เปิดรายชื่อ ปลัดมท.เซ็นโยกย้าย114นายอำเภอ9 โยกย้าย41ราย เลื่อนตำแหน่ง72ราย โอนย้าย1ราย

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 10:00:03 น.
(ที่มา:มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2555)


เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งประเภทระดับอำนวยการสูง (นายอำเภอ 9) จำนวน 114 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นการโยกย้าย 41 ราย เลื่อนตำแหน่งจากอำนวยการระดับต้น (นายอำเภอ 8) เป็นนายอำเภอ 9 จำนวน 72 ราย และโอนย้าย 1 รายดังนี้

นายวิษณุ สว่างทรัพย์ นอภ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เป็น นอภ.เมืองอุทัยธานี นายธีรวัฒน์ สุดสุข นอภ.เมืองอุทัยธานี เป็น นอภ. ลาดยาว จ.นครสวรรค์ นายสฤษดิ์ ไสยโสภณ นอภ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็น นอภ.เมืองหนองบัวลำภู นายสุธี ทองแย้ม นอภ.เมืองนครนายก เป็น นอภ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายชัยภัค สุนทรหงส์ นอภ.สามพราน จ.นครปฐม เป็น นอภ.เมืองนครปฐม นายสุธรรม ยิ้มละมัย นอภ.เมืองกาญจนบุรี เป็น นอภ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายธนา บุษปวนิช นอภ. พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็น นอภ.เมืองกาญจนบุรี นายวิบูลย์ ปั้นศิริ นอภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็น นอภ.พนมทวน นายชรัส บุญณสะ นอภ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็น นอภ.จักราช จ.นครราชสีมา นายภาสกร บุญญลักษณ์ นอภ.เมืองนนทบุรี เป็น นอภ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายวีระพล บูรณะพานิช นอภ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็น นอภ.เมือง นนทบุรี นางสาววรรณา กำเหนิดงาม นอภ. ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็น นอภ.อัมพวา

นายกิตติ แสงประดิษฐ์ นอภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็น นอภ.วานรนิวาส จ.สกลนคร นายวรทัศน์ วานิชอังกูร นอภ. อุ้มผาง จ.ตาก เป็น นอภ.พระสมุทรเจดีย์ นายศิริศักดิ์ ภิญโญพานุวัฒน์ นอภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายสุชัย บุตรสาระ นอภ.หนองสองห้อง เป็น นอภ.น้ำพอง นายประทีป ศิลปเทศ นอภ. ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น นายเศรษฐการ ทิพย์สุวรรณ์ นอภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นายสิทธิชัย ทัศนานุกูลกิจ นอภ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี นายเมฑา ศิริรำไพวงษ์ นอภ.กุดจับ จ.อุดรธานี เป็น นอภ.บ้านผือ จ.อุดร ธานี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา นอภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.เพ็ญ จ.อุดรธานี นายอำนาจ พวงสำลี นอภ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็น นอภ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม นายนิคม ศิริสิงห์สังชัย นอภ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็น นอภ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร นอภ.สีชมพู จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ นอภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายสมชาย พลานุเคราะห์ นอภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็น นอภ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นอภ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เป็น นอภ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ นายเกรียงวิชญ์ ไกรพวิมล นอภ.นครไทย จ.พิษณุโลก เป็น นอภ.ปง จ.พะเยา นายจำเริญ สวนทอง นอภ.องครักษ์ จ.นครนายก เป็น นอภ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ นอภ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็น นอภ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์ นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็น นอภ.ท่าวังผา นายชาญชัย กุลมงคล นอภ.สวี จ.ชุมพร เป็น นอภ.หลังสวน จ.ชุมพร นายแพน พรไตรศักดิ์ นอภ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายนิพนธ์ สกลวารี นอภ.เมืองพัทลุง เป็น นอภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายศุภกิจ จตุรพิตร นอภ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็น นอภ.เมืองพัทลุง นางสาวปาณี นาคะนาท นอภ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็น นอภ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ นอภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็น นอภ.เมืองนราธิวาส นายจำนัล เหมือนดำ นอภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็น นอภ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายศุภวริศ เพชรกาฬ นอภ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็น นอภ.เบตง จ.ยะลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ นอภ.ระโนด จ.สงขลา เป็น นอภ.เมืองสงขลา นายนิพนธ์ อินทรสกุล นอภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็น นอภ.ระโนด

นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข ผอ.ส่วนงานนิติกร สำนักการสอบสวนและนิติการ เป็น นอภ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นอภ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เป็น นอภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นอภ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.พล จ.ขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ นอภ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น เป็น นอภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผอ.ส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น นอภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ นอภ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ. พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ นอภ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็น นอภ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายชาธิป รุจนเสรี นอภ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็น นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นอภ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ เป็น นอภ.บ้านแพง จ.นครพนม นายเด็ดดวง อนุกูล นอภ.เชียงม่วน จ.พะเยา เป็น นอภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายทิวา พรหมอินทร์ นอภ.วังจันทร์ จ.ระยอง เป็น นอภ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นอภ. สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เป็น นอภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายเทวัญ หุตะเสวี นอภ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร เป็น นอภ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ผอ.กองวิชา การและแผนงาน เป็น นอภ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายธนูศิลป์ ไชยสิริ นอภ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ เป็น นอภ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ นอภ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็น นอภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี นายธานินทร์ วิชิตะกุล นอภ.บ้านตาก จ.ตาก เป็น นอภ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ นายธานี มาลีหอม นอภ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เป็น นอภ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี นายธีรชัย ทศรฐ นอภ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา นายนคร คงนวล นอภ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เป็น นอภ. ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นายนภดล จารุพงศ์ นอภ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา เป็น นอภ. นาเชือก จ.มหาสารคาม นายนรภัทร ปลอดทอง นอภ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เป็น นอภ.แม่ระมาด จ.ตาก นายนิวัติ น้อยผาง นอภ.สำโรง จ.อุบล ราชธานี เป็น นอภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายปณิธาน สุนารัตน์ นอภ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นายประจินต์ ธารศิริสิน นอภ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เป็น นอภ.สวี จ.ชุมพร นายประเวศ ไทยประยูร นอภ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ. คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ ธนเศรษฐกร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็น นอภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล ผอ.ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารพัฒนางานปกครอง เป็น นอภ.เมืองนครนายก นายปราโมทย์ ธัญญพืช นอภ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็น นอภ.กุดจับ จ.อุดรธานี นายพรเลิศ โชคชัย นอภ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.เขื่องใน จ.อุบล ราชธานี นายพิภัช ประจันเขตต์ นอภ.ป่าแดด จ.เชียงราย เป็น นอภ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายไพรัตน์ หอมกลิ่น นอภ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายโภคากร สินสกลวัฒน์ นอภ.วังเจ้า จ.ตาก เป็น นอภ. คีรีมาศ จ.สุโขทัย นายภูริทัต สัจจะกานต์ นอภ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เป็น นอภ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร นายมนต์ณัฐ เดชธำรงค์ นอภ. คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เป็น นอภ.นาแก จ.นครพนม นายมานะ จรุงเกียรติขจร นอภ. ปลายพระยา จ.กระบี่ เป็น นอภ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายเมธี กาญจนะพังคะ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น นอภ. บันนังสตา จ.ยะลา นายรณรงค์ นครจินดา ผอ.ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน เป็น นอภ.องครักษ์ จ.นครนายก นายวรเชษฐ พรมโอภาษ นอภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เป็น นอภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ นอภ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ เป็น นอภ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

นายวรานนท์ ยิ้มมงคล นอภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายวิรุจ วิชัยบุญ นอภ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ นอภ.หันคา จ.ชัยนาท เป็น นอภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วีระชาติ ผ่องโชติ นอภ.พนา จ.อำนาจเจริญ เป็น นอภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นายเวียงชัย แก้วพินิจ นอภ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เป็น นอภ. หนองหาน จ.อุดรธานี เรือโทศตวรรษ อนันตกูล นอภ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เป็น นอภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ นายศักดา วิทยาศิริกุล นอภ. มะนัง จ.สตูล เป็น นอภ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลุขเรศสีมา นอภ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.ด่านขุนทด จ.นคร ราชสีมา นายศิลป์ทัย รามณีย์ นอภ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เป็น นอภ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายศุภชัย ศิริลักษณ์ นอภ.เด่นชัย จ.แพร่ เป็น นอภ. นครไทย จ.พิษณุโลก นายสนั่น พงษ์อักษร นอภ.กงหรา จ.พัทลุง เป็น นอภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายสนั่น วรินทราวาท นอภ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เป็น นอภ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ว่าที่ ร.ต.สมบัติ จันทรเจษฎากร นอภ.หนองแสง จ.อุดรธานี เป็น นอภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายสมโภช โชติชูช่วง นอภ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.หัวไทร จ.นคร ศรีธรรมราช

