หลักสูตรการผลิตครูควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี (ตอนจบ) : โดย ดิเรก พรสีมา

ในขั้นตอนของการนำโครงงานไปสู่การปฏิบัติ นักศึกษาอาจนำโครงงานไปทดลองปฏิบัติในสถานศึกษาจริงถ้าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล หรือในโรงงาน ในชุมชน ในห้องปฏิบัติการ ในแปลงทดลองสาธิต ฯลฯ (work-based learning) ได้ปฏิบัติจริงจนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เกิดชุมชนการปฏิบัติขึ้นในคณะครุศาสตร์หรือในสถานศึกษา (community of practice = COP)

คณาจารย์ไม่ต้องบรรยายมาก (teach less) เพียงแต่คอยตั้งคำถามและชี้แนะให้นักศึกษาค้นหาความรู้และเรียนรู้ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง (learn more) ทำให้เกิดปรากฏการณ์ Teach Less but Learn More = TLLM ขึ้นในคณะครุศาสตร์ นักศึกษาแต่ละคนก็จะเรียนด้วยความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของการเรียนรู้ (active learner) วิเคราะห์ กำหนดปัญหา มองหาทางเลือกในการแก้ปัญหา นำทางเลือกมาพัฒนาเป็นโครงงานเพื่อแก้ปัญหา นำโครงงานไปปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุง ปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุง…ไปเรื่อยๆ จนได้ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม ก็จะทำให้นักศึกษาครูได้ C ตัวที่ 6 และตัวที่ 7 คือ computing and ICT และ career and learning self-reliance

ในระหว่างเรียนทั้งใน school classroom และ university classroom หรือในสถานประกอบการ ในชุมชน คณาจารย์ต้องดูแลให้นักศึกษาครูตรงต่อเวลา มีวินัย เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี ให้ประหยัด ให้ซื่อสัตย์ ก็จะทำให้นักศึกษาครูได้ C ตัวที่ 8 – compassion

ควบคู่กัน ในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ของการเรียนรู้ คณาจารย์ต้องจัดให้นักศึกษาครูได้สรุปและสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ ได้รู้ว่าความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาครูแต่ละคนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างไร มีอะไรที่เข้าใจถูกต้องแล้ว หรือยังคลาดเคลื่อนอยู่ มีอะไรที่ควรไปศึกษาเพิ่มเติม (reflection session) คณาจารย์จะประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนในทุกชั่วโมงหรือทุกคาบที่มีการสอน หรือทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนที่เข้าใจไม่ถูกต้อง เพื่อนนักศึกษาและคณาจารย์จะได้ช่วยกันแก้ไขให้เข้าใจได้ถูกต้อง ทำให้เกิดการติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง (monitoring, assessment, and evaluation) เกิดระบบประกันคุณภาพนักศึกษาทุกขั้นตอนของการเรียนในสถาบันผลิตครู (internal quality assurance)

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถพัฒนาเทคนิคการสอนของคนอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์ที่สอนวิชาเดียวกัน หรือรับผิดชอบนักศึกษาครูกลุ่มเดียวกันในภาคเรียนเดียวกัน อาจรวมตัวกันเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้ในวิชาชีพ (Professional learning community = PLC) จัดกิจกรรมเรียนรู้ เช่น การทำ มคอ. 3 สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมนำเสนอผลงาน ศึกษาดูงานด้วยกันในกลุ่ม PLC เดียวกัน และส่งเสริมให้นักศึกษาครูสาขาวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน สถาบันเดียวกัน หรือต่างสถาบันกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รวมกลุ่มเป็น Learning Community = LC เดียวกันโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ social media เช่น LINE หรือ Facebook เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ในบางโครงการ ระยะเวลาในการนำโครงงานไปปฏิบัติจนก่อให้เกิดผล มีการประเมิน ปรับปรุง นำไปสู่การปฏิบัติซ้ำ ปรับปรุง…อาจใช้เวลายาวนาน สถาบันผลิตครูควรจัดตารางการศึกษาให้เกิดความต่อเนื่อง ให้มีการบูรณาการระหว่างวิชา ไม่ให้เกิดการเรียนรู้แบบแยกส่วน เป็นเศษ เป็นชิ้น แต่ให้เรียนรู้แบบบูรณาการทั้งวิชาชีพครู วิชาเอก และวิชาการศึกษาทั่วไป เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือนักศึกษาครูได้ 3Rs เกิดความตระหนักในความเป็นสากลหรือความเป็นพลเมืองของโลก ได้ทักษะทางเศรษฐกิจ การเงิน การประกอบการ ได้ทักษะการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ 8Cs ด้วย

