โปรดเกล้าฯตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กล่าวว่า ทางคณะกรรมการได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม เป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ อักษร ก. ถมสีขาว ซึ่งเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีทอง นางพัชราภรณ์กล่าวอีกว่า ขณะที่ภายใต้พระมหามงกุฎประดิษฐาน พระแสงจักรตรี ว่าทรงสถิตอยู่ในพระบรมมหาราชวงศ์จักรี พระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบ วัชรรัตน์ 7 ดวงว่า ทรงเจริญพระชนมายุได้ 7 รอบ มีพื้นสีมอคราม (ฟ้า) เป็นสี วันพระราชสมภพนอกกรอบวัชรรัตน์อลงกรณ์ประกอบหน้าราชหงส์ทองอยู่ทั้งซ้าย – ขวา ว่าทรงงามสง่า […]

นิทรรศการจากผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ พระราชินี

นับเป็นเวลาหลายทศวรรษที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ บำบัดทุกข์บำรุงสุขพสกนิกรไทยให้มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผ้าไหมไทย ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทั้งไทยและชาวต่างชาติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม นี้ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Queen Sirikit Museum of Textiles – QSMT) จึงได้จัดงาน QSMT Celebration ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและฉลองปีมหามงคลนี้ อาทิ การสาธิตกระบวนการสาวไหมพื้นบ้าน มัดย้อม ทอผ้า การปักพัสตราภรณ์โขนพระราชทาน รวมถึงงานแกะสลักต่างๆของ โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง และโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย เพื่อเป็นความรู้ให้กับคนทั่วไป ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เผยถึงการจัดงานเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีนี้ว่า เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เช่นงานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมของคนไทย ทางพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และมูลนิธิฯ จึงได้จัดงานกิจกรรมตลอดทั้งปี เริ่มจากเดือนมิถุนายน จะมีงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 7 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

เลาะวังสระปทุม ฟังพระสุรเสียง “พระราชินี” ใน “สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ”

ปี2559 นับเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจัดนิทรรศการ “สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปี กล่าวได้ว่าทรงสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ นิทรรศการครั้งนี้จัด ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม โดยก้าวแรกที่เข้าไปในสถานที่แห่งนี้ ก็ได้พบกับบรรยากาศอันร่มรื่นของต้นไม้น้อยใหญ่ เมื่อเดินเข้าไปในหอนิทรรศการ สิ่งแรกที่ได้พบคือ “พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ในฉลองพระองค์ชุดไทยที่พระสิริโฉมยิ่ง สำหรับเนื้อหาของนิทรรศการ จัดแสดงเนื้อหาสาระเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคแรก “ปทุมนิวาสราชปวัตติ” แสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับวังสระปทุมคือพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสเมื่อ 65 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้โปรดเกล้าฯให้จัดขึ้น ณ พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม อันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าในปัจจุบัน และพระราชกิจในการอภิบาลอบรมพระราชโอรสและพระราชธิดา ภาคที่สอง “สิริวัฒนรัชกรณียกิติ” แสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงดำเนินรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา […]