แต่งตั้ง นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ราชองครักษ์ 306 ราย

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 21:13:47 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์
  

ประกาศระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ราชองครักษ์ ดังต่อไปนี้

 

๑. พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์   ๒. พลเอก วทัญญู ปรัชญานนท์  ๓. พลเอก ประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์  ๔. พลเรือเอก สุริยา ณ นคร  ทั้ง ๔ รายนี้ เป็นราชองครักษ์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
๕. พลโท เอกชัย จันทร์ศรี  ๖. พลตรี ธนรัตน์ รื่นเริง  ๗. พลตรี ดิตถ์ สิงหเสนี  ๘. พลตรี ศุภวัฒน์ เชิดธรรม  ๙. พลตรี สาโรจน์ สันติวรวุฒิ ๑๐. พลเรือตรี เวทย์วีระ ทรงวรวิทย์  ๑๑. พลอากาศตรี วีระ สุรเศรณีวงศ์ ๑๒. พันเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง  ๑๓. พันเอก ชัยยุทธ บุญมีพรพิทักษ์ ๑๔. พันเอก ทวี พฤกษาไพรบูลย์  ๑๕. พันเอก ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์  ๑๖. พันเอก เลอชัย เฉลยปราชญ์  ๑๗. พันเอก ชัยยันต์ จิตต์ทา
๑๘. พันเอก สิรเศรษฐ์ นุชอำพันธ์  ๑๙. พันเอก เทวัญ สมบุญโต  ๒๐. พันเอก สุเทพ จิตต์จำนงค์  ๒๑. พันเอก ชาติชาย พลสวัสดิ์ ๒๒. พันเอก ธานินทร์ อยู่พงษ์พิทักษ์  ๒๓. พันเอก ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม  ๒๔. พันเอก นิรันดร สมุทรสาคร ๒๕. พันเอก ชัยวัฒน์ จำรัส  ๒๖. พันเอก ชาติชาย อ่อนน่วม  ๒๗. พันเอก วรศักดิ์ ศิลานนท์ ๒๘. พันเอก นำพล คงพันธ์ ๒๙. พันเอก วีระพันธ์ สมัครการ ๓๐. พันเอก สุระพล อยู่ดี  ๓๑. พันเอก ปริญญา ปูรณะปัญญา  ๓๒. พันเอก ชาญชัย นพวงศ์ ๓๓. พันเอก โอม สิทธิสาร
๓๔. พันเอก ทรงวุฒิ จิตตานนท์  ๓๕. พันเอก สมชาย เพ็งกรูด ๓๖. พันเอก ธัญญา เกียรติสาร ๓๗. พันเอก ธิรา แดหวา ๓๘. พันเอก ทวี เกิดสมบูรณ์ ๓๙. พันเอก ดุษิต ปุระเสาร์ ๔๐. พันเอก เชษฐา ตรงดี ๔๑. พันเอก เจนยุทธ ศิริปุณย์ ๔๒. พันเอก สิงหา สุทธิสมณ์ ๔๓. พันเอก ณัฏฐ์สิทธิ์ มากสุวรรณ ๔๔. พันเอก ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ๔๕. พันเอก ธำรงค์เกียรติ ติระศรี ๔๖. พันเอก ปรีชา ศิริไพบูลย์ ๔๗. พันเอก สมชาย กาญจนอุดมการ ๔๘. พันเอก สิริพล ชินบุตร ๔๙. พันเอก วัฒนชัย อ่อนนาค

 

