เปิดรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ "2,422 คน จาก 12 พรรค"

วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 19:19:19 น.


หมายเหตุ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1, พรรคชาติพัฒนาเพื่อ แผ่นดิน เบอร์ 2, พรรคพลังชล เบอร์ 6, พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10, พรรครักษ์สันติ เบอร์ 12, พรรคกิจสังคม เบอร์ 14, พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 16, พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 21, พรรคมาตุภูมิ เบอร์ 26, พรรคประชาสันติ เบอรŒ 33, พรรคความหวังใหม่ เบอร์ 34, พรรคพลังคนกีฬา เบอร์ 36

กรุงเทพมหานคร 33 เขต


เขต 1 พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันท์ 1, นายประวิทย์ ติยะบัญจนิตย์ 2, นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ 10, นายศิริ หวังบุญเกิด 12, นายบุญล้อม อิงคเวทย์ 14

เขต 2 ม.ล.ณัฎฐพล เทวกุล 1, นายมนตรี ฐิรโฆไท 2, น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ 10, นางอมริสา ตัณสถิต 12, นายจิราวัฒน์ ไชยเศรษฐ์ 34

เขต 3 นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ 1, นายอรัญ พันธุมจินดา 2, ม.ล.อภิมงคล โสณกุล 10, นายจรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน 12, นายวิรัช วีรสกุรัตน์ 21

เขต 4 นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์ 1, นายเฟิม หงสนันทน์ 2, นายอนุชา บูรพชัยศรี 10, พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงวิทย์ 12, นายวิบูลย์ วีรพงษ์ประดิษฐ์ 21, นายเอกราช หวังนุช 26

เขต 5 น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล 1, นายโสภณ ดำนุ้ย 2, น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี 10, น.พ.ประจวบ อึ๊งภา กรณ์ 12, นางศิริลักษณ์ นิลพัฒ 21, นายวัชรินทร์ รัตนนาม 34

เขต 6 นายกวี ณ ลำปาง 1, นายกริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 2, นายธนา ชีระวินิจ 10, นายนเรนทร์ฤทธิ์ ไชยโย 12, น.ส.สุภารัตน์ ไตรทศพร 21, นายเกรียงศักดิ์ แสงประดับ 36

เขต 7 น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ 1, นายธเนศวร มหาธนินวงศ์ 2, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 10, นางวัจนา สุทัศน์ ณ อยุธยา 12, นายสุชาติ นันทนานิมิตกุล 21, นายสกาว เรือนจันทร์ 36

เขต 8 นายสิงห์ทอง บัวชุม 1, นายวรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2, นายสรรเสริญ สมะลาภา 10, นายบุญอนันต์ เปี่ยมพงศ์สานต์ 12,

เขต 9 น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ 1, พ.ต.อภิรักษ์ อารีย์มิตร 2, นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 10, ร.อ.ม.ล.เกียรติเกษม เกษมสันต์ 12, น.ส.ฉวีวรรณ พงษ์ศิลา 21, นางภัณณี ธกูลสวัสดิ์ 36

เขต 10 นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ 1, นายอรรถพล วงษ์รัตน์ 2, นายชื่นชอบ คงอุดม 10, นายสมบัติ เปี่ยมบริบูรณ์ 12, น.ส.อุมาพร อ่อนสุภาพ 14

เขต 11 นายสุรชาติ เทียนทอง 1, น.ส.เยาวภา บุรพลชัย 2, นายสกลธี ภัททิยกุล 10, นายสิระ เจนจาคะ 12, นายศักดินนท์ พุ่มคชา 14, น.ส.ศุภมาศ อิศรภักดี 16, น.ส.ประภารัตน์ พีริยะอนันตกุล 36

เขต 12 นายการุณ โหสกุล 1, นายนิรุต์ จิตชัย 2, นายแทนคุณ จิตต์อิสระ 10, ร.อ.ชมพล ยูสานนท์ 12, น.อ.ประจักษ์ วังกานนท์ 14, นายพฤกพงษ์ เปรมศิริ 26, นายธวัชชัย ด้วงแดงโชติ 36

เขต 13 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 1, นายปิยะพงษ์ ผิวอ่อน 2, นายก้องศักดิ์ ยอดมณี 10, น.ท.รวยลาภ เอี่ยมทอง 12, พล.ท.ดนัย เงินโสภา 14

เขต 14 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง 1, นางกรพินธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา 2, นายวิทเยนทร์ มุตตามระ 10, นายพจน์ อู่ธนา 12, นายคมปภัต สันทัด 14

เขต 15 นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ 1, นายศิโรตม์ มโนพัฒนะ 2, นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน 10, นายธีระชัย พันธุมาศ 12, นายชิษณุพงศ์ รัตนพันธ์ 14

เขต 16 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ 1, นายไมตรี คำพันธุ์ 2, นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ 10, นายอัคคชา พรหมสูตร 12, นายสันติ วิชัยพล 14

เขต 17 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 1, นายยศพงศ์ นาทันรีบ 2, นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 10, นายวิโรจะโน ชูชาติประเสริฐยล 12, นายยุทธนา ช่วงมณี 14, นาย สุรชัย นิวาสพันธุ์ 21

เขต 18 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 1, พล.ต.ต.ชาตรี สุทัศน์ ณ อยุธยา 2, นายสมัย เจริญช่าง 10, นายธนัช กรองกันภัย 12, นายสงวนศักดิ์ ยูฮันเงาะ 34

เขต 19 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ 1, นายสุรยุทธ ศิริขันธ์ 2, นายวสันต์ มีวงษ์ 10, นายดิเรก สุมาลยศักดิ์ 12, นายธีรพล แก้วบันดาล 21

