รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 23:58:16 น.

กระทรวงกลาโหม


พลเอกภุชงค์ รัตนวรรณ  เป็น จเรทหารทั่วไป พันเอกสุรศักย์ วัยคุณา เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี พันเอก พันลึก สุวรรณทัต เป็น นายทหารคนสนิทนายกรัฐมนตรี


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


พลเอกเสถียร เพิ่มทองอินทร์ เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกชาตรี ทัตติ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลอากาศเอกไมตรี โอสถหงษ์ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอกรุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พลเรือโทนพดล โชคระดา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลโทสิทธิพร ทับเที่ยง เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลโทชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลโทชูศักดิ์สันติวรวุฒิ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลโทไพชยนต์ ค้าทันเจริญ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลโทพฤณท์ สุวรรณทัต เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลโทพิษภาษณ์ สรีวัฒน์ เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา


พลโทบุณยวัจน์ เครือหงส์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม พลโทพรสิน พงษ์สุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) พลโทพีระพันธ์ อภิชาตนนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) พลโทพหล จันทรประภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) พลโทอรรถพจน์ คล่องตรวจโรค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) พลอากาศโท พงศธร บัวทรัพย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศเอก) พลโททนงศักดิ์ จินดาลัทธ เป็น ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลโทการุณ อินทองคำ เป็น ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลโทสมโภช นนทชัย เป็น ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลโทอภิชาต แสงรุ่งเรือง เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


พลโทยุทธชัย พันธุ์งาม เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม พลโทสุพล ไชยพิณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) พลตรีสุรพล ธาตุโลหะ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลตรีชัยเดช อจละนันท์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลตรีพันเลิศ วงศ์วานิช เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลอากาศตรีบวรศักดิ์ ลับไพรี เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือตรีวัลลภ หังสวนัส เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือตรีสุพจน์ สุดประเสริฐ เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรีสุชาติ อดุลย์บุตร เป็นที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรีณรงค์ ตุวยานนท์ เป็น ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรีศิกวัส สุทธิบุญ เป็น ที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรีชัยชาญ ช้างมงคล เป็น รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พลตรีวิภาต วิภาตะศิลปิน เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม พลตรีจิระ โกมุทพงศ์ เป็น หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร และตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลสูงสุด


พลตรีสรศักดิ์ ขาวกระจ่าง เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พลตรีคณิศ ทศวัฒน์ เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม พลตรีจักรา กรานเลิศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) พลตรีสกุณชัย ศิริเรือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) พลตรีฉัตรชัย ไกรสรพงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) พลตรีสินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) พลตรีสมพงศ์ มุกดาสกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) พลอากาศตรีบัญชา สัทธาพงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลอากาศโท) พลตรีมาโนช บุญคลัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) พลตรีจิระชัย เกียรติประจักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) พลตรีขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) พลตรีจิตตศักดิ์ เจริญสมบัติ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) พลเรือตรีชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม


พลตรีชัยวิวัฒน์ จันทร์สุเทพ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรีเถลิงศักดิ์ เครือหงส์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรีธวัชชัย ช้างสิงห์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรีประพันธ์ พุทธานุ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พลตรีพินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา พลตรีประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา พลตรีเนรมิต มณีนุตร์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพลกรมเสมียนตรา พลตรีถเกิงกานต์ ศรีอำไพ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม พลตรีอนุชิต อินทรทัต เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม พลตรีสถาพร มหารักษิต เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม พลตรีธนรัตน์ รื่นเริง เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พลตรีเฉลิมพล เต็งศิริ เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พลตรีนภนต์ สร้างสมวงษ์ เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พลตรีวีรชัย อินทุโศภณ เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พลตรีณรงค์ อุทะนุต เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม


พลตรีสัมพันธ์ ธัญญพืช เป็น นักวิชาการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พลตรีนเรศรักษ์ ฐิตะฐาน เป็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พลตรีกิติกร ธรรมนิยาย เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรีศุภจิตร ศุภมานพ เป็น ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรีวีรศักดิ์ มูลกัน เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม พลตรีสาทิต มุขเงิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลอากาศตรีประทีป คูณขุนทด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรีเดชา อมรพันธางค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


พันเอกศักดินันท์ อารยะกูล เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พันเอกชัยวิทย์ ชยาภินันท์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พันเอกสุทธิพงษ์ จันทรัตน์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พันเอกอภิชาติ วิไลเนตร เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พันเอกพงศ์อานันท์ รมยะนันทน์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พันเอกทวี พฤกษาไพรบูลย์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม


พันเอกมณฑล ปราการสมุทร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม พันเอกรักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม พันเอกวรวุธ กิจพจน์ เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม พันเอกชุมชาย สุทธาภาส เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ ประจำสำนักตุลาการทหาร พันเอกสุขสันต์ สิงหเดช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด พันเอกศักดา ไชยมงคล เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ พันเอกนิวัติ ศรีเพ็ญ เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ พันเอกเกรียงเดช ปานทองเสม เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด พันเอกเบ็ญจพล ยุกตะทัต เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พันเอกพลวัส แก้วเรียน เป็น ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหารกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พันเอกศัลยพงศ์ เปลี่ยนมณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันเอกวรรณวสิษฐ วงศ์ไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันเอกชนาธิป บุนนาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันเอกธีระศักดิ์ วรเจริญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เฮอริเทจ จัดอบรม Heritage celebrates the Season for Baking
"จีเดค"แจงแก้ปัญหาควันโรงไฟฟ้าขยะ"ควนลัง"แล้ว
ไทยออยล์คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2015 จากกระทรวงพลังงาน
ซีพีเอฟ ปลูกป่าบกถวายพ่อของแผ่นดินในโครงการรักษ์ลำน้ำมูลปี 7
พัฒนาลูกคุณให้เป็นผู้นำที่ดี ด้วยโครงการ SuperCamp
ความฝันของลูก หรือ พ่อแม่ยัดเยียดให้ลูกทำแทน
บริษัท เท็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด เปิดตัวโชว์รูมใจกลางเมือง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
"นาเดีย" คุณแม่เซเลบ SHAPING THE FUTURE ลูกน้อย ปูพรมสุขภาพฟิตด้วยโปรตีนคุณภาพ
เคทีซีเอาใจสมาชิกเทมปุระเลิฟเว่อร์ มอบความอร่อยสุดคุ้มที่ “เทนยะ”
“เอไอเอส แบรนด์เอจ อวอร์ด ปี9”
กม.กำลังสำรองผ่านแล้ว! กองทัพเรียกตัวได้เมื่อจำเป็น ขัดขืนคุก4ปี ใครหนีเจอศาลทหาร
"บิ๊กโด่ง"รับ"อุทยานราชภักดิ์"มีแอบอ้างเรียกหัวคิวจริง แต่นำเงินไปบริจาคเเล้ว(คลิป)
"บิ๊กตู่" ยัวะ 323 นักวิชาการ หลุด ระวังคนมายิง โยนระเบิดใส่ตาย(คลิป)
"ฟองสนาน จามรจันทร์" ตรวจดวงเมือง59 กงล้อประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย "ผมพอแล้ว"
"โหรฟองสนาน" ผ่าดวง พี่แม้ว-น้องปู จะร่วงหรือจะรอด! พร้อมส่งคำเตือนถึง "บิ๊กตู่"