เปิด บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 3) 288 ราย

วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:02:01 น.

เปิด บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี  ๓ )  ๒๘๘ ราย  โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๑. นายชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์ (๓๖) ปธ.อุทธรณ์ภาค ๗ - ปธ.อุทธรณ์
๒. นายประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล (๓๗) หน.ฎีกา - ปธ.อุทธรณ์ภาค ๑
๓. นายพินิจ สายสอาด (๔๑) ปธ.อุทธรณ์ภาค ๙ - หน.ฎีกา
๔. นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร (๔๓) ปธ.อุทธรณ์ภาค ๓ - หน.ฎีกา
๕. นายชีพ จุลมนต์ (๔๙) หน.ฎีกา - ปธ.อุทธรณ์ภาค ๓
๖. นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์ (๕๓) ปธ.อุทธรณ์ภาค ๕ - หน.ฎีกา
๗. นายอาวุธ ปั้นปรีชา (๕๔) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๘. นายไชยยงค์ คงจันทร์ (๕๕) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๙. นายเกษม เกษมปัญญา (๕๖) อธ.แพ่ง - หน.ฎีกา
๑๐. นางพฤษภา พนมยันตร์ (๕๗) อธ.เยาวชน ฯ กลาง - หน.ฎีกา
๑๑. นายสมควร วิเชียรวรรณ (๕๘) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๑๒. นายธนฤกษ์ นิติเศรณี (๕๙) พ.ฎีกา - ปธ.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๓. นายสิงห์พล ละอองมณี (๖๐) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๑๔. นายนิยุต สุภัทรพาหิรผล (๖๑) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๑๕. นายวิรุฬห์ แสงเทียน (๖๒) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๑๖. นางทัศนีย์ จั่นสัญจัย ธรรมเกณฑ์ (๖๓) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๑๗. นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย (๖๔) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๑๘. นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง (๖๕) พ.ฎีกา - ปธ.อุทธรณ์ภาค ๗
๑๙. นายสมชาย พันธุมะโอภาส (๖๖) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๒๐. นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ (๖๗) อธ.อาญา - ปธ.อุทธรณ์ภาค ๙
๒๑. นายกรองเกียรติ คมสัน (๖๘) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๒๒. นายอนันต์ ชุมวิสูตร (๖๙) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๒๓. นางนวลน้อย ผลทวี (๗๐) พ.ฎีกา - ปธ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๔. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ (๗๑) พ.ฎีกา - ปธ.อุทธรณ์ภาค ๘
๒๕. นายปริญญา ดีผดุง (๗๒) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๒๖. นายอภิรัตน์ ลัดพลี (๗๓) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๒๗. นายโสภณ โรจน์อนนท์ (๗๔) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๒๘. นายวิชัย เอื้ออังคณากุล (๗๕) อธ.อาญากรุงเทพใต้ - ปธ.อุทธรณ์ภาค ๕
๒๙. นายวัส ติงสมิตร (๗๖) พ.ฎีกา - หน.ฎีกา
๓๐. นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว (๗๗) อธภ. ๗ - พ.ฎีกา
๓๑. นายนิพนธ์ ใจสำราญ (๘๑) พ.ฎีกา - อธ.อาญา
๓๒. นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ (๘๓) อธภ.๓ - อธภ. ๕
๓๓. นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล (๘๔) อธ.อาญาธนบุรี - พ.ฎีกา
๓๔. นายทวี ประจวบลาภ (๘๖) พ.ฎีกา - อธ.แพ่ง
๓๕. นายชัยยุทธ ศรีจานงค์ (๘๗) อธ.แพ่งกรุงเทพใต้ - พ.ฎีกา
๓๖. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี (๙๕) อธภ.๑ - พ.ฎีกา
๓๗. นางวีรา ไวยหงษ์ รินทร์ศรี (๑๐๔) พ.ฎีกา - อธ.ล้มละลายกลาง
๓๘. นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ (๑๑๐) อธ.ล้มละลายกลาง - พ.ฎีกา
๓๙. นายโสฬส สุวรรณเนตร (๑๑๒) พ.ฎีกา - อธภ. ๔
๔๐. นายวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์ (๑๑๕) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๑ - พ.ฎีกา
๔๑. นายชัชวาล บุนนาค (๑๑๖) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๔ - พ.ฎีกา
๔๒. นายวิจิตร วิสุชาติ (๑๑๗) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๙ - พ.ฎีกา
๔๓. นายจินดา ปัณฑะโชติ (๑๑๘) ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ - พ.ฎีกา

๔๔. น.ส.วันทนี กีรติพิบูล (๑๑๙) รอง ปธ.อุทธรณ์ - พ.ฎีกา
๔๕. นายวิทยา วีระประจักษ์ (๑๒๐) ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ - พ.ฎีกา

