วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"พันตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์"เป็นราชองครักษ์เวร

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์  ทั้งนี้ประกาศระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์เวร จำนวน ๕ นาย ดังนี้

๑. พันตรี ดำรงค์ พลเคน
๒. พันตรี อัศวิน เจริญชัยวัฒน์
๓. พันตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์
๔. ร้อยเอก ณัฐพล อัครพงศ์ปรีชา
๕. ร้อยเอก โชติสรรค์ ลิมปนวิสุทธิ์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

 

เปิดดูประกาศที่นี่