ประสิทธิภาพรถไฟฟ้า-รถใต้ดิน อาเซียน

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20:12:14 น.
(punchada.sir@mahidol.ac.th)

 

 ในยุคที่การจราจรติดขัดและเป็นปัญหาอย่างมากในหลายประเทศของอาเซียน การเดินทางขนส่งในรูปแบบ mass transportation จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของประชาชน ในหลายประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และบ้านเรา ได้พัฒนาระบบขนส่งสำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 

 

สำหรับในประเทศไทยนั้น รถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ดิน (MRT) ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง เมื่อปีที่แล้ว บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้สำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจำนวน 2,697 คน รวมทั้งหมด 30 สถานี ผลการสำรวจสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในต่อการให้บริการโดยรวมของรถไฟฟ้าบีทีเอส ในระดับพึงพอใจมากโดยได้คะแนน 3.93 จากเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจที่คะแนนเต็ม 5

 

สำหรับผลการสำรวจของผู้ใช้บริการจำแนกออกเป็นแต่ละด้าน มีดังนี้ ด้านความปลอดภัยในระบบ ได้คะแนน 4.02 ความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้าได้คะแนน 3.79 ด้านคุณภาพ/สิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถได้คะแนน 3.87 ด้านบัตรโดยสารและการตลาดได้คะแนน 3.55 ด้านการบริการของพนักงานสถานี ปีนี้ได้คะแนน 3.74  ด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลได้คะแนน  3.83  และ ความคุ้มค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสได้คะแนน  3.92

 

ผลสำรวจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทางบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลสำรวจที่ได้รับเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ และเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งคะแนนในด้านความปลอดภัยของรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้คะแนนอยู่ในอันดับที่ 1 ติดต่อกันมาทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในระบบการเดินรถตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับดูแลผู้โดยสารว่ามีความปลอดภัย และ ขณะเดียวกันผู้โดยสารก็ได้แนะนำให้บริษัทฯ ปรับปรุงในเรื่องความแออัดของผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะที่สายสุขุมวิทอีกด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวบริษัท BTS โดยได้สั่งซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 35 ตู้ จาก บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เพื่อเพิ่มความยาวของขบวนรถไฟฟ้าจาก 3 ตู้ เป็น 4 ตู้ เพื่อแก้ปัญหา โดยขณะนี้รถที่ให้บริการตามปกติทั้งหมดเป็นรถที่มีความยาว 4 ตู้ ต่อขบวน นอกจากนี้บริษัทยังได้ เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนสถานีโดยได้ดำเนินการติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ บริเวณขอบชานชาลาสถานีจำนวน 9 แห่ง หลายท่านอาจเคยได้สังเกตเห็นบ้างแล้ว


ไม่ใช่เพียงแค่บ้านเราเท่านั้นที่ได้มีการจัดทำการประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ในประเทศสิงคโปร์เอง โดยกระทรวงคมนาคมได้ให้ SIM University จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้รถไฟใต้ดิน(MART) หรือ Public Transport Customer Satisfaction Survey (PTCSS) เช่นกัน ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ประชาชนชาวสิงคโปร์มีความพึงพอใจน้อยลงต่อการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการของรถใต้ดินสิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2555 ประชาชาวสิงคโปร์ พอใจการให้บริการของ MART สูงถึงร้อยละ 92.1 แต่ในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2556 ความพึงพอใจต่อบริการดังกล่าวลดลง เหลือเพียง ร้อยละ 88.9

 

สาเหตุหลักที่ส่งผลให้ความพึงพอใจลดลง คือ ความล่าช้าของรถไฟโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งนี้เนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ของบริษัท MRT มักมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของรถใต้ดินในช่วงเช้าก่อนจะปล่อยรถออกให้บริการทำให้ไม่สามารถจัดเตรียมรถไฟได้ทันตามจำนวนที่ต้องการของประชาชนเพื่อใช้บริการซึ่งทางกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์เองได้พยายามแก้ปัญหานี้โดยให้เจ้าหน้าที่หันมาเตรียมความพร้อมและตรวจเช็คคุณภาพของรถไฟไต้ดินในช่วงกลางคืนแทนเพื่อให้ปล่อยรถไฟได้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเร่งด่วน


นอกจากนี้สิงคโปร์ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่จะรับเรื่องร้องทุกข์อันเกี่ยวกับ MRT หรือ the Land Transport Authority (LTA) ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณภาพของ MRT ควบคุมให้มีการซ่อมบำรุงอย่าทันท่วงทีหากเกิดการชำรุดของทางรถไฟต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่รถไฟฟ้าใต้ดินเท่านั้น นอกจากนี้ยังคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของระบบขนส่ง รวมทั้ง MRT อีกด้วย


