ยิ่งลักษณ์ รับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้ง 263 ราชองครักษ์ (เปิดดูรายชื่อ)

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 18:59:11 น.

เมื่อไม่นานมานี้ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ได้ลงนามเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้ง ราชองครักษ์

 

 

 ประกาศระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ราชองครักษ์ ดังต่อไปนี้

 

 

๑. พลตรี ปานศิริ มีผล ๒. พลตรี ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย์  ๓. พลตรี วีระภัทรพล บุญย์เชี่ยว  ๔. พันเอก สาธิต สิงห์สมบุญ  ๕. พันเอก ประสพชัย กงบุราณ ๖. พันเอก วิทยา ขันธอุบล  ๗. พันเอก สุพัฒน์ ภูตินาถ  ๘. พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ หอมอ่อน  ๙. พันเอก นิพนธ์ บุญอยู่  ๑๐. พันเอก ทรงเกียรติ ทิพย์เทียมพงศ์ ๑๑. พันเอก อนุชา ยันตรปกรณ์  ๑๒. พันเอก กฤษณ์ รัมมนต์  ๑๓. พันเอก จุลสีห์ บูรณะสัมฤทธิ์  ๑๔. พันเอก อรุณ สนิท  ๑๕. พันเอก สมนึก ขุนทอง  ๑๖. พันเอก ปิยพล ผลาสินธุ์๑๗. พันเอก ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์  ๑๘. พันเอก ชาญชัย ว่านเครือ  ๑๙. พันเอก ชินกาจ รัตนจิตติ  ๒๐. พันเอก วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ 


 

๒๑. พันเอก อดุล วชิรเพชรปราณี๒๒. พันเอก สันติพล หล่อประเสริฐ  ๒๓. พันเอก อุกฤษฏ์ นุตคำแหง  ๒๔. นาวาเอก สุรินทร์ สวัสดิ์ใหม่  ๒๕. นาวาเอก ไชยชนะ อาทมาท ๒๖. นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว  ๒๗. นาวาเอก วรรณ์ลบ ทับทิม  ๒๘. นาวาอากาศเอก อนุพงศ์ จันทร์ใย  ๒๙. นาวาอากาศเอก วรากร รณฤทธิวิชัย
๓๐. นาวาอากาศเอก ปกรณ์รฐนนท์ ทิพย์พิทักษ์ ๓๑. นาวาอากาศเอก ประคอง สุดประเสริฐ  ๓๒. นาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์  ๓๓. นาวาอากาศเอก ศิริพัฒน์ สุขเจริญ  ๓๔. นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ นนท์ศิริ  ๓๕. พันโท บดีศร จิตต์บุญเหลือ ๓๖. พันโท นิสิต สมานมิตร ๓๗. พันโท นิธินันท์ ฤทธิ์ชัยทิพย์ ๓๘. นาวาโท บัณฑิตย์ ชื่นอิ่ม  ๓๙. นาวาโท นิวัฒน์ จิตพูลผล  ๔๐. นาวาโท รักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ  ๔๑. พันตรี โกวิท สังขนครา ๔๒. พันตรี พฤทธภูมิ บุญพร้อม ๔๓. พันตรี ชาตรี วงศ์สายตา ๔๔. พันตรี อำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ ๔๕. พันตรี พณศธร โพธิ์กล่ำ๔๖. พันตรี รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน  ๔๗. นาวาตรี ชัยรัตน์ คำภิรมย์ ๔๘. นาวาตรี นพศิษฐ์ เพียรชอบ  ๔๙. นาวาตรี เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม

ทั้ง ๔๙ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

 

๕๐. พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์  ๕๑. พลเรือโท ธนภัทร แสงฉายา  ๕๒. นาวาเอก ทิวา ดาราเมือง
ทั้ง ๓ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔


๕๓. พลเรือโท ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ๕๔. พลเรือโท ชัชรินทร์ ชูศรี  ๕๕. พลอากาศโท อารยะ งามประมวญ ๕๖. พลอากาศโท ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ๕๗. พลอากาศโท วิโรจน์ นิสยันต์  ๕๘. พลเรือตรี ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  ๕๙. พลเรือตรี สุพจน์ สุดประเสริฐ  ๖๐. พลเรือตรี สุภวัฒน์ สมุทรสาคร ๖๑. พลเรือตรี ณะ อารีนิจ
๖๒. พลอากาศตรี อานนท์ จารยะพันธุ์ ๖๓. พันเอก ฐิติพล ไวยพจน์
ทั้ง ๑๑ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔


๖๔. พลโท สุรพันธ์ วงศ์ไทย ๖๕. พลโท มังกร โกสินทรเสนีย์  ๖๖. พลโท จีระศักดิ์ ชมประสพ ๖๗. พลโท อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ๖๘. พลอากาศโท สฤษดิ์พงศ์ โกมุทานนท์  ๖๙. พลอากาศโท อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ  ๗๐. พลอากาศโท พิริยะ ศิริบุญ  ๗๑. พลอากาศโท สมศักดิ์ ไทยเพ็ชร์  ๗๒. พลตรี กิตติ อินทสร ๗๓. พลตรี ธานี พูนสวัสดิ์ ๗๔. พลตรี ต่อศักดิ์ เหลืองตระกูล  ๗๕. พลตรี วิชิต ศรีประเสริฐ  ๗๖. พลตรี ชาญชัย ภู่ทอง  ๗๗. พลเรือตรี ณรงค์รัตน์ โพธิ์แดง ๗๘. พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ  ๗๙. พลเรือตรี วิทวัส ณ นคร  ๘๐. พลอากาศตรี ศิวเกียรติ์ ชเยมะ 

 

 

๘๑. พลอากาศตรี ชลิตเดช สุดมะโนกุล  ๘๒. พลอากาศตรี สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์๘๓. พลอากาศตรี วีระศักดิ์ สิตานนท์ ๘๔. พลอากาศตรี สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร  ๘๕. พลอากาศตรี คงวุฒิ วิรวุฒิ ๘๖. พันเอก ปรีชา สายเพ็ชร ๘๗. พันเอก ศักดา เนียมคำ๘๘. พันเอก ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร  ๘๙. พันเอก สมชาย ภุมรินทร์  ๙๐. พันเอก อดุลย์ ยิ่งเจริญ  ๙๑. พันเอก ณรัฐ โพธิแพทย์  ๙๒. นาวาเอก สุชาติ เปรมประเสริฐ๙๓. นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ๙๔. นาวาเอก ธีร์ อุปนิสากร ๙๕. นาวาอากาศเอก จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ๙๖. นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์ เทภาสิต ๙๗. นาวาอากาศเอก วัลลภ ประสงค์กิจ ๙๘. นาวาอากาศเอก ทีฆ ประยูรวรรณ ๙๙. นาวาอากาศโท พันเทพ เนียมพลอย
ทั้ง ๓๖ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 

๑๐๐. พันเอก สิทธิพล ชินสำราญ
เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๑๐๑. พลตรี อรรคเดช ทรงวรวิทย์
เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔


๑๐๒. พลโท อักษรา เกิดผล ๑๐๓. พลอากาศโท ตรีทศ สนแจ้ง ๑๐๔. พลตรี สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ๑๐๕. พลตรี ศุภวุฒิ อุตมะ ๑๐๖. พลอากาศตรี อนิรุท กิตติรัต ๑๐๗. พลอากาศตรี สุรพันธ์ ประพฤติ  ๑๐๘. พลอากาศตรี อนุพงศ์ ใจเอื้อ ๑๐๙. พันเอก มนัส คงแป้น ๑๑๐. นาวาเอก เกรียงไกร อนันตศานต์ ๑๑๑. นาวาเอก คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ ๑๑๒. นาวาเอก เดชดล ภู่สาระ  ๑๑๓. นาวาเอก เสรีภาพ สุขเจริญ ๑๑๔. นาวาเอก อนุชา นาคทับทิม ๑๑๕. นาวาอากาศเอก มกราชัย บูชาชาติ ๑๑๖. นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์
ทั้ง ๑๕ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 

 

๑๑๗. นาวาเอก นพดล ปัญญาโฉม
เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔


๑๑๘. พลอากาศโท วีรนันท์ หาญสวธา ๑๑๙. พลตรี ปรีชา พลายอยู่วงษ์ ๑๒๐. พันเอก รังสรรค์ ยิ้มสู้
ทั้ง ๓ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔


๑๒๑. พลเรือโท ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ ๑๒๒. นาวาอากาศเอก พัฒน์พงศ์ แจ้งยุบล
ทั้ง ๒ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔


๑๒๓. พลตรี คณิต แจ่มจันทรา ๑๒๔. พันเอก มนัส แถบทอง
ทั้ง ๒ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔


๑๒๕. พันเอก นันทพล จำรัสโรมรัน  ๑๒๖. พันเอก ณภัทร สุขจิตต์  ๑๒๗. พันเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี  ๑๒๘. พันเอก ไพรัช แก้วศรี ๑๒๙. พันเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี  ๑๓๐. พันเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา ๑๓๑. พันเอก ธรรมนูญ วิถี  ๑๓๒. พันเอก นวกร สงวนศักดิ์โยธิน ๑๓๓. พันเอก มนิต ศิริรัตนากูล ๑๓๔. นาวาอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ
ทั้ง ๑๐ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔


๑๓๕. พลโท กนก เนตระคเวสนะ ๑๓๖. พันเอก ชัยวิน ผูกพันธุ์ ๑๓๗. พันเอก เจริญชัย หินเธาว์ ๑๓๘. พันเอก เกรียงศักดิ์ เสนาะพิน
ทั้ง ๔ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔


๑๓๙. พลอากาศโท อำนาจ ปภาวสิทธิ์ ๑๔๐. พลตรี สุภัช วิชิตการ ๑๔๑. พลอากาศตรี ปารย์พิรัชย์ วนันตรากูล ๑๔๒. พันโท เพทาย ซังเอียด
ทั้ง ๔ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

 

 

๑๔๓. พันเอก พงศ์เทพ แก้วไชโย
เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

๑๔๔. พลตรี พิชิต บุญญาธิการ
เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔


๑๔๕. พลเรือโท วีระวงศ์ ธวมงคล ๑๔๖. พลเรือโท สุกิจ แดงมั่นคง  ๑๔๗. พลเรือโท รังสิทธิ์ ปาณินท์ ๑๔๘. พลตรี สุรนาท สุวรรณนาคร ๑๔๙. พลเรือตรี มานิตย์ สูนนาดำ ๑๕๐. พลเรือตรี พลชัย สุนทรวณิช  ๑๕๑. พลเรือตรี ชัชวาล วิรุฬห์ประภา  ๑๕๒. พลเรือตรี สมพล อุณหเลขกะ ๑๕๓. พันเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง
๑๕๔. พันเอก จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ ๑๕๕. พันเอก จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ์ ๑๕๖. พันเอก ฉมาวิทย์ สาตรรอด ๑๕๗. นาวาเอก สิทธิพร มาศเกษม ๑๕๘. นาวาเอก พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์ ๑๕๙. นาวาเอก บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์
ทั้ง ๑๕ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

 

๑๖๐. พลโท อำพน ชูประทุม ๑๖๑. พลโท ยอดยุทธ บุญญาธิการ ๑๖๒. พลโท ทวีศักดิ์ สารโกศล  ๑๖๓. พลโท สมศักดิ์ ถาวรศิริ ๑๖๔. พลโท โฆษิต สมุทรผ่อง๑๖๕. พลโท สิทธิพร อุดมชาติ  ๑๖๖. พลเรือโท สมาน อ่วมจันทร์ ๑๖๗. พลอากาศโท นิวัตน์ นกน้อย ๑๖๘. พลตรี นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ๑๖๙. พลตรี สุรยุทธ์ ชาญกลราวี ๑๗๐. พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค ๑๗๑. พลตรี สุกิจ เนื่องจำนงค์  ๑๗๒. พลตรี เฉลิมชัย สิทธิสาท  ๑๗๓. พลตรี ธวัชชัย นุ่มนิ่ม  ๑๗๔. พลตรี จิรเดช สิทธิประณีต๑๗๕. พลตรี กฤตภพ สาลีพันธ์  ๑๗๖. พลเรือตรี บงสุข สิงห์ณรงค์  ๑๗๗. พลเรือตรี พิเชฐ ขำเจริญ  ๑๗๘. พลเรือตรี สุรศิษฎ์ สว่างจันทร์

 

๑๗๙. พลเรือตรี กรปุญญพัฒน์ ไพรีระย่อเดช  ๑๘๐. พันเอก ทศพร หอมเจริญ  ๑๘๑. พันเอก วัลลภ ฐิติกุล  ๑๘๒. พันเอก สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย  ๑๘๓. พันเอก สุรินทร์ เกตุแก้ว๑๘๔. พันเอก คณเดช พงศบางโพธิ์  ๑๘๕. พันเอก ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ  ๑๘๖. นาวาเอก วิธนรัชต์ คชเสนี  ๑๘๗. นาวาเอก วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ๑๘๘. นาวาเอก บรรพต เนตรกระจ่าง ๑๘๙. พันโท ถนัด พูนนายม
ทั้ง ๓๐ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔


๑๙๐. พลโท สมัยโชค สุทธิวาทนฤพุฒิ  ๑๙๑. พันเอก คุณวุฒิ หมอแก้ว  ๑๙๒. พันเอก อภิชาติ วิไลเนตร ๑๙๓. นาวาอากาศเอก ปรัชญา พรหมบุรมย์
ทั้ง ๔ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔


๑๙๔. พลโท สิรวุฒิ สุคันธนาค ๑๙๕. พลโท วีรศักดิ์ มณีอินทร์  ๑๙๖. พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์ ๑๙๗. พลโท ทวีป เนตรนิยม ๑๙๘. พลโท ชวลิต ศรีศิลปนันทน์๑๙๙. พลตรี สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ ๒๐๐. พลตรี ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ ๒๐๑. พลตรี สรวุธ จันทถิระ ๒๐๒. พลตรี วิเศษ อินทรวงส์สักดิ์ ๒๐๓. พลตรี ประเสริฐสุทธิ์ ทองขาว ๒๐๔. พลตรี อุทัย ปานเสน่ห์  ๒๐๕. พลตรี สถิต แจ่มจำรัส  ๒๐๖. พลตรี อิทธิพล ทองดี  ๒๐๗. พลตรี กฤษฎา อารีรัชชกุล ๒๐๘. พลตรี ศุภชัย ศรีจักรโคตร  ๒๐๙. พลตรี เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์  ๒๑๐. พลตรี พีรวัฒน์ เปรมศรี  ๒๑๑. พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ  ๒๑๒. พลตรี อภิไชย เที่ยงธรรม ๒๑๓. พลตรี อภิรัตน์ สุวรรณตรา  ๒๑๔. พลตรี ธนา รำพึงกิจ  ๒๑๕. พลตรี วิหาร นาคกุลบุตร  ๒๑๖. พลตรี ธนายุทธ พ่วงอำภัย  ๒๑๗. พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
๒๑๘. พลเรือตรี กาณฑ์ ชาตเสนีย์  ๒๑๙. พลเรือตรี ดุสิต รามโกมุท  ๒๒๐. พันเอก เดชธิชัย ไขว้พันธุ์ 


๒๒๑. พันเอก วิชัย ชูเชิด ๒๒๒. พันเอก วิทยา นิลฉวี ๒๒๓. พันเอก อำนวย สาตร์เพ็ชร ๒๒๔. พันเอก ราชรักษ์ เรียนพืชน์  ๒๒๕. พันเอก จักรชัย โมกขะสมิต ๒๒๖. พันเอก สมพงษ์ ไทรงาม ๒๒๗. พันเอก วิชา สิงหสุรศักดิ์ ๒๒๘. พันเอก กิตติภพ กัณฑศิลป์  ๒๒๙. พันเอก สุรศักดิ์ ประชุมญาติ ๒๓๐. พันเอก สิริพจน์ รำไพกุล ๒๓๑. พันเอก จีรัชญ์ บุญชญา ๒๓๒. พันเอก สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ ๒๓๓. นาวาเอก สมจิต เพชรทอง ๒๓๔. นาวาเอก สมโภชน์ ทอดสนิท๒๓๕. นาวาเอก ประยุธ ภู่เทียน ๒๓๖. นาวาเอก สุพจน์ ภู่ระหงษ์ ๒๓๗. นาวาเอก ประพจน์ สีลาเขต ๒๓๘. นาวาอากาศเอก พิบูลย์ วรวรรณปรีชา ๒๓๙. พันโท ปัญญา ตั้งความเพียร ๒๔๐. พันโท มงคล หอทอง
ทั้ง ๔๗ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔

 

๒๔๑. พลตรี ยุทธศักดิ์ ธนะธนิต ๒๔๒. พลตรี ธนา วิทยวิโรจน์ ๒๔๓. พลตรี สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ ๒๔๔. พลเรือตรี ดำรงศักดิ์ ขันทองดี ๒๔๕. พันเอก กิตติเทพ เจียรสุมัย ๒๔๖. พันเอก ทสร ทรงสมบูรณ์  ๒๔๗. พันเอก ประจัญ คำแดง ๒๔๘. พันเอก สุรินทร์ แพโต ๒๔๙. พันเอก เสมอภาค สง่าเมือง ๒๕๐. พันเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ  ๒๕๑. พันเอก อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์  ๒๕๒. นาวาเอก บุญเรือง หอมขจร  ๒๕๓. นาวาเอก มนต์ชัย กาทอง  ๒๕๔. นาวาเอก นพดล เรืองสมัย ๒๕๕. นาวาเอก เรวัต ต้นสมบูรณ์ ๒๕๖. นาวาเอก ไพโรจน์ พันธุ์สวัสดิ์ ๒๕๗. นาวาอากาศเอก สายศักดิ์ ครรภาฉาย
ทั้ง ๑๗ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔


๒๕๘. พลอากาศโท สุทธิพล ศรีกังวาล ๒๕๙. พลตรี กาจน์พิจักษณ์ กาญจนทัพพะ ๒๖๐. พลตรี ชัยกร ราษฎร์ดุษฎี ๒๖๑. พันเอก ศักดา เปรุนาวิน ๒๖๒. พันเอก กฤติกร รัสมิภูตานนท์ ๒๖๓. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ อุตมะ
ทั้ง ๖ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

 
test