เขต 20 น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ 1, นางกฤษณา ธารีฉัตร 2, นายสลวยเลิศ กิมสูนจันทร์ 10, นายสง่า ยงเกียรติพานิช 12, น.ส.เปรมฤดี พิชพรชัยกุล 14, นายประสาน ผาแดงจงเจริญ 16

เขต 21 นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ 1, นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ 10, นายสุภาพ ทองรัตน์ 12, นายอนุสรณ์ สถาพร 14, นายเอกภพ เหล่าลาภะ 21

เขต 22 นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ 1, นายธานี สาครสินธุ์ 2, นายสามารถ มะลูลีม 10, นายธันวา ไกรฤกษ์ 12, นายอุทัย นามวงศ์ 34

เขต 23 นายวัฒนา เซ่งไพเราะ 1, นายเอก กฤชวงศ์สนิท 2, นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ 10, นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล 12, นายภูวเดช ไวทยกุล 21, น.ส.ณัฏชานันท์ อัศวจิตตานนท์ 36

เขต 24 นายอเนก หุตังคบดี 1, นางศิริลักษณ์ จัตตารีส์ 2, นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ 10, นายบุญฤทธิ์ ขวัญชุม 12, นายจิรชาญ ศรีตะปัญญะ 14

เขต 25 นายสุวัฒน์ บวรศิริ 1, นายชัชพรรษ อภิเอกปฐม 2, นางนันทพร วีรกุลสุนทร 10, นายพิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ 12, นายวีระวัตน์ วีระพงษ์ 21

เขต 26 น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล 1, นายชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์ 2, นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ 10, นายณรงศักดิ์ วงศ์สังวาล 12, นายสุรศักดิ์ กิตติรัตนสกุล 21

เขต 27 นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ 1, นายกำชัย สังข์ประไพ 2, นายสากล ม่วงศิริ 10, นายณัฐวัฒน์ พัชรพรนุกูล 12, นายประพันธ์ หารไชย 14

เขต 28 นายวัน อยู่บำรุง 1, นายยุทธนา โตอาจ 2, พ.ต.อ.สามารถ ม่วงศิริ 10, นายสมบูรณ์ บุญญาภิรมย์ 12, น.ส.ดวงพร ภัทรเปรมเจริญ 14

เขต 29 นายแสวง ฤกษ์จรัล 1, น.ส.บุณณดา สิปิยะพันธุ์ 2, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ 10, นายอนิรุทธ คัมภ์ทวี 12, นายเกษม สุขสละ 14

เขต 30 ร.ท.หญิงสุนิสา เลิศภควัต 1, นายวรชาย สูตรสุคนธ์ 2, นางอรอนงค์ คล้ายนก 10, นายพรเทพ จันทรนิก 12, นายพรเทพ สุรเลิศกุล 14, นางอรุณี ซื่อภักดี 21, พล.ต.เจริญ สุดโสภา 33

เขต 31 นายมานะ คงวุฒิปัญญา 1, นายรุจ แสนโกศิก 2, นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ 10, นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย 12, นายบัณฑิต อ่อนอำไพ 14

เขต 32 นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ 1, น.ส.สมนา ติยะปัญจนิตย์ 2, นายชนินทร์ รุ่งแสง 10, นายกฤษณ์ สุริยผล 12, นายอารักษ์ อ่อนสุภาพ 14, นายไพฑูล พึ่งโสภา 21

เขต 33 นายพงศ์พันธุ์ ยอดเมืองเจริญ 1, นายวิศรุต สุวรรณปรีชา 2, น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 10, น.ส.พรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร 12, นายสุรพล หุนสวัสดิ์ 21ภาคกลาง-ตะวันออก

กาญจนบุรี 5 เขต


เขต 1 พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ 1, น.ส.วรสุดา สุขารมณ์ 2, นายอัฎฐพล โพธิพิพิธ 10, น.ส.กาญจนาพร ถาวรประดิษฐ์ 16, พ.อ.สอิ้ง ชนะนา 34

เขต 2 พล.ต.ศรชัย มนตริวัต 1, นายณัฐคมน์ บุญชู 2, นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร 10, นายสันทัด จีนาภักดิ์ 16

เขต 3 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ 1, พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สายทอง 2, นายปารเมศ โพธารากุล 10, นายสาทิตย์ จีนาภักดิ์ 16

เขต 4 นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร 1, นายประศาสน์ ภูษณะพงษ์ 2, นายประชา โพธิพิพิธ 10

เขต 5 นายวิทิต มาไพศาลสิน 1, นายพีระภัทร์ ยวงเงิน 2, พ.ต.อ.ฐานันดร์ นาคขำพันธ์ 9, นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 10, นายอานนท์ ถนอมวงษ์ 16, พ.ต.อ.วัชระชัย หงส์สูง 34

ชัยนาท 2 เขต

เขต 1 จ.ส.อ.อนันต์ สุขสันต์ 1, นางปิยนุช ปาปี 2, นายสนั่น ทองปาน 10, นางพรทิวา นาคาศัย 16, พ.อ.อ.เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ 21

เขต 2 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง 1, นายสมศักดิ์ คุ่มคุ้ม 2, นายสนธยา ภูษิต 10, นางนันทนา สงฆ์ประชา 16

นครปฐม 5 เขต

เขต 1 นายฐานุพงศ์ รังสิไตรพงศ์ 1, นายถนัด ตั้งธรรมนิยม 2, พ.ต.อ.วันชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 10, พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร 21

เขต 2 นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ 1, น.ส.นิษฐ์สิณี ตันติตารมย์ 2, พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ 10, นายบรรณสิทธิ์ ภาณุศานต์ 21

เขต 3 นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร 1, นายดาว เพชรกันกิ่ม 2, น.ส.อุษา เปี่ยมคล้า 10, นายพล ศรีวงค์วรรณ 12, ร.ต.อ.สาโรช เบญจาสินสวัสดิ์ 33

