เปิดคำแถลง... ป.ป.ช.ปลดชนวน เคลียร์ 5 ปม เขย่าเก้าอี้"ปู"

วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:05:26 น.
(ที่มา:มติชนรายวัน 5 เมษายน 2556)

 

 

 


หมายเหตุ - นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่มีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ซึ่งมีมติเอกฉันท์ยุติการตรวจสอบกรณีการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 และกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ในรายการเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด กู้ยืมเงินรวม 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทของนายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามี

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตั้งประเด็นในการตรวจสอบไว้ 5 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ปี 2549 ไม่ปรากฏการกู้เงินจากบุคคลอื่นในบัญชีงบดุลของบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด แต่ในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุว่าปล่อยกู้ให้บริษัทนี้ในวันที่ 6 ตุลาคม 2549 จำนวน 20 ล้านบาท เหตุใดจึงไม่ปรากฏในงบดุลปี 2549 แต่ปรากฏในงบดุลของบริษัท ในปี 2550 รายการกู้ยืมจากบุคคลอื่นรวม 30 ล้านบาท

ประเด็นที่ 2 บริษัทชี้แจงรายการดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นในแต่ละปีแตกต่างกัน โดยในปี 2550 ทางบริษัทแจ้งอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 2.50-3.75 แต่อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์แจ้งต่อ ป.ป.ช. คิดดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเด็นที่ 3 ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ง 3 ฉบับ แม้ลงวันที่ออกตั๋วและจำนวนเงินต่างกัน แต่รูปแบบ ถ้อยคำ ข้อความรายละเอียดเหมือนกันแทบทุกประการ

ประเด็นที่ 4 ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ วันที่ 6 ตุลาคม 2549 วันที่ 9 มีนาคม 2550 และ วันที่ 13 มีนาคม 2550 แท้จริงแล้วทำขึ้นวันเดียวกันหรือไม่

ประเด็นที่ 5 รายการเงินให้กู้ยืมส่อเป็นนิติกรรมอำพราง โดยข้อมูลที่แจ้งต่อ ป.ป.ช.ขัดแย้งกับข้อมูลการกู้ยืมเงินของบริษัท ส่อเป็นการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ หรือไม่

พนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ที่ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 ประกอบธุรกิจให้เช่าอพาร์ตเมนต์ ชื่อ ยู คอมเพล็กซ์Ž ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมี 3 คน คือ นายอนุสรณ์ อมรฉัตร หรือ น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ หรือ น.ส.สุมิตรา อิงคผาติ

ประเด็นที่ 1

การกู้ยืมเงิน 3 ครั้ง รวม 30 ล้านบาทนั้น จำนวนเงินที่กู้จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2549 จำนวน 20 ล้านบาท ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม 2550 จำนวน 5 ล้านบาท และครั้งที่ 3 วันที่ 13 มีนาคม 2550 จำนวน 5 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินนั้น ครั้งที่หนึ่ง เป็นการชำระหนี้ให้กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่สอง ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และครั้งที่สาม ชำระหนี้เงินเบิกเกินบัญชี

บริษัทออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ครั้งที่หนึ่ง ฉบับเลขที่ 01/2549 ครั้งที่สอง ฉบับเลขที่ 01/2550 และครั้งที่สาม ฉบับเลขที่ 02/2550

จากการตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า บริษัทได้รับเงินกู้ยืมจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นเช็คธนาคาร พร้อมทั้งลงบันทึกในหลักฐานใบสำคัญรับของบริษัท ซึ่งมีหลักฐานยืนยัน ครั้งที่หนึ่ง เป็นเช็คของธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเอกสารหลักฐานยืนยันว่าเป็นธนาคารอะไร ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ครั้งที่สอง เป็นเช็คของธนาคารอีกแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2550 ครั้งที่สาม เป็นเช็คธนาคารแห่งเดียวกันกับแห่งที่รับของเงินกู้ของธนาคารครั้งที่สอง ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550