๕๐. พันเอก ทิม เรือนโต ๕๑. พันเอก สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ ๕๒. พันเอก กิตติ คงมั่น๕๓. พันเอก ณรงค์ ทองประยูร ๕๔. นาวาเอก อุบล อินทรพิทักษ์ ๕๕. นาวาเอก ธีรกุล พิชัยจุมพล ๕๖. นาวาเอก สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล ๕๗. นาวาเอก ฉลอง อินทรเสมา ๕๘. นาวาเอก นิพร สุขเกษตร ๕๙. นาวาเอก วิพันธุ์ ชมะโชติ  ๖๐. นาวาเอก จรินทร์ บุญเหมาะ ๖๑. นาวาเอก สุพจน์ คลังวิจิตร  ๖๒. นาวาเอก ธีระพงษ์ มูลละ  ๖๓. นาวาเอก พัฒนะ พิบูลทิพย์ ๖๔. นาวาเอก วรานนท์ สิทธิพิทักษ์  ๖๕. นาวาเอก นภดล สำราญ ๖๖. นาวาเอก จารึก สมรรคบุตร ๖๗. นาวาเอก สมพงษ์ นาคทอง ๖๘. นาวาเอก ไพศาล มีศรี ๖๙. นาวาเอก ยงยุทธ สุวรรณปรีดี ๗๐. นาวาเอก สิทธิศักดิ์ ศิริวัฒน์ ๗๑. นาวาเอก วสิษฐ์พล ยงยุทธิ์ ๗๒. นาวาเอก นเรศ วงศ์ตระกูล ๗๓. นาวาเอก วรงกรณ์ โอสถานนท์ ๗๔. นาวาเอก อนิรุธ สวัสดี  ๗๕. นาวาเอก นพดล บุญเจริญ ๗๖. นาวาเอก สรวุท ชวนะ๗๗. นาวาเอก รัฐศักดิ์ รักชื่น ๗๘. นาวาเอก ณรงค์ วงษ์ประเสริฐ ๗๙. นาวาเอก สุรณรงค์ วิเศษโภคา ๘๐. นาวาอากาศเอก พรต ลีรพันธุ์
๘๑. นาวาอากาศเอก จักรินทร์ ขจรบุญ ๘๒. นาวาอากาศเอก เจน คล้ายสังข์ ๘๓. นาวาอากาศเอก สุขวัฒน์ บุญมาไสว ๘๔. นาวาโท อนันท์ อู่ประเสริฐ
๘๕. นาวาโท ชัยรัตน์ เพ็งคง ๘๖. พันตรี จักรพงษ์ เส-ลา  ๘๗. พันตรี บดินทร์ อุปสาร

ทั้ง ๘๓ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
๘๘. พันเอก เฉลิมชัย ไชยสวัสดิ์
เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๘๙. พลเรือโท ณรงค์ พิพัฒนาศัย ๙๐. พลเรือตรี สมปอง สังข์สุวรรณ  ๙๑. พลอากาศตรี โอม โมรินทร์ ๙๒. พันเอก กิติศักดิ์ มาระเนตร์๙๓. พันเอก อภิสิทธิ์ นุชบุษบา  ๙๔. นาวาเอก สมชาย ณ บางช้าง  ๙๕. นาวาเอก จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์  ๙๖. นาวาเอก ปรีชา รัตนสำเนียง ๙๗. นาวาเอก ประจวบ มะลิทอง  ๙๘. นาวาอากาศเอก กฤษดา จันทร์อินทร์

ทั้ง ๑๐ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๙๙. พลอากาศโท เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ ๑๐๐. พลอากาศโท วุฒิชัย คชาชีวะ  ๑๐๑. พลอากาศโท ยุทธพร ภู่ไพบูลย์ ๑๐๒. พลตรี ธฤทธิ์ สุนทร๑๐๓. พลเรือตรี พังพล ศิริสังข์ไชย  ๑๐๔. พลอากาศตรี ธานินทร์ ทัตตานนท์ ๑๐๕. พันเอก เฉลิมเกียรติ พนาเวศร์๑๐๖. พันเอก เชาวน์โรจน์ สอโส  ๑๐๗. พันเอก สมชาติ ศิลป์เจริญ  ๑๐๘. พันเอก ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล  ๑๐๙. นาวาเอก ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์๑๑๐. นาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน ๑๑๑. นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ ๑๑๒. นาวาอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ๑๑๓. นาวาอากาศเอก ภูมิใจ ชัยพันธุ์๑๑๔. พันโท จักรชัย ศรีคชา  ๑๑๕. พันโท อัศวิน บุนนาค

ทั้ง ๑๗ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๑๖. พลโท ธีระ ไกรพานนท์  ๑๑๗. พลตรี วิชัย แชจอหอ  ๑๑๘. พลตรี ณรงค์ดิศ สีทาแก ๑๑๙. พันเอก เพชรพนม โพธิ์ชัย๑๒๐. นาวาอากาศเอก ยรรยง คันธสร ๑๒๑. นาวาอากาศเอก สรกฤต มังสิงห์  ๑๒๒. นาวาอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี

ทั้ง ๗ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๒๓. นาวาอากาศเอก ฆณกรณ์ มาลีวรรณ  ๑๒๔. นาวาอากาศเอก โอภาส เวชยาปกรณ์

ทั้ง ๒ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
๑๒๕. พลเรือโท สุรชัย สังขพงศ์  ๑๒๖. พลเรือโท ชีวิน เสมาทอง  ๑๒๗. พลเรือโท มนตรี สระแก้ว ๑๒๘. นาวาเอก วินัย วิรัชกุล๑๒๙. นาวาเอก วสันต์ บุญเนือง  ๑๓๐. นาวาเอก อัชฌบูรณ์ เซ็นพานิช

ทั้ง ๖ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๑๓๑. พลโท ไพรัช โพธิ์อุบล  ๑๓๒. พลโท ชาตรี ช่างเรียน ๑๓๓. พลเรือโท นพดล โชคระดา  ๑๓๔. พลเรือโท อิทธิคมน์ ภมรสูต๑๓๕. พลเรือโท บงกช ผาสุก  ๑๓๖. พลเรือโท อมรโชติ สุจิรัตน์ ๑๓๗. พลตรี พิพัฒน์ เหรียญบุบผา ๑๓๘. พลตรี ปัฐมพงษ์ ประถมภัฏ๑๓๙. พลตรี ณัทกร เกิดสุขผล ๑๔๐. พลเรือตรี สุธีร์ ธรรมประดิษฐ์ ๑๔๑. พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ๑๔๒. พลเรือตรี บรรจบ ปรีชา ๑๔๓. พลเรือตรี ประสิทธิ์ จาดบันดิสถ์ ๑๔๔. พลเรือตรี พิสันต์ รัตนภู่เพ็ชร ๑๔๕. พันเอก ทลวงรณ วรชาติ ๑๔๖. พันเอก สุทธิชัย วงษ์บุบผา ๑๔๗. นาวาเอก ชนินทร์ แสงเฟื่อง ๑๔๘. นาวาเอก เทวินทร์ ศิลปชัย ๑๔๙. นาวาเอก ศังกร พงษ์ศิริ ๑๕๐. นาวาเอก สำเริง จันทร์โส ๑๕๑. นาวาเอก สมพงษ์ ภูเวียง ๑๕๒. นาวาเอก คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ๑๕๓. นาวาเอก ประวิณ จิตตินันทน์ ๑๕๔. นาวาอากาศเอก ธีรภัทร ปล้องทอง

ทั้ง ๒๔ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๑๕๕. พลโท คมสัน มานวกุล ๑๕๖. พลโท วรรณทิพย์ ว่องไว ๑๕๗. พลโท สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ๑๕๘. พลโท ธนดล เผ่าจินดา๑๕๙. พลโท วีระพันธ์ เกตุรัตน์ ๑๖๐. พลโท สมชาย อัครวณิชชา ๑๖๑. พลโท ชัยรัฐ ยิ่งยง ๑๖๒. พลเรือโท สารนิต์ ทองประสม๑๖๓. พลตรี พิชิต พินิตตานนท์  ๑๖๔. พลตรี บุญชู ตันติคุณพันธ์  ๑๖๕. พลตรี ผดุง วิเชียร ๑๖๖. พลตรี อัยรัช ชีถนอม๑๖๗. พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข  ๑๖๘. พลเรือตรี ณรพนธ์ ตันวิเชียร ๑๖๙. พลเรือตรี หม่อมหลวงอนุนพนันท์ นวรัตน์ ๑๗๐. พลเรือตรี ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต  ๑๗๑. พลเรือตรี พลเดช เจริญพูล  ๑๗๒. พลเรือตรี หม่อมหลวงบวรลักษณ์ กมลาศน์
๑๗๓. พลเรือตรี อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง  ๑๗๔. พลเรือตรี อรรณพ คุรุกุล  ๑๗๕. พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต ๑๗๖. พลเรือตรี สุทธิชัย ชีพชล  ๑๗๗. พลอากาศตรี เจษฎา วิจารณ์  ๑๗๘. พลอากาศตรี ปัญญา เชียงอารีย์ ๑๗๙. พันเอก เกรียงศักดิ์ ธันวานนท์ ๑๘๐. พันเอก อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ๑๘๑. พันเอก เฉลิมพล ธรรมสุนทร ๑๘๒. พันเอก วรพจน์ เร้าเสถียร ๑๘๓. พันเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย ๑๘๔. พันเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๑๘๕. พันเอก ณัฐพล สมประสงค์ ๑๘๖. พันเอก ชาญณรงค์ รัตนาจารย์ ๑๘๗. พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย ๑๘๘. นาวาเอก ธรรมนูญ กสิโกศล ๑๘๙. นาวาเอก วิพากษ์ น้อยจินดา ๑๙๐. นาวาเอก จักรวัฒน์ นกจันทร์ ๑๙๑. นาวาเอก สานนท์ ผะเอม ๑๙๒. นาวาเอก ดนัย จุลละสุขุม๑๙๓. นาวาเอก ธีระยุทธ นอบน้อม ๑๙๔. นาวาเอก ธวัชชัย ม่วงคำ ๑๙๕. นาวาเอก สุพพัต ยุทธวงศ์๑๙๖. นาวาเอก ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ ๑๙๗. นาวาเอก เฉลิมเกียรติ รามสูต ๑๙๘. นาวาเอก วรพาท รัชตะสังข์ ๑๙๙. พันโท ชลชัย เกิดแจ่ม