เขต 4 นายอนุชา สะสมทรัพย์ 1, นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ 2, นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว 10

เขต 5 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 1, นายกนิษฐกันต์ ศรีสุวรรณภัทร 2, นายมารุต บุญมี 10, พล.ท.กสิพัธน์ สว่างสินธุ์ 12

นครนายก 1 เขต

เขต 1 นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร 1, นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ 10, นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร 16, นายวิสุทธิ์ ศรีจันทร์ 26

นนทบุรี 6 เขต

เขต 1 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ 1, นางอุมาพร นิเวศบวรชัย 2, นายเฉลิมพล นิยมสินธุ์ 10

เขต 2 นายอุดมเดช รัตนเสถียร 1, นายทศพร อมรพิชญ์ปรัชญา 2, น.ส.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา 10

เขต 3 นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ 1, นายภัทรพิสิษฐ์ อนันตปรีชา 2, นายวิทูร กรุณา 10, นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ 16

เขต 4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร 1, นายเดชาวัฒน์ อินทรพิพัฒน์ 2, นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ 10, นายเฉลิมพล สุมโนพรหม 12

เขต 5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ 1, นางธนิดา ธีระศานต์ 2, นายทศพล เพ็งส้ม 10

เขต 6 นายฉลอง เรี่ยวแรง 1, นายอดิศัย ขันแก้ว 2, นายณรงค์ จันทนดิษฐ์ 10

ปทุมธานี 6 เขต

เขต 1 นายสุทิน นพขำ 1, นายอนันต์ พฤกษสิน 2, นายเอกชัย นาคบุรินทร์ 10, นายพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์ 16, นายวรพล เหมือนสร้อย 26

เขต 2 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล 1, นายวชิระ โชติจันทร์ 2, นายยม ศรีเมือง 10, น.ส.กรรณิการ์ นาคอินทร์ 16

เขต 3 นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว 1, นายสถิต น้อยสว่าง 2, นายอานนท์ นุ่นสุข 10, นางประเทือง วงษ์แจ้ง 16

เขต 4 น.ส.พรพิมล ธรรมสาร 1, พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล 10, นายทองหล่อ เที่ยงธรรม 12, นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ 16, นายสดใส โรจนวิชัย 21

เขต 5 ว่าที่ร.ต.สุเมธ ฤทธาคนี 1, นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง 10, นายสมนึก สอนเนย 16

เขต 6 นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 1, นายสมัคร ผลประเสริฐ 10, นายสาคร อำภิน 16

พระนครศรีอยุธยา 5 เขต

เขต 1 นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล 1, นายสมบัติ ฆ้องวงศ์ 2, นายสุทัศน์ อติโรจนสกุล 10, นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร 21

เขต 2 นายพ้อง ชีวานันท์ 1, นายสมพร ชาเรณู 2, นายสมบัติ ทัพประยูร 10

เขต 3 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล 1, นายพุฒ เกิดพุฒเปี่ยม 2, นายสมบูรณ์ มีนาค 10

เขต 4 นายวิทยา บุรณศิริ 1, นายทศพร ผิวนวล 2, นายอดุลย์ ดาวเรือง 10

เขต 5 นายองอาจ วชิรพงศ์ 1, นายสมชาย สืบฤกษ์ 2, นายอุทัย ภู่เจริญ 10, นายนพพร วณิชวรพงศ์ 21

เพชรบุรี 3 เขต

เขต 1 นายปรีชา สีน้ำเพชร 1, นายสนทยา ดิษฐสุ่ม 2, นายอรรถพร พลบุตร 10

เขต 2 นายพิชัย อุ๋ยตระกูล 1, นายนิคม วิงวอน 2, นายกัมพล สุภาแพ่ง 10

เขต 3 นายทัศกมล โอบอ้อม 1, นายวีรวัฒน์ วิงวอน 2, นายอภิชาติ สุภาแพ่ง 10

ราชบุรี 5 เขต

เขต 1 พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1, นางกัลยา ศิริเนาวกุล 10, นายสุจินต์ สังวาลวงศ์ 12, นายมานิต นพอมรบดี 16

เขต 2 นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ 1, นายสามารถ พิริยะปัญญาพร 10, นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 16

เขต 3 นายสายัณห์ จังพานิช 1, นายวิเชษฐ อินทชยาคม 2, น.ส.ปรีชญา ขำเจริญ 10, น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ 21

เขต 4 นายวสันต์ เที่ยงตรง 1, นายยศศักดิ์ ชีววิญญู 10, น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร 16, นายณัฐพล สุธาพจน์ 21

เขต 5 นายอำพร เพ็ญธำรงรัตน์ 1, น.ส.ณัฐณิชา ขำเจริญ 10, นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา 16, นายสมศักดิ์ รัตนมุง 21

ลพบุรี 4 เขต

เขต 1 นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล 1, นายดิเรก คำเจริญ 2, น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ 10, นายรังสรรค์ สละชีพ 16

เขต 2 นายสุชาติ ลายน้ำเงิน 1, นายเกรียงไกร ธาราภูมิ 10, น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช 16

เขต 3 นายอำนวย คลังผา 1, นายสุรศักดิ์ ศรีแสงเอก 10

เขต 4 นายพหล วรปัญญา 1, นางสายชล มิตรานนท์ 10, นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ 16

สิงห์บุรี 1 เขต

เขต 1 นายสุรสาล ผาสุก 1, นายวันชัย จูเจีย 2, นายกมล สุขขะสมบัติ 10, นายโชติวุฒิ ธนาคมา นุสรณ์ 21

สมุทรปราการ 7 เขต

เขต 1 นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ 1, นายจรูญ ยังประภากร 10, นายอนุชา ผิวผ่อง 17, นางบุญกรอง บุญศรี 21, นายอัครวัฒน์ อัศวเหม 26

