คนตามข่าว : ชลิตา บัณฑุวงศ์ ดร.ดังถูกแจ้งจับ ม.116

นักวิชาการรั้วนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดร่างแห 1 ใน 12 รายชื่อ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจ้งความดำเนินคดี ร่วมกับผู้นำฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรค และแกนนำ

พรรคฝ่ายค้าน รวม 12 คน ในข้อหาอาญา ยุยง ปลุกปั่น ตาม ม.116

เนื่องจากร่วมเวทีเสวนา “พลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่” ลานวัฒนธรรม หน้าศาลากลาง จ.ปัตตานี 28 กันยายนที่ผ่านมา

วัย 47 จบปริญญาตรี ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537

สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541 M.A. (Anthropology) : University of Hawai’i at Manoa, 2552

Ph.D. (Anthropology): University of Hawai’i at Manoa, 2556

อาจารย์ประจำ และรองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอนวิชามานุษยวิทยาเบื้องต้น มานุษยวิทยาการเมือง มานุษยวิทยาชนบท ฯลฯ

มีบทความวิชาการ บทความรวมเล่ม

อาทิ ข้าวและชาวนาไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง ในคน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอนุสรณ์ อุณโณ 2556 การเมือง เรื่อง “เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชลิตา บัณฑุวงศ์ 2554 ออแฆรกำปง (ชาวบ้าน) ไม่ชวนฝัน : บริบทเชิงโครงสร้างที่ถูกละเลยของการเกษตร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบเข้มข้นในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา, 30 (2) กรกฎาคม-ธันวาคม: 111-136

เคลื่อนไหวในแนวทางประชาธิปไตย เรียกร้องเลือกตั้ง ให้กำลังใจจ่านิว โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ร่วมเวทีฝ่ายค้าน ใช้เสรีภาพ นำเสนอมุมมองทางวิชาการ แต่บางช่วงบางตอนถูกวิพากษ์ เรื่องรัฐเดี่ยวและการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่ 1

ขณะที่ ดร.ชลิตาระบุว่า มีสื่อและบุคคลตัดตอนเนื้อหาที่ได้บรรยาย ไม่ตรงกับเจตนาและความตั้งใจ นำไปสู่การตีความที่ออกมหาสมุทร จับแพะชนแกะมากมาย

ไม่ตรงกับสิ่งที่บรรยาย นำเสนอ

บทความก่อนหน้านี้ศาลให้โอกาส“มินดา-แซ็ค ชุมแพ”ไกล่เกลี่ย “ปม”เรียกเงินกว่า 2 ล้าน
บทความถัดไปขอนแก่น ชักธงแจ้งเตือนคุณภาพอากาศ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น