๔๖. นายประพาฬ อนมาน (๑๒๑) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๖ - อธ.แพ่งกรุงเทพใต้
๔๗. นายภาภูมิ สรอัฑฒ์ (๑๒๒) หน.อุทธรณ์ - พ.ฎีกา
๔๘. นายธงชัย เสนามนตรี (๑๒๓) รอง ปธ.อุทธรณ์ - พ.ฎีกา
๔๙. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม (๑๒๔) รอง ปธ.อุทธรณ์ - อธ.อาญากรุงเทพใต้
๕๐. นายสมชาติ ธัญญาวินิชกุล (๑๒๕) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๘ - พ.ฎีกา
๕๑. นายธีระยุทธ ทรัพย์นภาพร (๑๒๖) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๘ - พ.ฎีกา
๕๒. นายศุภศักดิ์ เยาว์วิวัฒน์ (๑๒๗) อธ.แรงงานภาค ๘ - พ.ฎีกา
๕๓. นายสุพจน์ แสงประชากุล (๑๒๘) ผช.ฎีกา - อธ.อาญาธนบุรี
๕๔. นายอิสสระ นิ่มละมัย (๑๓๐) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๕ - พ.ฎีกา
๕๕. นายประมวญ รักศิลธรรม (๑๓๑) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๗ - อธภ. ๑
๕๖. นายจิรนิติ หะวานนท์ (๑๓๒) ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ อุทธรณ์ - อธ.เยาวชน ฯ กลาง
๕๗. นายสมสันต์ ศุภศาสตรสิน (๑๓๓) หน.อุทธรณ์ภาค ๔ - พ.ฎีกา
๕๘. นายปิ่น ศรีเมือง (๑๓๔) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๖ - พ.ฎีกา
๕๙. นายสุทธินันท์ เสียมสกุล (๑๓๕) ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ - พ.ฎีกา

๖๐. น.ส.สุนันท์ ชัยชูสอน (๑๓๖) ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ อุทธรณ์ - พ.ฎีกา
๖๑. น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม (๑๓๗) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๑ - พ.ฎีกา
๖๒. นายอธิป จิตต์สำเริง (๑๓๘) รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๔ - พ.ฎีกา
๖๓. นางวาสนา หงส์เจริญ (๑๓๙) ปธ.แผนกคดียาเสพติด ฯ - พ.ฎีกา

๖๔. นายนิพันธ์ ช่วยสกุล (๑๔๑) ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ - อธภ. ๒

๖๕. นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ (๑๔๔) ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๙

๖๖. นายเสรี เพศประเสริฐ (๑๔๕) ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๗

๖๗. นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี (๑๔๖) อธภ.๕ - รอง ปธ.อุทธรณ์
๖๘. นายจักษ์ชัย เยพิทักษ์ (๑๔๙) ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ - อธ.แรงงานภาค ๕

๖๙. นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ (๑๕๑) ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์

๗๐. นายเปรมศักดิ์ ชื่นชวน (๑๕๔) อธภ.๘ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๑
๗๑. นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล (๑๕๕) อธ.แรงงานภาค ๖ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๖
๗๒. นายณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล (๑๕๖) ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๑

๗๓. นายวรงค์พร จิระภาค (๑๕๗) ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์

๗๔. นายอดิเทพ ถิระวัฒน์ (๑๕๙) หน.อุทธรณ์ - อธ.ภาษีอากรกลาง
๗๕. นายจตุรงค์ นาสมใจ (๑๖๐) ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ - ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม

๗๖. นายภาติยะ ดวงมณี (๑๖๑) ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ - ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ

๗๗. นายชาตรี สุริยะวิจิตรวงศ์ (๑๖๒) ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๖

๗๘. นายรังสรรค์ ดวงพัตรา (๑๖๓) หน.อุทธรณ์ภาค ๑ - ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ อุทธรณ์
๗๙. นายพิศิฏฐ์ สุดลาภา (๑๖๔) อธภ.๖ - ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ

๘๐. นายสุรทิน สำเรือง (๑๖๖) ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ - ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ

๘๑. นายสิทธิชัย โชคสวัสดิ์ไพศาล (๑๖๗) ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ - ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ

๘๒. นายปกรณ์ มหรรณพ (๑๗๐) อธภ.๔ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๔
๘๓. นายไมตรี สุเทพากุล (๑๗๑) อธ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง - ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ อุทธรณ์
๘๔. นายวีรวิทย์ สายสมบัติ (๑๗๔) ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ - อธภ. ๗

๘๕. นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา (๑๗๖) อธ.แรงงานภาค ๔ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๔
๘๖. นายจักรกฤช เจริญเลิศ (๑๗๙) หน.อุทธรณ์ภาค ๗ - ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ อุทธรณ์
๘๗. นายสมเกียรติ เจริญสวรรค์ (๑๘๒) อธภ. ๒ - ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ

๘๘. นายกิจชัย จิตธารารักษ์ (๑๘๓) อธ.แรงงานภาค ๑ - ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ

๘๙. นายสุพจน์ ธารงเวียงผึ้ง (๑๘๔) อธ.แรงงานภาค ๗ - ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ อุทธรณ์
๙๐. นายอธิคม อินทุภูติ (๑๘๖) หน.อุทธรณ์ - ปธ.แผนกคดียาเสพติด ฯ อุทธรณ์
๙๑. นายรังสรรค์ กุลาเลิศ (๑๘๗) ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ - ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ

๙๒. นายเฉลิมศักดิ์ ภัทรสุมันต์ (๑๙๐) ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ - อธภ. ๓

๙๓. นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ (๑๙๓) หน.อุทธรณ์ภาค ๖ - หน.อุทธรณ์ภาค ๗
๙๔. นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ (๑๙๕) หน.อุทธรณ์ภาค ๔ - ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ

๙๕. นายบุญไชย ธนาพันธ์สิน (๑๙๖) หน.อุทธรณ์ภาค ๔ - หน.อุทธรณ์ภาค ๑
๙๖. นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ (๑๙๗) ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ - ผช.ฎีกา


๙๗. นายสมพงษ์ เหมวิมล (๒๐๐) ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ - ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ

๙๘. นายอานาจ พวงชมภู (๒๐๒) หน.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์ภาค ๑
๙๙. นายสุภกิจ กิตสัมบันท์ (๒๐๖) ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๕

๑๐๐. นายเกียรติวุฒิ จุฑารัตนากูล (๒๑๒) หน.อุทธรณ์ภาค ๕ - ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ

๑๐๑. นายประเสริฐ โกวิทยา (๒๑๖) หน.อุทธรณ์ภาค ๘ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๐๒. นายพีรศักดิ์ ไวกาสี (๒๒๒) หน.อุทธรณ์ภาค ๗ - หน.อุทธรณ์
๑๐๓. นายสัณธาน ขันทมณี (๒๒๓) ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ - ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ

๑๐๔. นายวาส ลักษณ์เลิศกุล (๒๒๘) หน.อุทธรณ์ - ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ

๑๐๕. นางกฤษณี เยพิทักษ์ (๒๓๑) หน.อุทธรณ์ภาค ๔ - ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ

๑๐๖. นายนิรัตน์ จันทพัฒน์ (๒๓๕) หน.อุทธรณ์ - อธภ. ๘
๑๐๗. นายโสรัตน์ เพียรอนุกูล (๒๓๘) หน.อุทธรณ์ - รอง ปธ.แผนกคดียาเสพติด ฯ

๑๐๘. นายชาติชาย กริชชาญชัย (๒๔๒) อธ.แรงงานภาค ๓ - ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ

๑๐๙. นายวิวัธน ทองลงยา (๒๔๓) หน.อุทธรณ์ภาค ๓ - ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ

๑๑๐. นายปรัชญา โกไศยกานนท์ (๒๔๔) หน.อุทธรณ์ภาค ๔ - ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ

๑๑๑. นายฉันทวัธน์ วรทัต (๒๔๗) อธ.ภาษีอากรกลาง - หน.อุทธรณ์ภาค ๒
๑๑๒. น.ส.ชูชีพ ปิณฑะสิริ (๒๕๖) หน.อุทธรณ์ภาค ๔ - หน.อุทธรณ์ภาค ๗
๑๑๓. น.ส.มณฑิรา จานงค์ (๒๕๗) หน.อุทธรณ์ภาค ๔ - หน.อุทธรณ์ภาค ๓
๑๑๔. นายชวลิต ลีฬหาวงศ์ (๒๗๕) อธ.แรงงานภาค ๕ - รอง ปธ.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๑๕. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง (๒๗๗) หน.อุทธรณ์ประจาสานัก ปธ.ฎีกา - อธ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๑๑๖. นายชลิต กฐินะสมิต (๒๘๔) หน.อุทธรณ์ภาค ๘ - ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อม ฯ

๑๑๗. นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล (๒๘๕) หน.อุทธรณ์ - อธภ. ๖

๑๑๘. นายธีรยุทธ ศุภะกลิน (๒๘๘) หน.อุทธรณ์ภาค ๖ - หน.อุทธรณ์ภาค ๒
๑๑๙. นายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ (๒๘๙) หน.อุทธรณ์ภาค ๔ - ผช.ฎีกา
๑๒๐. น.ส.จิตตรา กาญธนะประเสริฐ (๒๙๒) หน.อุทธรณ์ประจาสำนัก - หน.อุทธรณ์