เขต 2 นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย 1, น.ส. สรชา วีรชาติวัฒนา 10, นายพลชัย เชื้อเหรียญทอง 21

เขต 3 นางอนุสรา ยังตรง 1, นายชินโชติ แสงสัง 10, นายภักติชาติ ลิมปิชาติ 12

เขต 4 นายวรชัย เหมะ 1, นายเกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ 10, นายจิระพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ 16, นายมนัส โกศล 21

เขต 5 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ 1, นายอานนท์ วงหิรัญวานิช 2, พ.ต.ท.ปรเมศท์ มหาศิริธนโรจน์ 10, นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 16

เขต 6 นางนฤมล ธารดำรง 1, นางสุภา เม่นมิ่ง 2, น.ส.ชุติวรรณ ศรีวรวัตวรกุล 10, นายณัฎฐ์ วัลลิโภดม 14, น.ส.เรวดี รัศมิทัต 16

เขต 7 นายประชา ประสพดี 1, นายสมยศ ประกอบผล 10, นายพูลผล อัศวเหม 26

สมุทรสาคร 3 เขต

เขต 1 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ 1, นายจริยะ รักษา 2, นายครรชิต ทับสุวรรณ 10

เขต 2 นายบุญชู นิลถนอม 1, นายธนกร จิรภาสุขสกุล 2, น.ต.สุธรรม ระหงษ์ 10

เขต 3 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 1, พ.ต.ท. สุรินทร์ ชัยพานิช 2, นายนิติรัฐ สุนทรวร 10

สมุทรสงคราม 1 เขต

เขต 1 นางสุกานดา ปานะสุทธะ 1, น.ส.รังสิมา รอดรัศมี 10, นายยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ 12, นายพริ้ง สิทธิชัย 36

สระแก้ว 3 เขต

เขต 1 นายฐานิสร์ เทียนทอง 1, นายเรือง บาดาล 10, ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ ดวงรัตน์ 14

เขต 2 นางตรีนุช เทียนทอง 1, นายสุทธิรักษ์ วันเพ็ญ 10, นายส่งศักดิ์ ไชยลาวัณย์ 14

เขต 3 นายสรวงศ์ เทียนทอง 1, พล.ท.อิสระ วัชรประทีป 10, นายวัฒนา อนงค์เทพ 14

สระบุรี 4 เขต

เขต 1 นายรังสี เสรีชัยใจมุ่ง 1, นายบรรฑูรย์ เกริกพิทยา 2, น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย 10, นายเสน่ห์ เลาหะพานิช 16

เขต 2 นายอรรถพล วงษ์ประยูร 1, นายเฉลิม เปลื้องทุกข์ 2, นายพัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ 10, นายเชิดชัย กลางสาทร 12, ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร 16

เขต 3 นายอาจอง บิณศิรวานิช 1, นางวันเพ็ญ จันทาโลก 2, พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ 10, นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ 16

เขต 4 นายองอาจ วงษ์ประยูร 1, นายสุดใจ โพธิ์ดำ 2, นายกิตติศักดิ์ นิธิณัฐเจริญกุล 10, นายชนัตถ์ นันทปัญญา 16

สุพรรณบุรี 5 เขต

เขต 1 พ.ต.อ.ปรีดี เจริญศิลป์ 1, นายชาติ อินทนะ 2, นายอิสระ บุญญาอรุณเนตร 10, นายสรชัด สุจิตต์ 21

เขต 2 พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ 1, นายวิรัช ชัยรอด 2, น.ส.สุมิตรา บุญญาอรุณเนตร 10, นายรชต์พงษ์ มาคงกุล 12, นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ 21

เขต 3 นายยุทธนา ลับบัวงาม 1, นายปรีชา เณรแตง 2, นายอนันต์ จินดาไตรรัตน์ 10, นายนพดล มาตรศรี 21

เขต 4 นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ 1, นายประสงค์ ชูวงษ์ 2, นายบุญส่ง เพ็ชรวงษ์ 10, น.ส.พัชรี โพธสุธน 21

เขต 5 นายสหรัฐ กุลศรี 1, พ.ต.ท.ราชศักดิ์ คงสว่าง 2, นายสุขสันต์ คงคา 10, นางมุกดา เที่ยงธรรม 21,

อ่างทอง 2 เขต

เขต 1 น.ส.เพ็ญชิสา หงส์อุปถัมภ์ไชย 1, นางพนินธรา ปิ่นวิเศษ 2, นายอรชุน ประสิทธิ์สมบัติ 10, นายภราดร ปริศนานันทกุล 21

เขต 2 พล.ต.ต.ประจวบ เปาอินทร์ 1, นายวีรภัทร์ สมบูรณ์ทรัพย์ 2, นายสมชาย ตลุ่มพุก 10, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล 21

อุทัยธานี 2 เขต

เขต 1 นายเดชา คงคา 1, นายกุลเดช พัวพัฒนกุล 10, นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ 21, นายไชยภัทร มายา 34

เขต 2 นายสุภาพ โต๋วสัจจา 1, นายสุคีป คำอินทร์ 2, นายวิทยา จันทร์สม 10, นายชาดา ไทยเศรษฐ์ 21

ปราจีนบุรี 3 เขต

เขต 1 นายเอกศักดิ์ สาโท 1, นายณรงค์ มาสแสง 10, นายอภิชาต ทันพุทธ 12, นายอำนาจ วิลาวัลย์ 16

เขต 2 นายปริญญา สุรพันธ์ 1, น.ส.เยาวลักษณ์ โตอนันต์ 10, นายชยุต ภุมมะกาญจนะ 21

เขต 3 นายสมพงษ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ 1, นาย คงกฤช หงษ์วิไล 2, นายสุรัตน์ แนวสุข 6, พล.ต.ปริญญา เชาว์เจริญ 10, นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ 16

