พระราชทานยศ "นายพล" 3 เหล่าทัพ177 คน มีนายทหารหญิงติดโผด้วย 12 นาย

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09:02:32 น.

หนังสือพิมพ์"มติชน-ประชาชาติธุรกิจ"ได้นำเสนอข่าวและข้อมูลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีบทความเรื่องหนึ่งชื่อ"นิติกรรมอำพราง" ได้เขียนขึ้นเพื่อเปิดโปงคดีดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ไม่ได้รับความสนใจจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ผู้สื่อข่าว"มติชนออนไลน์"รายงานเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ว่า ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระราชทานยศทหารชั้นนายพล
 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2551 ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้

๑. พลโท วิภาส ตันสุหัช เป็น พลเอก ๒. พลโท เดชชัย มีผดุง เป็น พลเอก ๓. พลโท สิทธิศักดิ์ เทภาสิต เป็น พลเอก ๔. พลโท พหล สง่าเนตร เป็น พลเอก ๕. พลโท รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร เป็น พลเอก

๖. พลโท พจน์ ฉ่ำเฉียวกุล เป็น พลเอก ๗. พลโท ดิชวัฒน์ กุญชรานุสสรณ์ เป็น พลเอก ๘. พลโท ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์ เป็น พลเอก ๙. พลโท สมเกียรติ มาสมบูรณ์ เป็น พลเอก ๑๐. พลโท พลางกูร กล้าหาญ เป็น พลเอก

๑๑. พลโท เสถียร เพิ่มทองอินทร์ เป็น พลเอก ๑๒. พลโท ชาติชาย บุญวัฒนะกุล เป็น พลเอก ๑๓. พลโท บดินทร์ ลักษมีวาสิน เป็น พลเอก ๑๔. พลโท อารักษ์ ประภาพันธ์ เป็น พลเอก
๑๕. พลเรือโท ยอดชาย รักสำหรวจ เป็น พลเรือเอก

๑๖. พลเรือโท จำนงค์ กิตติพีรชล เป็น พลเรือเอก ๑๗. พลเรือโท วัลลภ เกิดผล เป็น พลเรือเอก ๑๘. พลเรือโท นิพนธ์ จักษุดุลย์ เป็น พลเรือเอก ๑๙. พลเรือโท วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี เป็น พลเรือเอก๒๐. พลเรือโท ปิติ อุตตะโมท เป็น พลเรือเอก

๒๑. พลอากาศโท สุเมธ โพธิ์มณี เป็น พลอากาศเอก ๒๒. พลอากาศโท ธิบดี เพ็งฉุย เป็น พลอากาศเอก ๒๓. พลอากาศโท หม่อมหลวงสุทธิรัตน์ เกษมสันต์ เป็น พลอากาศเอก
๒๔. พลอากาศโท เกรียงเดช เจียจันทร์พงษ์ เป็น พลอากาศเอก ๒๕. พลตรี มนัส เปาริก เป็น พลโท

๒๖. พลตรี พฤณท์ สุวรรณทัต เป็น พลโท  ๒๗.  พลตรี สุนทร พิกุลทอง เป็น พลโท ๒๘. พลตรี อภิกิตต์ ศรีกังวาล เป็น พลโท ๒๙. พลตรี เรืองศักดิ์ ทองดี เป็น พลโท ๓๐. พลตรี ปัญญา รอดเชื้อ เป็น พลโท

๓๑. พลตรี ภัทร์ไพบูลย์ สังข์สุวรรณ เป็น พลโท ๓๒. พลตรี ศัลยพงศ์ ประสิทธิ์วัฒนชัย เป็น พลโท ๓๓. พลตรี อภิศักดิ์ จงรักษ์ เป็น พลโท ๓๔. พลตรี จิรเดช คล้ายใยทอง เป็น พลโท
๓๕. พลตรี อาณุภาพ ชิตพงศ์ เป็น พลโท

๓๖. พลตรี อธิชาติ เจริญยิ่ง เป็น พลโท ๓๗. พลตรี ภราดร พัฒนถาบุตร เป็น พลโท ๓๘. พลตรี ประสูตร รัศมีแพทย์ เป็น พลโท ๓๙. พลตรี พีระพงษ์ มานะกิจ เป็น พลโท ๔๐. พลตรี พรชัย นิพิฏฐ์กุล เป็น พลโท