๑๒๑. นางกาญจนา ชัยคงดี (๒๙๔) ผช.ฎีกา - หน.อุทธรณ์
๑๒๒. นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ (๓๐๒) หน.อุทธรณ์ภาค ๖ - หน.อุทธรณ์
๑๒๓. นายวิชัย อริยะนันทกะ (๓๐๓) หน.อุทธรณ์ภาค ๘ - หน.อุทธรณ์
๑๒๔. นายอาพันธ์ สมบัติสถาพรกุล (๓๐๖) ผช.ฎีกา - เลขา ฯ ฎีกา
๑๒๕. นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ (๓๐๗) หน.อุทธรณ์ภาค ๖ - ผช.ฎีกา
๑๒๖. นายไมตรี ศิริเมธารักษ์ (๓๐๘) หน.อุทธรณ์ภาค ๖ - หน.อุทธรณ์
๑๒๗. นายสุรพล เอี่ยมอธิคม (๓๑๐) หน.อุทธรณ์ภาค ๕ - อธ.แรงงานภาค ๖
๑๒๘. นายสันติ วงศ์รัตนานนท์ (๓๑๓) หน.อุทธรณ์ภาค ๖ - หน.อุทธรณ์
๑๒๙. นายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์ (๓๑๖) หน.อุทธรณ์ภาค ๘ - หน.อุทธรณ์
๑๓๐. นายพิชัย เพ็งผ่อง (๓๑๗) หน.อุทธรณ์ภาค ๒ - หน.อุทธรณ์
๑๓๑. นายกมล ธีรเวชพลกุล (๓๒๕) หน.อุทธรณ์ - ผช.ฎีกา
๑๓๒. นางช่อฟ้า เกิดศิริ (๓๒๙) หน.อุทธรณ์ภาค ๘ - ปธ.แผนกคดีเยาวชน ฯ

๑๓๓. นายทรงชัย รักษาเกียรติศักดิ์ (๓๓๐) หน.อุทธรณ์ภาค ๘ - หน.อุทธรณ์
๑๓๔. นายกอบกฤษณ์ จันทร์เจริญ (๓๓๑) หน.อุทธรณ์ภาค ๘ - หน.อุทธรณ์
๑๓๕. นายสันติชัย วัฒนวิกย์กรรม์ (๓๓๒) หน.อุทธรณ์ภาค ๘ - หน.อุทธรณ์
๑๓๖. นายเมธา ธรรมพนิชวัฒน์ (๓๓๖) หน.อุทธรณ์ภาค ๒ - หน.อุทธรณ์
๑๓๗. นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ (๓๓๗) หน.อุทธรณ์ประจาสานัก ปธ.ฎีกา - ปธ.แผนกคดีผู้บริโภค ฯ

