐ พ่วงแจงงาม, นายยุทธพยงค์ โล่เกียรติคุณ, นายวลิต เจริญสมบัติ, นายวิชิต พันธ์เพียร, นายสมบูรณ์ แป้นกลัด, นายสัญฐิการณ์ จิตภูธโรจน์, นายสุทิน ชฎาดำ, นายสุเทพ เพชรนิล, นางสาวเพ็ญศรี กระต่ายทอง, นางสาวโกลัญญา ศรีทอง และ นายไพโรจน์ พจนาท

ลพบุรี 16 คน ประกอบด้วย นายกมลชัย ใหญ่ไล้บาง, นายคำพันธ์ กองขมิ้น, นายคำรณห์ นิลละออ, นายจำลอง จันทรัตน์, นายจำเนียร ศักดิ์ไทยเจริญชัย, นายณรงค์ คณาฤทธิ์, นายทองเพชร กรวยสวัสดิ์, นายธานินทร์ แสงวิภาสนภาพร, นายนริศ พูลทรัพย์, นายประทีป คัมภีรทัศน์, นายมณู คงด่าน, นายสุรจิตร กลํ่าวงศ์, นายอำนาจ มอญพันธุ์, นางอำพร เชียงทอง, นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม และ นายไพล๊อด ศรสวรรค์

ลำปาง 16 คน ประกอบด้วย นางสาวคณิต กันทะตั๋น, นายครรชิต วงศ์สุภา, นายทอง ศิริ, นายธันย์ นุชนิยม, นายน้อย ปุกปนันท์, นายบุญทา สายเครือมอย, นายบุญยืน มะโนรมย์, นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์, นายประเสริฐ คำฟู, นายมงคล ฟูธรรม, นายมนตรี มณีวงศ์, นายยืน ปัญญา, นายสถิตย์ ขจรไชยเดช, นายสินธ์ รักเกียรติ, ด.ต.อินทนนท์ ผิวเกษแก้ว และ นายอุทัย แสงบุญเรือง

ลำพูน 16 คน ประกอบด้วย นางชนัดดา มณีรัตน์, นางสาวทองพูน ปวงกันทะ, นายบุญชม เรือนอินทร์, นายประวิน ปาตีคำ, นายพล ดำธรรม, นายมนู ศรีประสาท, นายวิชาญ จาระธรรม, นายศรีไว บัวลารักษ์, นายสมบุญ ทสพนัสสัก, นายสมศักดิ์ ทิพวรรณ์, นายสุชาติ พงษ์กลาง, นายสุพจน์ ป้อมชัย, นายหลั่น ลิขิตปกรณ์ชัย, นายอิ่นแก้ว โอชาวัฒน์, นายเมืองดี ศุภวัฒน์ภิญโญ และ นายเศรษฐ์ ตาปิง

เลย 16 คน ประกอบด้วย นายก้อง พรมสะอาด, นายชัยยงค์ โกมุตตะพงษ์, นายประดับ ศรีอินทร์, นายปัน เพ็งจางค์, นายพงษ์สิทธิ์ แสนอินทร์อำนาจ, นายพรไลย์ บุตรโยจันโท, นายภูวดล เทพวันดี, นายวิชาญ โคตรจันทร์อุด, นายสมปอง พันธ์ศรี, นางสมศรี อินทร์ชัยศรี, นายสายทอง ไกรชุมพล, นายสุเทพ เกตุทองมา, ว่าที่ ร.ต.อาวุธ โกษาจันทร์, นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ, นายไชยณรงค์ ศรีภิรมย์ และ นายไหมไทย จันทะคุณ

ศรีสะเกษ 22 คน ประกอบด้วย นายจักกรี หาริชัย, นายจารึก บุญพิมพ์, นายทวี ทองบาง, นายทวีศักดิ์ สุโพธิ์, นายนัด ทองสลับ, นายนิพนธ์ บุตรศรี, นายนุ นาคนวล, นายบรรดิษ วงศ์วาน, นายบุญมี ศรีแก้ว, นายบุญเพ็ง ศรีนวล, นายประกอบ หาญบาง, นายประสิทธิ์ แจ่มจันทร์, นายปาน นามวิชา, นางพยอม ฤาชา, นางมลิวรรณ แสงใส, นางยุภาภรณ์ ใจดี, นายวิเชียร วงค์ละคร, นายสมพร สิมลี, นายสวัสดิ์ บุญมาก, นายสำนาญ ศรชัย, นายหมุน แซ่จึง และ นายหัน อุ่นเรือน

สกลนคร 18 คน ประกอบด้วย นายชัยณรงค์ แสงชาติ, ส.อ.ชัยวัน ราชชมภู, นางดอกไม้ อุทาสา, นายทองรัตน์ ศรีสวัสดิ์, นายธนินทร ศรีโยหะ, นายบุญมาก ไชยแสง, นายบุญฮงค์ ยอดหอ, นายประสิทธิ์ คำเพชร, นายปริญญา วงศรีลา, างปรียาภา ประทุม, นายพิชัย ไชยสาคร, นายพิภพ ถาบุตร, นายสมควร เคนไชยวงค์, นายสุรศักดิ์ ชุมทอก, นายสุวิทย์ สุดพุด, นายอาวุธ พิชัยคำ, นายเทพ ดีทา และ นายโชคอำนวย ผาพองยุน

สงขลา16 คน ประกอบด้วย นายกิตติธัช ณวาโย, นายจำนง ประทุมทอง, นายชยันต์ สังขไพฑูรย์, นายประวิทย์ คงราช, นายปรีชา สุขเกษม, ร.ต.ภิรมย์ ทองจารึก, นายมะหมูด ล่าหมัน, นายวิโรจน์ เอี่ยมสุวรรณ, นายสมสิน จุลจินดา, ด.ต.สว่าง เสนดำ, นายสะอารี เจะมะสอง, นายสิน สุวรรณโณ, นายสุทิศ พงษ์จีน, นายอุทัย ประดับจันทร์, นายอุรัตน์ ดิสโร, นายเฟาซี เบ็ญหยีหมาน

สตูล 16 คน ประกอบด้วย นายบาหวา หวันสู, นายปกรณ์ โคนันทน์, นายรอสะลัน นาปาเลน, นายวัฒนา เสียงดัง, นายศุภนันท์ สะเด็น, นายสราวุฒิ อาหมาน, นายสุนันท์ พรหมอินทร์, นายหวาเหตุ สำเร, นายอภิมาตร เหร็บควนเคี่ยม, นายอับดลละ รอดเสน, นายอับดุลรอเฉด แซะอามา, นายอิศแนน กองบก, นายอุสมาน หมันยามีน, นายเกษม หะหมาน, นายเฉด ตาเดอิน และ นายโสภณ พรหมสุริยะ

สมุทรปราการ 16 คน ประกอบด้วย นางสาวกำไร ศรีสมวงศ์, นายณรงค์ สำลีรัตน์, นายถนอม ยังเจริญ, นายบุญธรรม สวนเดช, นายประสิทธิ์ ช้างชาวนา, นายประเทือง ศรีใจ, นายปาล ไตรโพธิ์, นายมนัส สวยลึก, นายมาลัย จันทร์โต, นายวินิจ ม่วงนาค, นางศรีรัตน์ เหลือสิน, นายสันติ แย้มเหมือน, นายสุนัย อ่วมสอาด, นายสุรกิจ ละเอียดดี, นายสุรชัย แซ่จิว และ นายอารมย์ โห

 

  ( ตอนที่ 2 คลิกดูที่  www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1306331437&grpid=no&catid=00&subcatid=0000 )
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน
test