๔๑. พลตรี สามารถ รักการดี เป็น พลโท ๔๒. พลตรี สืบพงศ์ เปาว์รัตน์ เป็น พลโท ๔๓. พลตรี อัธยา สุคนธสิงห์ เป็น พลโท ๔๔. พลตรี เลอพงศ์ ศรีสรรพางค์ เป็น พลโท ๔๕. พลตรี สุรพันธ์ วงศ์ไทย เป็น พลโท

๔๖. พลตรี มารุต ปัชโชตะสิงห์ เป็น พลโท ๔๗. พลตรี วิศาล จันทรโอภาส เป็น พลโท ๔๘. พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ น้อมศิริ เป็น พลโท ๔๙. พลตรี วิรัช ยิ้มเจริญ เป็น พลโท ๕๐. พลตรี อาจศักดิ์ ถาวรฉันท์ เป็น พลโท

๕๑. พลตรี ทวีศักดิ์ สารโกศล เป็น พลโท ๕๒. พลตรี ธนศักดิ์ สุทธิเทศ เป็น พลโท ๕๓. พลตรี ศุภชัย โพธิ์ทองนาค เป็น พลโท ๕๔. พลตรี กฤษพนธิ์ ปานะสูตร เป็น พลโท ๕๕. พลตรี สุรัตน์ วรรักษ์ เป็น พลโท

๕๖. พลตรี นิพนธ์ สุบงกฎ เป็น พลโท ๕๗. พลตรี สหชาติ พิพิธกุล เป็น พลโท ๕๘. พลตรี อดุล อุบล เป็น พลโท ๕๙. พลตรี อภิชัย พิณสายแก้ว เป็น พลโท ๖๐. พลตรี จิโรจน์ ศิริวัฒนา เป็น พลโท

๖๑. พลตรี จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข เป็น พลโท ๖๒. พลตรี ชาย คำวงษา เป็น พลโท ๖๓. พลตรี อนันต์ ส่องพราย เป็น พลโท ๖๔. พลตรี เกษม อากาศวิภาต เป็น พลโท ๖๕. พลตรี ณัฐพัชธ์ สมบูรต์ศรี เป็น พลโท

๖๖. พลเรือตรี กรสัคค์ อ่อนนุ่ม เป็น พลเรือโท ๖๗. พลเรือตรี อลังการ วิชัยกุล เป็น พลเรือโท ๖๘. พลเรือตรี ต่อบุญ ไกรฤกษ์ เป็น พลเรือโท ๖๙. พลเรือตรี อมรเทพ ณ บางช้าง เป็น พลเรือโท ๗๐. พลเรือตรี ฉลอง พัฒนโสภณ เป็น พลเรือโท

๗๑. พลเรือตรี มนต์ชัย วิมุกตานนท์ เป็น พลเรือโท ๗๒. พลเรือตรี สุรเดช รัตโนดม เป็น พลเรือโท ๗๓. พลเรือตรี สมหมาย ปราการสมุทร เป็น พลเรือโท ๗๔. พลเรือตรี นคร ทนุวงษ์ เป็น พลเรือโท ๗๕. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ เป็น พลเรือโท

๗๖. พลเรือตรี นพดล โชคระดา เป็น พลเรือโท ๗๗. พลเรือตรี สุรศักดิ์ แก้วแกมทอง เป็น พลเรือโท ๗๘. พลอากาศตรี พงศธร บัวทรัพย์ เป็น พลอากาศโท ๗๙. พลอากาศตรี ไพฑูรย์ จ๋วงพานิช เป็น พลอากาศโท ๘๐. พลอากาศตรี จิรศักดิ์ อิงคะวณิช เป็น พลอากาศโท

๘๑. พลอากาศตรี สมชัย พละพงศ์ เป็น พลอากาศโท ๘๒. พลอากาศตรี อรรณพ เธียรศรีพจมาน เป็น พลอากาศโท ๘๓. พลอากาศตรี อนาวิล ภิรมย์รัตน์ เป็น พลอากาศโท ๘๔. พลอากาศตรี สัณฑพงศ์ รื่นรมย์ เป็น พลอากาศโท ๘๕. พลอากาศตรี ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ เป็น พลอากาศโท

๘๖. พลอากาศตรี ยุทธพร ภู่ไพบูลย์ เป็น พลอากาศโท ๘๗. พันเอก สัมพันธ์ ศรีราชบัวผัน เป็น พลตรี ๘๘. พันเอก วัฒนชัย คุ้มครอง เป็น พลตรี ๘๙. พันเอก สุพงศ์ ศรีจำนง เป็น พลตรี
๙๐. พันเอก เดชา ปุญญบาล เป็น พลตรี
 
