ตรวจรายชื่อ 457 ผู้สมัคร ส.ว. ครบทุกจังหวัด

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 22:50:32 น.
ที่มา มติชนรายวัน ฉบับประจำวันที่ 10 มีนาคม 2557


หมายเหตุ - รายชื่อและสถานะของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทั่วประเทศ จำนวน 457 ราย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 30 มีนาคม

ภาคเหนือ

อุตรดิตถ์ - 1.นายโปรย สมบัติ สื่อมวลชนท้องถิ่น 2.นายพีระศักดิ์ พอจิต อดีตนายก อบจ.อุตรดิตถ์ 3.นายวรนุพงศ์ ลภัสจารุนันท์ อดีต ส.ส. และ ส.ว.อุตรดิตถ์

เชียงราย - 1.นางเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา และอดีต ส.ว. 2.นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 3.นายมงคลชัย ดวงแสงทอง อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงราย 4.นายศักดิ์ชัย จงสุทธนามณี อดีต ส.จ.เขต อ.แม่จัน 5.น.ส.พนิดา มะโนธรรม แกนนำคนเสื้อแดงกลุ่มเชียงรายตะวันแดงกระตุ้นเศรษฐกิจ 

พิจิตร - 1.ดร.กิตติ์ธเนศ โภคินบุญญารัศมี ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2.นายพิชัย ด่านรุ่งโรจน์ อดีตรองนายก อบจ.พิจิตร 3.นายมาโนช นิลนาค ทนายความ 4.นายสุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช อดีต ส.ว. พิจิตร 5.นางวารุณี ด่านรุ่งโรจน์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 6.นายสมเกียรติ์ ศรีม่วง ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

เชียงใหม่ - 1.นายสมพงศ์ ค่ายคำ ข้าราชการบำนาญ 2.นพ.เพทาย เตโชฬาร อดีต ส.ท.นครเชียงใหม่ 3.นายอดิศร กำเนิดศิริ อดีตรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ 4.นายชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการอิสระ 5.นายพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ข้าราชการบำนาญ 6.นายถาวร เกียรติไชยากร อดีต ส.ว.เชียงใหม่ 7.นายกฤษณพงษ์ พรมบึงรำ แกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 8.นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ 9.นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์ อดีตผู้อำนวยสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 10.ร.ต.ต.สมพล เกษมมาลา นักการศึกษาเอกชน 11.นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ ทนายความ 12. นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ อดีต กกต.เลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 13.นายบุญพา ไชยเลิศ นักธุรกิจ

พิษณุโลก - 1.นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา อดีตนายก อบจ.พิษณุโลก 2.นางเปรมฤดี ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 3.นายฐิติพงษ์ชาญ ทรัพย์เพิ่มพูนทวี นักธุรกิจ 4.นายสันติ ศิริสินเลิศ 5.นายวชิระ แสงสิงห์ 6.นายยอด นาคหวัง 7.นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา 8.นายสำเริง สุขรุ่งเรือง อดีตเลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลก 9.นายเศรษฐา สุทธิหล่อ 

เพชรบูรณ์ - 1.นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ อดีตรองนายก อบจ.เพชรบูรณ์ (กกต.เพชรบูรณ์ ไม่รับรองเป็นผู้สมัคร อยู่ระหว่างยื่นคัดค้านศาลฎีกา) 2.นาย

ณรักษ์ มณีราช อดีตข้าราชการบำนาญ 3.นายวีรศักดิ์ เหล่าบุตรสา นักธุรกิจ 4.นายณรงค์ จันทร์เชื้อ อดีตข้าราชการบำนาญ 5.นายเสถียร เม่นบางผึ้ง ทนายความและประธานกลุ่มเสรีชนคนเพชรบูรณ์ 6.นายโสภา เปรมโสภณ 7.นายชาติชัย สาลีผล รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์ 

นครสวรรค์ - 1.ร.อ.จักรวาล ตั้งภากรณ์ อดีตรองนายก อบจ.นครสวรรค์ 2.นายธรรมรัฐ เนียมณรงค์ อดีตข้าราชการบำนาญ 3.นายบูรพา ผู้ภักดี อดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 4.นายวุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ อดีตเลขาฯสมาคมสื่อมวลชนนครสวรรค์ และที่ปรึกษาสมัชชาเกษตรกรแห่งชาติ 5.นายนิกร รักษ์พุก นักธุรกิจ 6.นางลัดดาวัลย์ เดชเจริญรุ่งเรือง 