ชลบุรี 8 เขต

เขต 1 นายสง่า ธนสงวนวงศ์ 1, นางรภัสรดา เกตุมนตรี 2, นายสุชาติ ชมกลิ่น 6, พล.ต.ต.วีระ อนันตกูล 10, นายศุภโชติ ทวิวัฒน์ 12

เขต 2 นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ 1, นายธนรัช ประมงคล 2, นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ 6, นายบรรจบ รุ่งโรจน์ 10, นายเปล่งศักดิ์ ชาระ 12, นายถนอม พิมพ์ใจชน 26

เขต 3 นายประเสริฐ ศิวทัศน์ 1, นางกมลวรรณ ทรงกลด 2, นายรณเทพ อนุวัฒน์ 6, นายประมวล เอมเปีย 10, นายคณิศร กิตติกรปรีดา 12, นายภักดี อินทร์อุดม 21

เขต 4 นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง 1, นางณัฐดาพรรณ นันทตันติพัฒน์ 2, นายสัมฤทธิ์ พงษ์ วิรัตน์ 6, นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 10, นายสมชาย สกลดิลก 12, นายอรรถเวทย์ ชยางศุ 21

เขต 5 นายชัยศิริมงคล พิริยะภาพสกุล 1, นายณัชพล แก่นนาคำ 2, นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุ วัตถา 6, นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ 10, นาย สุศิษฏ์ เปรมแหวว 12, นายมั่นเศรษฐ์ ไตรชลาสินธุ์ 21

เขต 6 น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาตธัญญกิจ 1, นายประสงค์ ติยะปัญจนิตย์ 2, นางสุกุมล คุณปลื้ม 6, นายจักกฤช ไกรมาตย์ 10, นายประจักษ์ เปรมแหวว 12, นางณัฐนันท์ รัตน พิไชย 21

เขต 7 นายอดิศร ผลลูกอินทร์ 1, นายสุไอนี เพียรดี 2, นายประเมศวร์ งามพิเชษฐ์ 6, นางพจนารถ แก้วผลึก 10, นายกานต์พจน์ ราษฎร์เจริญดี 12, นายทองสุข ทองนาค 21

เขต 8 พล.ร.อ.สุรพล จันทน์แดง 1, นายธนทร บูรณศิลปิน 2, น.อ.วิโรจน์ วังแก้วหิรัญ 6, นายไมตรี สอยเหลือง 10, น.ส.เสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ 26

ฉะเชิงเทรา 4 เขต

เขต 1 นางฐิติมา ฉายแสง 1, นายบุญเลิศ ไพรินทร์ 10, นายสัมพันธ์ ไตรติลานันท์ 21

เขต 2 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ 1, นายธวัชชัย เทพสุภา 2, นายชาลี เจริญสุข 10, นายณัชพล ตันเจริญ 16

เขต 3 นายรส มะลิผล 1, นางปราณี สมประเสริฐ 2, นายสายัณห์ เกตุประยูร 10, นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ 16

เขต 4 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 1, พล.ต.ท. พิทักษ์ จารุสมบัติ 10, นายจักรวาล ท้วมเจริญ 16

จันทบุรี 3 เขต

เขต 1 พล.อ.อ.ชูชาติ ชวนชม 1, นายวีระ นามพระจันทร์ 6, นายธวัชชัย อนามพงษ์ 10, นายพงษ์ชัย เจริญยศ 21

เขต 2 นายวณัฐพงศ์ ชนะสิทธิ์ 1, นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา 10, นายสุรศักดิ์ ศิริชาตรี 19

เขต 3 นายพราหมณ์ มุกดาสนิท 1, นาย อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ 2, นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ 10

ตราด 1 เขต

เขต 1 พล.ท.ปรีชา วรรณรัตน์ 1, น.ส.สุรวดี มีกลิ่น 2, นายธีระ สลักเพชร 10

ระยอง 4 เขต

เขต 1 นายเพชร เอกกำลังกุล 1, นายชวการ อิฐศรี 2, นายสาธิต ปิตุเตชะ 10

เขต 2 พ.ต.อ.พณา เจือเพ็ชร 1, นายกฤษณ์ อมรินทโรวาท 2, น.พ.บัญญัติ เจตนจันทร์ 10, นายจรัญ ความเพียร 16, นายภุชงค์ พรหมอยู่ 21

เขต 3 นายมานพ เสถียรเขตต์ 1, นายสุชาติ ปัทมาวีรภรณ์ 2, นายธารา ปิตุเตชะ 10

เขต 4 นายสมพงษ์ โสภณ 1, น.ส.กนกวรรณ โชติธรรมนาวี 2, นายวิชัย ล้ำสุทธิ 10

 

 

ภาคเหนือ

 

กำแพงเพชร 4 เขต

เขต 1 นายไผ่ ลิกค์ 1, นายศิวโรจน์ ศรลัมภ์ 2, นายสุขวิชชาญ มุสิกุล 10, นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร 21, นายภาคภูมิ พันธุวร 34

เขต 2 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ 1, นายสามารถ ศรีนวล 2, น.พ.ปรีชา มุสิกุล 10, นายวรเชษฐ ศุภกิจเจริญ 16, นายเดชา ยามา 34

เขต 3 นายอนันต์ ผลอำนวย 1, นายภาณุมาศ แจ่มศร 2, นายสำราญ ศรีแปงวงศ์ 10, นายณรงค์ อยู่ปาน 21,

เขต 4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย 1, นายสักรินทร์ งาเนียม 2, นายธานันท์ หล่าวเจริญ 10

เชียงราย 7 เขต

เขต 1 นายสามารถ แก้วมีชัย 1, นางบัณฑิตา ปิงสุขแสน 2, นายสมพงษ์ อันพาพรม 10, นายวันชัย จงสุทธนามณี 16