๑๓๘. นายอาคม รุ่งแจ้ง (๓๓๘) หน.อุทธรณ์ภาค ๒ - ปธ.แผนกคดีเลือกตั้ง ฯ

๑๓๙. นายสมบูรณ์ วัฒนพรมงคล (๓๓๙) พ.อุทธรณ์ภาค ๙ - อธภ. ๙
๑๔๐. นายฉกาจกิต พัฒนานุพงษ์ (๓๔๐) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - หน.อุทธรณ์
๑๔๑. นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ (๓๔๑) พ.อุทธรณ์ภาค ๙ - หน.อุทธรณ์ภาค ๒
๑๔๒. น.ส.เบญจมาศ ปัญญาดิลก (๓๔๒) พ.อุทธรณ์ภาค ๑ - หน.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๔๓. นายอรรจพล เพชรกาฬ (๓๔๓) พ.อุทธรณ์ภาค ๑ - หน.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๔๔. นายนพรัตน์ สี่ทิศประเสริฐ (๓๔๔) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๔๕. นายสังคม สุภาผล (๓๔๕) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - หน.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๔๖. นางนวลทิพย์ ฉัตรชัยสกุล (๓๔๖) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๔๗. นายจักรกฤษณ์ อนันต์สุชาติกุล (๓๔๗) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - หน.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๔๘. นายอนุรุท บุญประดิษฐ์ (๓๔๘) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๔๙. นายสุพิศ ปราณีตพลกรัง (๓๔๙) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - หน.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๕๐. นายสันทัด สุจริต (๓๕๐) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - อธ.แรงงานภาค ๓
๑๕๑. นายชูเกียรติ ดิลกแพทย์ (๓๕๑) พ.อุทธรณ์ภาค ๗ - หน.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๕๒. นางศรีวิไล ธรรมดุษฎี (๓๕๒) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - หน.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๕๓. นายอมรเทพ การะโชติ (๓๕๓) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๕๔. นายชัยพร สมบุญวงค์ (๓๕๔) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - หน.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๕๕. นายชัยพัฒน์ ชินวงศ์ (๓๕๕) พ.อุทธรณ์ภาค ๙ - หน.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๕๖. นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว (๓๕๖) พ.อุทธรณ์ภาค ๘ - อธ.แรงงานภาค ๘
๑๕๗. นายทรงพล สงวนพงศ์ (๓๕๗) พ.อุทธรณ์ภาค ๖ - อธ.แรงงานภาค ๒
๑๕๘. นายก่อเกียรติ เอี่ยมบุตรลบ (๓๕๘) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์ภาค ๔
๑๕๙. นายพงษ์ศักดิ์ กิติสมเกียรติ (๓๕๙) พ.อุทธรณ์ภาค ๖ - อธ.แรงงานภาค ๔
๑๖๐. นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล (๓๖๐) พ.อุทธรณ์ - ผช.ฎีกา
๑๖๑. นายบุญทอง ปลื้มวรสวัสดิ์ (๓๖๑) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์ภาค ๕
๑๖๒. นายอรรณพ วิทูรากร (๓๖๓) พ.อุทธรณ์ภาค ๖ - อธ.แรงงานภาค ๑
๑๖๓. นายอนันต์ เสนคุ้ม (๓๖๔) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๖๔. นายวิชาญ กาญจนะ (๓๖๕) พ.อุทธรณ์ - อธ.แรงงานภาค ๗
๑๖๕. นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ (๓๖๖) พ.อุทธรณ์ประจำสำนัก ปธ.ฎีกา - หน.อุทธรณ์ประจำสำนัก ปธ.ฎีกา
๑๖๖. นางวิไล นภานุเคราะห์ (๓๖๗) พ.อุทธรณ์ภาค ๙ - หน.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๖๗. นายเดชวิมล สุมาวงศ์ (๓๖๘) พ.อุทธรณ์ภาค ๑ - หน.อุทธรณ์ภาค ๕
๑๖๘. นายประเวศ สุธรรมชัย (๓๖๙) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - หน.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๖๙. นายวรพจน์ วัชรางค์กุล (๓๗๐) พ.อุทธรณ์ - หน.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๗๐. นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล (๓๗๑) พ.อุทธรณ์ภาค ๙ - หน.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๗๑. นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ (๓๗๒) พ.อุทธรณ์ภาค ๕ - หน.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๗๒. นางมัณทรี อุชชิน (๓๗๓) พ.อุทธรณ์ประจำสานักงาน - หน.อุทธรณ์ประจำสำนักงาน ปธ.ฎีกา ปธ.ฎีกา
๑๗๓. นายจาแลง กุลเจริญ (๓๗๔) พ.อุทธรณ์ภาค ๑ - หน.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๗๔. นายวิชาญ ศิริเศรษฐ์ (๓๗๕) พ.อุทธรณ์ภาค ๗ - หน.อุทธรณ์ภาค ๘
๑๗๕. นายวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ (๓๗๖) พ.อุทธรณ์ภาค ๖ - พ.อุทธรณ์ภาค ๗