แพร่ - 1.ด.ต.บุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์ อดีตเลขานุการนายก อบจ.แพร่ 2.นายสามขวัญ พนมขวัญ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ 3.นายบุญทอง ปัญญาสว่างจิตร นักธุรกิจ 4.นายดอนเมืองแพร่ หริ่มรักษาทรัพย์ นักธุรกิจ

น่าน - 1.นายชัยวุฒิ คูอาริยะกุล อดีต ส.ว. 2.นายศรีสุรินทร์ จำปา อดีตนายอำเภอนาหมื่น จ.น่าน 3.นายเสรี พิมพ์มาศ อดีต ผอ.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน 4.นายอานนท์ ตันตระกูล อดีตรองนายก อบจ.น่าน

แม่ฮ่องสอน - 1.นายจำลอง รุ่งเรือง อดีต ส.ส.แม่ฮ่องสอน 2.นายสุรพล สันติโชติพันธ์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย 3.นายสุเทพ นุชทรวง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน 4.พล.อ.อ.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ อดีตข้าราชการทหาร 5.นายนพดล ปัญญา อดีตนายก อบต.บ้านกาศ 6.ว่าที่ร้อยตรี โชติปฐมพนตธีรพล สังข์ภิรมย์ อดีตข้าราชการครู 

กำแพงเพชร - 1.นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายก อบจ.กำแพงเพชร 2.นายอุดม วราหะ ดีเจวิทยุและสื่อมวลชน 

ลำพูน - 1.นายสมคิด ปัญญาแก้ว อดีตข้าราชการครู 2.นายตรี ด่านไพบูลย์ อดีต ส.ส.ลำพูน 3.นายดิเรก ก้อนกลีบ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 4.นายนพพร นิลณรงค์ เครือข่ายภาคประชาชน 5.นางกฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน

ลำปาง - 1.นายวราวุฒิ หน่อคำ อดีตประธานสภาทนายความภาค 5 2.นายอำนวย เงินกระแชง 3.นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร อดีตนายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง 4.นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และ อดีต ส.ส.ลำปาง 5.ด.ต.กิจชนะชัย ปะละ 

สุโขทัย - 1.นายภูมิสิทธิ์ มั่นคง อดีตเลขาธิการนายก อบจ.สุโขทัย

ตาก - 1.ฟรีอี เละเซน ทนายความ 2.พ.ต.ท.อนุรักษ์ จิรจิตร ข้าราชการตำรวจ 3.พล.ท.ไกรสีห์ โสภโณดร อดีต ผบ.จทบ.ตาก 4.พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร 5.นายชิงชัย ก่อประภากิจ อดีตนายก อบจ.ตาก

พะเยา - 1.นายไพรัตน์ ตันบรรจง อดีตนายก อบจ.พะเยา 2.นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดพะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บึงกาฬ - 1.นายบุญมา พันดวง อดีตผู้จัดรายการวิทยุ 2.นายอัคเนย์ แถวบุญตา อดีตปลัดอำเภอ 3.นายณัฐพล เนื่องชมภู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน 4.นางกันยา แต้เจริญวิริยะกุล นักธุรกิจ 5.นายวิทยา ยุติมุลตรี อดีตปลัด อบต.

มหาสารคาม - 1.นายศรีเมือง เจริญศิริ อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2.นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 3.นายวิทยา มะเสนา อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

ศรีสะเกษ - 1.น.ส.วิลดา อินฉัตร น้องสาว น.ส.มาลินี อินฉัตร อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ผู้ช่วย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.นายชัยธัช มานะศรีสุริยัน อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.ศรีสะเกษ และอดีตผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ศรีสะเกษ 3.นายไสว สดใส อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และเป็นแกนนำมวลชนคนเสื้อแดงในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ 4.นายธนกฤต กุศลสมบูรณ์ 5.นายสมภพ มั่นคง 6.นายวณิชย์ ฤทธิ์เดช อดีตรอง ผวจ.ศรีสะเกษ

