เช็กความฟิต70พรรค ก่อนสู้ศึกเลือกตั้ง"57

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:16:56 น.






พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม และกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

พรรคการเมืองที่มีชื่อคุ้นหูคุ้นตาเริ่มขยับแข้งขยับขา และขยับไปถึงบรรดา ส.ส.ที่ฝังตัวอยู่ในมุ้งต่างๆ ก็แสดงความชัดเจนเรื่องการโยกย้ายพรรค

เตรียมองคาพยพให้พร้อม ลงสนามสู้ศึกในปีหน้าและเพื่อเป็นการปูพื้นแต่เนิ่นๆ

 

 

"มติชน"  ถือโอกาสนำข้อมูลพรรคการเมืองที่คงสถานะอยู่ในปัจจุบัน ทั้งที่เวียนว่ายอยู่ในเวทีการเมืองให้เห็นกันอยู่ทุกบ่อย และอีกหลายพรรคแทบไม่เป็นที่รู้จัก มาขึ้นบัญชีไว้ตรวจสอบ

พรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้การรับรองและดำเนินการอยู่จนถึง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2556 มีทั้งสิ้น 70 พรรคการเมือง ประกอบด้วย

1.พรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าพรรค   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เลขาธิการพรรค นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

 

2.พรรคประชากรไทย หน.นายสุมิตร สุนทรเวช เลขาฯ นายสมบูรณ์ เวสน์

 

3.พรรคกิจสังคม หน.นายทองพูล ดีไพร เลขาฯ นายสยมภู เกียรติสยมภู



4.พรรคมหาชน หน.นายอภิรัต ศิรินาวิน เลขาฯ นายไพศาล เหมือนเงิน

 

 

5.พรรคคนขอปลดหนี้ หน.นายพงศ์สุธิน วีระกิธพานิช เลขาฯ นายบุญอุดม ใจหล้า

 

 

6.พรรคกสิกรไทย หน.นายจำลอง ดำสิม เลขาฯ นายอนุชา ปราโมช



7.พรรคเพื่อฟ้าดิน หน.น.ส.ขวัญดิน สิงห์ดำ เลขาฯ เรือตรี แซมดิน เลิศบุศย์

 

8.พรรคความหวังใหม่ หน.นายชิงชัย มงคลธรรม เลขาฯ นายจารึก บุญไชย

 

 

 9.พรรคประชาราช หน.นายคัมภีร์ สุริยาศศิน เลขาฯ นางพรพิศ โกศลจิตร

 

 

10.พรรคดำรงไทย หน.นายโชติพัฒน์ สกุลดีเชิดชู เลขาฯ น.ส.กนกนุช สกุลดีเชิดชู



11.พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หน.นายโชติ บุญจริง เลขาฯ นายวิเชียร ควรเอี่ยม

 

 

12.พรรคชาติสามัคคี หน.นายนพดล ไชยฤทธิเดช เลขาฯ น.ส.ณุชภัทท์ สุขเจริญ 13.พรรคเพื่อไทย หน.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรรณ เลขาฯ นายภูมิธรรม เวชยชัย



14.พรรคเพื่อแผ่นดิน หน.นางกมลพร กัลยาณมิตร เลขาฯ น.ส.ญดาพร วัฒนพรมสุข

 

 

15.พรรคชาติพัฒนา หน.นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เลขาฯ นายประเสริฐ บุญชัยสุข

 

 

 16.พรรคแทนคุณแผ่นดิน หน.นายวิชัย ศิรินคร เลขาฯ นายบุญธร อุปนันท์

 



17.พรรคชาติไทยพัฒนา หน.นายธีระ วงศ์สมุทร เลขาฯ นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร

 

 

18.พรรคอนาคตไทย หน.นายวีระพล เหมรัตนากร เลขาฯ นายชินวัตร ยะทะนันท์

 

 

19.พรรคธรรมาภิบาลสังคม หน.นายปราโมช ถาวร เลขาฯ นายชาญชัย ตั้งชู

 

 

20.พรรคมาตุภูมิ หน.พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เลขาฯ นายมั่น พัธโนทัย


21.พรรคภูมิใจไทย หน.นายอนุทิน ชาญวีรกูล เลขาฯ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

 

 

22.พรรคประชาสันติ หน.นายสมชัย แนวพานิช เลขาฯ นายโสภณ แนวพานิช

 

 

23.พรรคพลังพัฒนา หน.นายสนิท มาประจวบ เลขาฯ นางภาพรณ์ ลิ้มศุภรัตน์



24.พรรคประชาธรรม หน.นายชานนท์ เจะหะมะ เลขาฯ นายอุสมาน ดาโอะ

 

 

25.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย หน.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข เลขาฯ นายสุคม ศรีนวล

 

 

26.พรรคไทยรวมพลัง หน.นายเอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ เลขาฯนายศิรเมศร์ เสถียรรุจิกานนท์