นายสมโภชน์ สิทธิเวช นอภ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เป็น นอภ.พังโคน จ.สกลนคร นายสมยศ มะลิลา นอภ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เป็น นอภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นอภ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็น นอภ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายสมหวัง พ่วงบางโพ นอภ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ว่าที่ ร.ต.สมัย คำชมภู นอภ.บ้างโฮ่ง จ.ลำพูน เป็น นอภ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ นอภ. บางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็น นอภ. บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นอภ.แว้ง จ.นราธิวาส เป็น นอภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายสิทธิ พิพัฒน์ชัยกร นอภ. หนองหิน จ.เลย เป็น นอภ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายสินชัย นาคิน นอภ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็น นอภ.วังชิ้น จ.แพร่ นายสุชน ภัยธิราช นอภ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เป็น นอภ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น นอภ.อุ้มผาง จ.ตาก นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข นอภ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เป็น นอภ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นอภ.ธารโต จ.ยะลา เป็น นอภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นายอดิเทพ กมลเวชช์ นอภ.คง จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

นายอนุรัฐ ไทยตรง รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็น นอภ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง นอภ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็น นอภ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ รอง อธิการวิทยาลัยการปกครอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็น นอภ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายอรรณพ อุ่นอก นอภ. บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เป็น นอภ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น นอภ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

 

คลิปวัตถุลึกลับโผล่บนท้องฟ้าเหนือกรุงเทพ ส.ดาราศาสตร์ชี้อาจเป็นดาวเทียมอิริเดียม
จับ "อดัม จอห์นสัน" ปีกซันเดอร์แลนด์-ดีกรีทีมชาติอังกฤษ ข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กสาววัย15
อุดมการณ์แห่งรัฐ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก : ขุดมาเล่า รถไฟไทย (1)
ปราปต์ บุนปาน : ไม่เชื่อใน ′ประชาชน′
ด่าอะไรนักหนา! ชมคลิป"พจน์ อานนท์" ไม่ขอทนนักเลงคีย์บอร์ด! จะฟ้องหมด หลังโดนจวกเกือบ10ปี
กก.อิสลามกลางแห่งประเทศไทยนัดถก 7 มี.ค. แก้ปัญหาค้านมัสยิดน่าน
ร้องป.ป.ช.สอบสนช.ตั้งเครือญาติ ลูกเมีย กินเงินเดือนหลวง ชี้เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
กรุงศรีเปิด E-Fund Registrar บริการใหม่สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
จับตา..ครม.เตรียมให้เจรจาเอกชนเดินรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน-อาจขัดมติกก.มาตรา13เดิมที่ให้เปิดประมูล
′วิจักขณ์ พานิช′ ยิงหมัดตรง กรณี′ธรรมกาย′
นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ′พวก′ของคนใต้กับปชป.
อาจารย์มหาวิทยาลัย บุคลากรชั้นสองในกระทรวงศึกษาธิการ โดย สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์
ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ :โต้ ปณิธาน วัฒนายากร ไทยไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยว ในประชาคมโลกได้
"ลีนา จังจรรจา" ท่ามกลาง "ความเงียบ" มีแต่เธอที่ "เสียงดัง"
“อส. กองกำลังหลักของมหาดไทย”
“กำนันผู้ใหญ่บ้านคือ คนสำคัญของท้องที่”
6 เหตุผลดันพฤกษาเป็นผู้นำเบอร์ 1 ทาวน์เฮ้าส์เมืองไทย...
สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เปิดตัวโปรโมชั่นพิเศษ“A WORLD OF FABULOUS FARES”ลดราคาบัตรโดยสารทุกเส้นทาง
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)