ปตท. บางจาก เชลล์ เอสโซ่ เชฟรอน ภาคใต้เชื้อเพลิง สยามสหบริการ ระยองเพียว ปิโตรนาส รีเทล
  PTT
ปตท
BCP
บางจาก
Shell
เชลล์
Esso
เอสโซ่
Chevron
เชฟรอน
PT
ภาคใต้
เชื้อเพลิง
Susco
สยามสห
บริการ
Pure
เพียว
Petronas
ปิโตรนาส
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95, E10 37.44 37.44 37.44 37.44 37.44 37.44 37.44 37.44 37.44
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95, E20 34.04 34.04 - - - - - - -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95, E85 22.12 22.12 - - - - - - -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91, E10 34.94 34.94 34.94 34.94 34.94 - 34.94 34.94 34.94
เบนซิน ออกเทน 95 - - - - 47.641/ 46.94 48.14 - 47.74
เบนซิน ออกเทน 91 42.34 42.34 - 42.34 42.34 42.34 42.34 42.64 42.34
ดีเซลหมุนเร็ว 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99
ดีเซลหมุนเร็ว บี5 - - - 29.99 - 29.99 29.79 29.49 -
   
แก๊ส NGV   8.50 บาท/กิโลกรัม

ข้อมูลโดย : สำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สนพ. (Petroleum and Petrochemical Policy Bureau, EPPO)