 

 

27.พรรคพลังคนกีฬา หน.นายวิรุณ เกิดชูสกุล เลขาฯ นายภูธน เพชรพิฆาฏ

 

 

28.พรรคเสรีนิยม หน.นายพุทธชาติ ช่วยราม เลขาฯ นายพุฒิพงศ์ พุ่มไสล

 

 

29.พรรครักประเทศไทย หน.นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เลขาฯ นางสุพัสรา นราแย้ม

 



30.พรรคไทยพอเพียง หน.นายจำรัส อินทุมาร

 

 

31.พรรคประชาสามัคคี หน.นายสมหมาย สืบสี เลขาฯ นายภาสกร ดมหอม

 

 

32.พรรคไทยมหารัฐพัฒนา หน.น.ส.นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ เลขาฯ นายณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย

 



33.พรรคเพื่อธรรม หน.นายวัลลภ สุปริยศิลป์ เลขาฯ น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาดธัญญกิจ

 

 

 34.พรรคบำรุงเมือง หน.นายสุวรรณ ประมูลชัย เลขาฯ นางมะลิ เอกอริยะกุล

 



35.พรรคประชาธิปไตยใหม่ หน.นายสุรทิน พิจารณ์ เลขาฯ นายนิพนธ์ ชื่นตา

 

 

36.พรรครักษ์สันติ หน.พลตำรวจโท ถวิล สุรเชษฐพงษ์ เลขาฯ นายวิริยะ เตชะรุ่งโรจน์

 

 

37.พรรคเพื่อประชาชนไทย หน.นางดาราวัลย์ อินทราทิพย์ เลขาฯ น.ส.ปรียาภรณ์ พูลศิริมัทนาพร

 

 

38.พรรคพลังชล หน.นายสนธยา คุณปลื้ม เลขาฯ นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา

 

 

39.พรรคสร้างไทย หน.นายประดิษฐ์ วงศ์วิลัย เลขาฯ นายประดิษฐ์ ครุฑเหิร

 

 

40.พรรคยางพาราไทย หน.นายเพิก เลิศวังพง เลขาฯ นายสถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์



41.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน หน.นายปรีดา บุญเพลิง เลขาฯ นายณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์



42.พรรคพลังสหกรณ์ หน.ว่าที่ร้อยตรี ทวีป ยอดเศรณี เลขาฯ นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง

 



43.พรรคพลังท้องถิ่นไท หน.นายเศกสรรณ์ หอมรักษ์ เลขาฯ นางจีรพันธ์ พิมพ์สว่าง

 

 

44.พรรคพลังเครือข่ายประชาชน หน.น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ เลขาฯ นายสุวราคริษฐ โพธิยานนท์

 



45.พรรคถิ่นกาขาว หน.นายวิบูลย์ แสงกาญจนวนิช เลขาฯนางอำไพ กาฬพันธ์

 

 

46.พรรคพลังเศรษฐกิจไทย หน.นายธีระ เจียบุญหยก



47.พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย หน.นายดำรงค์ พิเดช เลขาฯ นายธิติ กนกทวีฐากร

 

 

48.พรรคพลังอุดร หน.นายธนยศ รักกิจศิริ เลขาฯนายชัยพล ศรีทศักดิ์

 

 

 49.พรรคพลังงานไทย หน.นายวิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ เลขาฯ นายภัฐธนพงษ์ เกษมวรรณ

 

 

50.พรรคเพื่อประชาธิปไตย หน.นายดวง เมืองจันทร์ เลขาฯ นายวิศิษฐ์ โครัมย์

 



51.พรรคเสียงประชาชน หน.น.ส.นิลุบล อาจคำพันธุ์ เลขาฯน.ส.ศิวพร บำรุง

 

 

52.พรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต หน.นายวินัย ดุลยภักดิ์ เลขาฯนายมงคล นาสารีย์

 

 

53.พรรคไทยถาวร หน.นายวชิรพงศ์ ปัญจธันยพงศ์ เลขาฯ นายนครินทร์ ศรีคุ้ม



54.พรรครักไทย หน.พล.อ.อภิชัย พิณสายแก้ว เลขาฯ นายวิชัย อุดมสมบูรณ์ดี

 

 

 55.พรรคชาติประชาธิปไตย หน.นายวิชิต ดิษฐประสพ เลขาฯนายจิรชัย เชาวลิต

 

 

56.พรรคเพื่อสันติ หน.นายปราโมทย์ สมะดี เลขาฯ นายฮานีฟ หยงสตาร์


57.พรรคพลังประเทศไทย หน.นายดาชัย อุชุโกศลการ เลขาฯ ว่าที่ ร้อยตรี สุพจน์ มหัทธนสถิตย์

 

 