เขต 2 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ 1, นาย อภิชา คำบุญเรือง 2, นายชัยธวัช สิทธิสม 10, นายกิติพงษ์ นามวงศ์ 14, น.ส.ชัญญา จงสุทธนามณี 16

เขต 3 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ 1, นายสันทัด ธรรมวงศ์ 2, นายประดิษฐ์ ศรีอ้วน 10, นายธีรพงษ์ เผ่ากา 16

เขต 4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ 1, นายเรืองศักดิ์ มะลิหอม 2, นายเกียรติศักดิ์ อุดขา 10, นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ 16

เขต 5 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 1, นางนงค์คราญ บำรุง 2, น.ส.มิรันตี บุญแก้ว 10, นาย อทิติ วันไชยธนะวงศ์ 16

เขต 6 นายอิทธิเดช แก้วหลวง 1, น.ส.ภัทรชนก แก้วกิจชัย 2, นายธวัชชัย อภิวงค์ 10, นายสุวัฒน์ ตระกูลโรจน์ 16

เขต 7 น.ส.ละออง ติยะไพรัช 1, นางเมธินี ธรรมวงค์ชัย 2, นายชูเกียรติ กันทะรส 10, นายสิขิม รักพงษ์ 21

เชียงใหม่ 10 เขต

เขต 1 น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ 1, นายเจริญฤทธิ์ รักษ์เจริญ 2, นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ 10

เขต 2 นายกฤษฎาพร เสียมภักดี 1, นาง สิริกร ทับทอง 2, นายพรชัย จิตรนวเสถียร 10, นายยงยุทธ ขันทะสีมา 12

เขต 3 น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ 1, น.ส. อภิญญา กันธิยะ 2, นายธีระวุฒิ เทพเรือง 10, นายชัยศิลป์ รินแก้ว 14

เขต 4 นายวิทยา ทรงคำ 1, น.ส.ธีรนันท์ ชูวีระ 2, นายโสภณ โกชุม 10, นายฟ้าลั่น ณ วิชัย 12

เขต 5 นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย 1, นายกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 2, นายพรเลิศ ก๋าวินจันทร์ 10, นายบดินทร์ กินาวงค์ 14, น.พ.ไกร ดาบธรรม 21

เขต 6 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 1, นายสัญญพงศ์ ชะเอม 2, นายยงยุทธ สุวภาพ 10, นายณรงค์ สมควร 21

เขต 7 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 1, นายศุภชัย ดาราวิไล 2, ร.อ.หญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ 10

เขต 8 นายนพคุณ รัฐผไท 1, นางหัทยา พลภัทรพิจารณ์ 2, นายสุทัศน์ สุทัศน์ลักษณ์ 10

เขต 9 นายสุรพล เกียรติไชยากร 1, นายอิทธิพล มณีวรรณ 2, นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ 10, นายณรงค์ ภู่อิทธิวงศ์ 21

เขต 10 นายศรีเรศ โกฎิคำลือ 1, นายนรพล ตันติมนตรี 10, นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์ 21, นายจรูญ กันทา 34

ตาก 3 เขต

เขต 1 นายสมมาตร์ มีศิลป์ 1, นางเบญจมาศ บูรณกูล 2, น.พ.เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ 10, นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ 21

เขต 2 นายวราทิต ไชยนันทน์ 1, นายจักพล แก้วสว่าง 2, นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 10, นายชนะ เกิดศิริ 34

เขต 3 นายกฤษณะ พุ่มสนธิ์ 1, นายสายัณห์ เตสา 2, นายธนิตพล ไชยนันทน์ 10, น.ส. สุกัลยา โชคบำรุง 16

นครสวรรค์ 6 เขต

เขต 1 นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ 1, นายภิญโญ นิโรจน์ 2, นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร 10, นายสุรินทร์ นิลกำแหง 36

เขต 2 นายดิสทัต คำประกอบ 1, นายจำเริญ พลอยศรี 2, นายสมควร โอบอ้อม 10, นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย 16, นายสมชัย ติ่งมิตซู เจริญชัยฤทธิ์ 21

เขต 3 นายสัญชัย วงษ์สุนทร 1, นายเกษม ปานอุดมลักษณ์ 2, นายศตวรรษ แสนมุข 10, ร.ต.ต.จำเริญ วรทอง 16

เขต 4 พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ 1, นายวรวุฒิ เตชะศรีประเสริฐ 2, นายสัญญพงศ์ จิระธนประเสริฐ 10, นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ 21

เขต 5 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ 1, จ.ต.วิริยะ วรรณทอง 10, นายธีรวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ 21

เขต 6 นายเสรี มูลมณี 1, นายประสาท ตันประเสริฐ 2, นายสำรอง เยี่ยงยงค์ 10, นายอภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์ 16, นายนิโรธ สุนทรเลขา 21

น่าน 3 เขต

เขต 1 นางสิรินทร รามสูต 1, นายเชาวลิต ขจรพงศ์กีรติ 2, น.ส.นฤมล บริคุธ 10, นายชินราช คล้ายเนียม 36,

เขต 2 น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว 1, นายจาตุรนต์ อินนา 10, นายล้วน ธงเงิน 36

เขต 3 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ 1, นายอนุรักษ์ ขันทสีมา 2, นายตะวัน สวนนันท์ 10, นายดร งามธุระ 16

พิจิตร 3 เขต

เขต 1 นายสุรกิจ เหลาหชัยอรุณ 1, นายกิติพงษ์ เกตุวงษ์ 10, นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ 21, นายสมบุญ ธกูลสวัสดิ์ 36

เขต 2 นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร 1, นายสมร จะตุเทน 2, นายนราพัฒน์ แก้วทอง 10