๙๑. พันเอก สมชาย ชัยวณิชยา เป็น พลตรี ๙๒. พันเอก สัญชัย จูมั่น เป็น พลตรี ๙๓. พันเอก ปัญญา ลักษิตานนท์ เป็น พลตรี ๙๔. พันเอก ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ เป็น พลตรี
๙๕. พันเอก ธัญญพรหม อัศวจินดา เป็น พลตรี

๙๖. พันเอก พนัส แสนสมบัติ เป็น พลตรี ๙๗. พันเอก รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์ เป็น พลตรี ๙๘. พันเอก จิระชัย เกียรติประจักษ์ เป็น พลตรี ๙๙. พันเอก เฉลิมพล เต็งศิริ เป็น พลตรี
๑๐๐. พันเอก สมศักดิ์ เถกิงเกียรติ์ เป็น พลตรี

๑๐๑. พันเอก เดชาวัต สังธกรณ์ เป็น พลตรี ๑๐๒. พันเอก มณฑล พันธุวนิช เป็น พลตรี ๑๐๓. พันเอก สมภพ ไทยพีระกุล เป็น พลตรี ๑๐๔. พันเอก ไพศาล พันธุ์ภาไพ เป็น พลตรี
๑๐๕. พันเอก ดิสกุล สงวนตระกูล เป็น พลตรี

๑๐๖. พันเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม เป็น พลตรี ๑๐๗. พันเอก เจอด พบสุข เป็น พลตรี ๑๐๘. พันเอก ยุทธนา สมบูรณ์ศักดิ์ เป็น พลตรี ๑๐๙. พันเอก สุวิชา จิตรปฏิมา เป็น พลตรี ๑๑๐. พันเอก พงศธร ฉายกำเหนิด เป็น พลตรี

๑๑๑. พันเอก พิจิตร แก้วลี เป็น พลตรี ๑๑๒. พันเอก องอาจ หินอ่อน เป็น พลตรี ๑๑๓. พันเอก ชำนิ รักเรือง เป็น พลตรี ๑๑๔. พันเอก ประชุม มธุรมน เป็น พลตรี ๑๑๕. พันเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เป็น พลตรี

๑๑๖. พันเอก ดุษฎี รามสมภพ เป็น พลตรี ๑๑๗. พันเอก บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์ เป็น พลตรี  ๑๑๘. พันเอก ยุทธนา เชาวน์เชฎฐ์ เป็น พลตรี๑๑๙. พันเอก ชาติชาย เกษมวงศ์ เป็น พลตรี
๑๒๐. พันเอก ชุมพล แพรญาติ เป็น พลตรี

๑๒๑. พันเอก สมสุข ลอบันดิส เป็น พลตรี ๑๒๒. พันเอก เกษม สุรวัตร เป็น พลตรี ๑๒๓. พันเอก เจียม จันทร์หอมกุล เป็น พลตรี ๑๒๔. พันเอก วิชชุ แสงเดือน เป็น พลตรี ๑๒๕. พันเอก ศุภณัฎฐ์ เพิ่มพิพัฒน์ เป็น พลตรี

๑๒๖. พันเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็น พลตรี ๑๒๗. พันเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็น พลตรี ๑๒๘. พันเอก ธัญญะ จันทร เป็น พลตรี๑๒๙. พันเอก สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ เป็น พลตรี
๑๓๐. พันเอก ดิฎฐพร ศศะสมิต เป็น พลตรี

๑๓๑. พันเอก สุธี ชูจันทร์ เป็น พลตรี ๑๓๒. พันเอก อุดมศักดิ์ นิมิตรกุล เป็น พลตรี ๑๓๓. พันเอก นพดล เครือเช้า เป็น พลตรี ๑๓๔. พันเอก วิเชียร ไชยปกรณ์ เป็น พลตรี ๑๓๕. พันเอก วลิต โรจนภักดี เป็น พลตรี

๑๓๖. พันเอก วิเชียร มัญญะหงษ์ เป็น พลตรี ๑๓๗. พันเอก สนอง บุญซื่อ เป็น พลตรี ๑๓๘. นาวาเอก ศิริชัย เทียนศิริ เป็น พลเรือตรี ๑๓๙. นาวาเอก กิตติวุฒิ อารีรอบ เป็น พลเรือตรี
๑๔๐. นาวาเอก อำพล ฉวีวรรณ เป็น พลเรือตรี

