เปิดโผโยกย้ายนายทหารตำแหน่งหลัก-สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 22:41:02 น.


แฟ้มภาพจากอินเทอร์เน็ต


เมื่อ 12 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานโผรายชื่อ บัญชีโยกย้ายนายทหาร ประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้ พล.อ.ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ตท.14) เป็น จเรทหารทั่วไป พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผช.ผบ.ทบ.(ตท.11) เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ผอ.สำนักนโยบายและแผน กลาโหม (ตท.14) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษ สป.(ตท.13) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสธ.ทร. (ตท.13) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา ผช.ผบ.ทอ.(ตท.12) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษ สป.(ตท.14) เป็น ผอ.สำนักนโยบายและแผน กลาโหม พล.อ.อ.ดิเรก พรหมประยูร ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ.(ตท.13) เป็น ผอ.ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ผอ.ศอพท.) พล.ท.ชาญ โกมลหิรัญ รองเจ้ากรมเสมียนตรา (ตท.16) เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา พล.ท.อภิชาต แสงรุ่งเรือง(ตท.13) เจ้ากรมอุตสาหกรรม ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (จก.อท.ศอพท.) เป็น ผอ.สำนักงบประมาณ กลาโหม

พล.อ.ชัยวัฒน์ สะท้อนดี รองผอ.ศอพท. (ตท13) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สป. พล.อ.วุฒิชัย ศิริสัมพันธ์ หน.สนง.ปล.กห.(ตท.13) เป็น ผทค.พิเศษ สป.(อัตราพลเอก) พล.อ.กสิณ ทองโกมล ผทค.พิเศษ สป.(ตท.13) เป็น ผทค.พิเศษ สป. (อัตราพลเอก)

พล.ท.ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป. (ตท.16) เป็น รองผอ.ศอพท. พล.ท.สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.(ตท.16) เป็น เจ้ากรมการเงิน กลาโหม


บก.กองทัพไทย

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เสธ.ทหาร (ตท.14) เป็น รองผบ.สส. พล.อ.เผด็จการ จันทร์เสวก ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.)(ตท.12) เป็น เสธ.ทหาร พล.อ.ประวุฒิ ชาญวิทย์ ผู้ทรงคุณวฒิพิเศษ บก.ทท.(ตท.12) เป็น ประธานที่ปรึกษา บก.ทท. พล.ร.อ.นพดล โชคระดา ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. (ตท.12) เป็น รองเสธ.ทหาร พล.อ.อ.ธัชชัย ถนัดใช้ปืน รองเสธ.ทอ.(ตท.13) เป็น รองเสธ.ทหาร

พล.อ.สมหมาย เกาฎีระ หน.ฝสธ.ผบ.สส. (ตท.15) เป็น ผบ.หน่วยทหารพัฒนา พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เจ้ากรมยุทธการทหาร(ตท.15) เป็น หน.ฝสธ.ผบ.สส. พล.อ.ท.กฤษณะ นิ่มวัฒนา ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.(ตท.14) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท.

พล.ท.มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองผบ.สปท.(ตท.14) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท. พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผบ.ศรภ.(ตท.14) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท. พล.ท.วีรศักดิ์ มณีอินทร์ ผทค.พิเศษบก.ทท. (ตท.13) เป็น ผทค.พิเศษ บก.ทท.(อัตราพลเอก)


กองทัพบก

พล.อ.ชลวิทย์ เพิ่มทรัพย์ หน.ฝสธ.ประจำ ผบช. (ตท.12) เป็น ประธานที่ปรึกษา ทบ. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เสธ.ทบ.(ตท.13) เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต รองเสธ.ทบ.(ตท.13) เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.14) เป็น เสธ.ทบ.

พล.ท.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองเสธ.ทบ.(ตท.12) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. พล.ท.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ผบ.นปอ.(ตท.12) เป็น หน.ฝสธ.ประจำ ผบช. พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองเสธ.ทบ.(ตท.12) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.ท.วิลาศ อรุณศรี ผช.เสธ.ทบ.ฝขว.(ตท.12) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.ท.จิรเดช สิทธิประณีต ผช.เสธ.ทบ.ฝกร.(ตท.12) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.อุทิศ สุนทร แม่ทัพน้อยที่ 1 (ตท.14) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก)

พล.ท.ธีรชัย นาควานิช ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ. (ตท.14) เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ท.อักษรา เกิดผล ผช.เสธ.ทบ.ฝยก.(ตท.14) เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ท.ศักดิ์ชัย อ่ำครองธรรม ที่ปรึกษา ทบ.(ตท.12) เป็น รองเสธ.ทบ.

พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 (ตท.14) เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝกร. พล.ต.สุชาติ หนองบัว จก.กำลังพลทหารบก (ตท.15) เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. พล.ต.สินธุ์ชัย สมานทัพย์ จก.ข่าวทหารบก (ตท.13) เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝขว. พล.ต.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข จก.ยุทธการทหารบก (ตท.15) เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝยก. พล.ต.วลิต โรจนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.15) เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝยบ.

พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองแม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.15) เป็น แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สถิต แจ่มจำรัส รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.สุรนาท สุวรรณนาคร รองแม่ทัพภาคที่ 2 (ตท.12) เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา รองแม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.15) เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3

พล.ต.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล รองผบ.นปอ.(ตท.14) เป็น ผบ.นปอ. พล.ต.สมชาย ลิ้นประเสริฐ รองเจ้ากรมพลาธิการ (ตท.12) เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พล.ต.ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย์ รองเจ้ากรมทหารสื่อสาร (ตท.12) เป็น เจ้ากรมทหารสื่อสาร พล.ท.ภาณุวิชญ์ พุ่มหิรัญ ผอ.ศพม.(ตท.12) เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

พล.ต.พิสิทธิ สิทธิสาร ผบ.พล.1 รอ. (ตท.17) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ภาณุวัชร นาควงษม์ ผบ.พล.ร9 (ตท.17) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.ธวัช สุกปลั่ง ผบ.พล.ร.3 (ตท.15) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.สาธิต พิธรัตน เสธ.กองทัพภาคที่ 3 (ตท.15) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3

พล.ต.เกษม ธนาภรณ์ ผบ.พล.ร.4 (ตท.14) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ชาญประดิษฐ์ แสงนิล ผบ.มทบ.41 (ตท.14) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.เบ็ญจรงค์ เจริญพร ผบ.มทบ.42 (ตท.15) เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.พะโจมม์ ตามประทีป ผบ.พล.รพศ.1 (ตท.15) เป็น รองผบ.นสศ.

พล.ต.ศักดา เปรุนาวิน เสธ.ทภ.2 (ตท.16) เป็น ผบ.พล.ร.3 พล.ต.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผบ.จทบ.พะเยา (ตท.15) เป็น ผบ.พล.ร.7 พล.ต.เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผบ.มทบ.15 (ตท.15) เป็น ผบ.พล.พัฒนาที่ 1 พล.ต.ยอดชัย ยั่งยืน ผบ.บชร.4 (ตท.17) เป็นผบ.พล.พัฒนา 4 พล.ต.พิชเยนทร์ ธัญญสิริ ผทค.ทบ.(ตท.12) เป็น เจ้ากรมขนส่งทหารบก พล.ต.ทวีชัย กฤษชีวีน ผบ.มทบ.11 (ตท.15) เป็น ผบ.ศูนย์การกำลังสำรอง

พล.ต.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล เสธ.ทน.1 (ตท.17) เป็น ผบ.มทบ.11 พล.ต.ถกลเกียรติ นวลยง ผบ.จทบ.สระแก้ว (ตท.16) เป็น ผบ.มทบ.12 พล.ต.ประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผบ.จทบ.สระบุรี (ตท.13) เป็น ผบ.มทบ13 พล.ต.ศุภวัฒน์ เชิดธรรม เสธ.ทภ.1 (ตท.16) เป็น ผบ.มทบ.14 พล.ต.คนินทร วงศาโรจน์ ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็น ผบ.มทบ.15 พล.ต.เอนก อินทร์อำนวย ผบ.มทบ.32 เป็น ผบ.มทบ.33

พ.อ.ปณต แสงเทียน รองเจ้ากรมข่าวทหารบก(ตท.18) เป็น เจ้ากรมข่าวทหารบก พ.อ.สลิน ทองภักดี รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก(ตท.18) เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก พ.อ.พันธ์ยศ พันธุ์เพิ่มศิริ รองเจ้ากรมสารวัตรทหารบก(ตท.17) เป็น เจ้ากรมสารวัตรทหารบก พ.อ.นันทพล จำรัสโรมรัน รองผบ.พล.ม.2(ตท.15)เป็น เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พ.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา รองผบ.หน่วยข่าวกรองทางทหาร (ตท.16) เป็น ผบ.หน่วยข่าวกรองทางทหาร
พ.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์ รองผบ.พล.1 รอ.(ตท.18) เป็น ผบ.พล.1 รอ. พ.อ.คู่ชีพ เลิศหงิม รองผบ.พล.ร.4 (ตท.19) เป็น ผบ.พล.ร.4 พ.อ.ไพโรจน์ ทองมาเอง เป็น ผบ.พล.ร.9 พ.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผบ.พล.1 รอ. เป็น ผบ.พล.ร.11 พ.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ รองผบ.พล.ร.15 (ตท.16) เป็น ผบ.พล.ร.15 พ.อ.ศิริชัย เทศนา รองผบ.พล.รพศ.1 เป็น ผบ.พล.รพศ.1 พ.อ.โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ รองผบ.พล.ปตอ.(ตท.17) เป็น ผบ.พล.ปตอ.