ที่สำคัญ คณาจารย์ต้องทำตัวเป็น role model ให้แก่นักศึกษาด้วย

ถามว่า ทั้งหมดนี้จะต้องใช้เวลานานเท่าใด กี่ชั่วโมง กี่วัน กี่สัปดาห์ กี่เดือน กี่ปี

การที่จะทำกิจกรรมใน 2 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใน 1 ได้ เราต้องใช้ตัวป้อนเข้าใน 3 และอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรมการทำงาน และทรัพยากรจาก 4

ในเชิงระบบ ตัวป้อนเข้าพื้นฐานที่ 2 ต้องใช้ในกิจกรรมการผลิตครูคุณภาพ (process) ซึ่งคือ 3 ได้แก่ (1) นักศึกษาครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (2) มาตรฐานวิชาชีพครู (3) มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา (4) หลักสูตรซึ่งต้องพัฒนาขึ้นโดยอาศัย (1),(2),(3) – วิชาการศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอก วิชาเลือก (5) คณาจารย์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (6) สื่อ แหล่งเรียนรู้ ICT, YouTube, Digital learning sources, Khan Academy, MOOC, Artificial Intelligence, Teacher Training School – TTS ฯลฯ (7) งบประมาณ, Minute (เวลา), Management Resources อื่นๆ และ (8) กฎหมาย กฎ ระเบียบ คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ครู

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), และ (8) ต่างเป็นระบบย่อยของตัวป้อนเข้า ซึ่งในทางทฤษฎีย่อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และก็เป็นตัวจำกัดกิจกรรมใน 3 คือ process ด้วย เราอาจวางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างดี แต่ถ้าได้นักศึกษาครูคุณภาพต่ำ และจำนวนนักศึกษาต่อห้องสูง การกระทำกิจกรรม reflection session ก็อาจไม่ราบรื่น อยากให้นักศึกษาครูค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลแต่ระบบไวไฟของคณะครุศาสตร์ไม่มั่นคง (instability) นักศึกษาก็จะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลได้ลำบาก มาตรฐานวิชาชีพครูไม่ท้าทาย ไม่สูงพอที่จะทำให้บัณฑิตครูมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการดำรงตนในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตครูก็จะไม่ได้ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการดำรงตนในศตวรรษที่ 21 มี (1), (2), (3), (4), (6), (7) เพียงพอ แต่ (5) ซึ่งได้แก่คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนไม่เพียงพอ หรือไม่มีคุณภาพ กิจกรรมใน 2 คือกระบวนการก็จะไม่เกิด หรือเกิดแต่ด้อยคุณภาพ บัณฑิตใน 1 ก็จะไม่มีคุณลักษณะดังที่เราคาดหวัง คือขาด 3Cs ไม่เกิดความตระหนักในความเป็นสากลหรือความเป็นพลเมืองของโลก ขาดทักษะทางเศรษฐกิจ การเงิน การประกอบการ

ขาดทักษะการดูแลรักษาสุขภาพ ขาดความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ขาดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและไม่ร่วมมือกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่ได้ 8Cs

