สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19:08:21 น.
โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

ณรงค์ ขุ้มทอง ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ/โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม และกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนดาวนายร้อย จังหวัดสงขลา
ผู้เขียนในฐานะที่เคยมีประสบการณ์บริหารจัดการศูนย์อาเซียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (Spirit of Asean) มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนมา 9 ประเทศ และเข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน ขณะเดียวกันได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านทูตไทยท่านกงสุลไทยในแต่ละประเทศ จึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและโอกาสดีต่างๆ ของคนไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงนำมาถ่ายทอดให้คนไทยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพราะอย่างไรก็ตามปี 2558 อีก 2 ปีข้างหน้าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านต่างๆ เช่น การลงทุน การค้าขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน มีการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การธนาคาร การคมนาคม ด้านพลังงาน ซึ่งทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้อง และส่งผลต่อคนไทยทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องรับรู้และสามารถประเมินสถานการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) ของคนไทยและประเทศไทย

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งผู้เขียนพอสรุปได้มีดังต่อไปนี้1.การเปลี่ยนแปลงในประเทศ

1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้านการเมืองในประเทศไทย ถึงแม้ว่าดูเผินๆ ไม่น่าวิตกกังวลอะไรมากนัก แต่ภาพที่เห็นชัดอยู่ คือ ความแตกแยกของคนไทยยังมีอยู่ การเมืองยังต่อสู้ล้มล้าง กล่าวหาโจมตีซึ่งกันและกันอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่อง ขณะเดียวกันคนไทยก็มีวิธีการสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อต่อรองเรียกร้อง ทำลาย โจมตี กล่าวหาอยู่ตลอดเวลา ก็จะมีผลให้คนไทยกังวลใจไม่น้อย นักลงทุนต่างๆ เกิดความไม่มั่นใจก็ส่งผลต่อการลงทุนและการพัฒนาประเทศได้เช่นกัน การเมืองภาพใหญ่ก็ใช่ว่าจะมั่นคง เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ การเลือกตั้งค่อนข้างบ่อย (การปฏิวัติก็ยังมีให้เห็นอยู่) นอกจากนั้นแล้ว การปรับคณะรัฐมนตรีก็เกิดขึ้นบ่อย นโยบายต่างๆ ปรับเปลี่ยนตามรัฐมนตรีใหม่ นโยบายแนวทางต่างๆ จึงขาดความต่อเนื่อง ข้าราชการประจำปรับตัวแทบไม่ทัน การปฏิบัติตามนโยบายก็จะไม่เป็นผล

1.2 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประเทศไทยเข้าสู่สังคมที่หลากหลายวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก (เกาหลี ญี่ปุ่น) เข้ามายากจะหยุดยั้งได้ คนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง วัยแรงงานที่มีอยู่ก็จะเลือกงาน จึงทำให้ประเทศไทยขาดแรงงานต้องนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นแสนเป็นล้านคน ขณะคุณภาพทางด้านการศึกษาของไทยก็ยังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง ด้านฝีมือ ด้านคุณภาพ ด้านทักษะ ด้านคุณภาพคนไทย อยู่ในลำดับ 3 ของอาเซียน เป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย ผู้เขียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดกับท่านทูตของไทย ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และท่านทูตไทย ณ ประเทศบรูไน ว่าคนไทยถูกสอนให้ฟังมากกว่าคิด ถูกสอน ให้เชื่อมากกว่าทำ คนไทยจึงขาดศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ขณะเดียวกัน สังคมไทยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตความเสื่อมด้อยทางคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้น (ดูข่าวการจับกุม) อย่างน่าใจหาย การพนันเข้าสู่สังคมวัยเยาว์มากขึ้น เด็กและเยาวชนอายุ 10 ขวบเดินเข้าสู่อบายมุขทั้งยาเสพติดและการพนันอย่างน่าวิตกและน่าสะพรึงกลัว จนกลายเป็นปัญหาทางสังคมอยู่ในปัจจุบัน