กองทัพเรือ

พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผช.ผบ.ทร.(ตท.13) เป็น ประธานที่ปรึกษา ทร. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.(ตท.13) เป็น รองผบ.ทร. พล.ร.อ.พลวัฒน์ ศิโรดม ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.(ตท.13) เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.ท.จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสธ.ทร.(ตท.13) เป็น เสธ.ทร.

พล.ร.ท.ณรงค์พล ณ บางช้าง รองเสธ.ทร.(ตท.14) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. พล.ร.ท.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.รร.นายเรือ (ตท.13) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. พล.ร.ท.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน รองเสธ.ทร.(ตท.15) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร.(อัตราพลเรือเอก)

พล.ร.ท.สุรศิษฏ์ สว่างจันทร์ รองจก.อู่ทหารเรือ เป็น รองผบ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.ไกรวุธ วัฒนธรรม รองผบ.รร.นายเรือ (ตท.17) เป็น ผช.เสธ.ทร.ฝขว. พล.ร.ต.ยุทธนา เกิดด้วยบุญ รองผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผช.เสธ.ทร.ฝยบ. พล.ร.ต.สนธยา น้อยฉายา รองผบ.ทัพเรือภาค2 เป็น ผบ.นาวิกโยธิน พล.ร.ต.วิทยา วงศ์เทิดธรรม รองจก.พลาธิการ ทร. เป็น จก.พลาธิการทหารเรือ


กองทัพอากาศ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผช.ผบ.ทอ. (ตท.13) เป็น ผบ.ทอ. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ เสธ.ทอ.(ตท.13) เป็น รองผบ.ทอ. พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (ตท.12) เป็นประธานที่ปรึกษา ทอ. พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ผบ.คปอ.(ตท.14) เป็น ผช.ผบ.ทอ.

พล.อ.ท.ชนัท รัตนอุบล จก.ยุทธศึกษาทหารอากาศ (ตท.13) เป็นผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท. อารยะ งามประมวญ รองเสธ.ทอ. (ตท.13) เป็น เสธ.ทอ. พล.อ.ท.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ผบ.รร.นายเรืออากาศ(ตท.13) เป็น ผบ.คปอ. พล.อ.ท.ธงชัย แฉล้มเขต รองเสธ.ทอ. (ตท.13) เป็น หน.ฝสธ.ประจำ ผบช. พล.อ.ท.ตรีทศ สนแจ้ง ผช.เสธ.ทอ.ฝยบ.(ตท.14) เป็น ปลัดบัญชีทอ.

พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร ผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (ตท.15) เป็น รองเสธ.ทอ. พล.อ.ต.จอม รุ่งสว่าง จก.ยก.ทอ.(ตท.16) เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. พล.อ.ต.อดิศักดิ์ เจิมวมวรรธนะ จก.กบ.ทอ.(ตท.16) เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝยบ. พล.อ.ต.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผบ.รร.การบิน (ตท.16) เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ. พล.อ.ต.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ เลขาฯทอ.(ตท.16) เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝกร.

พล.อ.ท.อานนท์ จารยะพันธ์ ผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(ผบ.อย.(ตท.15) เป็น รองผบ.คปอ. พล.อ.ท.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผทค.พิเศษ ทอ.(ตท.13) เป็น ผบ.อย. พล.อ.ต.วันธ มณีนัย รองผบ.รร.นายเรืออากาศ เป็น ผบ.รร.นายเรืออากาศ

พล.อ.ต.สุรจิต สุวรรณทัต ผทค.ทอ.(ตท.15) เป็น รองผบ.อย. พล.อ.ต.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผบ.วทอ.(ตท.17) เป็น จก.ยุทธการทหารอากาศ พล.อ.ต.ชาญฤทธ์ พลิกานนท์ เสธ.รร.นายเรืออากาศ(ตท.18) เป็น ผบ.รร.การบิน
test