๑๔๑. นาวาเอก วรพงษ์ เจริญพงศ์ เป็น พลเรือตรี ๑๔๒. นาวาเอก ธนวัต พงศ์สุพัฒน์ เป็น พลเรือตรี ๑๔๓. นาวาเอก มั่นใจ บุญมา เป็น พลเรือตรี ๑๔๔. นาวาเอก วีระเกียรติ ตรีรัตน์พันธุ์ เป็น พลเรือตรี ๑๔๕. นาวาเอก อรรณพ คุรุกุล เป็น พลเรือตรี

๑๔๖. นาวาเอก พิเชฐ ขำเจริญ เป็น พลเรือตรี ๑๔๗. นาวาเอก อนันต์ สุขณียุทธ เป็น พลเรือตรี ๑๔๘. นาวาเอก ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์ เป็น พลเรือตรี ๑๔๙. นาวาเอก ไชยยศ สุนทรนาค เป็น พลเรือตรี ๑๕๐. นาวาเอก โชติวัฒน์ สาริกะวณิช เป็น พลเรือตรี

๑๕๑. นาวาเอก สุริยะ พรสุริยะ เป็น พลเรือตรี ๑๕๒. นาวาอากาศเอก ศรายุทธ เทพสิทธา เป็น พลอากาศตรี ๑๕๓. นาวาอากาศเอก ดล บัณฑุวงศ์ เป็น พลอากาศตรี ๑๕๔. นาวาอากาศเอก สุธรรม วัฒนวงศ์ เป็น พลอากาศตรี ๑๕๕. นาวาอากาศเอก ประวิทย์ แต่งชัยภูมิ เป็น พลอากาศตรี

๑๕๖. นาวาอากาศเอก สุรวุฒิ จินตสุวรรณ เป็น พลอากาศตรี ๑๕๗. นาวาอากาศเอก เอกรัฐ ษรานุรักษ์ เป็น พลอากาศตรี ๑๕๘. นาวาอากาศเอก พิชัย รัตนภาณุ เป็น พลอากาศตรี ๑๕๙. นาวาอากาศเอก จิตต์กวี นาคแจ้ง เป็น พลอากาศตรี ๑๖๐. นาวาอากาศเอก วิทยา แก้ววัฒนะ เป็น พลอากาศตรี

๑๖๑. นาวาอากาศเอก มงคล ขอนแก่น เป็น พลอากาศตรี ๑๖๒. นาวาอากาศเอก วิจิตร อุทยาพงษ์ เป็น พลอากาศตรี ๑๖๓. นาวาอากาศเอก ชินรัตน์ มณีอินทร์ เป็น พลอากาศตรี ๑๖๔. นาวาอากาศเอก ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด เป็น พลอากาศตรี ๑๖๕. นาวาอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ เป็น พลอากาศตรี

๑๖๖. พันเอกหญิง พูลศรี รัศมี เป็น พลตรีหญิง ๑๖๗. พันเอกหญิง หิรัญญา เพ็ญกิตติ เป็น พลตรีหญิง ๑๖๘. พันเอกหญิง ศรีศรัณย์ ธีรธำรง เป็น พลตรีหญิง ๑๖๙. พันเอกหญิง สุวาณี ศรีวิไลทนต์ เป็น พลตรีหญิง ๑๗๐. พันเอกหญิง เอี่ยมทิพย์ สิมารักษ์ เป็น พลตรีหญิง

๑๗๑. พันเอกหญิง ศิริรัตน์ บุญรอด เป็น พลตรีหญิง ๑๗๒. พันเอกหญิง วราภรณ์ ทวีวุฒิทรัพย์ เป็น พลตรีหญิง ๑๗๓. นาวาเอกหญิง วิชชุดา พิชญาภรณ์ เป็น พลเรือตรีหญิง ๑๗๔. นาวาเอกหญิง สุรัชฎา ชลออยู่ เป็น พลเรือตรีหญิง ๑๗๕. นาวาอากาศเอกหญิง วันเพ็ญ โพธิสุวรรณ เป็น พลอากาศตรีหญิง

๑๗๖. นาวาอากาศเอกหญิง วีร์นะ ตระกูลฮุน เป็น พลอากาศตรีหญิง ๑๗๗. นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนา เชื้อทอง เป็น พลอากาศตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