1.3 การเปลี่ยนแปลงด้านลม ฟ้า อากาศ และสิ่งแวดล้อม สภาวะอากาศของโลกและของไทยแปรปรวนในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาเกิดภาวะโลกร้อน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ช่วงหน้าฝนน้ำหลากดินถล่มสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ถึงเวลาธรรมชาติเอาคืนมนุษย์เรา อย่างเช่นปี 2554 ประเทศไทยเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ของอุทกภัย สภาพเศรษฐกิจเสียหายนับแสนล้าน ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องลงทุนเพื่อป้องกันน้ำท่วมนับแสนล้านเช่นกัน งบประมาณส่วนใหญ่ดังกล่าวถูกจัดสรรไว้แก้ปัญหาเรื่องน้ำ จึงทำให้การพัฒนาด้านอื่นๆ ช้าลง ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งของประเทศเสื่อมโทรมถูกทำลาย คลื่นทะเลทำลายชายฝั่งด้านอ่าวไทยมีผลเสียหายเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ หลังจากเกิดอุทกภัยแล้ว ภัยแล้งก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนไทยควรเรียนรู้และเตรียมตัว

1.4 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ผู้เขียนมีโอกาสรับฟังบรรยายพิเศษจากท่านทูตไทย ณ ประเทศบรูไน ว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมยังมีบทบาทสูง แต่ยังพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ เช่น การส่งออก การลงทุน และการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ประชากรรากหญ้าภาคเกษตรมีรายได้น้อย การลงทุนจากต่างประเทศยังมีความสำคัญ แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เป็นผลให้เศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอลง ปัจจัยอื่น เช่น ด้านทรัพยากรและเทคโนโลยียังไม่แข็งแรงพอ ซึ่งต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย/สิงคโปร์ 10-20 ปี ที่ผ่านมาได้สร้างฐานความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและได้ชื่อว่าเป็นผู้นำการส่งเสริมการค้า การลงทุน SME ระดับต้นของเอเชีย ขณะเดียวกันมาเลเซียได้ลงทุนสำหรับรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงทางรถไฟสายอาเซียนจากจีนถึงสิงคโปร์ โดยการสร้างทางรถไฟคู่ขนานกับทางรถยนต์ จากชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา ไปจนถึงสิงคโปร์ สร้างสะพานเชื่อมเกาะปีนังใหม่ ระยะทาง 24 กิโลเมตร กำลังจะสร้างเสร็จซึ่งตรงกันข้ามชายแดนประเทศไทยด้านด่าน อ.สะเดา จ.สงขลา พื้นที่แออัดไร้ระเบียบ/รถติด ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ในการเดินทางเข้าสู่ อ.หาดใหญ่ ในระยะทางเพียง 40-50 กม. ทั้งที่หาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่วนด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ก็ยังไม่พร้อม ขณะมาเลเซียพร้อมเกือบ 100% สิ่งเหล่านี้ภาครัฐต้องช่วยสนับสนุนและผลักดันเร่งด่วน ลำพังให้ข้าราชการระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคดูแลขับเคลื่อนน่าจะยากและช้าเพราะมีปัจจัยอื่นๆ อีกมาก โดยเฉพาะใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ว่าฯสงขลามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันเรื่องนี้มาก

1.5 การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการประเทศ ผู้เขียนสังเกตว่าตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาคนไทยสนใจการเมืองมากขึ้น แต่ความขัดแย้งก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ 3-4 จังหวัดยังไม่มีทีท่าจะสงบลง รัฐทุ่มกำลังคน กำลังเงินมหาศาลลงไปแก้ปัญหา เปลี่ยนคน เปลี่ยนรัฐบาลหลายครั้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ รวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชน

ขณะเดียวกันปัญหาการคอร์รัปชั่นในประเทศก็ยังเป็นมะเร็งร้ายของสังคมไทยต่อไป การบริหารจัดการประเทศยังมีอุปสรรคสำคัญ คือ ความแตกแยกทางการเมืองของคนไทยยังมีอยู่ ประเทศเดินหน้าไม่ได้ ผู้เขียนมีความคิดว่าอยากให้คนไทยมีสติ ลดอคติลง แล้วเดินหน้าช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป2.การเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศ

ผู้เขียนได้รวบรวมข้อคิดจากท่านทูตไทยที่ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มอาเซียน ที่มีผลต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย ถ้าหากคนไทยไม่เตรียมตัวรองรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ของโลก ซึ่งขอสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

2.1 การเปลี่ยนแปลงโดยเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางของโลก ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระยะเวลา 5-10 ปี

ที่ผ่านมา ทวีปเอเชียมีบทบาททางยุทธศาสตร์ ทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลก ผู้เขียนมองว่า ถ้าแบ่งโซนใหม่ของเอเชียแบ่งได้ 5 โซน เพื่อคนไทยได้ศึกษา คิด วิเคราะห์ความน่าจะเป็น ซึ่งแบ่งได้ 5 โซน ดังนี้

2.1.1 โซนเอเชียตะวันออก ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีเหนือ มองโกเลีย มาเก๊า กลุ่มนี้เป็นโซนที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี/การศึกษา/ภาคอุตสาหกรรมมีญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เฉพาะจีนก็นับวันเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกขึ้นทุกวัน โซนนี้คนไทยต้องคิดศึกษาวิเคราะห์ว่าเราจะได้ประโยชน์จากด้านใดในโซนนี้ แต่โซนนี้มีปัญหาทางการเมืองระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ จีนกับญี่ปุ่นเรื่องหมู่เกาะต่างๆ ในทะเล และโซนนี้เป็นแหล่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติจำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศจีน มองโกเลีย เกาหลีเหนือ รวมถึงแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ แหล่งเงินทุนต่างๆ โซนนี้จีน เกาหลี ญี่ปุ่นเป็นผู้นำในทุกๆ ด้าน

2.1.2 โซนเอเชียใต้ ประกอบด้วย อินเดีย ปากีสถาน มัลดีฟส์ บังกลาเทศ อัพกานิสถาน เนปาล ภูฏาน ศรีลังกา กลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มระดับกลาง แต่กำลังซื้อมาก ประชากรรวมแล้วกว่า 1,000 ล้านคน มีอินเดียเป็นพี่ใหญ่ถึงแม้ว่าอินเดียภาพรวมแล้วด้อยกว่าโซนตะวันออก แต่อินเดียก็เลื่องชื่อด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โซนนี้คนไทยก็ต้องคิดวิเคราะห์ว่าควรจะวางแผนเชื่อมโยงด้านใด โดยเฉพาะด้านไอที เป็นต้น เป็นกลุ่มน่าศึกษาทั้งเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ และโซนนี้จะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลเช่นกัน โดยเฉพาะอินเดียเป็นผู้นำด้านคอมพิวเตอร์ของโลก

2.1.3 โซนตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มน้ำมันรายใหญ่ของโลกมีซาอุดีอาระเบีย ตุรกี เยเมน อิรัก โอมาน จอร์แดน อิหร่าน คูเวต ซีเรีย เลบานอน บาห์เรน กาตาร์ อิสราเอล อาหรับเอมิเรตส์ ไซปรัส จอร์เจีย อาร์เมเจีย อาเซอร์ไปจาน โซนนี้เป็นแหล่งผลิตน้ำมันของโลก แต่ปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มมีสูงอยู่ เช่น ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มอาหรับ มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ และปัญหาการต่อต้านรัฐบาลของชาวซีเรียต่อผู้นำประเทศซึ่งเกิดมาจากวิกฤตการณ์ตูนิเซียสปริง โซนนี้ผู้เขียนมองว่าเป็นโซนที่คนไทยไม่ควรเสี่ยงในการลงทุนในด้านต่างๆ มากมายนัก ยกเว้นการลงทุนด้านน้ำมันหรือเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติและการจำหน่ายข้าวและสิ่งทอ

2.1.4 โซนเอเชียกลาง โซนนี้เป็นโซนที่บางประเทศแยกมาจากรัสเซียอยู่ทางตอนเหนือของทะเลแคริบเบียน เป็นประเทศค่อนข้างปิดทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ เพราะสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยหนึ่ง โซนนี้ประกอบด้วยเตอร์กิสถาน อุซเบกิสถาน คาซักสถาน คีร์กิสถาน ทาว์กิสถาน เป็นกลุ่มที่คนไทยติดต่อสัมพันธ์ด้านต่างๆ น้อยมาก แต่เป็นกลุ่มที่คนไทยน่าสนใจและศึกษาเพราะเป็นกลุ่มที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย

2.1.5 โซนตะวันออกเฉียงใต้ (โซนอาเซียน) ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากขึ้น 5-10 ปีที่ผ่านมา ด้วยลักษณะทางกายภาพมีทั้งพื้นดิน มีทั้งเกาะแก่ง มีทะเล มีอากาศไม่หนาวไม่ร้อน และเป็นเส้นทางการคมนาคมของโลก โดยเฉพาะทางเรือ จึงเป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ทีเดียว โดยเฉพาะสหรัฐให้ความสำคัญมากเพราะอเมริกาต้องการถ่วงดุลอำนาจของจีนในโซนนี้ โซนนี้จึงเป็นอู่ข้าว อู่น้ำ อู่อาหารของโลก ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในโซนนี้มา 9 ประเทศจึงพบว่าโซนนี้จะเป็นแหล่งอาหาร ทรัพยากร และเป็นแหล่งในการหางานทำของคนไทยในโอกาสต่อไป ฉะนั้นจะเห็นว่า เอเชียจึงกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของโลกทุกๆ ด้าน

ถ้าดูทั้ง 5 โซนของเอเชียแล้วจะเห็นความสำคัญของแต่ละโซนและรองรับแรงงาน การค้า ภาคธุรกิจต่างๆ สำหรับคนไทยจำนวนมหาศาล ถ้าคนไทยเรามีความพร้อมและเข้าใจสถานการณ์และศึกษาข้อมูล2.2การเปลี่ยนแปลงกฎและกติกาใหม่ของโลก ในภาวะที่โลกกำลังเจริญก้าวหน้า แต่กฎและกติกาข้อตกลงใหม่ๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย วิกฤตด้านเศรษฐกิจของโลก เช่น วิกฤตในบราซิล อเมริกาใต้ วิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวในอเมริกาและยุโรป วิกฤตในกรีซเป็นผลให้เศรษฐกิจของโลกโดยรวมสั่นคลอน ทั่วโลกจึงวิตกร่วมกับกติกาใหม่ในการควบคุม การลงทุน การเงิน การคลังมากขึ้น การลงทุนจะต้องไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เมืองใหญ่ทั่วโลกเกิดภาวะแออัดไร้ทิศทาง เป็นแหล่ง เพาะบ่มมลพิษเชื้อโรค มลพิษจากอากาศ ภาวะรถติด เป็นต้น ซึ่งทำให้หลายประเทศย้ายเมืองหลวง หรือย้ายกระทรวง หรือทำเนียบรัฐบาล เช่น มาเลเซีย สร้างเมืองใหม่ศูนย์ราชการใหม่ บุสตรายา เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยก็เกิดความคิดมาหลายครั้งแต่ยังไม่ทำเป็นทางการ แต่ถ้าทำเป็นทางการคงมีการออกมาคัดค้านกันอีก เหมือนการคัดค้านด้านระบบ 3จี

ผู้เขียนเคยไปดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ณ เมืองปูซานอยู่ทางใต้ของประเทศเกาหลีใต้ ผู้เขียนนั่งรถไฟกลับเข้ากรุงโซล ปรากฏว่ารถไฟขบวนดังกล่าวเต็มไปด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สอบถามได้ความว่าสถานที่ราชการของเกาหลีใต้อยู่ห่างจากเมืองหลวงมาก ข้าราชการเดินทางโดยรถไฟไปทำงาน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาทางการจราจรและการกระจุกตัวของเมืองและประชากรในเกาหลีใต้

ประเทศญี่ปุ่นมีกฎกติกาใหม่ว่าใครสร้างบ้านให้คำนึงการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย จึงมีโครงการบ้านสีเขียว Green house ในเมืองหลวง ซึ่งมีหลายประเทศที่มีเมืองหลวง มีกฎกติกาเหล่านี้มาใช้ เช่น ประเทศบรูไน ในเมืองหลวงมีโซนป่าไม้เต็มไปหมด การใช้รถบนถนนในประเทศบรูไนห้ามใช้แตรรถยนต์