เมื่อบริษัทได้รับเช็คจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ หลักฐานได้นำเช็คฝากเข้าบัญชีของบริษัท ซึ่งปรากฏตามหลักฐานสำเนาใบนำฝากธนาคารและสำเนาบัญชีเงินฝากของบริษัท เป็นธนาคารเดียวกันและสาขาเดียวกันทั้งหมด โดยนำเช็คเข้าบัญชีครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 จำนวน 20 ล้านบาท ครั้งที่สอง 9 มีนาคม 2550 จำนวน 5 ล้านบาท และครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 จำนวน 5 ล้านบาท ทั้งหมดมีหลักฐานยืนยันและนำมาแสดง

บริษัทได้นำเงินไปชำระหนี้ปรากฏตามหลักฐานใบสำคัญจ่ายและใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งใบฝากเงิน โดยครั้งที่หนึ่ง จำนวน 20 ล้านบาทนั้น ไปชำระเงินกู้ให้ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่สาม 5 ล้านบาท ไปชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มีหลักฐานยืนยัน

ประเด็นที่ 2

สถานที่ออกตั๋วและรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฏว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ง 3 ฉบับ ทำขึ้นที่บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด สำนักงานใหญ่เลขที่ 73 อาคารเอ็มลิงค์ ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โดยบริษัทมีสาขาอีก 2 แห่ง คือ สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 7 ถนนบางนาตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 61/1 หมู่ 7 ถนนบางนาตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ง 3 ฉบับนั้น ทำขึ้นตามวันที่มีการกู้เงินกัน ส่วนตั๋วสัญญาใช้เงินที่เหมือนกัน เนื่องจากรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงินจะมีรูปแบบและเนื้อความที่ทำขึ้นตามกฎหมายกำหนด ดังนั้น ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ง 3 ฉบับ ที่บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ออกให้กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จึงมีรูปแบบและเนื้อความคล้ายกัน จะแตกต่างกันตรงเลขที่ตั๋ว วันที่ออกตั๋ว และจำนวนเงินในตั๋วสัญญาใช้เงินเท่านั้น

ประเด็นที่ 3

งบการเงินของบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฏว่า กรณีงบดุลของบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด มีรอบระยะเวลาเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป ดังนั้น การกู้ยืมเงินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จำนวน 30 ล้านบาท บริษัทได้กู้ยืมตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2550 ดังนั้น งบดุลปี 2549 สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2549 จึงยังไม่ปรากฏข้อมูลเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น แต่จำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมดจะมาปรากฏในงบดุลปี 2550 สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2550 จำนวน 30 ล้านบาท

ประเด็นที่ 4

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฏว่า กรณีที่ดอกเบี้ยในตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ง 3 ฉบับ ไม่ตรงกับงบดุลปี 2550 ของบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด กล่าวคือ ในตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แต่ในงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 กำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นในอัตราร้อยละ 2.50 ถึง 3.75 ต่อปี

เหตุที่ดอกเบี้ยไม่ตรงกัน เนื่องจากในครั้งแรกบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ขอกู้เงินจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยตกลงกันว่า จะขอคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แต่หลังจากมีการกู้เงินกันแล้วและได้มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ทางบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ได้มีการตกลงกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวใหม่ โดยได้ข้อตกลงกันว่าเงินกู้จำนวน 20 ล้านบาท ตามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับแรก ขอคิดอัตราดอกเบี้ยใน 2 ปีแรก ในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี ส่วนในปีต่อไปให้คิดดอกเบี้ยตามเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่ปรากฏตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ส่วนเงินกู้อีก 2 ฉบับ ฉบับละ 5 ล้านบาท ดังกล่าว ได้มีการตกลงกันว่า ให้คิดอัตราดอกเบี้ยของอัตราเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปี 2550 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี

ดังนั้น การจัดทำงบดุลของบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ในปี 2550 มีอัตราดอกเบี้ยหลายอัตรา การบันทึกอัตราดอกเบี้ยในรายการงบดุลจึงต้องลงอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่มีการกู้ คือ ร้อยละ 2.25 และสูงสุดที่มีการกู้ คือ ร้อยละ 3.75 ต่อปี ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้การบันทึกอัตราดอกเบี้ยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท จึงต้องลงว่าการกู้เงินระยะยาวของบริษัท ในรายการเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 2.50-3.75 ต่อปี

ประเด็นที่ 5

การชำระคืนเงินและดอกเบี้ย จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฏว่า ปัจจุบันบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ยังไม่มีการชำระต้นเงินกู้ 30 ล้านบาท แต่ได้ตกลงชำระดอกเบี้ยให้กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ สำหรับการกู้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวเป็นรายปี ซึ่งปัจจุบันได้มีการชำระดอกเบี้ยไปแล้ว รวม 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 จำนวน 777,054.79 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 116,558.22 บาท รวมจำนวนที่ชำระ 660,496.57 บาท เป็นการชำระดอกเบี้ยปี 2550 แต่ได้ชำระในปี 2553 มีหลักฐานเป็นเช็คสั่งจ่าย

ครั้งที่ 2 จ่ายเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 จำนวน 875,000.00 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 131,250.00 บาท รวมจำนวนที่ชำระ 743,750.57 บาท เป็นการจ่ายดอกเบี้ยปี 2551 มีหลักฐานเป็นเช็คสั่งจ่าย

ครั้งที่ 3 จ่ายเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 จำนวน 259,794.58 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 38,969.19 บาท รวมจำนวนที่ชำระ 220,825.39 บาท เป็นการจ่ายดอกเบี้ยปี 2552 มีหลักฐานเป็นเช็คสั่งจ่าย

ครั้งที่ 4 จ่ายเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 จำนวน 281,712.39 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 42,256.86 บาท รวมจำนวนที่จ่าย 239,455.53 บาท เป็นการจ่ายดอกเบี้ยปี 2552 มีหลักฐานเป็นเช็คสั่งจ่าย

ครั้งที่ 5 จ่ายเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 จำนวน 399,041.11 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 59,856.17 บาท รวมจำนวนที่จ่าย 339,184.94 บาท เป็นการจ่ายภาษีในห้วงเดือนพฤษภาคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2554

เหตุที่มีการชำระดอกเบี้ยกันในปี 2553 ทั้งที่บริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด ได้กู้ยืมเงินจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตั้งแต่ปี 2549 นั้น เนื่องจากนายอนุสรณ์ได้ตกลงกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่าบริษัทจะชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวให้กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เมื่อบริษัทเริ่มมีสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งบริษัทเริ่มมีสภาพคล่องทางการเงินในปี 2553 จึงได้เริ่มชำระดอกเบี้ยให้กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ดังกล่าว

เมื่อพิจารณาจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งเอกสารประกอบของผู้ยื่น และได้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการให้ถ้อยคำจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว

วินิจฉัยได้ว่า กรณีรายการเงินให้กู้ยืมของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ระบุให้กับบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด กู้ยืมจำนวน 30 ล้านบาทนั้น มีอยู่จริง ดังนั้น ประเด็นจึงยังฟังไม่ได้ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 263 วรรคหนึ่ง และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 2 บัญชี มาเพื่อประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกัน ซึ่งมีการตรวจสอบเงินสดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์และนายอนุสรณ์ ที่ได้ยื่นแสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 และกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554

ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการเงินสด ตามที่ผู้ยื่นแสดง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 38/9 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ปรากฏว่าถูกต้องและมีอยู่จริงตามที่ผู้ยื่นแสดง

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบรายการเงินฝากในบัญชีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ผู้ยื่น และนายอนุสรณ์ รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายการสิทธิและสัมปทาน รายการเงินกู้จากธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น และทุกรายการแล้วเห็นว่าไม่มีพฤติการณ์ที่จะฟังได้ว่าจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือควรปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติรับทราบ และเก็บข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาในกรณีออกจากตำแหน่งต่อไป
test