บุรีรัมย์ - 1.นายการุณ ใสงาม อดีตสมาชิกวุฒิสภา 2.นายยืนยง ทิพย์โภชน์ อดีตข้าราชการเกษียณ 3.นายเสริมศักดิ์ ทองศรี อดีตรองนายก อบจ.บุรีรัมย์ พี่ชายนายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำพรรคภูมิใจไทย

อุบลราชธานี - 1.นายไสว ศรีจันทร์ 2.นายธีระพงษ์ มุสะกะ 3.นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโตโยต้าดีเดี่ยมอุบลราชธานี 4.นางณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ อดีตนายกเทศมนตรี ภรรยา พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม 5.นายวัฒนา จันทรสิงห์ 6.นายวีรพจน์ เพชราเวช

อดีตข้าราชการครู 7.นายเกียรติก้อง จันทรสาขา 8.นางอรไท ทิพย์โอสถ 

หนองบัวลำภู - 1.นายวิเชษฐ์ คำก้อย อดีต ส.อบจ. 2.นายวินัย เสียงเสนาะ อดีตรองปลัด อบจ. 3.นายประไว คงอาษา อดีตเลขานุการ ส.ส. 4.นายวินิตย์ ผลดี ทนายความ 5.นายศุภโชค ศรีอุดม อดีตเลขาฯนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6.นายประพาส นวนสำลี 7.นายลิขิต พิบูลย์ดิษฐ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครู 8.นางณัฐพิชา นามพรหม นักธุรกิจ ภรรยานายรักพงษ์ ณ อุบล อดีต ส.ว.หนองบัวลำภู 9.นายสมพาน ศรีหอม อดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ 10.นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 11.นายสงกรานต์ อาจนนท์ลา 12.นางสุมาลี เมืองนาง อดีตรองนายก อบจ.หนองบัวลำภู 13.นายประดิษฐ์ พลเยี่ยม อดีต ส.อบจ. 14.นายคำสิงห์ ศรีลาวงศ์ 15.นายบัญชา สุปัญญา อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครราชสีมา - 1.นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ อดีต ผวจ.สกลนคร ผวจ.นครพนม และรอง ผวจ.นครราชสีมา คนสนิทนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 2.นายปรีชา กำพุฒกลาง อดีตรอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 3.พล.อ.วีรวุธ ส่งสาย อดีตประธาน กกต.จังหวัดนครราชสีมา และอดีตรองแม่ทัพภาคที่ 2 4.นางเพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก เจ้าของห้างทองอึ้งเฮงหลี ตราประตูชุมพล 5.นายไพลิน ภูวสวัสดิ์ นักธุรกิจรายใหญ่ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ 6 นายสุรัตน์ จุลวรวงศ์ เจ้าของโครงการบ้านจัดสรร ออมทรัพย์วิลล่า จ.นครราชสีมา 

หนองคาย - 1.นายอุทรฑ์ เกฐสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.หนองคาย ปัจจุบันเป็นประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุชายแดน จ.หนองคาย และเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 2.นายสุรพงษ์ ผลบูรณ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย พรรคเสรีธรรม พรรคราษฎร ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจโรงงานทอผ้า จ.สมุทรปราการ 3.นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร อดีต นายก อบจ.หนองคาย บุตรชายนายพิทักษ์ ศรีตะบุตร อดีต ส.ว.หนองคาย น้องชายของนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย 4.น.ส.จิรัชยา ไกรศวร อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.หนองคาย เขต 5

กาฬสินธุ์ - 1.นายวิรัช พิมพะนิตย์ อดีต ส.อบจ. 2.นายประยงค์ โมคภา อดีตรองนายก อบจ. 3.นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ อดีต ส.ส. 4.นายแพน พรไตรศักดิ์ อดีตนายอำเภอ

อุดรธานี - 1.นางอาภรณ์ สาราคำ ภรรยานายขวัญชัย สาราคำ ประธานชมรมคนรักอุดร 2.นางอมรรัตน์ ชัยนาม 3.นายวัลลภ จันดาเบ้า 4.นายสมคิด หอมเนตร 5.นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล อดีตสาธารณสุขจังหวัด และ กกต.จังหวัด 6.นางยงฤดี พูลทรัพย์ สื่อมวลชน 7.นายประจญ กิ่งมิ่งแฮ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ อดีตประธานสภาเครือข่ายภาคประชาชนอุดรธานี