นอกจากนั้น กฎกติกาด้านสิทธิมนุษยชนจะต้องถูกตรวจสอบจากองค์กรของโลกอย่างเข้มงวด การตรวจสอบความโปร่งใสในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ความโปร่งใสในการบริหารประเทศของผู้นำแต่ละชาติถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น ผู้บริหารระดับโลกจะมีนโยบายภาคสังคมมากขึ้น รับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น บริษัท C.P. ของไทยได้รับการยอมรับทั่วโลก เพราะเป็นบริษัทที่ส่งเสริมและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกอันเป็นที่น่าภูมิใจสำหรับคนไทยทุกคน

2.3 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรสูงวัยมากขึ้น จากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประชากรสูงวัยของโลกเพิ่มขึ้น 80-90 ล้านคน แต่บางข้อมูลว่าประชากรสูงวัยของโลกมีเกือบ 1,000 ล้านคนแล้ว การที่ประชากรโลกเข้าสู่สูงวัยมากขึ้นเป็นผลให้ภาวะแรงงานของประเทศด้อยคุณภาพลง แต่ภาระของภาครัฐในการดูแลมากขึ้น แต่ถ้ามองอีกมุมเชิงโอกาสของคนรุ่นใหม่ก็จะทำให้มีโอกาสมีงานทำที่กว้างขวางและหลากหลายขึ้น แต่มีสัญญาณเตือน 4-5 ปีข้างหน้า ชาวพม่า เขมร ลาว ที่มาทำงานในประเทศไทย ก็มีแผนกลับประเทศตนเองมากขึ้น เช่น พม่าจะกลับไปพัฒนาประเทศ โครงการทวาย เป็นต้น อาจจะทำให้ไทยขาดแรงงานก็เป็นได้

ผู้เขียนคิดว่าสถาบันอาชีวะของไทยน่าจะนำเหตุการณ์นี้วางแผนเตรียมการผลิตนักศึกษาเพื่อเตรียมรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว2.4การเปลี่ยนแปลงทางด้านลม ฟ้า อากาศของโลกที่รุนแรงและมีมากขึ้น จากสภาพโลกร้อนขึ้นมีผลถึงมวลอากาศของโลกโดยรวมกระทบอย่างทั่วถึงกว้างขวางและน่าวิตกอย่างยิ่ง เช่น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภูเขาไฟระเบิด ระบบนิเวศวิทยาของโลกอ่อนแอเสื่อมโทรม เช่น เกิดพายุในประเทศอเมริกา สึนามิในญี่ปุ่น สึนามิในอินโดนีเซีย แผ่นดินไหวในประเทศจีน อุทกภัยในประเทศไทย พายุในฟิลิปปินส์เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมของโลก เพิ่มภาระให้กับภาครัฐในการฟื้นฟูประเทศและเหตุการณ์ดังกล่าวยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปรากฏการณ์ดังกล่าวทำลายแหล่งผลิตอาหารของโลกไปด้วย จึงเป็นผลให้เศรษฐกิจของโลกโดยรวมชะงักหรือชะลอตัว ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทั่วโลกมองว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปเอเชียน่าจะเป็นจุดที่สำคัญในการลงทุนของโลก