ในทำนองเดียวกัน การขาด (7) ซึ่งได้แก่งบประมาณ เวลา และทรัพยากรทางการบริหารอื่น เช่น ความรู้ทางการบริหาร ความร่วมมือจากโรงเรียนฝึกคนเป็นครู (Teacher Training School =TTS) การขาดภาวะผู้นำในคณะครุศาสตร์ การจัดเวลาให้แก่กิจกรรมใน 2 ไม่เพียงพอเนื่องจากเวลาเรียนสำหรับแต่ละหัวข้อในหลักสูตรมีจำกัด หรือไม่สามารถจัดให้มี reflection session ได้เพราะต้องรีบเร่งไปบรรยายหัวข้ออื่น ไม่มีเวลาเพียงพอให้นักศึกษาได้พัฒนาโครงงาน นำโครงงานไปปฏิบัติ ประเมิน ปรับปรุง นำไปปฏิบัติ ประเมิน ปรบปรุง…โครงงานอย่างต่อเนื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาครูมีก็จะไม่เกิด

วันนี้มีหลายฝ่ายออกมาพูดว่าเราน่าจะลดเวลาเรียน (Minute) ของนักศึกษาครูลงให้เหลือ 4 ปี แทนการใช้เวลาเรียน 5 ปี ด้วยเหตุผลว่า ประเทศอื่นเขาใช้เวลาเรียนแค่ 4 ปีบ้าง ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่รัฐและนักศึกษาครูบ้าง ระยะเวลาเรียน 4 ปี กับ 5 ปี ไม่ทำให้คุณภาพบัณฑิตแตกต่างกันบ้าง แต่ไม่ได้พูดกันมากนักว่าวันนี้ บัณฑิตครูใหม่และครูประจำการของเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง – professional ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 52 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หรือยัง คณะกรรมการคุรุสภาซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถหรือยัง เมื่อรู้ว่า 1 คือคุณลักษณะบัณฑิต เกิดจาก 2 คณาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 2 หรือยัง ที่กิจกรรมตาม 2 เกิดไม่ได้ เราจะไปแก้ปัญหาด้วยการลดเวลาเรียนลงให้เหลือ 4 ปี เอาดื้อๆ ผู้เขียนมองไม่เห็นความสมเหตุสมผล (logic) ของเรื่องนี้เลยครับ เราอย่าไปอ้างเลยครับ ว่าประเทศโน้นประเทศนี้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้ เพราะแต่ละประเทศมีเหตุผลและคำอธิบายต่างกัน (logic) แม้จะใช้ทฤษฎีระบบเหมือนกัน แต่บริบททั้ง environments, inputs, process ต่างกันกับของเรา ภารกิจของกรรมการคุรุสภาคือการทำให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็น professional ตามที่กฎหมายบัญญัติ ถ้าลดเวลาเรียนลงให้เหลือ 4 ปี แล้วจะทำให้เราได้ครูที่เป็น professional ไหม วิชาชีพครูจะเป็นวิชาชีพชั้นสูงไหม ถ้าไม่เป็น คนที่ตัดสินใจเรื่องนี้ วันนี้จะอยู่รับผิดชอบอะไรไหม

ถ้าไปถามผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครองว่า ครูหลักสูตร 5 ปี ที่บรรจุมาที่โรงเรียนใหม่ในปีนี้มีพฤติกรรมการเรียนการสอนแตกต่างจากครูเก่าในโรงเรียนอีก 60, 70 คนที่สอนในโรงเรียนมา 10, 20 ปีหรือไม่ คำตอบมันรู้อยู่แล้วว่า “ไม่แตกต่าง” ไม่ต้องไปทำวิจัยให้เสียเงินหรอกครับ ภายใต้บริบทเดิมๆ ของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนเดิม เพื่อนครูชุดเดิม อาคารเรียนหลังเก่า ห้องเรียนเก่า ห้องปฏิบัติการเก่า อุปกรณ์และเครื่องมือเก่า ใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลได้บ้างไม่ได้บ้าง แหล่งเรียนรู้ก็เก่า จะให้นักเรียนเรียนแบบ project-based learning ก็ไม่ได้ ไม่สะดวก เวลาสำหรับ reflection ก็ไม่มี จะให้นำ project ไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนหรือสถานประกอบการก็ไม่ได้ วิธีการคัดคนเข้าเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นก็แบบเก่า การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของครูแบบเดิม การประเมินครูเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นแบบเดิม เกณฑ์การขอย้ายแบบเดิม รวบอำนาจการบริหารแบบเดิม ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์เท่าเดิม ค่าใช้จ่ายรายหัวเท่าเดิม ฯลฯ แต่ไปหวังว่าครูที่จบจากหลักสูตร 5 ปีจะแสดงตนเป็นแกะขาวในโรงเรียน ทำอะไรให้แตกต่างจากครูเก่าอื่นๆ อีก 60, 70 คน มันยุติธรรมหรือครับ พอครูหลักสูตร 5 ปีไม่แสดงตนเป็นเสมือนแกะขาวในฝูงแกะดำซึ่งต่างสายพันธุ์กัน และนานเข้าก็ถูกฝูงแกะต่างสายพันธุ์กลืนสายพันธุ์แกะขาว เราก็เลยมาเสนอขอปรับเวลาเรียนครูลงให้เหลือ 4 ปีเสีย โดยหวังว่าความเป็นวิชาชีพชั้นสูงของผู้ประกอบวิชาชีพครูจะเท่าเดิมหรือสูงขึ้น จะเป็นไปได้หรือครับ จะสร้างข่าวนี้ขึ้นมากลบเกลื่อนข่าวอะไร ทำไมไม่คิดพัฒนาผู้อำนวยการและครูในโรงเรียนให้มีความเป็น professional ยิ่งขึ้น พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ออกกฎหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนฝึกคนเป็นครู (TTS) ออกกฎหมายเพื่อจูงใจและดึงดูดให้ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคท้องถิ่นเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นแบบ project-based learning มากขึ้น ฯลฯ

โอกาสของการเป็นประเทศไทย 4.0 ที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้นโยบายไว้และอยากจะเห็น จะได้ไม่เป็นเพียงวาทกรรมไงครับ

วันนี้นักศึกษาครูในความดูแลของผู้เขียนสับสนและมึนงงกับนโยบายและความคิดรายวันที่ขาดทฤษฎีและหลักการอ้างอิงกันมาก ว่าเขาจะเรียนต่ออย่างไร บางคนถึงกับถามว่าเขาควรจะชวนกันไปเยี่ยมประธานกรรมการคุรุสภา หรือนายกรัฐมนตรีดีไหม ในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมา นักเรียน ม.6 ที่เก่งๆ จำนวนมากเลือกเรียนครู (ดังที่เป็นข่าวตามสื่อมวลชนซึ่งทุกฝ่ายทราบดี) เพราะเห็นว่าวิชาชีพครูจะได้รับการพัฒนาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่มีการพูดคุยกันในหมู่นักเรียน ม.6 แม้นว่าวันนี้ความเป็นวิชาชีพชั้นสูงอาจจะยังไม่ปรากฏชัดเจนนัก เพราะบัณฑิตครูหลักสูตร 5 ปี เพิ่งจะได้รับการบรรจุเข้าไปในโรงเรียนเพียงประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมา และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียน เป็นต้นว่า สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูรุ่นพี่ ICT, YouTube, Digital learning sources, Khan Academy, MOOC, Artificial Intelligence นโยบายการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรายวัน รายชั่วโมง ก็เป็นอยู่อย่างที่เห็นๆ แต่ทุกคนยังเชื่อว่าวิชาชีพนี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงในเร็ววัน การที่จะขอลดเวลาเรียนลงให้เหลือ 4 ปี จะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดหรือ

ถ้าไม่สามารถทำให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงได้ เราน่าจะเปลี่ยนกรรมการคุรุสภาไม่ใช่หรือครับ ไม่ใช่มาลดเวลา (Minute) ซึ่งเป็น input ตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (process) ที่จะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพของ output ครับ

ณ วันนี้ ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารการศึกษาต่างพูดกันว่า โครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดถูกทำลายจนเละเป็นโจ๊กแล้ว ยังจะมาทำให้ระบบการผลิตครูของประเทศ “มุนปานเตะเห็ด” อีกหรือครับ

ดิเรก พรสีมา
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon