เปิดบันทึก"กรมบัญชีกลาง" ร่อนถึง"ผบ.ตร."ให้ยึดมติ ครม. กระจายประมูลสร้าง 396 สภ.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 21:11:28 น.
(ที่มา:มติชนรายวัน 28 ก.พ.2556)

 

 

 


หมายเหตุ - คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) กรมบัญชีกลาง โดย น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง ประธาน กวพ.อ. ทำหนังสือลงวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เรื่อง บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ร้องเรียนขอความเป็นธรรมประมูลงานโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) เนื้อหาตอนหนึ่ง ระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระจายการจัดซื้อจัดจ้างไปยังหน่วยงานตามพื้นที่ที่จะดำเนินการก็จะทำให้โครงการสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น แต่กรณีนี้ไม่ปรากฏว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ได้ดำเนินการตามที่ ครม.กำหนดไว้ จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมติ ครม. มีรายละเอียด ดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการประมูลงานโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน 396 หลัง วงเงิน 6,298,000,000 บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองโยธาธิการ ได้ชี้แจงคุณสมบัติผู้เสนอราคา และหลักฐานการเสนอราคา

โดยให้ผู้เสนอราคาต้องกรอกใบปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน (ไม่ต้องกรอกราคา) แบ่งเป็นสถานีตำรวจขนาดใหญ่จำนวน 88 ชุด สถานีตำรวจขนาดกลาง จำนวน 136 ชุด และสถานีตำรวจขนาดเล็ก จำนวน 172 ชุด รวมทั้งหมด 396 ชุด เนื่องจากแต่ละพื้นที่ที่ก่อสร้างมีสภาพไม่เหมือนกัน ความยาวเสาเข็มไม่เท่ากันและปริมาณดินที่ต้องถมแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน จะจัดทำใบแจ้งปริมาณวัสดุแยกเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลางขนาดเล็ก เสนอเพียง 3 ชุดไม่ได้ และแจ้งว่าหากผู้เสนอราคารายใดส่งเอกสารมาไม่ครบจำนวน 396 ชุด จะถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นขาดคุณสมบัติและไม่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและได้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น แต่มีผู้เสนอราคารายอื่นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคาได้จัดทำเอกสารเพียง 3 ชุด และได้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นให้เข้าร่วมเสนอราคาด้วย บริษัทเห็นว่าการดำเนินการของคณะกรรมการประกวดราคาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข มีพฤติการณ์ส่อในทางมีเจตนาช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเสนอราคาก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมไม่โปร่งใส และก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นๆ ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคาครบถ้วน

พฤติการณ์และการกระทำของคณะกรรมการประกวดราคาขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 ทวิ ข้อ 30 ข้อ 32 ข้อ 44 ข้อ 45 ขอ 46 ข้อ 47 และข้อ 50 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

บริษัทจึงขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ตรวจสอบและเพิกถอนสิทธิการเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือมีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวด้วย ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) พิจารณาข้อร้องเรียนของ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และคำชี้แจงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วเห็นว่าข้อร้องเรียนเรื่องการกรอกใบปริมาณวัสดุไม่ครบ 396 ชุด แต่ยังสามารถเข้าเสนอราคาได้อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเสนอราคา ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใสและก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้เสนอราคารายอื่นๆ ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคาครบถ้วน

ประเด็นนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมิได้ยอมรับตามข้อกล่าวอ้างของบริษัทผู้ร้องเรียนประกอบกับฝ่ายบริษัทผู้ร้องเรียน ไม่ได้มีหลักฐานอื่นใดสนับสนุนข้อร้องเรียนได้

ดังนั้น ข้อร้องเรียนของบริษัทฯ จึงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะฟังได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายอื่นๆ ดังนั้น กรณีนี้ หากบริษัทฯเห็นว่าได้รับความเสียหายอย่างใดอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว ย่อมสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายต่อไปได้

อนึ่ง กวพ.อ.เห็นว่าในการจัดหาพัสดุของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.เนื่องจากในส่วนของการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอาคารตำรวจ (ทดแทน) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 396 หลัง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณและให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับความเห็นของสำนักงบประมาณไปดำเนินการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระจายการจัดซื้อจัดจ้างไปยังหน่วยงานตามพื้นที่ที่จะดำเนินการก็จะทำให้โครงการสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น แต่กรณีนี้ไม่ปรากฏว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี

2.ในกรณีมีการกำหนดวันชี้แจงการกรอกแบบในปริมาณวัสดุ ให้ผู้เสนอราคาทราบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรจะบันทึกการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานการชี้แจงในกรณีที่เกิดการร้องเรียนต่อไป

3.วิธีการคำนวณราคากลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการไม่สอดคล้องกับหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) 1204/ว 11542 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2539 การกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักและฐานรากในการจ้างก่อสร้าง กล่าวคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้สำรวจและกำหนดปริมาณงานดินถม งานดินตักในแบบรูปรายการละเอียดให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง เป็นการกำหนดตามแบบมาตรฐานโดยไม่ได้ไปสำรวจในพื้นที่จริง

จึงทำให้การคำนวณราคากลางรวมทั้ง 396 แห่ง อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคำนวณโดยการนำต้นทุนของแต่ละหลังทั้ง 396 หลัง มารวมกันแล้วไปหาค่า F เมื่อได้ค่า F แล้ว จึงนำค่า F มาคูณ ซึ่งตามหลักแล้วจะต้องคำนวนราคากลางแต่ละงานคือแต่ละสถานีตำรวจ จึงจะได้ราคากลางที่ถูกต้อง

4.รูปแบบการทำสัญญาเป็นสัญญาฉบับเดียว จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 เนื่องจากการก่อสร้างสถานีตำรวจ ทั้ง 396 แห่ง ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารสัญญาหากผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้พร้อมกันทั้ง 396 แห่ง

จึงเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานภายในกำหนดของสัญญา ทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาทั้งสัญญา หรือกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ทันเพียง 1 หลัง การปรับจะต้องปรับตามจำนวนเงินตามสัญญาทั้งหมดก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและเห็นควรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมวิธีการในการบริหารสัญญาให้รัดกุมที่สุด และจะต้องไปตรวจสอบในพื้นที่การก่อสร้างแต่ละแห่งว่าขณะนี้ แต่ละพื้นที่มีปัญหาใดในการบริหารสัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการในอนาคตหากจะต้องมีการแก้ไขสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
test