๑๗๖. นายจาตุรงค์ สรนุวัตร (๓๘๓) พ.อุทธรณ์ - รอง อธ.อาญากรุงเทพใต้
๑๗๗. นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ (๓๘๕) พ.อุทธรณ์ภาค ๗ - รอง อธ.แรงงานกลาง
๑๗๘. นางปาริชาติ ภู่สารวจ (๓๙๗) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - พ.อุทธรณ์ภาค ๙
๑๗๙. นายสุรพล สนธยานนท์ (๓๙๙) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - พ.อุทธรณ์ภาค ๑
๑๘๐. นายธีระเดช ยุวชิต (๔๐๓) พ.อุทธรณ์ภาค ๖ - พ.อุทธรณ์ภาค ๑
๑๘๑. นายอรพงษ์ ศิริกานต์นนท์ (๔๐๔) พ.อุทธรณ์ภาค ๖ - พ.อุทธรณ์ภาค ๗
๑๘๒. นายเผด็จ ชมพานิชย์ (๔๐๕) พ.อุทธรณ์ภาค ๖ - พ.อุทธรณ์ภาค ๙
๑๘๓. นางพัชร์ภรณ์ อนุวุฒินาวิน (๔๐๘) พ.อุทธรณ์ภาค ๖ - พ.อุทธรณ์ภาค ๗
๑๘๔. นายวิทยา ยิ่งวิริยะ (๔๑๔) พ.อุทธรณ์ภาค ๗ - พ.อุทธรณ์ภาค ๙
๑๘๕. นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช (๔๑๕) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - พ.อุทธรณ์ภาค ๑
๑๘๖. นายชูดิษฐ์ ตันทวีวงศ์ (๔๑๘) พ.อุทธรณ์ภาค ๑ - พ.อุทธรณ์ภาค ๙
๑๘๗. นายสมเลข สุวรรณนิมิตร (๕๒๑) อธ.แรงงานภาค ๙ - พ.อุทธรณ์ภาค ๑
๑๘๘. นายอรุณ เรืองเพชร (๔๒๒) อธภ. ๙ - พ.อุทธรณ์ภาค ๑
๑๘๙. นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น (๔๓๑) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - พ.อุทธรณ์ภาค ๗
๑๙๐. นายศิริชัย คุณจักร (๔๓๕) อธ.แรงงานภาค ๒ - พ.อุทธรณ์ภาค ๒
๑๙๑. นายชัยยุทธ กลับอาไพ (๔๔๖) พ.อุทธรณ์ภาค ๘ - พ.อุทธรณ์ภาค ๗
๑๙๒. นายศิริชัย ศิริกุล (๔๕๓) พ.อุทธรณ์ภาค ๖ - พ.อุทธรณ์ภาค ๗
๑๙๓. นายประสาร กีรานนท์ (๔๕๔) พ.อุทธรณ์ภาค ๗ - พ.อุทธรณ์ภาค ๙
๑๙๔. นางภคมณฑน์ ศักดิ์ศรีมณีกูล (๔๕๘) รอง อธ.แพ่ง - พ.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๙๕. นายพงษ์ธร จันทร์อุดม (๔๖๒) พ.อุทธรณ์ภาค ๗ - พ.อุทธรณ์ประจาสานัก ปธ.ฎีกา
๑๙๖. นายเลิศชัย ภักดีฉนวน (๔๖๓) พ.อุทธรณ์ภาค ๒ - พ.อุทธรณ์
๑๙๗. นายสถาพร ดาโรจน์ (๔๖๔) รอง อธ.อาญา - พ.อุทธรณ์ภาค ๓
๑๙๘. นายกมล คาเพ็ญ (๔๖๗) รอง อธ.อาญา - พ.อุทธรณ์ภาค ๖
๑๙๙. นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ (๔๗๔) รอง อธ.แพ่ง - พ.อุทธรณ์
๒๐๐. นายธัชพงศ์ วิสุทธิสังวร (๔๗๖) พ.อุทธรณ์ภาค ๘ - รอง อธ.แพ่ง
๒๐๑. นายณรงค์ ประจุมาศ (๔๘๓) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๐๒. นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ (๔๘๖) พ.อุทธรณ์ภาค ๕ - พ.อุทธรณ์
๒๐๓. นางปิยนุช มนูรังสรรค์ (๔๘๘) พ.อุทธรณ์ - ผช.ฎีกา
๒๐๔. นายฉัตรชัย ไทรโชต (๔๙๓) พ.อุทธรณ์ - รอง อธ.แพ่ง
๒๐๕. นายมานิตย์ สุขอนันต์ (๕๐๐) รอง อธ.อาญา - พ.อุทธรณ์
๒๐๖. นายวิบูลย์ ศุภสกุลอาภาพิบูล (๕๐๘)พ.อุทธรณ์ - รอง อธ.อาญาธนบุรี
๒๐๗. นายมนูภาน ยศธแสนย์ (๕๑๐) รอง อธ.แพ่ง - พ.อุทธรณ์ภาค ๒
๒๐๘. นายอริยะ นาวินธรรม (๕๑๖) พ.อุทธรณ์ภาค ๒ - รอง อธ.เยาวชน ฯ กลาง
๒๐๙. นายวิรัตน์ รีชัยพิชิตกุล (๕๑๘) พ.อุทธรณ์ภาค ๓ - พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๑๐. นายจรูญ โชครุ่งวรานนท์ (๕๒๕) รอง อธ.แพ่งกรุงเทพใต้ - พ.อุทธรณ์ภาค ๖
๒๑๑. นายวิเชียร แสงเจริญถาวร (๕๓๖) พ.อุทธรณ์ภาค ๓ - รอง อธ.แพ่งกรุงเทพใต้
๒๑๒. นายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล (๕๓๘) พ.อุทธรณ์ภาค ๔ - พ.อุทธรณ์ภาค ๖
๒๑๓. นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ (๕๔๐) รอง อธ.ล้มละลายกลาง - พ.อุทธรณ์ภาค ๓
๒๑๔. นายพิสิษฐ นิ่งน้อย (๕๔๔) รอง อธ.แรงงานกลาง - พ.อุทธรณ์
๒๑๕. นายนรินทร์ ตงศิริ (๕๕๕) พ.อุทธรณ์ภาค ๓ - พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๑๖. นายชัยชนะ อิสสระวิทย์ (๕๕๗) รอง อธ.อาญากรุงเทพใต้ - พ.อุทธรณ์
๒๑๗. นายไกรรัตน์ วีรพัฒนาสุวรรณ (๕๖๐) พ.อุทธรณ์ภาค ๘ - อธ.แรงงานภาค ๙
๒๑๘. นายกีรติ วรพุทธพงศ์ (๕๖๑) รอง อธ.อาญาธนบุรี - พ.อุทธรณ์ภาค ๓
๒๑๙. นายสมชาย อุดมศรีสาราญ (๕๖๓) ผช.ฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง - รอง อธ.แพ่งกรุงเทพใต้
๒๒๐. นางกีรติ ตั้งธรรม (๕๖๖) พ.อุทธรณ์ภาค ๓ - รอง อธ.ภาษีอากรกลาง
๒๒๑. นายณกรณ์ กุลพิโมกข์ (๕๖๗) พ.อุทธรณ์ภาค ๘ - พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๒๒. นายสายัณห์ ศรีดวม (๕๖๘) รอง อธ.อาญาธนบุรี - พ.อุทธรณ์ภาค ๓
๒๒๓. นายธีระพงศ์ เพ็ญตระการ (๕๖๙) พ.อุทธรณ์ภาค ๘ - พ.อุทธรณ์
๒๒๔. นายจุมพล ชูวงษ์ (๕๗๓) พ.อุทธรณ์ - รอง อธ.อาญา
