คุณภาพคือความอยู่รอด : การเรียนรู้เพื่อการปรับปรุง : โดยวิฑูรย์ สิมะโชคดี

การเรียนรู้เพื่อการปรับปรุง

ผมเชื่อว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จ (ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเอกชน) จะต้องมี “แผน” และ “ยุทธศาสตร์” เป็นธงนำสำหรับการดำเนินการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร

บทความในวันนี้ จึงขอนำบางส่วนจาก “สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564” มาเล่าสู่กันฟัง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

ในการจัดทำแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของ “กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)” ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนเพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ในส่วนของ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย” นั้นจะมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาที่เกิดจากระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย

ทุกวันนี้ การพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการต้องอาศัย “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม” เพื่อก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0”

เรื่องหนึ่งที่สำคัญ จึงอยู่ที่ “การเรียนรู้ของบุคลากร” ที่ทำให้เกิด “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” ในทุกกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายครับผม!

วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จิตวิวัฒน์ : จิตวิญญาณสหกรณ์ (1) จุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน
บทความถัดไประวังฝ้า