58.พรรคไทยรักธรรม หน.นายนราวิชญ์ ชะยะ เลขาฯ นายพักรูดิน วายาโยะ

 

 

59.พรรคเสรีรวมไทย หน.นายไพบูลย์ พึ่งทองหล่อ เลขาฯ นายสุวิทย์ กิตติธรานนท์

 

 

60.พรรคอาสาสมัครไทย หน.นายธวัชชัย ทิพกานนท์ เลขาฯ นายเสมอ ดีรัศมี



61.พรรครักษ์ธรรม หน.นายสมศักดิ์ แสงอำนาจเดช เลขาฯ น.ส.สุชาดา โชคพิชิตชัย

 

 

62.พรรครวมพลังไทย หน.นายอำนาจ สอนทะมาตย์เดชา เลขาฯ นายสุรชัย เรืองวิเศษ



63.พรรคเพื่อชาติ หน.นายเถลิงยศ บุดุดำ เลขาฯ น.ส.รัชชสรา แก้วเกิดมี 64.พรรคเพื่ออนาคต หน.นายพูลเดช กรรณิการ์ เลขาฯนายสยามสิน วลิตวรางค์กูร

65.พรรคพลังไทยเครือข่าย หน.นายมู่หำหมัด รุสดีโต๊ะราหนี เลขาฯ นายมูอิน มุเส็ม สะเดา

 

 

66.พรรคชาติไทยสามัคคี หน.นายธนทัต ชัยณรงค์ เลขาฯนายกรวิทย์ เกาะกลาง

 

 

67.พรรคพลังประชาธิปไตย หน.นายสุรชาติ เวชกามา เลขาฯ นายพิชิต ประกิจนิกรณ์



68.พรรคภราดรภาพ หน.นายทวี ชันเฮม เลขาฯ นายสมศักดิ์ มีชัย

 

 

69.พรรคพลังไทยรักชาติ หน.นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ เลขาฯนายสรศักดิ์ ดีสุขใส

 

 

70.พรรคเมืองไทยของเรา หน.สิบเอก พิษณุ พุทธสิม เลขาฯร้อยตรี ปวิช พงษ์มณี

 


พรรคการเมืองขนาดกลางถึงใหญ่คงพอจะคุ้นเคยกับระบบจัดการกันพอสมควร แต่พรรคเล็กที่สำหรับบางคนอาจเคยได้ยินเป็นครั้งแรก ไปสำรวจกันดูว่าพวกเขาเตรียมพร้อมอย่างไร

 



ดำรงค์ พิเดช หน.พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย (ทป.) เล่าให้ฟังคร่าวๆ ว่า ได้เรียกประชุมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ โดยพรรค ทป.จะส่งผู้สมัครในระบบปาร์ตี้ลิสต์ ประมาณ 20 คน ขณะนี้มีผู้สมัครพร้อมแล้ว ส่วนใหญ่เป็นนักอนุรักษ์ อดีตข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนผู้สมัครในระบบเขตจะส่งในบางจังหวัดเท่านั้น รูปแบบในการหาเสียง จะเน้นเดินพบปะประชาชนตามชุมชน และตลาดสด ส่วนจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประชาชนจะตัดสินใจ ยืนยันว่าพรรค ทป.ทำงานได้กับทุกพรรค ทุกสี เพราะเน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่าเป็นหลัก

วัลลภ สุปริยศิลป์ หัวหน้าพรรคเพื่อธรรม อดีต ส.ส.น่าน เขต 3 หลายสมัย ทั้งจากพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังธรรม กล่าวถึงความพร้อมว่า จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ทั้งระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขต แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบตัวบุคคล เพราะต้องไปประชุมกับกรรมการบริหารพรรคก่อน

ขณะที่พรรคการเมืองที่ดูเหมือนเจาะจงนโยบายและกลุ่มเป้าหมาย อย่างพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรค อธิบายจุดยืนว่า พรรคครูไทยฯเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนครูที่ต้องการจะมีพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของครูจริงๆ ซึ่งในอดีตก็เคยเป็นครูระดับประถมศึกษามาก่อน และตำแหน่งสุดท้ายเป็นเลขาธิการคุรุสภาในช่วงปี 2538-2542

แนวทางของพรรคคือ การนำการศึกษา พัฒนาคน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม โดยจะเน้นกลุ่มฐานเสียงที่เป็นครูคนแรกของลูก นั่นก็คือพ่อแม่

"ตอนนี้พรรคการเมืองไม่มีพรรคใหญ่ และไม่มีพรรคเล็ก เพราะทุกพรรคไม่มี ส.ส.เหมือนกันหมด จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินของประชาชน" หัวหน้าพรรคครูไทยฯทิ้งท้าย

พรรคไหนจะได้เข้าสภา อีก 50 กว่าวันรู้กัน

หน้า 13มติชนรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556





หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง