พลิกประวัติ 3 องคมนตรีใหม่ "พล.อ.สุรยุทธ์ - ชาญชัย - ศุภชัย "เผยรายชื่อ 16 คนเก่า

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 20:43:28 น.

หนังสือพิมพ์"มติชน-ประชาชาติธุรกิจ"ได้นำเสนอข่าวและข้อมูลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีบทความเรื่องหนึ่งชื่อ"นิติกรรมอำพราง" ได้เขียนขึ้นเพื่อเปิดโปงคดีดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ไม่ได้รับความสนใจจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 แล้วนั้น บัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 ประกอบกับมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
      
        1. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นองคมนตรี
        2. นายศุภชัย ภู่งาม เป็นองคมนตรี
        3. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เป็นองคมนตรี

      
        ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2551 เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน
      
        ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
        พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

ประวัติ3 องคมนตรี

 

   


พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่24 ของประเทศไทย

พล.อ.สุรยุทธ์ เกิดที่ จ.เพชรบุรี เป็นบุตรของ พ.ท.พโยม จุลานนท์ แกนนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ "สหายคำตัน " กับนางอัมโภช จุลานนท์ บุตร พ.อ.พระยาศรีสิทธิสงคราม หรือ "ดิ่น ท่าราบ"  จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 12 หลักสูตรเสนาธิการทหารบกที่สหรัฐอเมริกา ทำงานในหน่วยรบต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในขณะที่บิดายังเป็นแกนนำพรรคคอมมิวนิสต์ (2521-2531) เป็นนายทหารคนสนิทของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ต่อมาสมัยนายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดปี 2546 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรีในปีเดียวกัน 
 
จากนั้นพล.อ.สุรยุทธ์ ได้เข้ามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายหลังคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ปฏิวัติรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และได้แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน  จึงต้องสละตำแหน่งองคมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อนำประเทศออกจากทางตันให้มีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่และแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหารพล.อ.สุรยุทธ์ถูกร้องเรียนว่าบ้านพักเขายายเที่ยงใน อ.สีคิ้ว จ.นครรราชสีมา รุกพื้นที่ป่านสงวน ซึ่งขณะนี้ยังหาข้อยุติไม่ได้


นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ อดีตประธานศาลฎีกา 

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เกิดวันที่ 25 เมษายน 2489 จบการศึกษา ป.กศ. วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประวัติการทำงาน ผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย หัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ หัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี หัวหน้าศาลประจำกระทรวง หัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ หัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษาศาลแพ่ง หัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 3 รองอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาศาลฎีกา หัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานศาลฎีกาในปี 2548 ต่อจากนายศุภชัย ภู่งาม เกษียณอายุราชการในปี 2549 และได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์นายศุภชัย ภู่งาม อดีตประธานศาลฎีกา

นายศุภชัย ภู่งาม จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย วปอ.รุ่น 39 ประวัติรับราชการ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา นนทบุรี ก่อนเข้ามาเป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวง ช่วยงานศาลแพ่ง หัวหน้าศาลประจำกระทรวง หัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย หัวหน้าศาลชลบุรี ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ผู้พิพากษาศาลแพ่ง หัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฝ่ายวิชาการ) รองอธิบดีศาลแพ่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา รองอธิบดีศาลอุทธรณ์ภาค 3 หัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ประธานศาลฎีกาในปี 2547 เขาเป็นผู้นำคณะผู้พิพากษาเข้ารับพระราชกระแสรับสั่งให้ตุลาการศาลยุติธรรมช่วยแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองในช่วงกลางปี 2548

ปัจจุบัน คณะองคมนตรี ประกอบด้วย 1.พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 2.นายเชาวน์ ณ ศีลวันต์ 3.นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 4.พล.ร.ต.ม.ล.อัศนี ปราโมช องคมนตรี 5.พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ 6.พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา 7.พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ 8.นายอำพล เสนาณรงค์ 9.นายจำรัส เขมะจารุ 10.ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล 11.นายศักดา โมกขมรรคกุล 12.นายเกษม วัฒนชัย 13.นายพลากร สุวรรณรัฐ 14.นายสวัสดิ์ วัฒนายากร 15.นายสันติ ทักราล 16.พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์