ทั้ง ๔๕ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๒๐๐. พลอากาศโท เฉลิม ตรีเพ็ชร ๒๐๑. พลอากาศโท สมประสงค์ เปลี่ยนคง ๒๐๒. พลตรี ทวีป กิ่งเกล้า ๒๐๓. พลตรี ชิงชัย สังวรนิตย์๒๐๔. พลตรี ชูเกียรติ เธียรสุนทร ๒๐๕. พลตรี ไพรัช ขยันสำรวจ ๒๐๖. พลตรี ธีระ อติชน ๒๐๗. พลเรือตรี ณเรศ ชุ่มกมล๒๐๘. พลเรือตรี นฤดม ชวนะเสน ๒๐๙. พลเรือตรี ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์ ๒๑๐. พลเรือตรี สรวงสรร พินทุสมิต ๒๑๑. พลอากาศตรี ชนัท รัตนอุบล๒๑๒. พลอากาศตรี พัลลภ โพธิอาศน์ ๒๑๓. พันเอก กฎ ภาคการ ๒๑๔. พันเอก เครือนาค เกิดขำ ๒๑๕. พันเอก ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์๒๑๖. พันเอก เลอชัย มาลีเลิศ ๒๑๗. พันเอก บุญสันต์ นนทิจันทร์ ๒๑๘. พันเอก ศิริชัย เทศนา ๒๑๙. พันเอก ดำรงค์ ตัณฑะผลิน ๒๒๐. พันเอก เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ  ๒๒๑. พันเอก ทรงศักดิ์ เชิดบุญเมือง ๒๒๒. นาวาเอก บุญชิต พูลพิทักษ์ ๒๒๓. นาวาเอก สุรพงษ์ กองมณี ๒๒๔. นาวาเอก วรรณพล กล่อมแก้ว ๒๒๕. นาวาเอก อำพล เที่ยงสกุล ๒๒๖. นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ จุลกาญจน์ ๒๒๗. นาวาเอก สุชา เคี่ยมทองคำ
๒๒๘. นาวาเอก ธนู สุญาณเศรษฐกร ๒๒๙. นาวาเอก สมชาย ศิพะโย ๒๓๐. นาวาเอก นพดล สุภากร ๒๓๑. นาวาเอก ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล ๒๓๒. นาวาเอก อดิศักดิ์ แจงเล็ก ๒๓๓. นาวาเอก ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ๒๓๔. นาวาอากาศเอก นิวัติ พูนสิน ๒๓๕. พันโท เอกพล จูฑะพันธุ์ ๒๓๖. นาวาอากาศโท ชัชพล ลายประดิษฐ์

