สุรเกียรติ-เอพีอาร์ซีถกจีน หนุนกลไกร่วมมือในทะเลจีนใต้ ดันภาคธุรกิจไทยร่วมเจ้าภาพ “โบอ่าว”

เมื่อวันที่20 เมษายน นายหลิว เจิ้น หมิน รมช. ต่างประเทศจีนรับผิดชอบภูมิภาคเอเชีย รักษาการแทนรมว. ต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) และคณะที่เรือนรับรองรัฐบาลจีนเตี้ยว หยู ไถ่ กรุงปักกิ่ง โดยมีนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน นายสรจักร เกษมสุวรรณ สมาชิกคณะมนตรีฯ และนายกอบศักดิ์ ชุติกุล เลขาธิการคณะมนตรีฯ เข้าร่วมด้วย ทางฝ่ายจีนได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นที่รักเคารพจากชาวจีนมาช้านาน จึงมีความเสียใจเมื่อทราบข่าวการสวรรคต รัฐบาลจีนให้ความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างมาก และมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับสมาชิกพระราชวงศ์จากไทยที่เสด็จเยือนจีนอยู่สม่ำเสมอต่อเนื่อง และรัฐบาลจีนขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และมุ่งมั่นที่จะสืบสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประมุขของรัฐทั้งสองประเทศสืบไป ทางฝ่ายจีนได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียและอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเท่าที่จีนจะทำได้ ไม่ว่าข้อคิดริเริ่มใดใดของจีนก็เพื่อการพัฒนาร่วมกันเช่นการเขื่อมโยงในด้านถนน หรือการบินที่ทำร่วมกันมาช้านาน ตลอดจนเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลหรือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road) ที่เป็นข้อริเริ่มใหม่ในช่วง 3-4 ปีนี้ การตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (AIIB) ล้วนแต่มุ่งพัฒนาประเทศในภูมิภาคร่วมกัน ตามที่แต่ละประเทศเห็นสมควร ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของจีนฝ่ายเดียว เพราะการลดความยากจน […]