๒๒๕. นายวันชัย ธีราทรง (๕๗๔) รอง อธ.แพ่งธนบุรี - พ.อุทธรณ์
๒๒๖. นายเผดิม เพ็ชรกูล (๕๗๖) รอง อธ.เยาวชน ฯ กลาง - พ.อุทธรณ์
๒๒๗. นายลิขิต รัตนประภาพรรณ (๕๗๗) รอง อธ.แพ่งกรุงเทพใต้ - พ.อุทธรณ์ภาค ๖
๒๒๘. น.ส.ภัทรพร จักรางกูร (๕๗๙) รอง อธ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง - พ.อุทธรณ์
๒๒๙. นายสุชิน ต่างงาม (๕๘๐) รอง อธ.แพ่งกรุงเทพใต้ - พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๓๐. นายอุเทน ศิริสมรรถการ (๕๘๓) รอง อธ.เยาวชน ฯ กลาง - พ.อุทธรณ์ประจาสานัก ปธ.ฎีกา
๒๓๑. นางอุบลรัตน์ ลีพัฒนากิจ (๕๘๗) รอง อธ.อาญาธนบุรี - พ.อุทธรณ์
๒๓๒. นายเชวง ชูศิริ (๕๘๘) เลขานุการศาลฎีกา - พ.อุทธรณ์ประจาสานัก ปธ.ฎีกา
๒๓๓. นายปีติ นาถะภักติ (๕๘๙) รอง อธ.ภาษีอากรกลาง - พ.อุทธรณ์ภาค ๕
๒๓๔. นายอดุลย์ ขันทอง (๕๙๑) รอง อธ.อาญากรุงเทพใต้ - พ.อุทธรณ์ประจาสานัก ปธ.ฎีกา
๒๓๕. นายตุลยวัต พรหมพันธ์ใจ (๕๙๓) พ.อุทธรณ์ - รอง อธ.แพ่ง
๒๓๖. นายสุชาติ สุนทรีเกษม (๕๙๔) รอง อธ.แพ่งธนบุรี - พ.อุทธรณ์
๒๓๗. นายสัญญา ภูริภักดี (๕๙๖) พ.อุทธรณ์ - พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๓๘. นายยอดชาย วีระพงศ์ (๕๙๗) รอง อธ.เยาวชน ฯ กลาง - พ.อุทธรณ์ภาค ๕
๒๓๙. นายธรรมนิตย์ ตันติยวรงค์ (๖๐๐) พ.อุทธรณ์ภาค ๘ - รอง อธ.อาญา
๒๔๐. นายเลิศพงศ์ อินทรหอม (๖๐๒) รอง อธ.อาญากรุงเทพใต้ - ผช.ฎีกา
๒๔๑. นายสมควร ศิริยุทธ (๖๐๔) พ.อุทธรณ์ - พ.อุทธรณ์ภาค ๖
๒๔๒. นายสถาพร วิสาพรหม (๖๑๐) รอง อธ.ล้มละลายกลาง - พ.อุทธรณ์
๒๔๓. นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข (๖๑๒) รอง อธ.แรงงานกลาง - พ.อุทธรณ์
๒๔๔. นายสอนชัย สิราริยกุล (๖๑๖) รอง อธ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง - ผช.ฎีกา
๒๔๕. นายศรศักดิ์ กุลจิตติบวร (๖๓๐) ผช.ฎีกาแผนกคดีแรงงาน - พ.อุทธรณ์ภาค ๖
๒๔๖. นายธวัชชัย สุรักขกะ (๖๓๑) พ.อุทธรณ์ - รอง อธ.อาญาธนบุรี
๒๔๗. นายสาธุ เพ็ชรไชย (๖๓๕) รอง อธ.แรงงานกลาง - พ.อุทธรณ์
๒๔๘. นายธนัทกฤตย์ วงศ์นิติอังกูร (๖๓๖) พ.อุทธรณ์ - รอง อธ.อาญาธนบุรี
๒๔๙. นายธรรมนูญ สิงห์สาย (๖๓๗) พ.อุทธรณ์ภาค ๘ - พ.อุทธรณ์ภาค ๖
๒๕๐. นายธีรพงศ์ อุ่นชัย (๖๓๘) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๕๑. นายองอาจ แน่นหนา (๖๓๙) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๕๒. นายธนกฤต กมลวัทน์ (๖๔๑) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๕๓. นายอานัด อุเบกขานุกุล (๖๔๒) พ.อุทธรณ์ภาค ๘ - พ.อุทธรณ์ภาค ๖
๒๕๔. นายสุชาติ เตชะสวัสดิ์วิทย์ (๖๔๓) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๕๕. นายปิยะวรรณ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา (๖๔๔) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๕๖. นายสมชัย วิชญไพศิฐสกุล (๖๔๖) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๕๗. นายตุล เมฆยงค์ (๖๔๘) ผช.ฎีกา - รอง อธ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๒๕๘. นางบุญศริรัตน์ ศิริชัย (๖๕๐) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๕๙. น.ส.ดุษฎี ห์ลีละเมียร (๖๕๑) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๖๐. นางรุ่งรัตน์ วิจิตรจงกล (๖๕๒) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๖๑. นางเรณี อิบราฮิม (๖๕๓) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๖๒. นางศุภลักษณ์ เขียวรัตน์ (๖๕๔) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๖๓. นายกาจัด พ่วงสวัสดิ์ (๖๕๕) พ.อุทธรณ์ประจาสานัก ปธ.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๖๔. นายชัยฤทธิ์ เทวะผลิน (๖๕๖) ผช.ฎีกา - รอง อธ.อาญา
๒๖๕. น.ส.ขวัญชีวี เสียงสุวรรณ (๖๕๘) ผช.ฎีกา - รอง อธ.อาญากรุงเทพใต้
๒๖๖. นางอารีย์พร กลั่นนุรักษ์ (๖๖๐) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๖๗. นายนาถพงษ์ สุขะปุณณพันธ์ (๖๖๑) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๖๘. นายทินกร ก่อเพียรเจริญ (๖๖๒) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๖๙. นายสมัย เฮงมีชัย (๖๖๓) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๗๐. นายณัฐพงศ์ ฐาปนาเนติพงศ์ (๖๖๔) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๗๑. นายสุรพงษ์ ชิดเชื้อ(๖๖๕) ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯฎีกา- พ.อุทธรณ์ภาค ๔