ทั้ง ๓๗ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๒๓๗. พลตรี พิจิตร ลักษณะละม้าย ๒๓๘. พลตรี อุสไนท์ เฟื่องพูลนุช ๒๓๙. พลตรี ชาตอุดม ติตถะสิริ ๒๔๐. พลตรี สุรจิตต์ วิจารณ์ ๒๔๑. พลตรี อรรคเดช ครุธเวโช ๒๔๒. พลตรี วิเชียร แนบเนียน ๒๔๓. พลตรี นิวัติชัย ถนอมธรรม ๒๔๔. พลตรี พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง ๒๔๕. พลตรี ปริญญา ทวีชัยการ ๒๔๖. พลตรี บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์ ๒๔๗. พลตรี เฉลิม คูหาวิชานันท์ ๒๔๘. พลตรี วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช
๒๔๙. พลตรี องอาจ หินอ่อน ๒๕๐. พลตรี ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ๒๕๑. พลตรี ขวัญชัย วีระนาวิน ๒๕๒. พลเรือตรี จำลอง วังส์ด่าน ๒๕๓. พันเอก วรวิทย์ วรรธนะศักด์ ๒๕๔. พันเอก ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์ ๒๕๕. พันเอก นพดล ศรีสิงห์ ๒๕๖. พันเอก พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ ๒๕๗. พันเอก สุรสีห์ ครุธเวโช ๒๕๘. พันเอก ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์ ๒๕๙. พันเอก ปณต แสงเทียน ๒๖๐. พันเอก สมทรรศ จันทร์ศิริ ๒๖๑. พันเอก วิรัตน์ นาคจู ๒๖๒. พันเอก จรูญ แป้นแก้ว ๒๖๓. พันเอก พิชิต ฟูฟุ้ง ๒๖๔. พันเอก วิชัย ทัศนมณเฑียร ๒๖๕. พันเอก สุริยันต์ ผาธรรม ๒๖๖. พันเอก นพดล มังคละทน ๒๖๗. พันเอก สมพงษ์ ผลอวยพร ๒๖๘. พันเอก พัฒนชัย จินตกานนท์ ๒๖๙. พันเอก อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง ๒๗๐. พันเอก สิทธา มหาสันทนะ ๒๗๑. พันเอก ชุมพล เตโช ๒๗๒. พันเอก ชาติชาย ชัยเกษม ๒๗๓. พันเอก จีระวัฒก์ จุฬากุล
๒๗๔. พันเอก อภิจุลย์ ธะนะชัย ๒๗๕. นาวาเอก วีนัส แจ้งสี ๒๗๖. นาวาเอก วชิระ ประทีปะวนิช๒๗๗. นาวาเอก วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ  ๒๗๘. นาวาเอก พงศธร ชูแข ๒๗๙. นาวาเอก ปรีชา พงศ์สุวรรณ ๒๘๐. นาวาเอก มิ่ง อิ่มวิทยา ๒๘๑. นาวาเอก กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ๒๘๒. นาวาเอก วัชรา พวงไสว ๒๘๓. นาวาเอก วีระชาติ ชั้นประเสริฐ ๒๘๔. นาวาเอก สุชาติ นาคมอญ ๒๘๕. นาวาเอก ชัยยงค์ ขุนทา
๒๘๖. นาวาเอก ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ๒๘๗. นาวาเอก ธนกฤต วงษ์ชัยสมร ๒๘๘. นาวาเอก กวี ประยงค์แย้ม๒๘๙. นาวาเอก อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ๒๙๐. นาวาเอก ก้องเกียรติ ทองอร่าม ๒๙๑. นาวาเอก นิยม พึ่งโต๒๙๒. นาวาเอก ก่อเกียรติ บุญปก ๒๙๓. นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม
๒๙๔. นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ ๒๙๕. นาวาเอก สุรพล ตันติวีระวงศ์ ๒๙๖. นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ๒๙๗. พันโท จิรวุฒิ อัมพุนันทน์ ๒๙๘. พันโท ธรรมนูญ ลิ้มอารีธรรม ๒๙๙. พันโท เจษฎา ไวศยะ ๓๐๐. นาวาโท วิรัตน์ ตะโจปะรัง ๓๐๑. นาวาโท พงศ์ธร บุญปาลิต ๓๐๒. นาวาโท พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ ๓๐๓. นาวาอากาศโท สรวัชร์ สุชาติ ๓๐๔. นาวาอากาศโท พิรุณ ภาคบุตร ๓๐๕. พันตรี จิรายุส จิตธรรม

ทั้ง ๖๙ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔
๓๐๖. พลเรือตรี รังสรรค์ โตอรุณ
เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
test