เปิดบัญชีบิ๊กขรก.เกษียณ รัฐบาล"ปู"เขย่าใหม่91ตำแหน่ง 19กระทรวง

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 11:00:02 น.


ภาพ:รอยเตอร์


พลันที่รัฐบาล "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" นายกรัฐมนตรี มี "อำนาจเต็ม" ในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้เกิดกระแสปรับ-ลด-ปลด-ย้ายข้าราชการที่ถูกมองเป็นคนของ "ขั้วอำนาจเก่า" โดยเฉพาะ "หัวหอก" ของหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ปรากฏข่าวลือเรื่องถูก "ล้างบาง" อย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็น "พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี" ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มีข่าวถูกบีบให้ผันตัวเองมาเป็น "ข้าราชการพลเรือน" โดยมีการทิ้งชื่อตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเข็น "พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์" รอง ผบ.ตร. พี่ชาย คุณ"หญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร์" ขึ้นแท่นประมุขสีกากีคนใหม่

เช่นเดียวกับ "ถวิล เปลี่ยนศรี" เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ "ธาริต เพ็งดิษฐ์" อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่สถานะ "ไม่มั่นคง"

ล่าสุด มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า หัวแถวรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์" ได้เรียกบัญชีนักบริหารระดับสูง (ระดับ 10-11) ใน 19 กระทรวง ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2554 มาดู โดยพบว่ามีถึง 91 ราย โดยในจำนวนนี้มีข้าราชการระดับ 11 รวม 4 ราย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อ-ตำแหน่ง (ใกล้) ว่าง ซึ่ง ครม.สามารถนำไปโยก-ย้าย-ยัดข้าราชการหน้าใหม่เข้ามาลงได้

1.สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1.นายทินกร ภูวะปัจฉิม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

2.นางรังสี พันธุมจินดา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

3.นายวชิระ เพ่งผล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

1.นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1.นายปราโมช รัฐวินิจ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ

2.นายพงศ์ศักดิฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ

3.นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1.นายโกศล วิชิตธนาฤกษ์ รองเลขาธิการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

1.นายวัตตะ วุตติสันต์ รองผู้อำนวยการ

สำนักงบประมาณ

1.นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อำนวยการ

2.นางชุมศรี พจนปรีชา รองผู้อำนวยการ

3.นายอุณหิศ กาญจนกุญชร รองผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1.นายสงขลา วิชัยขัทคะ รองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1.นางบุษบา กรัยวิเชียร รองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

1.นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์ รองเลขาธิการ

2.กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นายเทวัญ วิชิตะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง

2.นายสมชัย อภิวัฒนพร ผู้ตรวจราชการกระทรวง

กรมธนารักษ์

1.นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดี

3.กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นางจิตริยา ปิ่นทอง รองปลัดกระทรวง

2.นายประวิตร์ ชัยมงคล รองปลัดกระทรวง

3.นางสาวกันยา ใจมั่น เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

4.นายโฆษิต ฉัตรไพบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

5.นายจริย์วัฒน์ สันตะบุตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

6.นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์

7.นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

8.นายเชต ธีรพัฒนะ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต

9.นายทินกร กรรณสูต เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ

10.นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

11.นายพิชัย อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน

12.นายมานพ เมฆประยูรทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา

13.นายวรวีร์ วีระสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต

14.นายสุรไกร เหล็กกล้า เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

15.นายอภิรัฐ เหวียนระวี เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

16.ร.ท.อัครสิทธิ์ อมาตยกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

17.นายอิสินธร สอนไว เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

18.นายโอภาส จันทรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

1.นายอภินันท์ ภัทรธิยานนท์ ผู้อำนวยการ

4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวง

5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองปลัดกระทรวง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

1.นางกิ่งแก้ว อินหว่าง เลขาธิการ

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1.นายสิงห์ทอง ชินวรรังสี อธิบดี

กรมประมง

1.นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดี

กรมปศุสัตว์

1.นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร

1.นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดี

กรมหม่อนไหม

1.นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อธิบดี

7.กระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นายบัญชา เรือนทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

2.นายบัญชา เอกธรรมสุทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

กรมการขนส่งทางบก

1.นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร อธิบดี

กรมทางหลวง

1.นายธีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดี

กรมทางหลวงชนบท

1.นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดี

8.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์ รองปลัดกระทรวง

2.นายประวิม วุฒิสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

กรมทรัพยากรธรณี

1.นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.นางนิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการ

9.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

00 กรมอุตุนิยมวิทยา

1.นายต่อศักดิ์ วานิชขจร อธิบดี

10.กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นายเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวง

11.กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นายสุทธิศักดิ์ เลาหชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง

12.กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง

2.นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวง

3.นายปรีชา บุตรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง

4.นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการกระทรวง

5.นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

6.นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

7.นายสุเมธ พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

9.นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

10.นายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

11.นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

12.นายนิพนธ์ นราธิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

13.นายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

14.นายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

15.นายวินัย บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

16.นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

17.นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

18.นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

19.นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

13.กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นางสาวกัญญานุช สอทิพย์ รองปลัดกระทรวง

2.นายพิษณุโรจน์ พลับรู้การ รองปลัดกระทรวง

3.นายนัทธี จิตสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

14.กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นายสุนันท์ โพธิ์ทอง รองปลัดกระทรวง

2.นายทวีศักดิ์ สาลีสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

กรมการจัดหางาน

1.นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ อธิบดี

00 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1.นางจิราภรณ์ เกษรสุจริต อธิบดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

1.นางอัมพร นิติสิริ อธิบดี

สำนักงานประกันสังคม

1.นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการ

15.กระทรวงวัฒนธรรม

00 สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นายปรารถ เหล่าวานิช รองปลัดกระทรวง

กรมการศาสนา

1.นายสด แดงเอียด อธิบดี (นักบริหาร)

16.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

1.นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดี

17.กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1.นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ

2.นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล รองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ รองเลขาธิการ

18.กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

1.นายทนงสรรค์ สุธาธรรม รองปลัดกระทรวง

2.นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวง

3.นายประเสริฐ หลุยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

4.นางวีรวรรณ แดงแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวง

กรมการแพทย์

1.นายเรวัต วิศรุตเวช อธิบดี

กรมควบคุมโรค

1.นายมานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.นายสถาพร วงษ์เจริญ อธิบดี

19.กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1.นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการ


(มติชนรายวัน ฉบับ 1 กันยายน 2554 หน้า 11)
สำรวจเก้าอี้"ปลัด-อธิบดี"ปีนี้เกษียณนับร้อยคน สาย พท.ยึดซี10ยกแผง-ถ่ายเลือดขรก. ผลักดัน"ประชานิยม"

หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง