อสม.ด่านหน้ากับปัญหายาเสพติด

อสม.ด่านหน้ากับปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ

อสม.ด่านหน้ากับปัญหายาเสพติด

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ และเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพราะยาเสพติดสร้างปัญหาสังคม ทำลายทุกระบบ กระทบทุกวงการ ทั้งระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ โดยมีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างครบวงจร ส่วนด้านสาธารณสุขนั้นผู้ติดยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วย เป็นผู้ที่หลงผิดควรได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็นคนดี ต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแทนการนำไปดำเนินคดี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในระหว่างการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ถึงบทบาทของ อสม.ในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ว่าขอให้ช่วยบุคลากรสาธารณสุขสอดส่อง ดูแล ให้กำลังใจผู้ที่ติดยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการกำจัดยาเสพติดออกไปจากสังคม เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคง แข็งแรง และมีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนขอขยายความและเสนอแนวทางในการเสริมบทบาทของ อสม.ในการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดในชุมชน ซึ่งหัวใจของงานสาธารณสุขในระดับชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข คือเครือข่าย อสม. ซึ่งทั่วประเทศมีกว่า 1.5 ล้านคน ที่สามารถเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกครัวเรือน ดังนั้นการให้ อสม.เข้ามามีบทบาทในการติดตามช่วยเหลืองานด้านยาเสพติดจึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยการนำของ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ให้ อสม.ดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เน้นการช่วยเหลือในด้านสุขภาพภายหลังการหยุดใช้ยาเสพติด โดยใช้แนวคิด อสม.บัดดี้ กำหนดให้ อสม. 1 คน ทำหน้าที่เสมือนเป็นคู่หู ดูแลผู้ผ่านการบำบัดที่ตนเองรู้จักและเข้าถึงได้ 1 คน ในลักษณะเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ ที่คอยช่วยเหลือกัน คอยดูแล สอดส่องและส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้ผ่านการบำบัด เพื่อป้องกันมิให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

Advertisement

นอกจากความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแล้ว อสม.บัดดี้จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ เทคนิคในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย ซึ่งกรม สบส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดในชุมชน หลักสูตรการดำเนินงานการติดตามยาเสพติดในชุมชนสำหรับ อสม. และคู่มือปฏิบัติงาน อสม.บัดดี้ ในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจบำบัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สะดวก เข้าถึงง่าย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหาก อสม.เข้ามามีส่วนช่วยในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือให้ผู้ผ่านการบำบัดอยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้ เชื่อว่าจะสามารถทำให้การกลับไปเสพซ้ำของผู้ผ่านการบำบัดรักษาลดลง

ซึ่งการรับรู้บทบาทของ อสม.บัดดี้ ในการค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการชุมชนช่วยหนุนเสริม ให้กำลังใจ ให้โอกาส อันจะส่งผลให้เป็นการคืนคนดีสู่สังคมได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขมีการบูรณาการในการพัฒนาศักยภาพของ อสม.อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดคือการเสริมศักยภาพ อสม. หมอคนแรก ด้วยหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล” โดยสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดโอกาสให้ อสม.ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวระยะเวลา 1 ปี เมื่อจบหลักสูตรนอกจากประกาศนียบัตรที่ได้รับ ผู้ผ่านการอบรมจะมีศักยภาพในการดูแลประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน

ผู้เขียนในฐานะของคนทำงานด้านสาธารณสุข ยินดีส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและความหลากหลายภายใต้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เชื่อมั่นว่าในไม่ช้าปัญหายาเสพติดในประเทศไทยจะค่อยๆ หมดไปในที่สุดไงเล่าครับ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image