สถานีคิดเลขที่ 12 : กวาดบ้านตัวเอง

พร้อมๆ กับการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563
ที่ฝ่ายค้านเล็งเป้าไปยังงบทหารเป็นพิเศษ
เห็นข่าว ป.ป.ช.ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปี 2562 แล้วน่าสนใจ
ตามไปอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ ป.ป.ช.

ป.ป.ช.เปรียบ ITA ว่าเสมือนการตรวจสุขภาพขององค์กรประจำปี
พร้อมกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากสถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมดำเนินการ
เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐในเชิงบวก
ให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานในมิติด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน
ป.ป.ช.ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน ITA ที่มีชื่อว่า “ITAS”
เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินที่มีความทันสมัย
และกำกับติดตามการประเมินได้ทุกขั้นตอนแบบ real time
ช่วยให้การประเมิน และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และ ITA มีหลักการสำคัญ คือเป็นการประเมินที่มุ่งประเมินจากมุมมองหรือสายตาของประชาชน

โดยจำแนกออกเป็น 3 มุมมอง ได้แก่
(1) มุมมองการรับรู้ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ มีข้อมูลรวมทั้งสิ้น 407,109 คน
(2) มุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ มีข้อมูลรวมทั้งสิ้น 599,166 คน
ซึ่ง 2 มุมมองแรก รวมแล้วมากถึง 1,006,275 คน
และ (3) มุมมองของประชาชนทั่วไป คือการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งสำรวจจาก 8,299 เว็บไซต์

ในปี 2562 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการประเมินจำนวน 8,299 หน่วยงาน สามารถดำเนินการลงทะเบียนและเปิดใช้งานระบบ ITAS ทุกหน่วยงาน
คิดเป็น 100%
ส่วนขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลบุคลากรภาครัฐและข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ พบว่าสามารถดำเนินการได้ คิดเป็น 99.98%
ขั้นตอนของการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความร่วมมือในการประเมิน ITA อย่างดียิ่ง
โดยมีจำนวนหน่วยงานที่ดำเนินครบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินที่กำหนดกว่า 99.69%
ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลการรับรู้ของผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ สามารถสำรวจข้อมูลได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกหน่วยงาน 100%
(ขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่ง ที่ให้รายละเอียดมากเพื่อยืนยันว่า ผลประเมิน ITA น่าเชื่อถือทีเดียว)

สรุปผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของประเทศ
มีผลการประเมิน 66.73 คะแนน หรืออยู่ในระดับ C หรือระดับปานกลาง
ที่ประเมินผ่านเกณฑ์ระดับ A และ AA มีจำนวน 970 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น
ในระดับกระทรวงมีผลประเมินดังนี้
(ป.ป.ช.ไม่ได้เรียงลำดับ แต่ผู้เขียนนำมาจัดลำดับเอง)
1) กระทรวงการคลัง 90.04 คะแนน
2) วัฒนธรรม 89.59 คะแนน
3) ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 89.44 คะแนน
4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88.45 คะแนน
5) มหาดไทย 88.19 คะแนน
6) แรงงาน 87.88 คะแนน
7) อุตสาหกรรม 87.79 คะแนน
8) ยุติธรรม 87.44 คะแนน
9) สำนักนายกรัฐมนตรี 87.37 คะแนน
10) การท่องเที่ยวและกีฬา 87.19 คะแนน

11) พาณิชย์ 87.09 คะแนน
12) การต่างประเทศ 87.04 คะแนน
13) คมนาคม 86.93 คะแนน
14) การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 86.32 คะแนน
15) สาธารณสุข 86.18 คะแนน
16) พลังงาน 86.12 คะแนน
17) ศึกษาธิการ 85.87 คะแนน
18) ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 85.83 คะแนน
19) เกษตรและสหกรณ์ 85.72 คะแนน
20) การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 85.34 คะแนน
21) กลาโหม 85.05 คะแนน

ไฮไลต์มาอยู่ที่ลำดับสุดท้าย
เพราะเป็นกระทรวงที่ฝ่ายค้านเล็งเป้าวิพากษ์งบดังว่า
ขณะเดียวกันคนจากกระทรวงนี้เป็นหลักเข้ามาบริหารประเทศ 5 ปีที่ผ่านมา
และตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับกรมกอง
ยังคงมาชี้นำสังคมอยู่
เมื่อผลสำรวจออกมาเช่นนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รื่นร่มรมเยศ : จริงหรือไม่ เวลาใกล้ตายจะมีคนมารับ โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล : 20 ตุลาคม 2562