คลองไทย : ทางเลือกสุดท้ายที่แก้หนี้สินของชาติ แต่แปลกที่ยังมีคนมองไม่เห็นคุณค่า (จบ) : โดย ณรงค์ ขุ้มทอง

คลองไทย : ทางเลือกสุดท้ายที่แก้หนี้สินของชาติ แต่แปลกที่ยังมีคนมองไม่เห็นคุณค่า (จบ)

คลองไทย : ทางเลือกสุดท้ายที่แก้หนี้สินของชาติ
แต่แปลกที่ยังมีคนมองไม่เห็นคุณค่า (จบ)

ประเด็นที่ 5 การแบ่งแยกดินแดน

สำหรับปัญหาการแบ่งแยกดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการยกเอาขบวนการ BRN มากล่าวอ้างนั้น ขบวนการเหล่านี้ก็ถูกยกมาอ้างเป็นประจำต่อเนื่องกันมานานแล้ว ยังไม่มีประเทศใดรับรอง ซึ่งจากเอกสารนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) ก็ให้ความเห็นไว้ในข้อ 2.3.3 หน้า 6 ว่า “สถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มคลี่คลายดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายที่เน้นการเอาชนะจิตใจประชาชน และการเสริมสร้างการยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม” ซึ่งปัจจุบันกองทัพบกได้มีนโยบาย การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (Military Operations Other Than War : MOOTW) ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มีความมุ่งหมายไปที่การป้องปราม ยับยั้ง ขัดขวาง การเกิดสงคราม การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมสันติภาพ และสนับสนุนฝ่ายพลเรือนในการแก้ปัญหาวิกฤต ซึ่งเกี่ยวกับการรบและมิใช่การรบ ทั้งในเวลาปกติ ในเวลาสันติภาพ ยามขัดแย้ง และในสภาวการณ์สงครามอย่างมีประสิทธิภาพ (ข่าวทหารบก ปีที่
29 ฉบับที่ 16, 18 พ.ค.63) เมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ จะมีขบวนการไหนกล้ามาแบ่งแยกดินแดนอีก

ปัญหาความมั่นคงมิได้เกิดจากแผ่นดินแยกจากกันด้วยพื้นน้ำแต่อย่างใด เช่น เกาะในประเทศต่างๆ ก็ยังเป็นของประเทศนั้นๆ เหมือนเดิม ปัญหาความมั่นคงและการแบ่งแยกดินแดน ส่วนใหญ่เกิดจากอุดมการณ์ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งสามารถจะป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการปกครอง การบริหารและการจัดการที่เป็นธรรมและจัดระเบียบที่ถูกต้อง ความมั่นคงของชาติไทยจะต้องประกอบด้วย ความมีเอกราช บูรณภาพแห่งดินแดน สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การที่ชาติจะมีความมั่นคงและปลอดภัยจากอันตรายใดๆ ชาตินั้นจะต้องปราศจากภัยคุกคามทั้งปวงด้วยการใช้พลังอำนาจแห่งชาติ ทั้งในด้านการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมจิตวิทยา ด้านการป้องกันประเทศ และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันเวลา และตรงตามเวลาจริง (Real Time) การพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคลองไทยเท่านั้นจะทำให้พลังอำนาจของชาติดังกล่าวนี้เข้มแข็ง และนำมาสนับสนุนความมั่นคงได้ ไม่เชื่อก็ไปอ่านคลองไทยกับความมั่นคง

สำหรับปัญหาเรื่องการแยกดินแดนทางภาคใต้ของไทย ไม่ใช่ของใหม่ เคยเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตลอดมา จะมีคลองหรือไม่มีไม่สำคัญ ดินแดนของรัฐอิสระตามกฎหมายระหว่างประเทศ ปัจจุบันเป็นที่รับรู้กันแน่นอนแล้ว ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ โดยปราศจากความยินยอมเห็นชอบขอรัฐเจ้าของดินแดน ลัทธิขยายดินแดนสมัยศตวรรษ 19 (ยุคล่าอาณานิคม) ไม่ควรมีอยู่ต่อไปแล้ว เพราะถ้าต่างฝ่ายต่างอ้างประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปเรื่อยๆ ก็ไม่ทราบว่าจะหยุดการเรียกร้องเมื่อใด ประเทศเพื่อนบ้านไทยทั้งเหนือใต้ ทั้งตะวันออกตะวันตก ต่างก็ได้เอกราชเป็นอิสระจากการปกครองของต่างชาติไปแล้ว เราจึงน่าจะทำความเข้าใจให้ดีได้

ตรงกันข้าม การสร้างคลองนอกจากจะเปิดโอกาสให้ชาวประมงไทยจากฝั่งตะวันออก สามารถไปทำการประมงในทะเลอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดียได้สะดวกขึ้น ยังจะเสริมสร้างเพิ่มพูน ความมั่นคงให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย เพราะในกรณีฉุกเฉินไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ การส่งกำลังทางเรือจากอ่าวไทยไปคุ้มครองปกป้องกันความปลอดภัยและความสงบของดินแดนไทยด้านตะวันตก จะไม่เสียเวลาเดินทางอ้อมดินแดนมาเลเซีย ผ่านช่องแคบมะละกา ซึ่งทางมาเลเซียและอินโดนีเซียประกาศถือเป็นน่านน้ำร่วมของเขา และอ่าวไทยจะถูกปิดทันทีเมื่อมีกรณีพิพาทกัน สินค้าจะออกจะเข้ารวมทั้งน้ำมันจากตะวันออกกลาง ก็จะหยุดชะงักลง แล้วไทยจะทำอย่างไร อันนี้คนไทยต้องคิดและทบทวน

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าไทยมองไกลออกไป การสร้างคลองมิใช่เพียงเพื่อประโยชน์ในการเดินเรือเพียงเพื่อย่นระยะทางให้สั้นเท่านั้น แต่ยังมีแผนการพัฒนาภาคใต้ให้เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้โชติช่วงชัชวาลด้วย การสร้างอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นรอบๆ คลอง ตั้งศูนย์พาณิชยกรรม พร้อมด้วยท่าเรือทะเลที่ทันสมัยและเหมาะสม ก็จะเป็นการสร้างแหล่งความต้องการกำลังแรงงานอย่างมหาศาล เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานในประเทศได้ดี นอกจากคนในภาคใต้จะมีงานทำเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวโดยทั่วหน้า ปรับปรุงความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นแล้ว ยังจะเป็นทางดึงดูดกำลังคนจากภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ระดมเข้าไปช่วยร่วมงานพัฒนาด้วย ยังผลเป็นการกระจายพลเมืองไทยไปในต่างพื้นที่อย่างที่ไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ ภาคใต้จะไม่ใช่ดินแดนของคนใต้ หรือคนต่างศาสนาเท่านั้น หากจะเป็นดินแดนของชาวไทยจากภาคอื่นๆ ด้วย คละคนปนกันไปชั่วระยะหนึ่ง ก็จะเป็นพี่น้องร่วมชาติที่ไม่แยกภาษาและศาสนา ภัยที่ไทยจะเสียดินแดนให้แก่บางกระบวนการในประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นอันตรธานหายไปในตัว เพราะภาคใต้เจริญมั่นคงดีแล้ว ใครจะคิดโยกย้ายไปอยู่ที่อื่น มีแต่ผู้อื่นต่างหากที่จะมองเห็นประโยชน์เข้ามาอาศัยทำมาหากินในดินแดนอันมั่งคั่งของไทย
(ศ.กนต์ธีร์ ศุภมงคล)

สำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับความมั่นคงเมื่อมีคลองไทยแล้ว จะทำให้ไทยมีปัญหากับมหาอำนาจบางประเทศ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนไหม? ปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกานั้นอยู่ที่ทะเลจีนใต้ ไม่เกี่ยวกับคลองไทย คลองไทยเป็นคลองเศรษฐกิจที่ทุกประเทศต้องเคารพสิทธิอันนี้ และคนของประเทศต่างๆ ก็จะมาทำธุรกิจตรงนี้เช่นเดียวกับคลองปานามา คลองสุเอซ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยสามารถที่จะถ่วงดุลอำนาจ การต่อรองในสหประชาชาติได้ จึงยากที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเข้ามายึดคลอง เพราะจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศตนเองด้วย และนานาชาติคงไม่ยอม และเมื่อถึงเวลานั้น ประเทศไทยคงจะร่ำรวยมั่งคั่ง พอที่จะมีพลังที่เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ และทางทหารที่ประเทศต่างๆ ต้องเกรงใจและสามารถถ่วงดุลอำนาจทุกฝ่ายได้

กรณีกับมิตรประเทศสมาชิกอาเซียน คลองไทย แม้ว่าจะอยู่ในประเทศไทย ในฐานะไทยเป็นสมาชิกหลักของอาเซียน เราสามารถให้สมาชิกใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ หรือถึงขั้นลงทุนร่วมกันได้ อันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศ

ประเด็นที่ 6 ด้านสิ่งแวดล้อม

แน่นอนคลองไทยเป็นโครงการขนาดใหญ่ ย่อมมีผลทั้งเชิงลบและเชิงบวกแน่นอน แต่แนว 9A พื้นที่ 90% เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ชายฝั่งอันดามันเป็นป่าโกงกาง และพื้นที่พรุควนเคร็งประมาณ 20-30% เป็นพื้นที่ถือครองของประชาชนและนายทุน นี่คือสภาพจริงๆ ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทุกๆ ด้าน เราต้องตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งมีประเทศที่มีการปรับถมทะเลทุกปี มีการอพยพประชาชน มีการโยกย้ายทำลายพื้นที่ทำกินและป่าไม้ตลอด เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น แต่ประเทศเหล่านี้ได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่เป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบของการรักษาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศระดับโลก และที่สำคัญไม่ว่าคลอง หรือช่องแคบต่างๆ ทั่วโลกเมื่อมีเรือผ่านย่อมส่งผลกระทบ เช่น คลื่นทะเล ฝุ่นตะกอน กระแสน้ำทำลายปะการัง การย้ายถิ่นของสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก และบางอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ก็มีการแก้ไข ปรับปรุง มีมาตรการรองรับที่ทันสมัย

คลองไทย น่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายในการพัฒนาประเทศ คลองไทยคือ ช่องทางการขนส่งทางเรือที่สำคัญที่สุดคือ ประหยัดค่าใช้จ่าย และขนสินค้าได้มาก (แต่ผู้ใหญ่ไทยเรา ทำถนนและรถไฟเพราะ… แต่เรือบรรทุกได้ครั้งละ 20,000-30,000 ตู้ ผู้ใหญ่เมืองไทยไม่ชอบ)

คลองไทย สร้างเงิน สร้างงาน และปลดหนี้ให้กับประเทศอย่างแน่นอน 1.9 ล้านล้านจะไม่เป็นภาระกับประชาชนอีกต่อไป

ณรงค์ ขุ้มทอง
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ
กรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนดาวนายร้อย
กรรมการยุทธศาสตร์ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อ้วกแทบพุ่ง!! สาวกินนมเปรี้ยวยี่ห้อดัง ป่วยจนเข้ารพ. เปิดดูเจอก้อนประหลาดในกล่อง
บทความถัดไปผุดมาตรฐาน “เสื้อกาวน์ – เครื่องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์” รับมือโควิด