ค่าจ้างขั้นต่ำ 2559 : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:10:36 น.


AFP photoคอลัมน์ ดุลยภาพดุลยพินิจ
มติชนรายวัน

http://www.matichon.co.th/online/2016/01/14522399301452239974l.jpg

ย่างเข้าปีใหม่แล้ว แรงงานคงยังรอว่าจะได้ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่สำหรับปี 2559 หรือไม่ อย่างไร

ผู้เขียนขออนุญาตประมวลข่าวความเคลื่อนไหวเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำในรอบปีที่ผ่านมาให้ดูพอสังเขปดังนี้

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และคงที่จนถึงสิ้นปี 2558 จะมีการปรับขึ้นหรือไม่ในปี 2559

ด้านลูกจ้าง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ 2559 ที่สำคัญที่ผู้ใช้แรงงานอยากขอให้รัฐบาลและกระทรวงแรงงานดำเนินการ คือ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้มากกว่า 300 บาท โดยระบุว่า คสรท.ได้มีมติเรียกร้องขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ในปี 2559 เป็นวันละ 360 บาทเป็นอัตราที่เท่ากันทั้งประเทศ เพราะจากการสำรวจค่าครองชีพในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลนั้น พบว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตราดังกล่าว นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างค่าจ้างตามอายุงานและศักยภาพของการทำงานอีกด้วย ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น เพราะหากปรับขึ้นค่าจ้างในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน จะไม่เป็นธรรมและเกิดความไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งได้ขอให้สถานประกอบการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง โดยยึดตามอายุและประสบการณ์ของผู้ใช้แรงงาน และแก้ประเด็นปัญหาแรงงานอื่นๆ อีก

เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำนี้ คุณวิไลวรรณไม่ได้พูดเป็นครั้งแรก แต่เคยขอมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน 2558 แล้วโดยยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างดังกล่าวและขอให้สรุปผลภายในเดือนตุลาคม2558

แต่ก็ยังไม่เกิดผลอย่างใด

นอกจากนี้ คสรท.คัดค้านกรณีคณะกรรมการค่าจ้างจะให้กลับไปใช้การพิจารณาค่าจ้างรูปแบบเดิม ตามสภาพเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่ เพราะสาเหตุที่สำคัญคืออนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดนั้น ฝ่ายลูกจ้างไม่มีอำนาจต่อรอง ทำให้อำนาจพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างอยู่ในมือของฝ่ายรัฐและนายจ้างฝ่ายเดียว

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คสรท.ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.) เข้ายื่นหนังสือกับ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างเพื่อขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการฯที่ให้มีการเลื่อนปรับค่าจ้างประจำปี2559ออกไปอีก6 เดือน

ตอนนั้นคุณวิไลวรรณดูเหมือนจะขู่ว่า หากสิ้นปี 2558 ยังไม่มีมติพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างเป็น 360 บาท ทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2559 ตามข้อเรียกร้อง เครือข่ายแรงงานจะดำเนินการเคลื่อนไหวอีกครั้ง แต่ไม่ได้บอกว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไร

มาวันนี้ (29 ธ.ค. 2558) คสรท. ก็ยังยืนยันจุดเดิม คือขอให้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 360 บาท และใช้อัตราเดียวกันทั่วประเทศทางด้านนายจ้างก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ อาทิ นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยว่า สภาได้สำรวจความเห็นของนายจ้างและผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวโน้มการจ้างงานและค่าจ้างแรงงานปี 2559 พบว่านายจ้างส่วนใหญ่ระบุไม่ขึ้นอัตราค่าจ้างโดยจะคงอัตราปัจจุบันไปจนถึงกลางปี 2559 หลังจากนั้นจึงจะหารือภาพรวมอีกครั้ง

นอกจากนั้น สภาองค์การนายจ้างฯได้ร่วมกับ 16 องค์กรเอกชน เช่น สมาคมค้าส่ง ปลีกไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ฯลฯ จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงานชาติ 5 ปี (2559-2563) โดยมีแนวทางให้ปฏิรูปค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำใหม่กำหนดอัตรา 300 บาทต่อวันเป็นอัตราแรกเข้า และปรับค่าจ้างขึ้นตามตามภาวะเศรษฐกิจที่อิงเงินเฟ้อ ไม่จำเป็นต้องขึ้นทุกปี และไม่ควรเท่ากันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ยกเว้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ค่าจ้างขั้นต่ำและสวัสดิการแรงงานควรมีบทบัญญัติที่ต่างไปจากกฎหมายแรงงานปกติและแยกกฎหมายแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างหากทั้งด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนารายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2557/2558 และให้สัญญาณว่าเมื่อเข้าประชาคมอาเซียน (สิ้นปี 2558) ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท มาแน่

นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ส.อ.ท. กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งปี 2557/2558 เป็นปีที่ 6 ซึ่งดำเนินการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและคณะทำงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557 ประกอบด้วย ค่าจ้างขั้นต้นสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ค่าจ้างขั้นต้นสำหรับผู้มีประสบการณ์ จำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ลักษณะผู้ประกอบการ ขนาดธุรกิจ พื้นที่ และสวัสดิการ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 147 แห่ง จำแนกเป็น 14 กลุ่มอุตสาหกรรม

การสำรวจฯพบว่าค่าจ้างขยับขึ้นค่อนข้างช้า

ในงานเดียวกัน นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท มาแน่นอน ไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองหรือจาก คสช.ก็ตาม เพราะนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ประสบความสำเร็จมาก

ก้อไม่รู้สินะทีนี้มาดูด้านผู้คุ้มกฎบ้าง

คณะกรรมการค่าจ้างฯ ได้ประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เบื้องต้นมีมติให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง โดยคำนึงถึงผล

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องส่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดมาให้พิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2558 โดยมีแนวทางการปรับขึ้นค่าจ้างไว้ 5 รูปแบบ คือ 1.ให้อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอมาตามปกติ 2.ค่าจ้างลอยตัว 3.ค่าจ้างตามการพัฒนาเศรษฐกิจ 18 กลุ่มจังหวัด 4.ค่าจ้างตามกลุ่มอุตสาหกรรม 5.ค่าจ้างในลักษณะผสมผสานหลายรูปแบบ รวมทั้งจะนำเรื่องโครงสร้างค่าจ้างมาพิจารณาประกอบด้วย

โฆษกกระทรวงแรงงานแถลงในเวลาต่อมา (8 มิถุนายน 2558) ว่าจะยังไม่มีการยกเลิกค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ส่วนอัตราค่าจ้างในปี 2559 ยังคงใช้ฐาน 300 บาทเป็นเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่านี้ ส่วนแต่ละจังหวัดจะเป็นอัตราเท่าไรอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และการกำหนดอัตราค่าจ้างลอยตัวก็ยังอยู่ระหว่างศึกษา และยังไม่มีข้อสรุป ทั้งนี้การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจะดูจาก อัตราเงินเฟ้อ อัตราค่าครองชีพ มาตรฐานการผลิต ต้นทุนการผลิต และ GDP

กระทรวงระบุว่าได้ตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตาม 3 หลักเกณฑ์ คือ 1.ความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้าง 2.ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง และ 3.สภาพเศรษฐกิจและสังคมรายพื้นที่และภาพรวมทั้งประเทศ และได้ให้ข้อสังเกตว่า มีอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดขอปรับเพิ่มค่าจ้าง 5 จังหวัดเท่านั้น ขณะที่อีก 72 จังหวัดไม่ขอปรับ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19 โดยมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน โดยมีวาระที่สำคัญหลายเรื่องรวมทั้ง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำสําหรับมุมมองทางวิชาการ การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อดี/เสียของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมีผู้ศึกษาไว้หลายราย แต่วันนี้ เนื้อที่หมดเสียแล้ว คงต้องรอก่อน

ถ้าดูจากตัวแปรสำคัญในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ คือเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ก็ดูยาก เพราะเศรษฐกิจไทยใน 2-3 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างร่อแร่ ประสบแต่ปัจจัยลบทั้งส่งออก ภัยแล้ง ปัญหาการเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ฯลฯ แต่ค่าครองชีพไม่ได้ลดลงตามระดับเศรษฐกิจ

เมื่อประเมินจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองแล้ว ผู้ใช้แรงงานคงไม่ค่อยมีพลังต่อรอง ดังนั้น คาดว่าค่าจ้างขั้นต่ำคงยังไม่ขยับขึ้นก่อนกลางปีนี้ และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคงไม่เท่ากันทั้งประเทศ

ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องแล้วแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อาจารย์สมคิดและอาจารย์ตู่กระมัง

กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้ว แฝดสยาม อิน-จัน พบรักแรกกับสาวลอนดอน(8)
ค่าจ้างขั้นต่ำ 2559 : โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
ลึกแต่ไม่ลับ โดยจรัญ พงษ์จีน : "ศึกในประชาธิปัตย์"
เหยียดคนจนบนบัตรทอง โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
หรือสมคิดจะสร้างประวัติศาสตร์ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์