๒๗๒. นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล (๖๖๖) ผช.ฎีกา - รอง อธ.อาญากรุงเทพใต้
๒๗๓. นายจักรี พงษธา (๖๖๗) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๗๔. นายมนัส ติระกุล(๖๖๘) ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯฎีกา-พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๗๕. นายประทีป เหมือนเตย (๖๖๙) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์
๒๗๖. นายสุทธิ จันทรสุทธิ (๖๗๑) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๗๗. นายกุลธร วิไลรัตน์ (๖๗๔) ผช.ฎีกา - รอง อธ.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง
๒๗๘. นายศุทธิพงศ์ ภูสุวรรณ (๖๗๖) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค ๔
๒๗๙. นางมนสิการ ดิษเณร วัชชวัลคุ (๖๘๐) ผช.ฎีกา - รอง อธ.แพ่งธนบุรี
๒๘๐. นายจุมพล กล้าประเสริฐ (๖๘๒) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค ๘
๒๘๑. นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี (๖๘๔) ผช.ฎีกา - รอง อธ.แพ่งธนบุรี
๒๘๒. นายจักรพันธ์ สอนสุภาพ (๖๘๕) ผช.ฎีกาแผนกคดีผู้บริโภค - รอง อธ.ล้มละลายกลาง
๒๘๓. นางวิไลวรรณ ชิดเชื้อ (๖๘๖) ผช.ฎีกา - พ.อุทธรณ์ภาค ๘
๒๘๔. นายครรชิต วงศ์ไทย (๖๘๗) ผช.ฎีกา - รอง อธ.แรงงานกลาง
๒๘๕. นายคมกฤช เทียนทัด(๖๘๘) ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงทางการเมืองฯฎีกา- รองอธ.แพ่งกรุงเทพใต้
๒๘๖. นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ (๖๘๙) พ.อุทธรณ์ - พ.อุทธรณ์ภาค ๘
๒๘๗. นายชะรัตน์ สุวรรณมา (๖๙๐) ผช.ฎีกา - รอง อธ.แรงงานกลาง
๒๘๘. นายเกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์(๖๙๑) ผช.ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงทางการเมืองฯฎีกา-พ.อุทธรณ์ภาค ๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สำนักงานศาลยุติธรรม
สิงหาคม ๒๕๕๔


 SELECT Error : Got error 'parentheses not balanced' from regexp