2.5 การเปลี่ยนแปลงแนวทางการต่อสู้เรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมโดยใช้กลุ่มก่อการร้าย การต่อสู้เรียกร้องสิทธิไม่เป็นธรรมเป็นกระบวนการประชาธิปไตย นิยมใช้ความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นกรณีความขัดแย้งทางการเมืองของไทยปี 2553 ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีบาดแผลที่แตกต่างไปจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทย คือ การแบ่งแยกคนไทยเป็น 2-3 กลุ่มและมีแนวโน้ม 2-3 กลุ่มนี้ยังไม่เปลี่ยนแนวคิดหรืออุดมการณ์ในการต่อสู้ ซึ่งถ้าปัญหานี้ยังมีอยู่ก็จะเป็นแผลประเทศของเราตลอดไป และก็จะเป็นตัวฉุดทุกๆ ด้านในการพัฒนาประเทศอีกเหตุการณ์ที่คนไทยเป็นห่วงและวิตกกังวลใจ เศร้าใจกันทุกคน ผู้เขียนคิดเอาเองนะคือเหตุการณ์ใน 3-4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งนับว่ารุนแรงและไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก่อน การต่อสู้เชิงก่อการร้ายสากลที่ใช้วิธีรุนแรงเช่นนี้ ก่อนหน้านี้ข่าวว่ามีนักรบต่างชาติ คือ ชาวมุสลิมเกาะสุมาตรา คือ ชาวอาเจะห์อินโดนีเซียมาร่วมด้วย ผู้เขียนรู้สึกวิตกกังวลใจมาก

ผู้เขียนมีโอกาสดูงานการศึกษากรุงจาการ์ตา อินโดนีเซียและพบท่านทูตไทย และดูด้านการศึกษา ณ เมืองเมดานบนเกาะสุมาตรา ซึ่งมีชาวอาเจะห์เป็นจำนวนมาก มีโอกาสสอบถามผู้คนบนเกาะนี้หลายคนเกี่ยวกับเหตุการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ของไทย ได้รับคำตอบและยืนยันได้ว่าเขาจะไม่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของคนไทย คนไทยเป็นคนดี คนไทยน่ารัก ผู้เขียนรู้สึกโล่งใจ

ผู้เขียนคิดว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการควรเร่งผลักดันให้โรงเรียนในประเทศไทยหรือโรงเรียนในจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ดำเนินกิจกรรมอาเซียนศึกษาโดยยึดเสาหลักของอาเซียนทางวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมนำร่องกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย

ผู้เขียนเชื่อว่าน่าจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศความรัก ความเข้าใจที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน แทนที่ใช้นโยบายทางทหารอย่างเดียว น่าจะใช้กระทรวงศึกษาธิการเป็นช่องทางบ้างน่าจะดีเพราะผู้เขียนมีโอกาสได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการศึกษาระหว่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2/โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม/โรงเรียนบางกล่ำวิทยาคม/โรงเรียนควนเนียงวิทยา/โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ/โรงเรียนบางแก้ววิทยา/โรงเรียนเกาะหมาก ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกิจกรรมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้บริหารของทุกโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งผลจากการทำ M.O.C กับโรงเรียนในฟิลิปปินส์/บรูไน/อินโดนีเซีย/สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะมาเลเซีย ผู้เขียนเห็นบรรยากาศแล้ว รู้สึกภูมิใจมากที่เห็นบรรยากาศที่เป็นมิตร ประเทศเพื่อนบ้านที่ดี ซึ่งอยากเสนอผู้เกี่ยวข้องลองให้กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาใน 3-4 จังหวัดภาคใต้ น่าจะช่วยอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยเพราะการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและการศึกษา เป็นการเชื่อมโยงที่บอกถึงมิตรภาพแห่งมิตรไมตรีและสันติ

ทั้งหมดนี้ผู้เขียนได้นำเสนอและนำข้อคิดจากผู้เกี่ยวข้องจากการศึกษาดูงานในประเทศอาเซียน ที่ผู้เขียนสัมผัสภาพจริงๆ มาบอกเล่า ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทย เพราะการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะเป็นปัญหาและอุปสรรคของคนไทยของประเทศไทย ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อย ถ้าหากคนไทยไม่รู้ไม่เตรียมตัว

 

 

(ที่มา:มติชนรายวัน 7 มี.ค.2556)
กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้ว แฝดสยาม อิน-จัน พบรักแรกกับสาวลอนดอน(8)
ค่าจ้างขั้นต่ำ 2559 : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
ลึกแต่ไม่ลับ โดยจรัญ พงษ์จีน : "ศึกในประชาธิปัตย์"
เหยียดคนจนบนบัตรทอง โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
หรือสมคิดจะสร้างประวัติศาสตร์ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
test