เปิดตัวผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นของวงการพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 11:15:08 น.
พระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  แถลงข่าวเปิดตัวผู้ได้รับการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในงานสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔ อาทิเช่น การศึกษาวิเคราะห์ปาณาติบาตในเซลล์มนุษย์และตัวอ่อน,กายวิภาคที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติกัมมัฏฐาน,การจัดการเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม


พุทธวิธีในการจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุขของไทยและการศึกษาวิเคราะห์เรื่องรัศมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทผ่านแนวคิดเรื่องแสงในวิทยาการสมัยใหม่เรื่องสนามพลังงานในมนุษย์ ซึ่งผลงานดังกล่าวได้สะท้อนปัญหาสังคม และทรงคุณค่าทางวิชาการเป็นวรรณกรรมอันล้ำค่าในด้านวิชาการและองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ณ ห้อง ๒๐๕ อาคารมหาจุฬา บัณฑิตวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์


โดยจะมีการจัดงานสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ภายใต้แนวคิด “พระพุทธศาสนากับการตอบปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร) วังน้อย