นครพนม - 1.นายสมนาม เหล่าเกียรติ รองนายก อบจ.นครพนม 2.นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา นักธุรกิจและเป็นน้องชายนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม 3.นายจำลอง รัตนโกเศศ หลาน พล.อ.มานะ รัตนโกเศศ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ผช.ผบ.ทบ. 4.นายพงษ์เสกสรร แสนสุข ทนายความ บุตรเขย นายชูกัน กุลวงษา ว่าที่ ส.ส.นครพนม เขต 4 5.นายโอภาส สุมนารถ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม

ชัยภูมิ - 1.นายสุดตา วงศ์นรา ข้าราชการครูบำนาญ 2.พล.ต.ท.สุกิจ อุดมเศรษฐ์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 อดีต ผบก.ชัยภูมิ 3.นายอุปกรณ์ วงศ์นรา นักวิชาการอิสระ 4.พ.ต.ท.วรินทร์ สวัสดิ์โรจน์ อดีตหัวหน้างานสืบสวน กกต.ชัยภูมิ 5.นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย น้องชายนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และเป็นพี่ชายนายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย อดีต ส.ส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย 6.นางลัดดา วงศ์ใหญ่ น้องสาวนายสันติ ชัยวิรัตนะ อดีต ส.ส.ชัยภูมิ และเป็นพี่สาวนายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย 7.นายสมมิตร รื่นรวย อดีตนายก อบต.

ร้อยเอ็ด - 1.นายเกรียงศักดิ์ หลักคำ ทนายความ (กกต.ยังไม่รับสมัคร เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน เพราะยังเป็นสมาชิกพรรคการเมือง) 2.นางจิรภา ธีระกนก ภรรยาของ นพ.จตุรงค์ ธีระกนก อดีต ส.ว.ร้อยเอ็ด 3.นางสุภาพ ติณรัตน์ อดีตหมอลำกลอนชื่อดัง ?สุภาพ ดาวดวงเด่น? ประธานชมรมเสียงสตรี 20 จังหวัดภาคอีสาน 4.นายสมเกียรติ พื้นแสน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 5.นายวรชาติ กองเมธี อดีตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6.นายพิชัย คามวัลย์ ทนายความ (กกต.ยังไม่รับสมัคร เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน เพราะยังเป็นสมาชิกพรรคการเมือง) 7.นายนิรันดร์ คลังบุญวาสน์ 8.นายวิรัตน์ นาเมืองรักษ์ 9.นายธนบรรณ น้ำกระจาย 10.นายจาตุรันต์ แก่นวงษ์คำ 11.ว่าที่ พ.ต.สามารถ แท่นประยุทธ 

ยโสธร - 1.นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร อดีต ส.ส.ยโสธร 2.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ นักธุรกิจบริษัทขายรถยนต์ 3.นายอนุสรณ์ โพธิ์ไพร 4.นายศราวุธ พาลพล

มุกดาหาร - 1.นายเจษฎาพล คำภูษา เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.สาขาคำชะอี จ.มุกดาหาร 2.นายนรัชชา ศรีเจริญ เจ้าพนักงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 3.นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษานายก อบจ.มุกดาหาร 4.นายประจักษ์ เทพศรีหา ทนายความ 5.นายอนุสรณ์ ตั้งปณิธานนท์ นักธุรกิจเจ้าของร้านค้าวัสดุเครื่องเขียน พี่ชายของนายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ อดีต ส.ส.มุกดาหาร เขต 1 พรรคเพื่อไทย

อำนาจเจริญ - 1.นางญาณีนาถ เข็มนาค อดีตนายก อบต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง 2.นายชาญณรงค์ คณาเสน คหบดีใหญ่เจ้าของกิจการโรงสีเกษตรธัญญเจริญ พี่ชาย นายบวรศักดิ์ คนาเสน อดีต ส.ว. และเป็นพี่เขยของ นายวิเชียร อุดมศักดิ์ อดีต ส.ส.อำนาจเจริญ 3.นายคชาเทพ ดอกไม้ อดีตข้าราชการ 4.นายธนากร อิงคนินันท์ นักธุรกิจ

สุรินทร์ - 1.นายประดุจ มั่นหมาย อดีต ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย 2.นายสุชีพ แข่งขัน อดีตปลัดจังหวัดสุรินทร์ 3.นางศิริพร สุเมธารัตน์ อดีตข้าราชการบำนาญ 4.นายนุรุทธิ์ เจริญพันธ์ อดีตรองนายก อบจ.สุรินทร์ 5.สมพร สาลีงาม อดีตข้าราชการบำนาญ 6.นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ อดีตข้าราชการบำนาญ 7.นายเสกสรรค์ นิสัยกล้า อดีตผู้สมัคร ส.ส.สุรินทร์ 

ขอนแก่น - 1.นายวัน สุวรรณพงษ์ ทนายความของคนเสื้อแดงขอนแก่น 2.นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ อดีต ส.ว. อดีตนายกสภา อบจ.ขอนแก่น อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า นักธุรกิจชื่อดัง จ.ขอนแก่น 3.นายฐิตินันท์ แสงนาค นักธุรกิจและเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์โมโตครอส ฉายา ?นันโตร่า? เคยสมัครลง ส.ว.ขอนแก่น เมื่อปี 2551 4.นายศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ อดีต ส.ส.ขอนแก่น หลายสมัย นักธุรกิจ อ.พล 5.นายสุธน สอนคำแก้ว นักธุรกิจ อ.พล อดีต ส.อบจ.ขอนแก่น 6.นายสุวิทย์ นามบุญเรือง อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยใน จ.ขอนแก่น 7.นายประเสริฐ สัจจาวิริยะ 

เลย - 1.นายทนง สุวรรณสิงห์ ข้าราชการบำนาญ อดีตพัฒนากร 2.นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเลย ปัจจุบันกรรมการหอการค้าไทย, ประธานหอการค้าภาคอีสานตอนบน 1 3.นายสุเครื่อง บุรินทร์กุล อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเลย 4.นายภิชา ผลเรือง ข้าราชการบำนาญ อดีตพัฒนากร 5.นายเสถียร บารมีธรรมสรนะกุล อดีตผู้สมัคร ส.อบจ. 6.นายนิพนธ์ โกษาจันทร์ อดีตผู้สมัคร ส.ส. 7.นายกฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี 8.พ.อ.กาจพสุ เพชรสงคราม ข้าราชการบำนาญ

สกลนคร - 1.นายรองสมจิตร การุญ อดีตข้าราชการครู 2.นายประจักษ์ พรหมโครวงศ์ อดีตข้าราชการครู 3.น.ส.มาลินี จรูญธรรม 4.นายเพิ่มศักดิ์ จันทร์แดง อดีตนายก อบต. และ อดีต ส.อบจ. 5.นายศัลวิทย์ นามโคตร อดีตอัยการอาวุโส และอดีตประธาน กกต.สกลนคร 6.นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ อดีตข้าราชการครู และอดีต รอง นายก อบจ.สกลนคร 2 สมัย 7.ส.อ.(หญิง) วรางคณา สุดตะมา อดีต ส.อบจ. 8.นางภัทรวดี เอี่ยมประเสริฐ นักธุรกิจ 9.นายไพจิตร กุลตังวัฒนา อดีตประธานสรรหา ปปจ.สกลนคร และอดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
หมอมงคล ณ สงขลาโพสต์ยอมรับ "ทำผิดมหันต์"ร่วมม็อบไล่ปู บอกปัจจุบันแย่ยิ่งกว่า
"หมออั้ม"จวก"เกลือ เป็นต่อ" เคยจิกแขวะ-เหน็บแนมอดีตนายกฯ วันนี้โดนเอง
แห่เซลฟี่ ‘เครื่องซักผ้า’ เหตุทหารเยี่ยมจ่านิว ถามที่บ้านมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอ?
′บิ๊กตู่′ย้อนถาม′สุเทพ′เอาเงินที่ไหนอุ้มราคายาง กก.ละ 60 บาท ลั่นไม่คุย
′ตู่-จตุพร′ปัดจูบปาก′ลุงกำนัน′ หลังโซเชียลฯเเชร์ภาพนั่งร่วมโต๊ะงานเเต่ง