เขต 3 นายนาวิน บุญเสรฐ 1, นางพธู ศรีสวัสดิ์ 2, นายประเสริฐ คุรุปราการกิจ 10, นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ 21

พิษณุโลก 5 เขต

เขต 1 น.ส.ณัฐทรัชต์ ชามพูนท 1, นางปัทมาภรณ์ คำรังษี 2, น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 10

เขต 2 นายนพพล เหลืองทองนารา 1, นายพงษ์มนู ทองหนัก 10, นายนิพนธ์ ศิริวัฒน์ 16, นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 21

เขต 3 นายหัสนัยน์ สอนสิทธิ์ 1, นายวิรัตน์ คุ้มเกตุ 2, นายจุติ ไกรฤกษ์ 10

เขต 4 นายนิยม ช่างพินิจ 1, นายกำแหง ศรีสวัสดิ์ 2, น.ส.ปานทิพย์ ศุภกิจเจริญ 10

เขต 5 นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์ 1, นายโปร่ง ลิสันเทียะ 2, นายนคร มาฉิม 10

เพชรบูรณ์ 6 เขต

เขต 1 นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี 1, นางลำดวน ลิสันเทียะ 2, นายคฑาเพชร แก่นแก้ว 10, นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ 21

เขต 2 นายจักรัตน์ พั้วช่วย 1, นายรัฐศักดิ์ เรือนเงิน 2, นายบุญติ่ง อุ่นแก้ว 10, นายสุระ แสนคำ 21

เขต 3 นายณรงค์กร ชวาลสันตติ 1, นายโกสินทร์ ศิริกุล 2, นายยุพราช บัวอินทร์ 10, นางประนอม จันทรภักดี 16, นายตุลาคม พั้วช่วย 21

เขต 4 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ 1, นายกฤษณพงศ์ สอนน้อย 2, ว่าที่ร.อ.โอภาส สุทธิเกิด 10, นายวรพิภัทร พงศ์ธนพจน์ 12

เขต 5 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธุ์ 1, นายเทพนิมิตร มินนา 2, จ.อ.ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์ 10, นายศุภกฤต พัฒนะธำรงชัย 34

เขต 6 นายเอี่ยม ทองใจสด 1, นายวิรัตน์ สาครรัตน์ 2, นายแก้ว บัวสุวรรณ 10

แพร่ 3 เขต

เขต 1 นางปานหทัย เสรีรักษ์ 1, น.ส.โสภิตตา หมายมั่น 2, นายพงศ์สวัสดิ์ ศุภศิริ 10, นายเนาวรัตน์ คณะนัย 16

เขต 2 น.พ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล 1, นายสมคิด อริยะ 2, นางศุภวัลย์ ศุภศิริ 10

เขต 3 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 1, นายทัพพ์ แสนหลวงอินทร์ 2, นายประสงค์ ชุ่มเชย 10

พะเยา 3 เขต

เขต 1 น.ส.อรุณี ชำนาญยา 1, นายชัยยุทธ บุญนาวา 2, น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล 10, นายอนุรัตน์ ตันบรรจง 16

เขต 2 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ 1, น.ส.วนิดา ก๋าใจ 2, นายอนุชา มุสิกะ 10, นายบำรุง สักลอ 12

เขต 3 นายไพโรจน์ ตันบรรจง 1, นายจรูญ ปัญญาวงศ์ 2, นายธนสรร ธรรมสอน 10

แม่ฮ่องสอน 1 เขต

เขต 1 นายปัญญา จีนาคำ 1, นายมีชัย สารีพันธ์ 2, นายสมบัติ ยะสินธุ์ 10, นายสมบูรณ์ ไพรวัลย์ 16, นายอดุลย์ วันไชยธนวงศ์ 21

ลำปาง 4 เขต

เขต 1 นายสมโภช สายเทพ 1, นายพิทยุต ณ ลำปาง 2, น.ส.ขนิษฐา นิภาเกษม 10

เขต 2 นายวาสิต พยัคฆบุตร 1, นายกิตติรักษ์ ทิพย์วรรณ 2, นายมัธยม นิภาเกษม 10, นายณฤธร ถาคำฟู 21

เขต 3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ 1, น.ส. วณิชญา ถีนารักษ์ 2, นายเชาวยุทธ์ เชาว์กิตติโสภณ 10, พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง 12, นายนคร โยธาวงศ์ 21

เขต 4 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ 1, นายมงคล อินปิก 2, นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ 10

ลำพูน 2 เขต

เขต 1 นายสงวน พงษ์มณี 1, นายณัฎฐ์พัชร์ อำนาจประชา 2, นายสมานฉันท์ ชมพูเทพ 10, นายไชยยันต์ ชุ่มสวัสดิ์ 12

เขต 2 นายสถาพร มณีรัตน์ 1, นายทินกร ไชยศรี 2, นายขยัน วิพรหมชัย 10, นายอุดมการณ์ ฉางข้าวคำ 12

สุโขทัย 4 เขต

เขต 1 พ.ต.ท.มงกุฎ รักบุญประเสริฐ 1, นายธานี ทวนหอม 2, นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ 10, นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ 16

เขต 2 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง 1, นายยุ้ย นินทะกาล 2, นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล 10, นายเกียรติศักดิ์ ต้นประสงค์ 16

เขต 3 พ.ท.พรชัย แสงสว่าง 1, นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ 2, นายสมชาย คำเตือนใจ 10, นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกุล 16

เขต 4 น.ส.ฐิติพร เขียวฤทธิ์ 1, นายบุญธรรม ชาวเขียววงศ์ 2, นายโด่ง แสวงลาภ 10, นายมนู พุกประเสริฐ 16, นายอารยะ ชุมดวง 21