รถไฟใต้ดินของสิงคโปร์มีความแออัดมากกว่าบ้านเราอย่างมาก และยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะในช่วงระหว่างการรอขึ้นรถไฟ ซึ่งต่างจากบ้านเราที่ค่อนข้างมีระเบียบเรียบร้อยผู้โดยสารทุกคนต่อแถวเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าและรถใต้ดิน ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากในประเทศอื่นๆ ไม่ใช่เพียงแค่ในอาเซียนเท่านั้น ในมาเลเซียเองก็มีรถไฟฟ้าให้บริการอยู่หลากหลายเส้นทาง แต่หากเปรียบกับรถไฟฟ้าและรถใต้ดินของสิงคโปร์ และไทยแล้ว ในมาเลเซียค่อนข้างให้บริการได้ไม่ดีนัก ในช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้โดยสารจะหนาแน่นมาก ชานชาลาค่อนข้างสกปรก และผู้โดยสารต่างแย่งชิงกันขึ้นรถไฟ เนื่องจากขาดการจัดระเบียบในการขึ้น-ลง อย่างไรก็ดี ในมาเลเซีย รถไฟฟ้ามีเส้นทางที่ครอบคลุมไปในทุกพื้นที่ของเมืองหลาวงอย่างกัวลาลัมเปอร์และเชื่อมต่อกับรถไฟชนิดอื่นๆด้วย


อีกประเทศหนึ่งที่พยายามพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้สำเร็จคือ อินโดนีเซีย แม้ว่าขณะนี้อินโดนีเซียยังไม่มีรถไฟฟ้า หรือ รถใต้ดินเหมือนประเทศยักษ์ใหญ่อาเซียนอื่นๆ มีเพียงแค่รถเมล์ที่วิ่งในช่องทางเร่งด่วนพิเศษ หรือ TransJakarta แต่อินโดนีเซียก็เริ่มมีการวางแผนอย่างจริงจังในการพัฒนาระบบขนส่งแบบรางให้แล้วเสร็จทั้งประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า


ระบบขนส่งสาธารณะถือเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน การพัฒนาระบบขนส่งภายในประเทศให้มีความทันสมัยและเชื่อมต่อกันอย่างมีระบบ จะช่วยสนับสนุนให้อาเซียนสามารถพัฒนาการเชื่อมต่อกันภายในภูมิภาค หรือ ASEAN Connectivity ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนอาเซียนได้สะดวกและรวดเร็วต่อไป

เตือน! คนไทยในญี่ปุ่น ′เมาแล้วขับ-โดยสารกับคนเมา′ เสี่ยงคุกยาว-ปรับเกือบล้านเยน
แฟนคลับ ปลื้ม แพนด้า "หลินปิง" คลอดลูกแฝดที่จีน-สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนเขียนป้ายยินดี
คำ ผกา: ระยะแห่งการวิจารณ์ กรณี ′ปลื้ม′
คาดไตรมาส4 ส่งออกดีขึ้น หม่อมอุ๋ย แจง ปรับครม.ดึง สมคิด นั่ง ไม่อยากเดา ขอทำงาน!
ระทึกกลางอากาศ! นักบินกองบิน 46 เจอบั้งไฟพุ่งเฉียด 3 ลูก ขณะซ้อมบิน
คดี "นายกฯพัวพันทุจริต" ออกฤทธิ์, มาเลย์เด้งอัยการสูงสุด พร้อมลือปลดรมต.วิจารณ์นายกฯ
แพทย์เผย ′น้องดรีม′ นักวอลเลย์สูง 198 กระดูกสันหลังคดเล็กน้อย แต่ไม่กระทบกับการเล่น
“สมาคมการประมง” ชี้ ไทยไม่พ้นเทียร์3 เหตุรบ.ใช้ขรก.เหวี่ยงแหแก้ปัญหา
นักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ เข้าพบอียู คณะทูตหวังไทยคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเร็ว
มาแล้ว!! "เสือใต้"เซ็น4ปีคว้าตัว"วิดัล"เรียบร้อย
“ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รับสมาร์ทโฟนฟรี จาก เอไอเอส”
“เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน กับ เอไอเอส”
ตำแหน่ง พนักงานขายสื่อโฆษณาออนไลน์ รับด่วนมาก!!
2 ทศวรรษความสัมพันธ์เวียดนาม – สหรัฐฯ
“คุ้มอีกขั้น เล่นเน็ตมันส์ ต่อเนื่อง x 3 เท่ากับ iSWOP Non-stop จาก AIS”