อุตรดิตถ์ 3 เขต

เขต 1 นายกนก ลิ้มตระกูล 1, นายเฉลียว ลาบรรเทา 10, นายประพันธ์ มายรรยงค์ 16

เขต 2 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ 1, นายวารุจ ศิริวัฒน์ 2, นายสมภาร พาณิชตระกูลทอง 10

เขต 3 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 1, นายฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์ 10, นายไพศาล ภูริสัตย์ 16


 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

กาฬสินธุ์ 6 เขต

เขต 1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ 1, นางโศภิสรา สุทธิแสน 2, นายดุษฎีศักดิ์ โง่นคำ 10, นายชัย คูสกุลรัตน์ 16, นางจารุณี พิมพะนิตย์ ณ นครพนม 21

เขต 2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ 1, น.ส.ณัจยา สุวรรณชาติ 2, ร.ต.ต.ทรงศักดิ์ ภูศิลาแทน 10, นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา 16

เขต 3 นายคมเดช ไชยศิวามงคล 1, นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง 2, นายจำลอง ภูนวนทา 10, นายบวร ภูจริต 16, นายปราการ อุตส่าห์ 21

เขต 4 นายพีระเพชร ศิริกุล 1, นายจิราวุฒิ สุทธิแสน 2, นายชอบเรียน วงศ์ศิริ 10, นายสำราญ ญาณกาย 16

เขต 5 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ 1, นายบุญมี โพธิ์ขี 2, นายสุวิทย์ นันอำไพ 10, น.ส.ภัทรา วรามิตร 16, นายพัฒนา ระวีสี 21

เขต 6 นายประเสริฐ บุญเรือง 1, นางแววมณี โพธิ์ขี 2, นายธวัชวงค์ชัย ไตรทิพย์ 10, นายแม้วมงคลไชย ไชยทองศรี 16

ขอนแก่น 10 เขต

เขต 1 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร 1, น.ส.จันทร์สุดา ปราบอรินทร์ 2, นายสุนทร ลีซีทวน 10, นายไทกร พลสุวรรณ 12, นายสยมภู เกียรติสยมภู 14, นายพงษ์เทพ มุสิเกตุ 16, นายสัมพันธ์ พงษ์ศิลา 21

เขต 2 นายภูมิ สาระผล 1, นางอรัญยา คำปัจ 2, พ.ต.ท.ประวัติ วิเชฎฐพงษ์ 10, นายสุรินต์ วะสมบัติ 14, นายอัษฎางค์ แสวงการ 16, นายวิไล บุญใหญ่ 21

เขต 3 นายจตุพร เจริญเชื้อ 1, นางกรณิกา สุขพวง 2, นายนิคม ศรีเงิน 10, นายปัญญา ศรีปัญญา 16, นางอรวรรณ มาตย์นอก 21, นายอรรถพล ชัยนันท์สมิตย์ 14

เขต 4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ 1, น.ส.กนกวรรณ เบ้าจรรยา 2, นายสงคราม เมืองมนตรี 10, นายณรงค์เลิศ สุรพล 14, นายฉัตรชัย ทองคำพันธุ์ 16, นายเสน่ห์ นาบำรุง 21 เขต 5 นายสุชาย ศรีสุรพล 1, น.ส.สุพิน เกตุมณี 2, นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์ 10, นายประดิษฐ์พงษ์ แดงอ่อน 14, ด.ต.พิชิต ศรีวิไล 16, นายเดือน สายบัวทอง 21

เขต 6 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 1, น.ส.ดวงใจ ลาสุ 2, นายชยนนท คำเบ้า 10, นายสมพงษ์ ปู่เพ็ง 14, นางสงวน ด่านชัยภูมิ 21

เขต 7 นายนวัธ เตาะเจริญสุข 1, นายจงรักษ์ คุณเงิน 2, นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวะถี 10, นางจารุณี สมีใหญ่ 16, นาย ณ ตะวัน พรหมทา 21

เขต 8 นางดวงแข อรรณนพพร 1, นายบุญเรือง สาสุข 2, นายบรรพต พงษ์โพธิ์ชัย 10, นางกนกวรรณ เกียรติสยมภู 14, นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล 16, นายสะอาด ยินดี 21

เขต 9 ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช 1, น.ส.นภาวรรณ บุญมา 2, นายวรพัชร พิงคารักษ์ 10, นายสุระ สิทธิศิริสาร 16, นายทองสุข นาปาน 21

เขต 10 นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย 1, น.ส.ณัชพร ขัดทัด 2, นายอุดมการณ์ วรกิจ 10, น.พ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ 16, ร.อ.สมรักษ์ คำสิงห์ 21

ชัยภูมิ 7 เขต

เขต 1 นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ 1, นายสากล มาชัยภูมิ 10, นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย 16, นายกฤตลักษณ์ ศรีรักษ์ 34

เขต 2 นายมานะ โลหะวณิชย์ 1, นายสมชาย จริยานันทกุล 2, นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงษ์ 10, นายราชัน วรรณจงคำ 16

เขต 3 น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ 1, นายศักดา สถิตย์ธรรม 2, นายอิสระพงศ์ สงวนวงศ์ชัย 10, นายเชิงชายติณณ์ ชาลีรินทร์ 16, นายอาคม หาญนอก 21

เขต 4 นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร 1, นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย 10, นายถาวร ประครองญาติ 34

เขต 5 นายเจริญ จรรย์โกมล 1, นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ 2, ร.ต.ต.ชัชวาล ดลประสิทธิ์ 10, นายชูเดช เร่งไพบูลย์วงษ์ 21

เขต 6 นางพรเพ็ญ บุญศิริ 1, นายปรัชญา หนูจันทร์ 10, นายพีระพล ติ้วสุวรรณ 16, นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ 21

เขต 7 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ 1, นายอาคม เลิศวานิชย์กุล 2, นายเสถียร เที่ยงตรง 10

นครพนม 4 เขต

เขต 1 นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ 1, นา